ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dimness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dimness*, -dimness-

dimness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dimness (n.) ความมืด See also: ความมืดมิด, ที่มืด, มุมมืด, เงามืด, การปราศจากแสง Syn. darkness
dimness (n.) ความมืด See also: ความมืดมัว, ความเศร้าโศก Syn. dark
dimness (n.) ความคลุมเครือ See also: ความไม่ชัดเจน, ความเลือนราง Syn. blur, fuzziness Ops. clearness
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความมัว (n.) dimness See also: obscure, blurredness, faintishness
ความสลัว (n.) dimness See also: obscure, blurredness, faintishness Syn. ความมัว

dimness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不明瞭[ふめいりょう, fumeiryou] (adj-na,n) dimness; obscurity; indistinctness; unclear; unintelligible
模糊[もこ, moko] (adj-na,n) dimness; vagueness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dimness
Back to top