ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

opacity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *opacity*, -opacity-

opacity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
opacity (n.) สภาพที่คลุมเครือ See also: สภาพที่ไม่ชัดเจน Syn. opaqueness Ops. transparency
opacity (n.) ความทึบ See also: การขุ่นมัว Syn. cloudness, darkness
opacity (n.) ความคลุมเครือ See also: ความไม่ชัดเจน Syn. obscurity
English-Thai: HOPE Dictionary
opacity(โอแพส'ซิที) n. ความทึบ,ความขุ่นมัว,สิ่งทึบแสงหรือขุ่นมัว,ความเข้าใจยาก,ความมีปัญญาทึบ, Syn. density
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
opacity๑. ภาวะทึบแสง๒. จุดทึบแสง, บริเวณทึบแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

opacity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不透明性[ふとうめいせい, futoumeisei] (n) opacity
曇度[くもりど, kumorido] (n) opacity
潤み[うるみ, urumi] (n) blur; moisture; opacity
不透明[ふとうめい, futoumei] (adj-na,n) opacity; (P)
混濁;溷濁[こんだく, kondaku] (n,vs) (1) muddiness; turbidity; opacity; (2) (See 混乱) disorder; chaos
白内障[はくないしょう, hakunaishou] (n) cataract (opacity in lens of eye); (P)

opacity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความทึบแสง[n.] (khwām theup) EN: opacity FR: opacité [f]
ต้อ[n.] (tø) EN: corneal ulcer ; cataract ; corneal opacity FR: cataracte [f]

opacity ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Deckkraft {f}opacity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า opacity
Back to top