ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

transform

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *transform*, -transform-

transform ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
transform (vt.) ทำให้เปลี่ยนแปลง See also: แปลง, แปลงตัว, เปลี่ยนร่าง
transform (vi.) เปลี่ยนแปลง See also: เปลี่ยน
transform into (phrv.) ทำให้กลายเป็น See also: ทำให้เปลี่ยนเป็น, เปลี่ยนให้เป็น Syn. change from, change to, convert into, make into, metamorphose into, turn into, turn to
transformation (n.) การเปลี่ยนรูป
transformed (adj.) ซึ่งปฏิรูป See also: ซึ่งปรับปรุงใหม่ Syn. altered Ops. deteriorated
transformer (n.) หม้อแปลง See also: หม้อแปลงไฟฟ้า, เครื่องแปลงไฟ
English-Thai: HOPE Dictionary
transform(แทรนซฺฟอร์ม') vt.,vi. เปลี่ยนรูป,แปรรูป,ปฎิรูป,เปลี่ยนสภาพ,เปลี่ยนแปลง, See also: transformable adj.
transformation(แทรนซฺฟอร์มเม'เชิน) n. การเปลี่ยนรูป,การแปรรูป,การปฎิรูป,การเปลี่ยนสภาพ,ผมปลอมของสตรี., See also: transformational adj., Syn. transmutation
transformer(แทรนซฺฟอร์ม'เมอะ) n. ผู้เปลี่ยนรูป,ผู้แปรรูป,หม้อแปลงไฟฟ้า,เครื่องสับ-เปลี่ยน,เครื่องเปลี่ยนแปลง
English-Thai: Nontri Dictionary
transform(vi) แปลง,แปรรูป,เปลี่ยนร่าง,ปฏิรูป
transformation(n) การเปลี่ยนร่าง,การแปลง,การแปรรูป,การปฏิรูป
transformer(n) เครื่องแปลง,หม้อแปลงไฟฟ้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
transformแปลง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
transformation๑. การแปรรูป๒. การแปลง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
transformation (geometric) การแปลง (ทางเรขาคณิต), การเปลี่ยนแปลงรูป ๆ หนึ่ง โดยการเลื่อนขนาน การสะท้อน หรือการหมุน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
transformerหม้อแปลง, อุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับเปลี่ยนแรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสสลับให้สูงต่ำตามต้องการ ประกอบด้วยขดลวด 2 ขดพันรอบแกนเหล็ก ซึ่งมีจำนวนรอบไม่เท่ากัน การเปลี่ยนแรงเคลื่อนไฟฟ้าเกิดจากการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จำแลง (v.) transform See also: convert, disguise Syn. แปลงตัว, แปลงกาย
แปลงไฟ (v.) transform See also: change in potential
แปรอักษร (v.) transform a cheering team into letters or pictures
แปรสภาพ (v.) transform into See also: change into, turn into, become Syn. เปลี่ยนสภาพ Ops. คงสภาพ
กลับเพศ (v.) transform somebody into another sex Syn. เปลี่ยนเพศ
เปลี่ยนเพศ (v.) transform somebody into another sex Syn. กลับเพศ
แปลงเพศ (v.) transform somebody into another sex Syn. กลับเพศ, เปลี่ยนเพศ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, a formula to transform my beauty into ugliness, change my queenly raiment to a peddler's cloak.ตอนนี้เป็นสูตรที่จะเปลี่ยน ความงามของฉันเป็นความ อัปลักษณ์ เปลี่ยนเสื้อผ้าราชินีของฉัน
Why didn't you just transform them all right away?ทำไมไม่ทำให้เธอ เปลี่ยนร่างไปเลยล่ะ?
See how I transform this old ratดูสิ ฉันเปลี่ยนจากหนูแก่ๆ
It'll transform any metal into pure gold and produces the Elixir of Life which will make the drinker immortal."เปลี่ยนโลหะทุกอย่างให้เป็นทองได้ และยังนำไปปรุงยาชุบชีวิต ซึ่งทำให้ผู้ดื่มเป็นอมตะ
"Properly brewed, the Polyjuice Potion allows the drinker to transform himself temporarily into the physical form of another."ต้มอย่างถูกต้อง น้ำยาสรรพรส มีสรรพคุณในการทำให้ผู้ดื่ม เปลี่ยนสภาพเป็นคนอื่นได้ชั่วคราว
My children believe that their demonstrations and sit-ins... and happenings... what, they believe that these possess the capacity... not only to provoke society, but also to transform it.ลูกป๊ามันเชื่อในการประท้วง การชุมนุม การสร้างสถานการณ์ อะไรพวกนั้น พวกมันเชื่อจริงๆว่า การใช้กำลังเข้าต่อสู้
I'm with Albert. It will help you... To transform your mind into thinking differently.มันจะช่วยให้คุณ เปลี่ยนแปลงความคิดไปคิดแบบอื่น
So they can transform like us.มันคงแปลงร่างได้เหมือนเรานะ.
We must transform you.เราจะเปลี่ยนเธอ อะไรที่ใช้เวลาเรียนเป็นปี เธอต้องเรียนมันในหนึ่งเดือน
Legends of creatures who can transform themselvesตำนานของสิ่งที่ สามารถแปลงร่าง
When regular housewives transform into a crazy mob blinded by door prizes, sales and the urge to get the Christmas shopping done early.พวกแม่บ้านจะกลายเป็นนักช้อป ซื้อกันไม่ลืมหูลืมตา เพื่อให้ได้ของสำหรับคริสต์มาสแต่เนิ่นๆ
To transform one's sexual energy Intolissful consciousness speaks to that issue perfectly.พลังของเพศสัมพัธ์ ทำให้ตระหนักรู้ถึงความสุข

transform ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
转换断层[zhuǎn huàn duàn céng, ㄓㄨㄢˇ ㄏㄨㄢˋ ㄉㄨㄢˋ ㄘㄥˊ, 转换断层 / 轉換斷層] transform fault (geol., fault in oceanic crust between two branches of a mid-ocean ridge)
膀胱气化[páng guāng qì huà, ㄆㄤˊ ㄍㄨㄤ ㄑㄧˋ ㄏㄨㄚˋ, 膀胱气化 / 膀胱氣化] bladder qi4 transformation in traditional Chinese medicine
绕组[rào zǔ, ㄖㄠˋ ㄗㄨˇ, 绕组 / 繞組] coil (in electric motor or transformer)
潜移[qián yí, ㄑㄧㄢˊ ㄧˊ, 潜移 / 潛移] intangible changes; unnoticed transformation; changes behind the scenes
整流器[zhěng liú qì, ㄓㄥˇ ㄌㄧㄡˊ ㄑㄧˋ, 整流器] rectifier (transforming alternating electric current to direct current)
变压器[biàn yā qì, ㄅㄧㄢˋ ㄧㄚ ㄑㄧˋ, 变压器 / 變壓器] transformer
变革[biàn gé, ㄅㄧㄢˋ ㄍㄜˊ, 变革 / 變革] transform; change
转型[zhuǎn xíng, ㄓㄨㄢˇ ㄒㄧㄥˊ, 转型 / 轉型] transformation; to transform

transform ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハードウェアT&L[ハードウェアティーアンドエル, ha-doueatei-andoeru] (n) {comp} hardware transform and lighting; hardware T&L
田鼠化して鶉となる[でんそかしてうずらとなる, densokashiteuzuratonaru] (exp) (See 七十二候) time when moles transform into quails (second climate of the third month)
逆フーリェ変換[ぎゃくフーリェへんかん, gyaku fu-rie henkan] (n) {comp} inverse fourier transform
逆高速フーリエ変換[ぎゃくこうそくフーリエへんかん, gyakukousoku fu-rie henkan] (n) {comp} inverse fast Fourier transform
適応変換符号化[てきおうへんかんふごうか, tekiouhenkanfugouka] (n) {comp} Adaptive Transform Coding; ATC
FFT[エフエフティー, efuefutei-] (n) fast-fourier-transform; FFT
アフィン変換[アフィンへんかん, afin henkan] (n) {comp} affine transformation
スライダック[, suraidakku] (n) (abbr) variable autotransformer
セグメント変換[セグメントへんかん, segumento henkan] (n) {comp} segment transformation
パリティ変換[パリティへんかん, paritei henkan] (n) parity transformation (physics)
ビュー変換入力優先度[ビューへんかんにゅうりょくゆうせんど, byu-henkannyuuryokuyuusendo] (n) {comp} view transformation input priority
一次コイル;1次コイル[いちじコイル, ichiji koiru] (n) primary coil; primary winding (in transformer)
化す[かす;けす(ok), kasu ; kesu (ok)] (v5s,vi) (See 化する) to change into; to convert to; to transform; to be reduced; to influence; to improve (someone)
化する[かする, kasuru] (vs-s,suf) to change into; to convert into; to transform; to be reduced; to influence; to improve (someone)
合成モデリング変換[ごうせいモデリングへんかん, gousei moderingu henkan] (n) {comp} composite modelling transformation
変じる[へんじる, henjiru] (v1,vi) to change into; to be transformed; to be transfigured; to transform; to alter; to convert
変ずる[へんずる, henzuru] (vz,vi) to change into; to be transformed; to be transfigured; to transform; to alter; to convert
変化[へんげ, henge] (n,vs) (1) change; variation; alteration; mutation; transition; transformation; transfiguration; metamorphosis; (2) variety; diversity; (3) inflection; declension; conjugation; (4) sidestepping (sumo); (P)
変形[へんけい, henkei] (n,vs,adj-no) transformation; variation; metamorphosis; modification; deformation; variety; deformity; monster; (P)
変態[へんたい, hentai] (n,vs,adj-no) (1) transformation; metamorphosis; (2) abnormality; pervert; (P)
変流器[へんりゅうき, henryuuki] (n) transformer
変質[へんしつ, henshitsu] (n,vs,adj-no) alteration (of character or essence); change in quality; transformation; deterioration; degeneration; transmutation; (P)
変身[へんしん, henshin] (n,vs) metamorphosis; disguise; transformation; (P)
大化け[おおばけ, oobake] (n,vs) change; metamorphosis; transformation
怪鳥;化鳥[けちょう;かいちょう(怪鳥), kechou ; kaichou ( kaichou )] (n) (See 鵺・1) suspicious bird; strange bird; eerie bird; ominous bird; apparition transformed into a bird
改変[かいへん, kaihen] (n,vs) change; innovation; transformation
治す(P);直す(P)[なおす, naosu] (v5s,vt) (1) (usu. 治す) to cure; to heal; (2) (usu. 直す) to fix; to correct; to repair; (aux-v) (3) (usu. 直す) to do over again (after -masu base of verb); (4) (usu. 直す) to replace; to put back as it was; (5) (usu. 直す) to convert (into a different state); to transform; (P)
状態変化[じょうたいへんか, joutaihenka] (n) (1) {physics} phase change; (2) {comp} state change; (3) (col) transformation of characters - includes flattening, petrification, chocolization, etc.
転化[てんか, tenka] (n,vs,adj-no) change; transformation; inversion
離散コサイン変換[りさんコサインへんかん, risan kosain henkan] (n) {comp} Discrete Cosine Transform; DCT
Japanese-English: COMDICT Dictionary
フーリエ変換[フーリエへんかん, fu-rie henkan] Fourier transform
フーリェ変換[フーリェへんかん, fu-rie henkan] fourier transform
二次元高速フーリエ変換[にじげんこうそくフーリエへんかん, nijigenkousoku fu-rie henkan] two dimensional fast Fourier transform
逆フーリェ変換[ぎゃくふーりぇへんかん, gyakufu-riehenkan] inverse fourier transform
逆高速フーリエ変換[ぎゃくこうそくフーリエへんかん, gyakukousoku fu-rie henkan] inverse fast Fourier transform
適応変換符号化[てきおうへんかんふごうか, tekiouhenkanfugouka] Adaptive Transform Coding (ATC)
離散コサイン変換[りさんコサインへんかん, risan kosain henkan] DCT, Discrete Cosine Transform
高速フリエ変換[こうそくふりえへんかん, kousokufuriehenkan] FFT, fast fourier transform
ウィンドウビューイング変換[ウィンドウビューイングへんかん, uindoubyu-ingu henkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation
ウィンドウビューポート変換[ウィンドウビューポートへんかん, uindoubyu-po-to henkan] window, viewport transformation, viewing transformation
セグメント変換[せぐめんとへんかん, segumentohenkan] segment transformation
データ媒体変換[データばいたいへんかん, de-ta baitaihenkan] data transformation
ビューイング変換[びゅういんぐへんかん, byuuinguhenkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation
ビュー変換入力優先度[ビューへんかんにゅうりょくゆうせんど, byu-henkannyuuryokuyuusendo] view transformation input priority
モデリング変換[モデリングへんかん, moderingu henkan] modelling transformation
ワークステーション変換[ワークステーションへんかん, wa-kusute-shon henkan] workstation transformation
信号変換[しんごうへんかん, shingouhenkan] signal transformation, signal shaping
信号成形[しんごうせいけい, shingouseikei] signal transformation, signal shaping
合成モデリング変換[ごうせうモデリングへんかん, gouseu moderingu henkan] composite modelling transformation
変圧器[へんあつき, hen'atsuki] transformer
変換パイプライン[へんかんぱいぷらいん, henkanpaipurain] transformation pipeline
大域モデリング変換[だいいきモデリングへんかん, daiiki moderingu henkan] global modelling transformation
局所モデリング変換[きょくしょモデリングへんかん, kyokusho moderingu henkan] local modelling transformation
座標変換[ざひょうへんかん, zahyouhenkan] coordinate transformation
形状保存変換[けいじょうほぞんへんかん, keijouhozonhenkan] rigid-body transformation
正規化変換[せいきかへんかん, seikikahenkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation
窓表示域変換[まどひょうじいきへんかん, madohyoujiikihenkan] window, viewport transformation, viewing transformation
透視変換[とうしへんかん, toushihenkan] perspective transformation
離散フーリエ変換[りさんフーリエへんかん, risan fu-rie henkan] Discrete Fourier Transform, DFT
高速フーリエ変換[こうそくフーリエへんかん, kousoku fu-rie henkan] Fast Fourier Transform, FFT

transform ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บันดาล[v.] (bandān) EN: transform ; turn into ; change into ; become ; engender ; create ; give rise to ; ordain ; predestine ; destine FR: transformer
จำแลง[v.] (jamlaēng) EN: transform ; convert ; disguise ; modify ; adapt FR: se transformer en ; modifier ; adapter
การแปลงเชิงปริพันธ์[n. exp.] (kān plaēng ) EN: Integral transform FR:
การแปลงฟูเรียร์[n. exp.] (kān plaēng ) EN: Fourier transform FR: transformée de Fourier [f] ; transformation de Fourier [f]
การแปลงรูปลาปลาซ[n. exp.] (kān plaēng ) EN: Laplace Transform FR: transformation de Laplace [f] ; transformée de Laplace [f]
เนรมิต[v.] (nēramit) EN: change by magic ; transform by magic ; convert by magic ; transmute by magic FR:
นิรมิต[v.] (niramit) EN: change by magic ; transform by magic ; convert by magic ; transmute by magic ; conjure up FR:
ผัน[v.] (phan) EN: alter ; change ; turn ; transform ; shift ; modulate FR: altérer ; changer
ผันแปร[v.] (phanpraē) EN: change ; alter ; become ; transform ; turn to ; turn into ; shift FR: se modifier ; se transformer ; évoluer
ผลการแปลง[n. exp.] (phon kān pl) EN: transform FR:
ผลการแปลงฟูเรียร์ = ผลการแปลงฟูริเยร์[n. exp.] (phon kān pl) EN: Fourier transform FR: transformée de Fourier [f] ; transformation de Fourier [f]
ผลการแปลงฟูเรียร์แบบเร็ว[n. exp.] (phon kān pl) EN: fast Fourier transform FR: transformée de Fourier rapide [f]
แปลง[v.] (plaēng) EN: transform ; change ; alter ; convert ; transmute ; modify ; adapt FR: transformer ; changer ; modifier ; métamorphoser
แปลงกาย[v. exp.] (plaēng kāi) EN: transform oneself into FR: se déguiser ; se transformer
เปลี่ยน[v.] (plīen) EN: change ; alter ; vary ; fluctuate ; transform ; convert ; exchange FR: changer ; transformer ; convertir ; altérer ; bousculer (fig.)
เปลี่ยนไป[v. exp.] (plīen pai) EN: change to ; turn into ; transform into ; become FR:
เปลี่ยนเป็น[v. exp.] (plīen pen) EN: transform into ; become ; convert FR: se changer en ; se transformer en ; devenir ; convertir en
เปลี่ยนแปลง[v.] (plīenplaēng) EN: change ; transform ; vary ; alter ; turn into ; transform into ; convert ; modify ; reform ; adapt ; become ; reorganize ; restyle ; exchange ; reverse FR: changer ; modifier ; transformer ; réformer ; varier ; inverser ; dégrader
เปลี่ยนสภาพ[v. exp.] (plīen saphā) EN: change into ; turn into ; transform into ; convert into ; become FR:
แปร[v.] (praē) EN: change ; be dynamic ; alter ; modify ; amend ; convert ; transform ; transmute ; distort ; interpret ; vary ; revise ; correct ; shift ; turn into ; become FR: changer ; se modifier ; se transformer ; varier
แปรปรวน[v.] (praēprūan) EN: vary ; change ; fluctuate ; transform ; alter ; be instable FR: varier ; fluctuer ; changer
แปรรูป[v.] (praērūp) EN: process ; transmute ; transform ; transfigure ; convert ; finish FR: traiter ; transformer
แปรสภาพ[v.] (praēsaphāp) EN: transform ; convert ; denature FR:
ปรับเปลี่ยน[v.] (prap plīen) EN: change ; alter ; convert ; vary ; transform ; adjust ; modulate FR: adapter ; modifier ; ajuster
การกลายเป็น...[n. exp.] (kān klāi pe) EN: becoming … FR: transformation en … [f]
การผันแปร[n.] (kān phanpra) EN: alteration ; change ; shift ; turn ; transformation ; deviation ; conversion ; modification ; fluctuation FR: fluctuation [f]
การแปลง[n.] (kān plaēng) EN: transformation FR: transformation [f]
การแปลงเชิงภาพฉาย[n. exp.] (kān plaēng ) EN: projective transformation FR:
การแปลงเชิงเส้น[n. exp.] (kān plaēng ) EN: linear transformation FR: transformation linéaire [f]
การแปลงเชิงเส้นคู่[n. exp.] (kān plaēng ) EN: bilinear transformation FR:
การแปลงเชิงตั้งฉาก[n. exp.] (kān plaēng ) EN: orthogonal transformation FR:
การแปลงเอกลักษณ์[n. exp.] (kān plaēng ) EN: identity transformation FR:
การแปลงฮอมอเทติก[n. exp.] (kān plaēng ) EN: homothetic transformation FR: transformation homothétique [f]
การแปลงข้อมูล[n. exp.] (kān plaēng ) EN: data transformation FR:
การแปลงเมอบิอุส[n. exp.] (kān plaēng ) EN: Möbius transformation FR: transformation de Möbius [f]
การแปลงภาวะคล้าย[n. exp.] (kān plaēng ) EN: similarity transformation FR:
การแปลงผกผัน[n. exp.] (kān plaēng ) EN: inverse transformation FR:
การแปลงสัมพรรค[n. exp.] (kān plaēng ) EN: affine transformation FR:
การแปลงตามแถว[n. exp.] (kān plaēng ) EN: row transformation FR:
การเปลี่ยน[n.] (kān plīen) EN: changement ; shift ; mutation FR: changement [m] ; transformation [f]

transform ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abwärtstransformator {m} [electr.]step-down converter; step-down transformer
Winkeltransformation {f}angular transformation
Anlassspartransformator {m} [electr.]autotransformer starter
Energieumsetzung {f}energy transformation
Fouriertransformation {f} [math.] | schnelle Fourier-Transformation
Householder-Transformation {f} [math.]Householder transformation
Anpassungstransformator {m} [electr.]impedance matching transformer
Messwandler {m}instrument transformer
Abspanntransformator {m}step-down transformer
Transformation {f} | lineare Transformationtransformation | linear transformation
Übersetzungsverhältnis {n} (eines Transformators) [electr.]transformation ratio; turns ratio

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า transform
Back to top