ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fair-minded

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fair-minded*, -fair-minded-

fair-minded ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fair-minded (adj.) เที่ยงตรง See also: ยุติธรรม, ไม่ลำเอียง, ไม่มีอคติ Syn. unbiased, unprejudiced
English-Thai: HOPE Dictionary
fair-minded(แฟรฺ'ไม ดิด) adj. ซึ่งมีใจยุติธรรม,เที่ยงธรรม., See also: fair-mindedness n.

fair-minded ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
物の分かった[もののわかった, mononowakatta] (adj-f) fair-minded; sensible

fair-minded ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่มีอคติ[adj.] (mai mī akha) EN: unbiased ; unprejudiced ; fair-minded ; just ; equitable ; without prepossessions ; dispassionate FR: juste

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fair-minded
Back to top