ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

transliterate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *transliterate*, -transliterate-

transliterate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
transliterate (vt.) ถอดถ่ายตัวอักษร
English-Thai: HOPE Dictionary
transliterate(แทรนซฺลิท'เทอเรท) vt. เปลี่ยนตามพยัญชนะหรือภาษาอื่น,แปล., See also: transliteration n. transliterator n.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถอดถ่าย (v.) transliterate Syn. ถ่ายถอด
ถ่ายถอด (v.) transliterate
ทับศัพท์ (v.) transliterate
คำทับศัพท์ (n.) transliterated word

transliterate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
河粉[hé fěn, ㄏㄜˊ ㄈㄣˇ, 河粉] rice noodles in wide strips; also transliterated ho-fen, ho-fun etc on menus

transliterate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
読み下す[よみくだす, yomikudasu] (v5s,vt) to transliterate classical Chinese into Japanese
原綴り;原綴[もとつづり;げんてつ(原綴), mototsuduri ; gentetsu ( hara tsuduri )] (n) (1) original spelling or kana usage; (2) spelling in original language (for words transliterated into another language or script)

transliterate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปริวรรต[v.] (pariwat) EN: transliterate ; romanize FR: translittérer ; romaniser
ภาพ[v.] (phāp) EN: translate ; transliterate ; adapt FR: traduire ; adapter
ทับศัพท์[v.] (thapsap) EN: transliterate FR: transcrire ; transposer
ทับศัพท์[adj.] (thapsap) EN: transliterated FR: transcrit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า transliterate
Back to top