ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

uncorrupt

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *uncorrupt*, -uncorrupt-

uncorrupt ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
uncorrupt (adj.) ซื่อตรง See also: สุจริต, ซื่อสัตย์ Syn. moral, upright

uncorrupt ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
清廉[qīng lián, ㄑㄧㄥ ㄌㄧㄢˊ, 清廉] honest; uncorrupted

uncorrupt ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มือสะอาด[adj. (loc.)] (meūsa-āt) EN: clean ; honest ; uncorrupt ; free from corruption ; honest and upright FR: qui a les mains propres ; qui n'est pas corrompu ; intègre ; clean (angl. - fam.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า uncorrupt
Back to top