ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

darkness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *darkness*, -darkness-

darkness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
darkness (n.) ความดำมืด See also: ความมืดมน
darkness (n.) ความมืด See also: ความมืดมิด, ที่มืด, มุมมืด, เงามืด, การปราศจากแสง Syn. dimness
darkness (n.) ท้องฟ้ามืดครึ้ม See also: อากาศมืดครึ้ม
darkness (n.) ความมืดมน See also: ความเศร้า Syn. gloom
darkness (n.) ความมืดมน Syn. blackness, opacity
darkness (n.) ช่วงเวลากลางคืน See also: ตอนกลางคืน Syn. bedtime, midnight
darkness (n.) ความทึบ See also: การขุ่นมัว Syn. cloudness
darkness (n.) ส่วนเงามัวที่ล้อมรอบเงามืด (ทางดาราศาสตร์) Syn. shadow, umbra Ops. brightness
darkness (n.) ความเป็นเงามืด See also: ความมืด, ความไม่ชัดเจน
English-Thai: HOPE Dictionary
darkness(ดาร์คฺ'เนส) n. ความมืด
English-Thai: Nontri Dictionary
darkness(n) ความมืด,ความมืดมัว,ความดำ,ความคลุมเครือ,ความชั่วร้าย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Darknessความมืด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความดำมืด (n.) darkness See also: blackness, dusk, gloom, dimness Syn. ความมืด Ops. ความสว่าง, ความสดใส
ความมืด (n.) darkness See also: the dark Syn. ความมืดมัว Ops. ความสว่าง
ความมืดมัว (n.) darkness See also: the dark Ops. ความสว่าง
อันธการ (n.) darkness See also: dark Syn. ความมืด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We are coming out of the darkness into a new world, a kindlier world, where men will rise above their hate, their greed and their brutality.เราจะออกจากความมืดมิด เข้าสู่โลกใหม่ โลกที่เกื้อหนุน
Sometimes it is when you are quite without hope and in utter darkness that God comes to the rescue.บางครั้ง ที่เราสิ้นหวัง และอับจนอยู่ในความมืด
If it is captured by the Nazis, the armies of darkness will march all over the face of the Earth.ถ้ามันถูกครอบครอง โดยพวกนาซี, กองทัพแห่งความมืด จะเดินสวนสนามไปทั่วพื้นโลก
Racing through the darkness to the lightRacing through the darkness to the light
Seeing her coming out of the darkness like a ghost ship... still gets me every time.ผมเห็นมันในความมืด เหมือนกับเรือผีทีไร ขนหัวลุกทุกทีเลย
"...the street-lamps are lit as darkness falls...""... แสงไฟเริ่มบดบัง ความืดจางหายไป..."
Who can lift the darkness from him?ใครที่จะปลดปล่อยเขาจากความมืดได้
The darkness or the light? It's up toyou to decide.จะความมืดหรือแสงสว่าง เลือกเอาซักทาง
I would rather be that beast down there in the darkness of the sea.ฉันจะทำให้พวกมันจมลงในความมืดมิดของทะเล
"One Ring to rule them all One Ring to find them One Ring to bring them all and in the darkness bind them."หนึ่งวงอยู่เหนือทุกวง หนึ่งวงค้นหาทุกวง หนึ่งวงรวบรวมทุกวง
To rise above the height of all your fathers since the days of EIendil or to fall into darkness with all that is left of your kin.จะกลับไปยิ่งใหญ่ เหมือนพ่อของเจ้า ครั้งในวันแห่งเอเลนดิล หรือจะย่อยยับดับแสง ไปพร้อมกับพวกพ้องของเจ้า
And all will come to darkness and my city to ruin....และเมืองของข้าจะแตกพ่าย

darkness ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
夜幕[yè mù, ㄧㄝˋ ㄇㄨˋ, 夜幕] curtain of night; gathering darkness

darkness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
天地晦冥[てんちかいめい, tenchikaimei] (exp) The world is covered in darkness; All is plunged into darkness
射干玉;野干玉;烏玉;烏珠[ぬばたま, nubatama] (n,adj-no) pitch-black; darkness
常闇[とこやみ, tokoyami] (n) everlasting darkness
暗がり[くらがり, kuragari] (n) darkness
暗香[あんこう, ankou] (n) scent of a flower floating about in the air; lingering scent of a flower in the darkness
木暗がり[こくらがり, kokuragari] (n) (obsc) darkness under the trees; dark place under the trees
行き暮れる;行暮れる[ゆきくれる, yukikureru] (v1,vi) to be overtaken by darkness
闇から闇に葬る[やみからやみにほうむる, yamikarayaminihoumuru] (exp,v5r) to cover up; to hush up; to shroud in darkness
闇を透かす[やみをすかす, yamiwosukasu] (exp,v5s) to peer into the darkness
六気[ろっき;りっき;りくき, rokki ; rikki ; rikuki] (n) (1) yin, yang, wind, rain, darkness, light; (2) cold, heat, dryness, dampness, wind, fire; (3) six emotions (joy, anger, sorrow, pleasure, love, hate)
川明かり;川明り;河明かり;河明り[かわあかり, kawaakari] (n) glow of a river in the darkness; surface of a river gleaming in the darkness; gleam on a river at dusk
幽冥;幽明[ゆうめい, yuumei] (n) semidarkness; deep and strange; hades; the present and the other world; dark and light
昏冥[こんめい, konmei] (n) darkness; gloom
暗さ[くらさ, kurasa] (n) darkness; gloom
暗れ塞がる[くれふたがる;くれふさがる, kurefutagaru ; kurefusagaru] (v5r) (1) to be shrouded by darkness; (2) to fall into deep sadness or despair
暗闇(P);暗やみ(P)[くらやみ, kurayami] (n) darkness; the dark; (P)
暗黒(P);闇黒[あんこく, ankoku] (adj-na,n,adj-no) darkness; (P)
真っ暗(P);真暗[まっくら, makkura] (adj-na,n) (1) total darkness; pitch dark; (2) bleak future; poor prospects; (P)
真の闇[しんのやみ, shinnoyami] (n) pitch-darkness
薄暗がり[うすくらがり, usukuragari] (n) semi-darkness; dusk; twilight; poor light
[やみ, yami] (n,adj-no) (1) darkness; the dark; dark; (2) bewilderment; despair; hopelessness; (3) black-marketeering; shady; illegal; under-the-table; (P)
闇打ち;闇討ち[やみうち, yamiuchi] (n,vs) attacking under the cover of darkness; surprise attack

darkness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนาจฝ่ายต่ำ[n. exp.] (amnāt fāi t) EN: evil power ; power of darkness FR:
อันธการ[n.] (anthakān) EN: darkness ; evening FR: obscurité [f]
ความมืด[n.] (khwām meūt) EN: darkness ; dark FR: obscurité [f] ; ténèbres [fpl] ; noir [m]
งงิด[n.] (nga-ngit) EN: darkness FR:
อนธการ[n.] (onthakān) EN: darkness ; evening FR: obscurité [f]
โรคกลัวกลางคืน[n. exp.] (rōk klūa kl) EN: nyctophobia ; severe fear of the darkness FR:

darkness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dunkelheit {f}darkness; dark
Finsternis {f}darkness; gloom; gloominess

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า darkness
Back to top