ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

darkey

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *darkey*, -darkey-

darkey ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
darkey (n.) นิโกร See also: คนผิวดำ Syn. darkie
English-Thai: HOPE Dictionary
darkey(ดาร์คฺ'คี) n. อ้ายมืด,คนนิโกร, Syn. Negro

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า darkey
Back to top