ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

incorruptibility

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *incorruptibility*, -incorruptibility-

incorruptibility ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
incorruptibility (n.) ความซื่อสัตย์ See also: ความเที่ยงตรง, ความเที่ยงธรรม Syn. integrity, uprightness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า incorruptibility
Back to top