ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

become

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *become*, -become-

become ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
become (vi.) กลายเป็น See also: เปลี่ยนเป็น Syn. come to be
become (vt.) ดูสวยงาม See also: งดงาม
become (vt.) เหมาะสม See also: เหมาะสมกับ, เข้ากับ Syn. suit
become accustomed to (vi.) ปรับตัวให้ชินกับอากาศ Syn. adapt, accommodate, acclimatize
become accustomed to (vi.) ปรับตัวให้ชินกับอากาศ Syn. adapt, accommodate, acclimate
become apparent (vi.) เป็นที่ปรากฏ See also: เป็นที่รู้, ปรากฏ, เปิดเผย Syn. become known
become better (vi.) ดีขึ้น
become dark (vi.) ค่อยๆ มืดมัว Syn. grow dark, overcloud
become diseased (vi.) ป่วย See also: เจ็บไข้, ไม่สบาย, คลื่นไส้อาเจียน Syn. become ill, fall ill Ops. heal
become excited (vi.) ตื่นเต้น (แสลง) See also: วิตกกังวล, สับสน
become ill (vi.) ป่วย See also: เจ็บไข้, ไม่สบาย, คลื่นไส้อาเจียน Syn. fall ill, become diseased Ops. heal
become invalid (phrv.) หมดอายุ Syn. expire
become known (vi.) เป็นที่ปรากฏ See also: เป็นที่รู้, ปรากฏ, เปิดเผย Syn. become apparent
become of (phrv.) เกิดขึ้นกับ Syn. come of
become pregnant (vi.) ตั้งครรภ์
become real (vi.) กลายเป็นจริง See also: เป็นจริง Syn. actualize Ops. dissolve, disembody
become real (vi.) กลายเป็นจริง See also: เป็นจริง Syn. actualize Ops. dissolve, disembody
become solid (vi.) กลายเป็นของแข็ง
become sweet (vi.) หวานขึ้น See also: หวาน
English-Thai: HOPE Dictionary
become(บิคัม') {became,become,becoming,becomes} vi.,vt. กลายเป็น,เป็น,เปลี่ยนเป็น,มาเป็น,สอดคล้องกัน,เหมาะ,สมควร,น่าดู, Syn. happen,befit
English-Thai: Nontri Dictionary
become(vt) กลายเป็น,มาเป็น,เปลี่ยนเป็น,เหมาะ,สมควร,สอดคล้องกับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
become sui jurisบรรลุนิติภาวะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เณรหน้าไฟ (n.) novice to become on one´s funeral
เณรหน้าไฟ (n.) novice to become on one´s funeral
กลับกลาย (v.) become See also: change to, turn into Syn. กลาย, เปลี่ยนแปลง, กลายเป็น
กลับเป็น (v.) become See also: come into being, become again Syn. กลายเป็น, กลับกลาย
กลายเป็น (v.) become See also: change to, turn into Syn. แปลงเป็น, เปลี่ยนเป็น
ตกเป็น (v.) become Syn. กลายเป็น
เปลี่ยนเป็น (v.) become See also: change to, turn into Syn. แปลงเป็น
แปลงเป็น (v.) become See also: change to, turn into Syn. เปลี่ยนเป็น
ถือบวช (v.) become a Buddhist monk
ครองแชมป์ (v.) become a champion
เข้ารีต (v.) become a Christian See also: confess Christianity, profess Christianity
ติด (v.) become a habit See also: be wont
บวช (v.) become a monk See also: become an ascetic, be ordained, enter the monkhood
ออกบวช (v.) become a monk See also: become an ascetic, be ordained, enter the monkhood Syn. บวช
ปึงปัง (v.) become angry See also: be wrathful, rage, become violent Syn. โกรธ, ฉุนเฉียว, โมโห
โกรธ (v.) become angry See also: be wrathful, rage, become violent Syn. ฉุนเฉียว, โมโห
ร้าวฉาน (v.) become antagonistic See also: break the bond of friendship, split Syn. แตกร้าว, บาดหมาง
เสียเด็ก (v.) become bad-behaved child
ล่มจม (v.) become bankrupt See also: go under, become insolvent, be broke, be destitute, be impoverished, go to ruin, collapse Syn. สิ้นเนื้อประดาตัว
หมดกระเป๋า (v.) become bankrupt See also: become insolvent Syn. หมดตูด, หมดพก, หมดเนื้อหมดตัว, สิ้นเนื้อประดาตัว, ล้มละลาย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
In short, I have become a celebrityฉันได้กลายเป็นคนดัง ในเวลาสั้นๆ
Thinking negatively can become a habitการคิดในเชิงลบอาจกลายเป็นนิสัยได้
I've become more patient than beforeฉันกลายเป็นคนที่อดทนมากกว่าเมื่อก่อน
What happens if they do become hostile?จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกนั้นไม่เป็นมิตร?
As long as you're here, your life will become just as you plannedตราบเท่าที่เธออยู่ที่นี่ ชีวิตของเธอก็จะเป็นไปตามแผนที่เธอได้วางเอาไว้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The only excuse I can offer is that I've become boorish through living alone.ข้อเเก้ตัวเดียวก็คือผมกลายเป็นคนน่าเบื่อ เพราะอยู่ตัวคนเดียวมานาน
If you do not sleep, you might become unclear in the head.หากคุณไม่ได้นอนหลับ คุณอาจจะกลายเป็นไม่มีความ ชัดเจนในหัว
Then his head started to become unclear, and he asked himself:แล้วหัวของเขาเริ่มที่จะ กลายเป็นไม่มีความชัดเจน และเขาถามตัวเอง:
The country will never be more united against them than tomorrow... when the news will become public.{\cHFFFFFF}The country will never be more united against them than tomorrow... {\cHFFFFFF}when the news will become public.
You remember when you left to become a priest.นายคงจำได้ว่าตอนนาย ทิ้งบ้านมาบวช
You've got every qualification to become expert in the use of weapons.พวกแกมีคุณสมบัติ การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธ
Tell the wife to drop the butcher and become a vegetarian.บอกภรรยาว่าจะลดลงคนขาย เนื้อและ กลายเป็นมังสวิรัติ นั่นเป็นคำแนะนำของคุณ
In my humble opinion, we've become involved in Einstein's time-space continuum theory.ที่เราได้มีส่วนร่วมในของ ไอน์สไต ทฤษฎีเวลาพื้นที่ต่อเนื่อง นักพูดที่คือ
This place has become too dangerous for you.This place has become too dangerous for you.
You told me you weren't going to become like your father.You told me you weren't going to become like your father.
I just don't wish to become extinct.ขอโทษ ฉันแค่ไม่อยากสูญพันธุ์น่ะ
I just want to know one simple thing. When do I get to become an Islander?เเค่อยากรู้อย่างนึง ฉันจะนับว่าเป็นชาวเกาะเมื่อไหร่

become ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
到期[dào qī, ㄉㄠˋ ㄑㄧ, 到期] become due (e.g. loans)
拜把子[bài bǎ zi, ㄅㄞˋ ㄅㄚˇ ㄗ˙, 拜把子] become sworn brothers
僵化[jiāng huà, ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄚˋ, 僵化 / 殭化] become rigid
沉醉[chén zuì, ㄔㄣˊ ㄗㄨㄟˋ, 沉醉] become intoxicated
[xiè, ㄒㄧㄝˋ, 澥] become watery; creek
[tuí, ㄊㄨㄟˊ, 穨] become bald; decadent
变修[biàn xiū, ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧㄡ, 变修 / 變修] become revisionist
轮到[lún dào, ㄌㄨㄣˊ ㄉㄠˋ, 轮到 / 輪到] become incumbent upon; one's turn to do sth; Now it's (your) turn.
[tuí, ㄊㄨㄟˊ, 颓 / 頹] become bald; decadent
出脱[chū tuō, ㄔㄨ ㄊㄨㄛ, 出脱 / 出脫] to manage to sell; to dispose of sth (by selling); to get property off one's hands; to find excuses (to get off a charge); to extricate sb (from trouble); to vindicate; to become prettier (of child)
表面化[biǎo miàn huà, ㄅㄧㄠˇ ㄇㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, 表面化] come to the surface; become apparent
和解[hé jiě, ㄏㄜˊ ㄐㄧㄝˇ, 和解] conciliatory; become reconciled
窜红[cuàn hóng, ㄘㄨㄢˋ ㄏㄨㄥˊ, 窜红 / 竄紅] to become suddenly popular; suddenly all the rage
许婚[xǔ hūn, ㄒㄩˇ ㄏㄨㄣ, 许婚 / 許婚] to become engaged; to affiance (a daughter)
变形[biàn xíng, ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˊ, 变形 / 變形] deformation; to become deformed; to change shape; to morph
[xīng, ㄒㄧㄥ, 兴 / 興] flourish; it is the fashion to; to become popular
[jiè, ㄐㄧㄝˋ, 届 / 屆] to arrive at (place or time); period; to become due; classifier for events, meetings, elections, sporting fixtures etc
发奋图强[fā fèn tú qiáng, ㄈㄚ ㄈㄣˋ ㄊㄨˊ ㄑㄧㄤˊ, 发奋图强 / 發奮圖強] to make an effort to become strong (成语 saw); determined to do better; to pull one's socks up
硬化[yìng huà, ˋ ㄏㄨㄚˋ, 硬化] to harden; hardening; sclerosis; fig. to become rigid or inflexible in opinions; to ossify
澄清[dèng qīng, ㄉㄥˋ ㄑㄧㄥ, 澄清] to settle (of liquid); to become clear (by precipitation of impurities); (chem.) precipitate
自强[zì qiáng, ㄗˋ ㄑㄧㄤˊ, 自强 / 自強] strive to become stronger
豁然开朗[huò rán kāi lǎng, ㄏㄨㄛˋ ㄖㄢˊ ㄎㄞ ㄌㄤˇ, 豁然开朗 / 豁然開朗] suddenly see the light; be suddenly enlightened; open and clear; suddenly become extensive
霸业[bà yè, ㄅㄚˋ ㄧㄝˋ, 霸业 / 霸業] the business of hegemony; toiling to become master of the universe
变暖[biàn nuǎn, ㄅㄧㄢˋ ㄋㄨㄢˇ, 变暖 / 變暖] warming; changing to become warmer
出名[chū míng, ㄔㄨ ㄇㄧㄥˊ, 出名] well-known for sth; to become well known; to make one's mark
变得[biàn de, ㄅㄧㄢˋ ㄉㄜ˙, 变得 / 變得] become; change into
隐位[yǐn wèi, ˇ ㄨㄟˋ, 隐位 / 隱位] cryptic epitope (immunology, a protein component that becomes effective when activated by antigen)
[chéng, ㄔㄥˊ, 成] finish; complete; accomplish; become; turn into; win; succeed; one tenth; surname Cheng
习惯成自然[xí guàn chéng zì rán, ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ ㄔㄥˊ ㄗˋ ㄖㄢˊ, 习惯成自然 / 習慣成自然] habit becomes nature (成语 saw); get used to something and it seems inevitable; second nature
一旦[yī dàn, ㄧ ㄉㄢˋ, 一旦] in case (something happens); once (something becomes true, then...); in one day
已见分晓[yǐ jiàn fēn xiǎo, ㄧˇ ㄐㄧㄢˋ ㄈㄣ ㄒㄧㄠˇ, 已见分晓 / 已見分曉] the result becomes apparent; (after) the dust has settled
三人成虎[sān rén chéng hǔ, ㄙㄢ ㄖㄣˊ ㄔㄥˊ ㄏㄨˇ, 三人成虎] three men talking makes a tiger (成语 saw); repeated rumor becomes a fact
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, 做] to do; to make; to produce; to write; to compose; to act as; to engage in; to hold (a party); to be; to become; to function (in some capacity); to serve as; to be used for; to form (a bond or relationship); to pretend; to feign; to act a part; to put on a

become ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あごが干上がる;顎が干上がる[あごがひあがる, agogahiagaru] (exp,v5r) to lose one's means of livelihood; to become unable to earn a living
いじける[, ijikeru] (v1,vi) (1) to grow timid (e.g. from an inferiority complex); to lose one's nerve; (2) to become perverse; to become contrary
お腹が減る;お腹がへる[おなかがへる, onakagaheru] (exp,v5r) to become hungry
お腹が空く;お腹がすく[おなかがすく, onakagasuku] (exp,v5k) to become hungry; to get an empty stomach
くっ付く(P);食っ付く[くっつく, kuttsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to adhere to; to stick to; to cling to; (2) (uk) to keep close to; to go along with; (3) (uk) to get involved with; to be thick with; to become intimate; (P)
ぐにゃっと[, gunyatto] (vs) to become limp
クレオール[, kureo-ru] (n) (1) creole (pidgin which has become a mother tongue) (fre
クレオール語[クレオールご, kureo-ru go] (n) creole (pidgin that has become a mother tongue)
こんがらかる;こんがらがる[, kongarakaru ; kongaragaru] (v5r) to become entangled; to become complicated; to get mixed up; to screw up; to get caught up in
ささくれる[, sasakureru] (v1,vi) (1) to split finely; to splinter; to get frayed; (2) to become irritable
ささくれ立つ[ささくれだつ, sasakuredatsu] (v5t,vi) (1) (See ささくれる・1) to split finely; to splinter; to get frayed; (2) (See ささくれる・2) to become irritable; to feel on edge
ずうずう弁[ずうずうべん, zuuzuuben] (n) thick Tohoku accent (wherein some "j" sounds become "z" sounds)
その気になる[そのきになる, sonokininaru] (exp,v5r) to feel like it; to get to think that way; to become so minded
デブる[, debu ru] (v5r) (derog) (sl) (See デブ) to grow fat; to become fat
とろっと;トロッと[, torotto ; torotsu to] (vs) (1) (See とろとろ・3) to become syrupy; to become thick (e.g. when cooking); (adv) (2) stickily
はげ上がる;禿げ上がる;禿上がる(io);禿げ上る[はげあがる, hageagaru] (v5r) to become bald from the forehead; to recede
ぼやける[, boyakeru] (v1,vi) to become dim; to become blurred; (P)
やけを起こす;自棄を起こす;焼けを起こす[やけをおこす, yakewookosu] (exp,v5s) to become desperate; to give way to despair
やせ細る;痩せ細る[やせほそる, yasehosoru] (v5r,vi) to lose weight; to become thin; to wither away
らりる;ラリる[, rariru ; rari ru] (v5r) (sl) to become intoxicated (e.g. with drugs)
一人前になる[いちにんまえになる, ichininmaeninaru] (exp,v5r) to come of age; to become an adult; to become fully qualified; to stand on one's own
一体となる[いったいとなる, ittaitonaru] (exp,v5r) to accrete; to become whole; to come together
下卑る[げびる, gebiru] (v1) to become vulgar; to coarsen
不成[ふなり, funari] (adj-no,n) (1) unpromoted (piece in shogi); (n) (2) limit orders that become market orders at the closing auction if not already executed
不貞腐れる;ふて腐れる[ふてくされる, futekusareru] (v1,vi) (uk) to become sulky; to become irresponsible
世離れる[よばなれる, yobanareru] (v1,vi) (See 世間離れ) to become unworldly; to stop keeping up with social norms; to be out of touch with reality
丸く治まる;丸く収まる;丸くおさまる[まるくおさまる, marukuosamaru] (exp,v5r) to settle peacefully; to work out peacefully; to come to an amicable solution; to become reconciled
乾枯らびる;干からびる;干涸びる;乾涸びる;干枯びる(iK);干枯らびる(iK)[ひからびる, hikarabiru] (v1,vi) to dry up completely; to become stale
事情変更の原則[じじょうへんこうのげんそく, jijouhenkounogensoku] (n) clausula rebus sic stantibus (legal principle that agreements become non-binding if there is a major, unforeseeable change of circumstances)
付きが回る;つきが回る;ツキが回る[つきがまわる(付きが回る;つきが回る);ツキがまわる(ツキが回る), tsukigamawaru ( tsuki ga mawaru ; tsukiga mawaru ); tsuki gamawaru ( tsuki ga mawar] (exp,v5r) to have fortune come your way; to become lucky
付く[づく, duku] (v5k,vi) (1) to be attached; to be connected with; to adhere; to stick; to cling; (2) to remain imprinted; to scar; to stain; to dye; (3) to bear (fruit, interest, etc.); (4) to be acquired (of a habit, ability, etc.); to increase (of strength, etc.); (5) to take root; (6) to accompany; to attend; to follow; to study with; (7) to side with; to belong to; (8) (See 憑く) to possess; to haunt; (9) (See 点く) to be lit; to be lighted; (10) to be settled; to be resolved; to be decided; (11) to be given (of a name, price, etc.); (12) to be sensed; to be perceived; (13) (from 運がつく) to be lucky; (suf,v5k) (14) (See 付く・づく) (after -masu stems, onomatopoeic and mimetic words) to become (a state, condition, etc.)
伸し上がる[のしあがる, noshiagaru] (v5r,vi) to stand on tiptoe; to rise in the world; to become arrogant
元気付く[げんきづく, genkiduku] (v5k) to get encouraged; to become heightened in spirits; to recover one's strength
入り込む(P);這入り込む;入りこむ[はいりこむ(P);いりこむ(入り込む;入りこむ), hairikomu (P); irikomu ( hairikomu ; iri komu )] (v5m,vi) (1) to go into; to come into; to penetrate; to get in; to step in (a house); (2) to become complicated; (P)
冠を曲げる[かんむりをまげる, kanmuriwomageru] (exp,v1) to become displeased; to get stubborn
冬めく[ふゆめく, fuyumeku] (v5k,vi) to become wintry
冴える(P);冱える[さえる, saeru] (v1,vi) (1) to be clear (of a sight, sound, colour, etc.); to be bright; to be vivid; to be crisp; (2) to be clear-headed; to be alert; to be on the ball; to be wide awake; (3) (often as 冴えない) to look upbeat; to be perky; to be cheerful; (4) to master (a skill); to excel at; to cleanly execute; (5) (often as 冴えない) (See 冴えない・2) to be satisfying; (6) (original meaning; now somewhat old-fashioned) to become frigid; to become intensely cold; (P)
冷める[さめる, sameru] (v1,vi) (1) to become cool (e.g. from a high temperature to room temperature); to come down (fever); (2) to cool down (interest); to abate; to subside; to dampen; (P)
凪ぐ[なぐ, nagu] (v5g,vi) to become calm; to die down
出来る(P);出來る(oK)[できる, dekiru] (v1,vi) (1) (uk) to be able (in a position) to do; to be up to the task; (2) to be ready; to be completed; (3) to be made; to be built; (4) to be good at; to be permitted (to do); (5) to become intimate; to take up (with somebody); (6) to grow; to be raised; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
開通[かいつう, kaitsuu] to take effect, to be become active
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
富む[とむ, tomu] Thai: ร่ำรวย English: to become rich
尖る[とがる, togaru] Thai: แหลมคม English: to become sharp
慌てる[あわてる, awateru] Thai: รีบร้อน English: to become confused (disconcerted, disorganized)
曇る[くもる, kumoru] Thai: มืดครึ้ม English: to become cloudy
湿る[しめる, shimeru] Thai: แฉะ English: to become wet
澄む[すむ, sumu] Thai: ใส English: to become transparent
絡む[からむ, karamu] Thai: เกี่ยวโยงกัน English: to become tangled in
酔う[よう, you] Thai: มึนเมา English: to become intoxicated

become ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อับปาง[v.] (appāng) EN: go bankrupt ; become insolvent FR:
อารมณ์ขึ้น[v. exp.] (ārom kheun) EN: become emotional ; get worked up about sth FR:
บันดาล[v.] (bandān) EN: transform ; turn into ; change into ; become ; engender ; create ; give rise to ; ordain ; predestine ; destine FR: transformer
บันดาลโทสะ[v. exp.] (bandān thōs) EN: fly into a rage ; become enraged ; become infuriated ; get angry ; be in a fit of temper FR: s'emporter
บรรลุนิติภาวะ[v.] (banlunitiph) EN: become one's legal age ; reach the one's majority ; become sui juris FR: acquérir sa majorité
บรรพชา[v.] (banphachā =) EN: enter the priesthood ; take the tonsure ; become a monk ; ordain FR: entrer dans les ordres ; tonsurer ; ordonner
บรรเทาเบาบาง[v. exp.] (banthao bao) EN: become less serious FR:
เบาลง[v. exp.] (bao long) EN: diminish ; weaken ; wane ; become lighter FR: diminuer
บาดหมาง[v.] (bātmāng) EN: have dissension ; have a rift ; be on bad terms ; disagree ; be at odds (with) ; become estranged FR:
เบลอ[n.] (bloē) EN: blur ; become unclear ; become indistinct FR: brouiller
บวช[v.] (būat) EN: ordain ; be ordained ; go into priesthood ; become a monk ; take the tonsure FR: ordonner ; être ordonné ; consacrer ; prendre l'habit
บวชชี[v. exp.] (būatchī) EN: become a nun ; enter a sisterhood FR: devenir nonne ; prendre l'habit (de nonne)
บวชเณร[v. exp.] (būat nēn) EN: become a novice FR: devenir novice
บวชพระ[v. exp.] (būat phra) EN: go into monkhood ; ordain into monkhood ; become a monk FR: devenir moine
บูด[v.] (būt) EN: go bad ; become putrid ; go sour FR: putréfier ; se putréfier ; rancir ; pourrir ; fermenter ; aigrir
ได้ใจ[v.] (dāijai) EN: become conceited ; be encouraged ; be overbold ; be conceited ; be overconfident ; become haughty FR: se sentir encouragé
ได้กัน[v. exp.] (dāikan) EN: become husband and wife ; live together FR:
ได้คู่[v. exp.] (dāi khū) EN: get married ; have a boyfriend/girlfriend ; become husband and wife FR:
ได้เรื่องได้ราว[v. exp.] (dāi reūang ) EN: make it ; improve ; make good ; become successful FR:
ได้เสีย[v.] (dāisīa) EN: have sexual relations without marriage ; become intimate sexually ; have sexual intercourse ; have been intimate FR: se mettre en concubinage
เด่นชัด[v.] (denchat) EN: stand out ; be clear ; become apparent ; be obvious ; be evident ; be vivid FR: ressortir ; être clair
ดีกัน[v.] (dīkan) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled FR: se réconcilier ; être en bons termes (avec qqn)
ฝากเนื้อฝากตัว[v.] (fākneūafākt) EN: attach oneself to somebody ; become dependent on someone else FR:
เฟ้อ[v.] (foē) EN: inflate ; become full of gas ; be bloated FR:
แหกคอก[v.] (haēkkhøk) EN: resist the tradition ; behave unconventionally ; be a black sheep ; become unorthodox FR:
ห่างเห[v.] (hānghē) EN: become estranged FR:
ห่างเหิน[v.] (hānghoēn) EN: become estranged ; separate oneself from FR:
เหิม[v.] (hoēm) EN: become bold ; gain courage ; run wild ; take liberties ; be unscrupulous ; cast off restraints FR:
เหิมเกริม[v.] (hoēmkroēm) EN: become bold FR:
เหินห่าง[v.] (hoēnhāng) EN: become estranged ; become distant ; keep sb at a distance FR: se distancier ; aliéner
กำเริบ[v.] (kamroēp) EN: worsen ; get worse ; become worse ; become aggravated ; become more serious ; increase ; intensify ; extend ; relapse ; recur ; spread FR: empirer ; s'aggraver ; rechuter
ค่ำ[v.] (kham) EN: become dark ; darken FR:
เข้าฝัก[v. exp.] (khaofak) EN: become experienced ; master ; acquire a mastery of FR: maîtriser
เข้าขา[v.] (khaokhā) EN: get along well with ; become a member of a group ; become partners ; affiliate (with) ; join ; cooperate with each other FR: faire la paire
คืนดี[v.] (kheūndī) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled FR: se réconcilier
ขึ้นคาน[v.] (kheunkhān) EN: become an old maid ; be a spinster ; have no suitors FR:
ขึ้นหม้อ[v.] (kheunmø) EN: rise in the pot after cooking ; fill the pot well ; be fluffy ; become fluffy FR:
ขึ้นสนิม[v.] (kheunsanim) EN: rust ; be rusty ; become rusty ; get rusty FR: rouiller
คลาย[v.] (khlāi) EN: become loose ; loosen ; unroll ; unravel ; unwind ; untie FR: dégager ; libérer ; détacher ; relâcher ; desserrer ; défaire
คลายตัว[v. exp.] (khlāi tūa) EN: slacken ; loosen ; become loose ; relax FR: se dénouer

become ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arztberuf {m} | den Arztberuf ergreifen; Arzt werden; Äztin werdenjob of doctor | to become a doctor

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า become
Back to top