ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

alter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *alter*, -alter-

alter ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
alter (vt.) ทำหมัน See also: ตอน Syn. castrate, spay
alter (vt.) ปรับเปลี่ยน See also: เปลี่ยน Syn. modify, adjust, remodel
alter (vi.) ปรับเปลี่ยน See also: เปลี่ยน
alter (vt.) เย็บซ่อมเสื้อผ้าให้พอดี See also: แปลง
alter boy (n.) เด็กผู้ช่วยพระทำพิธีในโบสถ์
alter manoeuvre (vt.) ตบตา See also: ใช้อุบายหลอกลวง Syn. manipulate
alterable (adj.) ปรับได้ See also: ที่สามารถปรับตัวได้ Syn. adaptable
alteration (n.) การเปลี่ยนแปลงแก้ไข See also: การแก้ไข, การปรับเปลี่ยน, การดัดแปลง Syn. modification, revision, remodeling
alteration (n.) ผลของการเปลี่ยนแปลง
alterative (adj.) ซึ่งเปลี่ยนแปลง See also: ซึ่งเป็นสาเหตุให้เปลี่ยนแปลง
alterative (n.) ทางเลือก
altercate (vi.) ทะเลาะกัน Syn. quarrel
altercation (n.) การทุ่มเถียง See also: การทะเลาะวิวาท Syn. quarrel
altered (adj.) ที่เปลี่ยนแปลง Syn. adapted, modified Ops. unchanged
altered (adj.) ซึ่งปฏิรูป See also: ซึ่งปรับปรุงใหม่ Syn. transformed Ops. deteriorated
alternate (adj.) ซึ่งสลับกัน See also: สลับ Syn. every other, every second
alternate (n.) ตัวสำรอง See also: ตัวเผื่อเลือก
alternate (n.) ทางเลือก
alternate (vt.) ทำให้สลับกัน See also: ผลัดกัน Syn. rotate, follow in turn
alternate (adj.) ที่เป็นตัวเลือก Syn. alternative
alternate (vi.) ผลัด See also: ผลัดกัน, สลับกัน, สลับ
alternate (vi.) ผันผวน See also: เปลี่ยนแปลง
alternate (vi.) สำรอง See also: เป็นตัวสำรอง
alternate (adj.) หนึ่งเว้นหนึ่ง
alternate between (phrv.) เปลี่ยนจากบางสิ่ง (การกระทำ) ไปสู่บางสิ่ง (การกระทำ) See also: เปลี่ยนกันระหว่าง
alternate with (phrv.) สลับกับ See also: เปลี่ยนกลับไปกลับมา, สลับ Syn. interchange with
alternately (adv.) ที่ผลัดกัน Syn. alternatively
alternating (adj.) ซึ่งเคลื่อนที่ขึ้นลง See also: ซึ่งเคลื่อนที่กลับไปกลับมา Syn. correlative
alternating current (n.) กระแสไฟฟ้าสลับ (มีคำย่อว่า AC)
alternation (n.) การผลัดเปลี่ยนกัน Syn. rotation, variation, shift
alternative (adj.) ซึ่งไม่ตามประเพณี See also: ซึ่งไม่เป็นไปตามแผนเดิม
alternative (n.) ทางเลือก Syn. choice, option
alternative (adj.) ที่มีตัวเลือก See also: รอง, สำรอง
alternative (adj.) อย่างเดียว See also: แต่ผู้เดียว, หนึ่งเดียว
alternative (n.) โอกาสในการเลือก
alternative route (n.) เส้นทางอ้อม See also: ทางเบี่ยง, ทางอ้อม, ทางเลี่ยง Syn. deviation
alternatively (adv.) ที่ผลัดกัน
alternator (n.) ตัวกำเนิดไฟฟ้าสลับ
English-Thai: HOPE Dictionary
alter(ออล' เทอะ) vt.,vi. เปลี่ยน ,แปลง, แก้ไข, ดัดแปลง, ผันแปร -alteration n. ทำหมัน
alter ego(ออล' เทอะ เอก' โก) อัตตะที่สอง, ตัวที่สองของตัวเอง, เพื่อนแท้ (perfect substitute)
alter idem(อาล' เทอะ ' ฮีเดม) (latin) อีกสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันทีเดียว
alter.abbr. alteration
alterant(ออล' เทอะรันทฺ) adj. ซึ่งทำให้เปลี่ยนแปลง, -n. สิ่งทำให้เปลี่ยนแปลง, การเปลี่ยนแปลง, การดัดแปลง (producing alteration*
alterative(ออลเทอเร' ทิฟว) adj. ซึ่งเปลี่ยนแปลง. -n. ยาบำรุง, ยาที่เปลี่ยนแปลงสุขภาพ
altercate(ออล' เทอะเคท) vi. ทะเลาะกัน, วิวาทกัน. -altercator n. (dispute)
alternate(ออล' เทอเนท) vt.,vi.,n.,adj. สลับกัน, ผลัดกัน, หมุนเวียนกัน, หนึ่งเว้นหนึ่ง, คนละครั้ง, ตัวแทน, แผนเปรียบเทียบ. -alternateness n., Syn. interchange,)
alternate keyเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ (มีคำ ALT อยู่บนแป้น) แป้นนี้ต้องใช้พร้อมกับแป้นอื่น ๆ จึงจะเป็นคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานบางอย่าง เช่น เมื่อ กดแป้น ALT+P (กดแป้น ALT และแป้นตัวอักษร P พร้อมกัน) จะเท่ากับเป็นการสั่งให้คอมพิวเตอร์พิมพ์แฟ้มข้อมูล
alternately(ออล'เทอเนทลี) adj. ซึ่งสลับกัน,ในตำแหน่งที่สลับกัน
alternating currentกระแสไฟฟ้าสลับ, AC
alternating currentac(เอซี) กระแสไฟฟ้าชนิดสลับซึ่งตรงข้ามกับกระแสตรงที่เรียกว่า DC หรือ direct current
alternation(ออลเทอเน' เชิน) n. การสลับ, ภาวะที่ถูกสลับ, การต่อเนื่องที่สลับกัน, ครึ่งหนึ่งของวงจรสลับ, Syn. interchange, variation
alternation of generationการสลับของวงจรชีวิตของรูปแบบต่าง ๆ ของชีวิต เช่น แบบที่ใช้เพศกับแบบที่ไม่ใช้เพศ
alternative(ออลเทอ' นะทิฟว) n. ทางเลือก, ของที่จะเลือก, วิธีการที่พอจะเลือกได้, อีกทางหนึ่ง, อีกวิธีการหนึ่ง. -adj. ซึ่งให้เลือกได้ระหว่างสอง (สิ่ง,วิธีการ) . -alternativeness, alternativity n., Syn. preference, alternate)
alternator(ออล' เทอะเนเทอะ, แอล-) n. ตัวกำเนิดไฟฟ้าสลับ (of alternating current)
English-Thai: Nontri Dictionary
alter(vi) เปลี่ยนแปลง,ดัดแปลง,แก้ไข
alteration(n) การเปลี่ยนแปลง,การดัดแปลง,การแก้ไข
altercate(vi) ทะเลาะกัน,วิวาทกัน,เป็นปากเสียงกัน
altercation(n) การวิวาท,การทะเลาะ
alternate(adj) หมุนเวียนกัน,ผลัดกัน,สลับกัน,เปลี่ยนกัน
alternation(n) การหมุนเวียน,การสลับกัน,การผลัดกัน
alternative(adj) ซึ่งเลือกได้,เผื่อเลือก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
alter currencyแปลงเงินตรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alter egoตัวตายตัวแทน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alterationการแปลง, การเปลี่ยนแปลงแก้ไข [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alternateตัวสำรอง, ผู้แทนสำรอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alternate keyกุญแจสำรอง [ใช้กับแฟ้ม] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
alternating current (AC)กระแสสลับ (เอซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alternationการสับเปลี่ยน, การสลับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alternation of generations; digenesis; diplobiontic life cycle; diplohaplontic life cycle; heterogenesis; heterogony; metagenesisวัฏจักรชีวิตแบบสลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
alternativeทางเลือก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alternatorเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสลับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alterationปลอมแปลงบางส่วน, การเปลี่ยนแปลง [การแพทย์]
Alternateกระแสสลับ [การแพทย์]
Alternating currentกระแสสลับ [TU Subject Heading]
Alternationสลับกัน [การแพทย์]
alternation of generationวัฏจักรชีวิตแบบสลับ, วัฏจักรชีวิตของสิ่งมีชีวิตบางชนิดซี่งในช่วงชีวิตจะมีระยะที่มีจำนวนโครโมโซม 2 ชุด (2n) สลับกับระยะที่มีโครโมโซม 1 ชุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Alternative agricultureเกษตรกรรมทางเลือก [TU Subject Heading]
Alternative Energyพลังงานทดแทน พลังงานใดๆ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทดแทนแหล่งพลังงาน ซึ่งสะสมตามธรรมชาติและใช้หมดไป เช่น น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ฯ พลังงานทดแทนภายในประเทศซึ่งมีความเป็นไปได้ในการนำมาใช้ผลิตไฟฟ้า มีอาทิ พลังงานจากแสงอาทิตย์ ลม ความร้อนใต้พิภพ น้ำ พืช วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร ขยะ ฯ เนื่องจากพลังงานทดแทนดังกล่าวมีกระจายอยู่ตามธรรมชาติและไม่มีความสม่ำเสมอ การลงทุนเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ผลิตไฟฟ้าจึงสูงกว่าการนำแหล่งพลังงานประเภท น้ำมัน ถ่านหิน ฯ มาใช้ [ปิโตรเลี่ยม]
Alternative titleชื่อเรื่องรอง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แท่นมณฑล (n.) kind of rectangular alter used to lay down things of worship
ผัน (v.) alter See also: change, turn, transform, shift Syn. เปลี่ยน
การกลับกลาย (n.) alteration See also: change, shift, turn, transformation, deviation, conversion, modification Syn. การแปรผัน, การแปร, การเปลี่ยนแปลง
การผันแปร (n.) alteration See also: change, shift, turn, transformation, deviation, conversion, modification Syn. การแปรผัน, การแปร, การเปลี่ยนแปลง, การกลับกลาย
การเปลี่ยนแปลง (n.) alteration See also: change, shift, turn, transformation, deviation, conversion, modification Syn. การแปรผัน, การแปร, การกลับกลาย
การเปลี่ยนแปลง (n.) alteration See also: change, unstableness, instability, variation Syn. ความแปรผัน Ops. ความคงที่
การแปรผัน (n.) alteration See also: change, shift, turn, transformation, deviation, conversion, modification Syn. การแปร, การเปลี่ยนแปลง, การกลับกลาย
ความผันแปร (n.) alteration See also: change, unstableness, instability, variation Syn. ความแปรผัน, การเปลี่ยนแปลง Ops. ความคงที่
ผลัด (v.) alternate See also: take turns Syn. เปลี่ยน, สับเปลี่ยน, หมุนเวียน, สับ
ผลัดกัน (v.) alternate See also: take turns Syn. เปลี่ยนกัน, สลับกัน
ผลัดเปลี่ยน (v.) alternate See also: take turns Syn. สับเปลี่ยน, หมุนเวียน
สลับกัน (v.) alternate See also: take turns Syn. เปลี่ยนกัน
เปลี่ยนกัน (v.) alternate See also: take turns Syn. สลับกัน
มุมแย้ง (n.) alternate angle See also: opposite angle
คั่นสี (v.) alternate the colors
สลับสี (v.) alternate the colors Syn. คั่นสี
กระแสสลับ (n.) alternating current See also: A.C., a.c., AC, ac Syn. ไฟฟ้ากระแสสลับ Ops. ไฟฟ้ากระแสตรง, กระแสไฟตรง
ไฟกระแสสลับ (n.) alternating current See also: AC
ไฟฟ้ากระแสสลับ (n.) alternating current See also: AC Syn. ไฟกระแสสลับ
การสลับ (n.) alternation See also: reciprocation, taking turn Syn. การสับ, การเปลี่ยน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You created me. I didn't create some loser alter ego to make me feel better.ฉันสำนึกในบุญคุณของนาย สำหรับทุกอย่าง ที่นายทำให้ฉัน
But it does not alter my agreement with the emperor.แต่มันก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลง ข้อตกลงของข้ากับองค์ฮ่องเต้ได้
That doesn't alter the fact that there is something down there.นั้นไม่ได้เปลี่ยนความจริงว่า มันมีอะไรข้างล่าง
Take off your jackets We've got to alter themถอดเสื้อแจ็คเก็ตก่อน เราต้องรักษาหน่อย
And anyone who tries to alter that destiny will be destroyed.-You took it a IittIe further than that. -Agent CarIin. CarIin.
I'm constantly amazed by its sheer power to alter and define our lives.ฉันทึ่งกับพลังความรัก ที่เปลี่ยนแปลงและกำหนดชีวิตเรา
I was able to alter the tape of the phone call before the president heard it.ผมแปลงเสียงในเทปได้ก่อนที่ปธน.จะฟัง
For example, did you know that reapers can alter human perception?อย่างเช่น ยมฑูตสามารถที่จะ เปลี่ยนโสตการรับรู้ของมนุษย์ได้
It says the boy can enter your dreams, alter your perceptions, uh, kind of spirit guide.มันกล่าวว่า เด็กผู้ชายสามารถเขามาในความฝันของคุณ เปลี่ยนแปลงการรับรู้ของคุณ อาห์ เป็นรูปแบบของการชี้แนะของจิต
And if we could go back, alter its course, stop it from happening...และถ้าเราสามารถกลับไป เปลี่ยนแปลงวิถีทางของมัน หยุดไม่ให้มันเกิดขึ้น
Or is it in our own hands to alter the course of destiny?หรือมันอยู่ในอุ้งมือเราที่จะเปลี่ยนชะตาลิขิต?
To tell you the truth, I don't know what my alter ego had in mind when he wrote that crap.บอกตามตรง ผมก็ไม่รู้ว่าตัวที่สองของผมเอง คิดอะไรอยู่ ตอนที่เขาเขียนเรื่องไร้สาระนั่น

alter ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
妄下雌黄[wàng xià cí huáng, ㄨㄤˋ ㄒㄧㄚˋ ㄘˊ ㄏㄨㄤˊ, 妄下雌黄 / 妄下雌黃] to alter a text indiscriminately (成语 saw); to make irresponsible criticism
交变[jiāo biàn, ㄐㄧㄠ ㄅㄧㄢˋ, 交变 / 交變] half-period of a wave motion; alternation
七律[qī lǜ, ㄑㄧ ㄌㄩˋ, 七律] abbr. for 七言律詩|七言律诗, verse form consisting of 8 lines of 7 syllables, with rhyme on alternate lines
不得已[bù dé yǐ, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄧˇ, 不得已] act against one's will; have no alternative but to; have to; to have no choice; must
世代交替[shì dài jiāo tì, ㄕˋ ㄉㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄊㄧˋ, 世代交替] alternation of generations
亦称[yì chēng, ㄧˋ ㄔㄥ, 亦称 / 亦稱] also known as; alternative name; to also be called
又名[yòu míng, ㄧㄡˋ ㄇㄧㄥˊ, 又名] also known as; alternative name; to also be called
互生[hù shēng, ㄏㄨˋ ㄕㄥ, 互生] alternate phyllotaxy (leaf pattern)
互生叶[hù shēng yè, ㄏㄨˋ ㄕㄥ ㄧㄝˋ, 互生叶 / 互生葉] alternate phyllotaxy (leaf pattern)
交流电[jiāo liú diàn, ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ ㄉㄧㄢˋ, 交流电 / 交流電] alternating current
交变电流[jiāo biàn diàn liú, ㄐㄧㄠ ㄅㄧㄢˋ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧㄡˊ, 交变电流 / 交變電流] alternating current (elec.); also written 交流
[shù, ㄕㄨˋ, 儵] alternate form of 倏; sudden; abrupt
口角[kǒu jiǎo, ㄎㄡˇ ㄐㄧㄠˇ, 口角] altercation; wrangle; angry argument
另类医疗[lìng lèi yī liáo, ㄌㄧㄥˋ ㄌㄟˋ ㄧ ㄌㄧㄠˊ, 另类医疗 / 另類醫療] alternative medicine
对口[duì kǒu, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄡˇ, 对口 / 對口] alternate dialog (comic, musical etc); repartee
更改[gēng gǎi, ㄍㄥ ㄍㄞˇ, 更改] alter
更番[gēng fān, ㄍㄥ ㄈㄢ, 更番] alternately; by turns
轮流[lún liú, ㄌㄨㄣˊ ㄌㄧㄡˊ, 轮流 / 輪流] alternate
[dié, ㄉㄧㄝˊ, 迭] alternately; repeatedly
轩辕氏[Xuān yuán shì, ㄒㄩㄢ ㄩㄢˊ ㄕˋ, 轩辕氏 / 軒轅氏] alternative name for the Yellow Emperor 黄帝
修改[xiū gǎi, ㄒㄧㄡ ㄍㄞˇ, 修改] amend; alter
别称[bié chēng, ㄅㄧㄝˊ ㄔㄥ, 别称 / 別稱] another name; alternative name
香熏疗法[xiāng xūn liáo fǎ, ㄒㄧㄤ ㄒㄩㄣ ㄌㄧㄠˊ ㄈㄚˇ, 香熏疗法 / 香燻療法] aromatherapy (alternative medicine)
迫不得已[pò bù dé yǐ, ㄆㄛˋ ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄧˇ, 迫不得已] to have no alternative (成语 saw); compelled by circumstances; forced into sth
窜改[cuàn gǎi, ㄘㄨㄢˋ ㄍㄞˇ, 窜改 / 竄改] to alter; to modify; to change; to tamper
衰退[shuāi tuì, ㄕㄨㄞ ㄊㄨㄟˋ, 衰退] decline; fall; drop; falter
交流[jiāo liú, ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ, 交流] exchange; give-and-take; to exchange; to alternate; communication; alternating current (elec.)
趑趄嗫嚅[zī jū niè rú, ㄗ ㄐㄩ ㄋㄧㄝˋ ㄖㄨˊ, 趑趄嗫嚅 / 趑趄囁嚅] faltering steps, mumbling speech (成语 saw); hesitant; cringing; to cower
趦趄嗫嚅[zī jū niè rú, ㄗ ㄐㄩ ㄋㄧㄝˋ ㄖㄨˊ, 趦趄嗫嚅 / 趦趄囁嚅] faltering steps, mumbling speech (成语 saw); hesitant; cringing; to cower
[zhūn, ㄓㄨㄣ, 迍] falter, hesitate
划一不二[huà yī bù èr, ㄏㄨㄚˋ ㄧ ㄅㄨˋ ㄦˋ, 划一不二 / 劃一不二] fixed; unalterable
[jī, ㄐㄧ, 羁 / 羈] halter; restrain
别无[bié wú, ㄅㄧㄝˊ ˊ, 别无 / 別無] have no other (choice, alternative etc)
顺势疗法[shùn shì liáo fǎ, ㄕㄨㄣˋ ㄕˋ ㄌㄧㄠˊ ㄈㄚˇ, 顺势疗法 / 順勢療法] homeopathy (alternative medicine)
七言律诗[qī yán lǜ shī, ㄑㄧ ㄧㄢˊ ㄌㄩˋ ㄕ, 七言律诗 / 七言律詩] verse form consisting of 8 lines of 7 syllables, with rhyme on alternate lines; abbr. to 七律
中尉[zhōng wèi, ㄓㄨㄥ ㄨㄟˋ, 中尉] lieutenant (navy); first lieutenant (army); subaltern
表字[biǎo zì, ㄅㄧㄠˇ ㄗˋ, 表字] literary name (an alternative name of person stressing a moral principle)
马尾水师学堂[Mǎ wěi shuǐ shī xué táng, ㄇㄚˇ ㄨㄟˇ ㄕㄨㄟˇ ㄕ ㄒㄩㄝˊ ㄊㄤˊ, 马尾水师学堂 / 馬尾水師學堂] Mawei river naval college, alternative name for Fuzhou naval college 福州船政學堂|福州船政学堂, set up in 1866 by the Qing dynasty
交互[jiāo hù, ㄐㄧㄠ ㄏㄨˋ, 交互] mutual; each other; alternately; in turn
反射区治疗[fǎn shè ōu zhì liáo, ㄈㄢˇ ㄕㄜˋ ㄡ ㄓˋ ㄌㄧㄠˊ, 反射区治疗 / 反射區治療] reflexology (alternative medicine)

alter ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
作り替える;作りかえる;作り換える(iK)[つくりかえる, tsukurikaeru] (v1,vt) to remake; to remold; to remould; to convert; to reconstruct; to adapt; to parody; to alter
意識を変える;意識をかえる[いしきをかえる, ishikiwokaeru] (exp,v1) to alter one's state of consciousness; to change one's mindset; to change one's attitude
ICタグ[アイシータグ, aishi-tagu] (n) IC tag (integrated circuit tag, used as an alternative to bar codes)
アイコラ[, aikora] (n) (abbr) (See アイドルコラージュ) altered photograph, usu. with sexual connotations, such as putting someone's face on top of a picture of a nude idol, etc.
アイドルコラージュ[, aidorukora-ju] (n) altered photograph, usu. with sexual connotations, such as putting someone's face on top of a picture of a nude idol, etc. (wasei
エコステーション[, ekosute-shon] (n) a service station for cars that run on alternative fuels
オールターナティブ[, o-ruta-nateibu] (adj-na) alternative
オールターナティブスクール[, o-ruta-nateibusuku-ru] (n) alternative school
オールターナティブスペース[, o-ruta-nateibusupe-su] (n) alternative space
オールタナティブ[, o-rutanateibu] (n) alternative
オクトパス[, okutopasu] (n) (1) (abbr) octopus; (2) octopus regulator; alternate 2nd stage air pressure regulator used as an alternate air source in an emergency
オルターナティブ;オルタナティヴ;オルタナティブ;オルターナティヴ[, oruta-nateibu ; orutanateivu ; orutanateibu ; oruta-nateivu] (n) alternative
オルタネーター;オルタネタ[, orutane-ta-; orutaneta] (n) alternator
オルタネイト[, orutaneito] (n) alternate
スキン[, sukin] (n) (1) skin; (2) (col) condom; (3) {comp} skin (e.g. alternative look and feel for interface of a program); (P)
たじろぐ[, tajirogu] (v5g,vi) to falter; to wince
ダブル[, daburu] (n,adj-f) (1) double; twin; (n) (2) (alternative to ハーフ) (See ハーフ・2) someone of mixed race; (P)
ちゃんぽんに[, chanponni] (adv) (1) alternately; by turns; (2) all together
[, de] (prt) (1) indicates location of action; at; in; (2) indicates time of action; (3) indicates means of action; cause of effect; by; (conj) (4) and then; so; (aux) (5) (alternate form of 〜て used for some verb types) (See て) indicates continuing action; (P)
ホールター[, ho-ruta-] (n) halter
ホールターネック[, ho-ruta-nekku] (n) halterneck
ホルタートップ[, horuta-toppu] (n) halter top
[, mi] (suf) (1) (also written with the ateji 味) (See 甘み) -ness (nominalizing suffix, esp. of sensory or subjective adjectives); (2) (See 深み) nominalizing suffix indicating location; (3) (See 降りみ降らずみ) (as ...mi ...mi) alternating between ... and ...
一つ置き[ひとつおき, hitotsuoki] (n) alternate; every other one
一つ置きに[ひとつおきに, hitotsuokini] (adv) (See 一つ置き) alternately
一喜一憂[いっきいちゆう, ikkiichiyuu] (exp) now rejoicing, now worrying; swinging from joy to sorrow; glad and sad by turns; alternating hope and fear; unable to put one's mind at ease; (P)
一進一退[いっしんいったい, isshin'ittai] (n,vs,adj-no) now advancing and now retreating; ebb and flow; seesawing; taking alternately favorable and unfavorable turns
三寒四温[さんかんしおん, sankanshion] (n) alternation of three cold and four warm days
三相交流[さんそうこうりゅう, sansoukouryuu] (n) three-phase alternating current
世代交代[せだいこうたい, sedaikoutai] (n,adj-no) alternation of generations
二つに一つ;2つに1つ[ふたつにひとつ, futatsunihitotsu] (exp) one of two (possibilities, alternatives, etc.)
互い違い[たがいちがい, tagaichigai] (adj-na,n) alternate; alternation; (P)
互生[ごせい, gosei] (n,adj-no) (botanical term) alternate (esp. of leaf arrangement)
交々;交交;交;相;更[こもごも, komogomo] (adv) (uk) alternately; in succession
交り番こに;代り番こに;代りばんこに;交りばんこに[かわりばんこに, kawaribankoni] (adv) alternately
交り番に;代り番に[かわりばんに, kawaribanni] (adv) alternately
交代(P);交替(P)[こうたい, koutai] (n,vs) alternation; change; relief; relay; shift; substitution (sports, etc.); (P)
交代で[こうたいで, koutaide] (exp) alternately; by turns
交流[こうりゅう, kouryuu] (n,vs) (1) (cultural) exchange; interchange; interaction; (inter-) mingling; (social, etc.) networking; intercourse; (2) alternating current; AC; (P)
交流電源[こうりゅうでんげん, kouryuudengen] (n) (See オルタネタ) alternator; AC generator
Japanese-English: COMDICT Dictionary
両方向交互データ通信[りょうほうこうこうごデータつうしん, ryouhoukoukougo de-ta tsuushin] two-way alternate data communication
両方向交互相互動作[りょうほうこうこうごそうごどうさ, ryouhoukoukougosougodousa] two-way-alternate interaction
両方向交互通信[りょうほうこうこうごつうしん, ryouhoukoukougotsuushin] two-way alternative communication
交代トラック[こうたいトラック, koutai torakku] alternate track, alternative track
交代パス[こうたいパス, koutai pasu] alternate path
交替装置[こうたいそうち, koutaisouchi] alternate device
交流[こうりゅう, kouryuu] alternating current (AC)
代替[だいがい, daigai] switchover, alternate
代替クラス[だいがえクラス, daigae kurasu] alternative class
代替トラック[だいたいトラック, daitai torakku] alternate track, alternative track
代替パス[だいがえパス, daigae pasu] alternate path
代行受信者[だいこうじゅしんしゃ, daikoujushinsha] alternate recipient
代行受信者登録[だいこうじゅしんしゃとうろく, daikoujushinshatouroku] alternate recipient assignment
代行受信者許可[だいこうじゅしんしゃきょか, daikoujushinshakyoka] alternate recipient allowed
発信者要求代行受信者[はっしんしゃようきゅうだいこうじゅしんしゃ, hasshinshayoukyuudaikoujushinsha] originator requested alternate recipient
調整[ちょうせい, chousei] modification, alteration
迂回ルーティング[うがいルーティング, ugai ru-teingu] alternate, detour routing

alter ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดัด[v.] (dat) EN: modify ; correct ; adapt ; alter ; rectify ; straighten ; adjust ; make fit FR: modifier ; corriger ; adapter ; redresser ; ajuster ; façonner
ดัดแปลง[v.] (datplaēng) EN: modify ; alter ; adapt ; adjust ; change ; refit ; remodel ; make alterations FR: modifier ; adapter ; altérer ; customiser (anglic.)
แก้ไข[v.] (kaēkhai) EN: correct ; rectify ; set right ; improve ; amend ; revise ; edit ; alter ; modify ; make improvements FR: corriger ; rectifier ; remédier ; pallier ; régler ; modifier ; réviser ; apporter des améliorations
กลาย[v.] (klāi) EN: change to ; transforme into ; become ; convert ; transmute ; turn into ; alter FR: changer ; transformer
ผัน[v.] (phan) EN: alter ; change ; turn ; transform ; shift ; modulate FR: altérer ; changer
ผันแปร[v.] (phanpraē) EN: change ; alter ; become ; transform ; turn to ; turn into ; shift FR: se modifier ; se transformer ; évoluer
พลิกผัน[v.] (phlikphan) EN: change ; alter ; vary ; shift ; overturn FR:
แปลง[v.] (plaēng) EN: transform ; change ; alter ; convert ; transmute ; modify ; adapt FR: transformer ; changer ; modifier ; métamorphoser
เปลี่ยน[v.] (plīen) EN: change ; alter ; vary ; fluctuate ; transform ; convert ; exchange FR: changer ; transformer ; convertir ; altérer ; bousculer (fig.)
เปลี่ยนแปลง[v.] (plīenplaēng) EN: change ; transform ; vary ; alter ; turn into ; transform into ; convert ; modify ; reform ; adapt ; become ; reorganize ; restyle ; exchange ; reverse FR: changer ; modifier ; transformer ; réformer ; varier ; inverser ; dégrader
เปลี่ยนรูป [v. exp.] (plīenrūp) EN: be changed ; have a changed appearance ; become different ; alter ; modify ; turn FR: transformer ; modifier
แปร[v.] (praē) EN: change ; be dynamic ; alter ; modify ; amend ; convert ; transform ; transmute ; distort ; interpret ; vary ; revise ; correct ; shift ; turn into ; become FR: changer ; se modifier ; se transformer ; varier
แปรผัน[v.] (praēphan) EN: change ; vary ; fluctuate ; modify ; alter FR: se transformer ; changer ; varier
แปรปรวน[v.] (praēprūan) EN: vary ; change ; fluctuate ; transform ; alter ; be instable FR: varier ; fluctuer ; changer
ปรับเปลี่ยน[v.] (prap plīen) EN: change ; alter ; convert ; vary ; transform ; adjust ; modulate FR: adapter ; modifier ; ajuster
ปรับราคา[v. exp.] (prap rākhā) EN: change the price ; adjust the price ; alter the price FR: ajuster le prix
ปรวนแปร[v.] (prūanpraē) EN: change ; vary ; alter FR: varier
ร้อยกรอง[v.] (røikrøng) EN: revise ; correct ; alter ; change ; edit ; review FR: réviser
สับเปลี่ยน[v.] (sapplīen) EN: change ; alter ; mix up ; switch ; rearrange FR: permuter ; échanger
แท่นมณฑล[n.] (thaenmontho) EN: rectangular alter FR: autel rectangualire
อัลเตอร์เนเตอร์ ; อัลเทอร์เนเตอร์[n.] (altoēnētoē ) EN: alternator FR: alternateur [m]
อนุกรมสลับ[n. exp.] (anukrom sal) EN: alternating series FR:
แบบทางเลือก[adj.] (baēp thāngl) EN: alternative FR: alternatif
ใบสุทธิ[n.] (baisutthi) EN: certificate of unaltered character of goods FR:
บ่าว[n.] (bāo) EN: servant ; slave ; slavey ; menial ; lackey ; stooge FR: serviteur [m] ; esclave [m, f] ; valet [m] ; laquais [m] ; domestique [m, f] ; serf [m] ; subalterne [m] ; bonne [f] ; boniche [f] (pop.) ; servante [f] (anc.) ; larbin [m] (fam.) ; souffre-douleur [m]
ฉลับ[v.] (chalap) EN: alternate ; switch FR:
ชะมวงกวาง[n. exp.] (chamūang kw) EN: Ploiarium alternifolium FR: Ploiarium alternifolium
เชิดชู[v.] (choētchū) EN: praise ; honour ; honor (Am.) ; extol FR: rendre hommage ; exalter
ไดนาโม[n.] (daināmō) EN: dynamo FR: dynamo [f] ; alternateur [m]
ไดนาโมจักรยาน[n. exp.] (daināmō jak) EN: bicycle dynamo FR: dynamo de vélo [f] ; alternateur [m]
ดัมเบล[n.] (dambēl) EN: dumbbell FR: haltère [m]
ด่าทอ[v.] (dāthø) EN: revile ; condemn ; rebuke ; reprove ; hurl ; curse ; have an argument ; have an altercation FR: gronder ; réprimander
ไฟฟ้ากระแสสลับ[n. exp.] (faifākrasaē) EN: alternating current ; A.C. FR: courant alternatif [m]
ไฟสลับ[n. exp.] (fai salap) EN: alternating current FR: courant alternatif [m]
ฟังก์ชันสลับ[n. exp.] (fangchan sa) EN: alternating function FR:
อีกทางหนึ่ง[adj.] (īk thāng ne) EN: alternative FR: alternatif
อีกวิธีหนึ่ง[n. exp.] (īk withī ne) EN: alternative FR:
จับแพะชนแกะ[v.] (japphaechon) EN: use alternative means to achieve success ; do whatever is necessary FR:
การดัดแปลง[n.] (kān datplaē) EN: modification ; adaptation ; alteration FR: modification [f]
การกลับกลาย[n.] (kān klapklā) EN: alteration FR:

alter ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rente {f} (im Alter ...) | in Rente gehen | in Rente sein | jdn. auf Rente setzenpension | to start drawing one's pension | to be on a pension | to pension sb. off
Adoleszenz {f}; Zeit des Erwachsenwerdens; jugendliches Alteradolescence
Altersaufbau {m}; Altersgliederung
luftdicht; hermetisch verschlossen {adj} | luftdichter | am luftdichtesten | luftdicht verschlossener Behälterairtight | more airtight | most airtight | airtight container
Alter ego {n}alter ego
Alternantensatz {m} [math.]alternation theorem
Alternativfrage {f}alternative question
Alternativangebot {n}alternative offer
Alternative {f} | Alternativen
Alternativhypothese {f}alternative hypothesis
Alternativlösung {f}alternative solution
Alternativmodus {m}alternative mode
Alternativpfad {m}alternative path
Alternativplan {m}alternative plan
Alternativplanung {f}alternative planning
Änderungsart {f}alteration type
Änderungscode {m}alteration code
Änderungsdatum {n}alteration date
Änderungsrate {f}alteration rate
Änderungszeile {f}alteration line
Änderungszeit {f}alteration time
Vertragsänderung {f}alteration of contract
Doppelfunktionstaste {f}alternate action key
Ersatzsektor {m}alternate sector
Ersatzsektorentabelle {f}alternate sector table
Ersatzsektorenzuweisung {f}alternate sector assignment
Ersatzspur {f}alternate track
Funktionstastenblock {m}alternate keypad
Sekundärschlüssel {m}alternate key
Tastenwechselbetätigung {f}alternate key stroke
Testhypothese {f}alternate hypothesis
Umwegsteuerung {f}alternate routing
Wechselschicht {f}alternate shift
Wechselwinkel {m}alternate angle
Wechselstrom {m}alternating current (AC, A.C.)
Wechselstromgenerator {m}alternating current generator
Wechselstrommaschine {f}alternating current machine
Wechselstrommotor {m}alternating current motor
Alternativprognose {f}alternative forecast
Alternativsprache {f}alternative language

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า alter
Back to top