ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unlighted

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unlighted*, -unlighted-

unlighted ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดือนมืด[n. exp.] (deūoen meūt) EN: waning moon ; moonless night ; dark night ; unlighted night FR: nuit sans lune [f] ; nuit noire [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unlighted
Back to top