ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

faithfully

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *faithfully*, -faithfully-

faithfully ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
遵奉[zūn fèng, ㄗㄨㄣ ㄈㄥˋ, 遵奉] conform; faithfully obey
款伏[kuǎn fú, ㄎㄨㄢˇ ㄈㄨˊ, 款伏] to obey; faithfully following instructions; to admit guilt
款服[kuǎn fú, ㄎㄨㄢˇ ㄈㄨˊ, 款服] to obey; faithfully following instructions; to admit guilt
笃守[dǔ shǒu, ㄉㄨˇ ㄕㄡˇ, 笃守 / 篤守] to comply faithfully; sincerely abiding by

faithfully ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
主人に仕える[しゅじんにつかえる, shujinnitsukaeru] (exp,v1) to serve a master; to serve one's employer faithfully
随順[ずいじゅん, zuijun] (n,vs) obeying meekly; faithfully following (one's master)

faithfully ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด้วยความนับถือ[xp] (dūay khwām ) EN: yours sincerily ; yours faithfully ; with respect ; respectfully FR: respectueusement
ขอแสดงความนับถือ[v. exp.] (khø sadaēng) EN: respectfully yours ; yours truly ; I assure you of my highest respect ; very truly yours ; sincerely yours ; yours faithfully ; yours truly FR: respectueusement vôtre ; Sincèrement vôtre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า faithfully
Back to top