ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

midnight

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *midnight*, -midnight-

midnight ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
midnight (n.) เวลาเที่ยงคืน See also: กลางดึก, ตอนกลางคืน Syn. night
midnight (adj.) ตอนกลางคืน See also: ในเวลากลางคืน, ในเวลาเที่ยงคืน Syn. nocturnal, evening, night Ops. daily
midnight blue (n.) สีฟ้าเข้ม See also: สีน้ำเงินเข้ม Syn. midnight
midnight sun (n.) พระอาทิตย์เที่ยงคืน
English-Thai: HOPE Dictionary
midnight(มิด'ไนทฺ) n. เที่ยงคืนเวลา24.00น.
English-Thai: Nontri Dictionary
midnight(n) เที่ยงคืน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มิดไนท์ (n.) midnight Syn. เที่ยงคืน, ดึก
เที่ยงคืน (n.) midnight
ตี (n.) an hour counting after midnight See also: period in the early morning (1 to 6 o´clock)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's holding a meeting at midnight and he wants you to be there.เขาจะประชุมตอนเที่ยงคืนนี้ และเขาต้องการเธอ
I don't understand it. This crazy midnight supper...ฉันไม่เข้าใจ มื้อเย็นตอนเที่ยงคืน บ้าสิ้นดี...
Last night at midnight they took Gandhiji from us.เที่ยงคืนก่อน พวกเขาจับตัวคานธีไป
The resident surgeon has been burning the midnight oils.ศัลยแพทย์ของเราทำบูชายัญกันมั้ง
No screwing, no drinking, no opium, no midnight abortions, no illegitimate children, no shady finances.ไม่เจ้าชู้ ไม่ดื่มเหล้า... ไม่เสพยา ไม่รับทำแท้ง... ไม่มีลูกนอกกฎหมาย
It was almost midnight by the time Dr. Green got to Hampstead.เป็นเวลาเกือบจะเที่ยงคืน ดร. กรีน มาถึงแฮมเสตด
At midnight tonight, the war is over.พรุ่งนี้... ทุกคนคงได้เริ่ม...
At midnight you'll be free, and I'll be hunted.ฉันจะอยู่ต่อหลังเที่ยงคืนอีก 5 นาที แล้วจากนั้น...
To get an illegal unregistered bio-port installed at about midnight we just drive up to your local country gas station, right?ผิดกฎหมาย ไม่มีการรีจีสเตอร์ ไบโอ-พอร์ทที่จะติดตั้ง เกือบๆ เที่ยงคืนแล้ว
"We'll settle this at midnight on Yellow Hill.""เราสะสางเรื่องนี้กันเที่ยงคืนนี้ ที่ภูเขาเหลือง"
Find four fat Mephistophelean crabs, the heart of an artichoke, two ripe female mangoes, 12 drops of midnight rain...จงหาปูปีศาจเมพิสอ้วน ๆ 4 ตัว หัวใจอาร์ทีโช้ค 1 หัว มะม่วงสุก 2 ผล
Somewhere after midnight In my wildest fantasyบางที่ หลังจากคืนนี้ ในจินนตนาการอันลึกล้ำ

midnight ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
开夜车[kāi yè chē, ㄎㄞ ㄧㄝˋ ㄔㄜ, 开夜车 / 開夜車] burn the midnight oil; work late into the night
宵夜[xiāo yè, ㄒㄧㄠ ㄧㄝˋ, 宵夜] midnight snack; late-night snack
更深人静[gēng shēn rén jìng, ㄍㄥ ㄕㄣ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥˋ, 更深人静 / 更深人靜] midnight and all is quiet; deep at night and nobody stirs
美容觉[měi róng jiào, ㄇㄟˇ ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧㄠˋ, 美容觉 / 美容覺] beauty sleep (before midnight)
[zǐ, ㄗˇ, 子] son; child; seed; egg; small thing; 1st earthly branch: 11 p.m.-1 a.m., midnight, 11th solar month (7th December to 5th January), year of the Rat
午夜[wǔ yè, ˇ ㄧㄝˋ, 午夜] midnight
半夜[bàn yè, ㄅㄢˋ ㄧㄝˋ, 半夜] midnight; in the middle of the night
夜半[yè bàn, ㄧㄝˋ ㄅㄢˋ, 夜半] midnight
子夜[zǐ yè, ㄗˇ ㄧㄝˋ, 子夜] midnight
零时[líng shí, ㄌㄧㄥˊ ㄕˊ, 零时 / 零時] midnight; zero hour

midnight ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ミッドナイトショー[, middonaitosho-] (n) midnight show
ミッドナイトブルー[, middonaitoburu-] (n) midnight blue
丑三つ時[うしみつどき, ushimitsudoki] (n) midnight
中夜[ちゅうや, chuuya] (n) (1) {Buddh} (See 六時) midnight period; midnight service; (2) (arch) winter solstice
九つ時[ここのつどき, kokonotsudoki] (n) (arch) (approx.) 12 o'clock (am or pm); noon; midnight
兜魚;冑魚[かぶとうお;カブトウオ, kabutouo ; kabutouo] (n) (1) (uk) large-headed midnight fish (Poromitra crassiceps); (2) (See 甲冑魚) armored fish; armoured fish
午前様[ごぜんさま, gozensama] (exp,n) (See 御前様・ごぜんさま) coming home after midnight; person who comes home after midnight
午前零時[ごぜんれいじ, gozenreiji] (n) midnight
白夜[びゃくや;はくや, byakuya ; hakuya] (n) white night (i.e. at the North or South Pole); short night; night under the midnight sun
ダーク・スーツ;ダークスーツ[, da-ku . su-tsu ; da-kusu-tsu] (n) dark (menswear) suit (midnight blue, black, etc.)
ミッドナイト[, middonaito] (n) midnight; (P)
六時[ろくじ, rokuji] (n) (1) six o'clock; (2) {Buddh} (See 晨朝,日中・1,日没,初夜,中夜,後夜・1) six periods of a day (morning, midday, afternoon, evening, midnight, late night)
大禍時[おおまがとき, oomagatoki] (exp) (See 逢う魔が時) twilight; the time for disasters (similar to 'the witching hour' but not midnight)
逢う魔が時;逢魔が時[おうまがとき, oumagatoki] (exp) (See 大禍時) twilight; the time for disasters (similar to 'the witching hour' but not midnight)

midnight ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัฒรัตติ[n.] (attharatti) EN: midnight FR: minuit [m]
กลางดึก[adv.] (klāngdeuk) EN: late at night ; after midnight ; in the dead of the night ; in the dead hour of the night ; in the middle of the night ; deep into the night FR: tard dans la nuit ; très tard
สองยาม[n. exp.] (søng yām) EN: midnight FR: minuit
เที่ยงคืน[n. exp.] (thīeng kheū) EN: midnight ; 12.00 p.m. FR: minuit [m]
ตี ...[X] (tī ...) EN: ... o'clock (after midnight period in the early morning ) FR: ... heure(s) du matin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า midnight
Back to top