ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

righteous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *righteous*, -righteous-

righteous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
righteous (adj.) ชอบธรรม See also: ยุติธรรม, ถูกต้อง Syn. moral, just, virtuous
righteousness (n.) ความชอบธรรม See also: ความยุติธรรม, คุณธรรม Syn. justice, virtue
English-Thai: HOPE Dictionary
righteous(ไร'เชิส) adj. ถูกต้อง,ชอบธรรม,มีธรรมะ,ตรงไปตรงมา
righteousness(ไร'เชิสนิส) n. ความถูกต้อง,ความชอบธรรม,การมีธรรมะ,ความตรงไปตรงมา
English-Thai: Nontri Dictionary
righteousness(n) ความชอบธรรม,ความเที่ยงธรรม,ความถูกต้อง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทรงธรรม (adj.) righteous See also: virtuous, devout, pious, religious, holy, saintly, godly, godlike, angelic
ธรรมิก (adj.) righteous See also: virtuous, devout, pious, religious, holy, saintly, godly, godlike, angelic Syn. ทรงธรรม
กิจอันเป็นธรรม (n.) righteousness See also: cause of virtue Syn. การกุศล
ความชอบธรรม (n.) righteousness See also: legitimacy, morality Syn. ความยุติธรรม Ops. ความอยุติธรรม
ธรรมการย์ (n.) righteousness See also: cause of virtue Syn. กิจอันเป็นธรรม, การกุศล
ธรรมานุธรรมปฏิบัติ (n.) righteousness See also: piety, saintliness, devoutness, devotion, reverence, religiousness
ชอบ (v.) be righteous See also: be proper, be rightful Syn. ถูก Ops. ผิด
ชอบธรรม (v.) be righteous See also: be lawful, be rightful Syn. ยุติธรรม Ops. อยุติธรรม
ชอบแล้ว (v.) be righteous See also: be proper
ธรรมจรณะ (n.) observance of righteousness See also: religious life Syn. ธรรมจรรยา, ธัมมจริยา Ops. อธรรมจริยา
ธรรมจรรยา (n.) observance of righteousness See also: religious life Syn. ธรรมจรณะ, ธัมมจริยา Ops. อธรรมจริยา
ธรรมจริยา (n.) observance of righteousness See also: religious life Syn. ธรรมจรณะ, ธรรมจรรยา, ธัมมจริยา Ops. อธรรมจริยา
ธัมมจริยา (n.) observance of righteousness See also: religious life Syn. ธรรมจรณะ, ธรรมจรรยา Ops. อธรรมจริยา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let us go into the ring in this, our first round, with the light of battle in our eyes and the strength of the righteous in our hearts.ให้เราไปเป็นแหวนในเรื่องนี้ รอบแรกของเราด้วยแสงของ การต่อสู้ ในสายตาและความแข็งแรง ของเรา
The sentences reflected its righteous wrath.ประโยคนี้สะท้อนถึ- งความโกรธที่ชอบธรรม
"The path of the righteous man... is beset on all sides by the inequities of the selfish... and the tyranny of evil men."เส้นทางของคนชอบธรรม ... จะรุมเร้าทุกด้านโดยไม่เสมอภาคของความเห็นแก่ตัว ... และการปกครองแบบเผด็จการของคนชั่ว
"The path of the righteous man is beset on all sides... by the inequities of the selfish..."เส้นทางของคนชอบธรรมถูกรุมเร้าทุกด้าน ... โดยไม่เสมอภาคของความเห็นแก่ตัว ...
"The path of the righteous man is beset on all sides... by the inequities of the selfish... and the tyranny of evil men."เส้นทางของคนชอบธรรมถูกรุมเร้าทุกด้าน ... โดยไม่เสมอภาคของความเห็นแก่ตัว ... และการปกครองแบบเผด็จการของคนชั่ว
See, now I'm thinkin' maybe it means... you're the evil man, and I'm the righteous man, and Mr. 9-millimeter here, he's the shepherd... protecting my righteous ass in the valley of darkness.เห็นตอนนี้ฉันคิดถึง 'บางทีมันอาจจะหมายถึง ... คุณเป็นคนที่ชั่วร้ายและผมเป็นผู้ชายคนชอบธรรม และนาย 9 มิลลิเมตรที่นี่เขาเป็นคนเลี้ยงแกะ ...
Or it could mean... you're the righteous man, and I'm the shepherd, and it's the world that's evil and selfish.หรืออาจหมายถึง ... คุณคนชอบธรรมและผมเลี้ยงแกะที่ และมันเป็นโลกที่ชั่วร้ายและเห็นแก่ตัว
I'm a righteous warrior!ฉันเป็นอัศวินผู้พิทักษ์ความยุติธรรม
And the next time you come at me with accusations, try to have a little more than righteous indignation.And the next time you come at me with accusations, try to have a little more than righteous indignation.
Tonight I give you my most solemn vow that justice will be swift it will be righteous and it will be without mercy.คืนนี้ผมขอให้คำมั่นสัญญา ที่หนักแน่นที่สุด... ...ความยุติธรรมจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน... ...ด้วยความเที่ยงธรรม...
So that's how the righteous State Alchemist's name was known throughout the continent.และชื่อของนักเล่นแร่แปรธาตุของราชอาณาจักรคนนี้ ก็กระฉ่อนไปทั่วทุกสารทิศ
I had to prove to myself that the law could be proper and righteous and for the good of humankind.ฉันต้องพิสูจน์ตัวเอง ว่ากฏหมายต้องเหมาะสม และถูกต้อง และเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคนดี

righteous ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
义勇[yì yǒng, ㄧˋ ㄩㄥˇ, 义勇 / 義勇] courageous; righteous and courageous
议和团[yì hé tuán, ㄧˋ ㄏㄜˊ ㄊㄨㄢˊ, 议和团 / 議和團] erroneous variant of 義和團|义和团, the righteous harmonious fists; the Boxers
义人[yì rén, ㄧˋ ㄖㄣˊ, 义人 / 義人] righteous man
义怒[yì nù, ㄧˋ ㄋㄨˋ, 义怒 / 義怒] righteous anger
义愤[yì fèn, ㄧˋ ㄈㄣˋ, 义愤 / 義憤] righteous indignation; moral indignation
义行[yì xíng, ㄧˋ ㄒㄧㄥˊ, 义行 / 義行] righteous deed
大义凛然[dà yì lǐn rán, ㄉㄚˋ ㄧˋ ㄌㄧㄣˇ ㄖㄢˊ, 大义凛然 / 大義凜然] devotion to righteousness that inspires reverence (成语 saw)
三纲五常[sān gāng wǔ cháng, ㄙㄢ ㄍㄤ ˇ ㄔㄤˊ, 三纲五常 / 三綱五常] three principles and five virtues (成语 saw); the three rules (ruler guides subject, father guides son and husband guides wife) and five constant virtues of Confucianism (benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信)
五常[wǔ cháng, ˇ ㄔㄤˊ, 五常] five constant virtues of Confucianism, namely benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信; five cardinal relationships of Confucianism (between ruler and subject, father and son, husband and wife, brothers, friends); five phas
正气[zhèng qì, ㄓㄥˋ ㄑㄧˋ, 正气 / 正氣] healthy environment; healthy atmosphere; righteousness; vital energy (in Chinese medicine)
假仁假义[jiǎ rén jiǎ yì, ㄐㄧㄚˇ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄚˇ ㄧˋ, 假仁假义 / 假仁假義] hypocrisy; pretended righteousness
正义[zhèng yì, ㄓㄥˋ ㄧˋ, 正义 / 正義] justice; righteous; righteousness
[yì, ㄧˋ, 义 / 義] justice; righteousness; meaning
忠义[zhōng yì, ㄓㄨㄥ ㄧˋ, 忠义 / 忠義] loyal and righteous; fealty; loyalty
大义[dà yì, ㄉㄚˋ ㄧˋ, 大义 / 大義] righteousness; virtuous cause; a woman's marriage; main points of a piece of writing
道义[dào yì, ㄉㄠˋ ㄧˋ, 道义 / 道義] morality; righteousness and justice
大义灭亲[dà yì miè qīn, ㄉㄚˋ ㄧˋ ㄇㄧㄝˋ ㄑㄧㄣ, 大义灭亲 / 大義滅親] to place righteousness before family (成语 saw); ready to punish one's own family if justice demands it
仁义[rén yì, ㄖㄣˊ ㄧˋ, 仁义 / 仁義] righteousness
公义[gōng yì, ㄍㄨㄥ ㄧˋ, 公义 / 公義] righteousness
礼义[lǐ yì, ㄌㄧˇ ㄧˋ, 礼义 / 禮義] righteousness; justice

righteous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
義兵[ぎへい, gihei] (n) soldier or army dedicated to a righteous cause
人たる道に背く[ひとたるみちにそむく, hitotarumichinisomuku] (exp,v5k) to stray from the path of righteousness
正しい[ただしい, tadashii] (adj-i) right; just; correct; righteous; honest; truthful; proper; straightforward; perfect; (P)
独善[どくぜん, dokuzen] (n) self-righteousness; self-justified
独善主義[どくぜんしゅぎ, dokuzenshugi] (n) self-righteousness
独善的[どくぜんてき, dokuzenteki] (adj-na) self-righteous
[ぎ, gi] (n,adj-no) (1) morality; righteousness; justice; honour (honor); (2) meaning; (3) {Buddh} teachings; doctrine; (n,n-pref) (4) nonconsanguineous relationship (i.e. of in-laws); (5) prosthesis
義人[ぎじん, gijin] (n) selfless (pious, righteous) man

righteous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชอบ[v.] (chøp) EN: be right ; be righteous ; be proper ; be rightful ; be in accordance with FR: être juste
ชอบ[adj.] (chøp) EN: righteous ; proper ; rightful FR: juste
ชอบแล้ว[v. exp.] (chøp laēo) EN: be righteous FR:
ชอบธรรม[v.] (chøptham) EN: be righteous FR:
ชอบธรรม[adj.] (chøptham) EN: lawful ; legal ; legitimate ; rightful ; righteous FR: légitime
คนมีคุณธรรม[n. exp.] (khon mī khu) EN: good man ; righteous person ; virtuous person ; person of good character FR:
ธรรมจริยา[n.] (thammajariy) EN: observance of righteousness ; religious life ; righteous conduct FR:
ธัมมัปปมาณิกา[n.] (thammappamā) EN: those whose faith depends on the Dhamma or on righteous behaviour FR:
ธรรมราชา[n. prop.] (Thammarāchā) EN: Dhammaraja ; Thammaraja ; Righteous King ; kingship under Dharma FR:
ธรรมิก[adj.] (thammik) EN: righteous ; virtuous ; devout ; pious ; saintly FR:
ธรรมิก-[pref.] (thammikka-) EN: righteous ; virtuous ; devout ; pious ; saintly FR:
เที่ยงธรรม[adj.] (thīengtham) EN: just ; fair ; impartial ; righteous ; dispassionate FR: juste ; équitable ; impartial
ตงฉิน[adj.] (tongchin) EN: honest ; upright ; righteous ; of high integrity ; straight as an arrow FR: honnête
อธรรม[adj.] (atham) EN: unjust ; unfair ; unprincipled ; unscrupulous ; unrighteous ; bad ; evil FR: injuste ; inéquitable
อวิโรธนะ[n.] (awirōthana) EN: non-deviation from righteousness ; conformity to the law FR:
คุณธรรม[n.] (khunnatham) EN: virtue ; merit ; moral ; moral principle ; goodness ; fairness ; righteousness ; integrity FR: bonté [f] ; humanité [f] ; vertu [f] ; intégrité [f]
คุณงามความดี[n. exp.] (khunngām kh) EN: good ; virtue ; righteousness FR:
ความชอบด้วยกฎหมาย[n. exp.] (khwāmchøp d) EN: righteousness ; legality ; legitimacy FR:
ความชอบธรรม[n.] (khwām chøpt) EN: righteousness ; legality ; legitimacy ; equity FR: légitimité [f]
ความถูกต้อง[n.] (khwām thukt) EN: accuracy ; rightness ; correctness ; exactness ; righteousness FR: exactitude [f] ; validité [f]
ความถูกต้อง[n.] (khwām thukt) EN: justice ; accuracy ; correctness ; right ; righteousness FR:
ธรรม[n.] (tham) EN: good ; righteousness ; virtue ; morality ; truth ; right principles ; scruples FR: vertu [f] ; moralité [f] ; droiture [f] ; justice [f]
ธรรมจักร[n.] (thammajak) EN: the Wheel of the Law ; the Wheel of Dharma ; the Wheel of the Doctrine ; the Wheel of Truth ; the Kingdom of Righteousness ; [the First Sermon] FR: la roue de la loi [f]
ธัมมจักกัปปวัตนสูตร[n.] (thammajakka) EN: the discourse of setting in motion the Wheel of the Doctrine ; the Discourse of the Foundation of the Kingdom of Righteousness ; the First Sermon FR:
ธรรมจรรยา[n.] (thammajanyā) EN: observance of righteousness ; religious life FR:
ธรรมจรณะ[n.] (thammajaran) EN: observance of righteousness ; religious life FR:
ธรรมการย์[n.] (thammakān) EN: righteousness ; cause of virtue FR:
ธรรมานุธรรมปฏิบัติ[n.] (thammānutha) EN: righteousness ; practice in perfect conformity to the Dhamma FR:
ธรรมาธิปไตย[n.] (thammāthipa) EN: regard of the Dhamma (the Law or righteousness) as being supreme ; supremacy of the Dhamma ; dominant influence by the Dhamma ; rule of the true law ; rule of righteousness FR:
ธรรมวิชัย[n.] (thammawicha) EN: conquest by piety ; conquest by righteousness FR:
ทำนองคลองธรรม[n. exp.] (thamnøng kh) EN: ethics ; moral ; righteousness ; path of justice ; moral behavior ; path of justice FR:
เที่ยงธรรม[adv.] (thīengtham) EN: fairly ; impartially ; equitably ; righteously ; unbiasedly ; uprightly ; morally ; dispassionately ; justly FR: équitablement ; impartialement
อุดมธรรม[n.] (udomtham) EN: righteousness ; ultimate reality FR:

righteous ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ungerechtigkeit {f}unrighteousness
unredlich {adv}unrighteously
verworfen {adv}unrighteously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า righteous
Back to top