ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

impartially

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *impartially*, -impartially-

impartially ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
impartially (adv.) อย่างยุติธรรม See also: อย่างกลางๆ, อย่างเสมอภาค Syn. equally, fair Ops. unequally, unfair

impartially ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
秉公办理[bǐng gōng bàn lǐ, ㄅㄧㄥˇ ㄍㄨㄥ ㄅㄢˋ ㄌㄧˇ, 秉公办理 / 秉公辦理] conducting business impartially (成语 saw); to act justly
秉公[bǐng gōng, ㄅㄧㄥˇ ㄍㄨㄥ, 秉公] justly; impartially

impartially ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยไม่เลือกหน้า[adv.] (dōi mai leū) EN: without discrimination ; indiscriminately ; without distinction ; impartially FR: sans discrimination ; sans distinction ; impartialement
เที่ยงธรรม[adv.] (thīengtham) EN: fairly ; impartially ; equitably ; righteously ; unbiasedly ; uprightly ; morally ; dispassionately ; justly FR: équitablement ; impartialement
อย่างยุติธรรม[adj.] (yāng yutith) EN: fairly ; impartially FR:
ยุติธรรม[adv.] (yuttitham) EN: fairly ; impartially ; honestly ; neutrally FR:
ไม่เลือกหน้า[adv.] (mai leūak n) EN: without discrimination ; without distinction;impartially FR: sans discrimination ; sans distinction

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า impartially
Back to top