ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fluctuation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fluctuation*, -fluctuation-

fluctuation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fluctuation (n.) ความผันผวน See also: การผันแปร Syn. oscillation, swing
English-Thai: HOPE Dictionary
fluctuation(ฟลัคชุเอ'เชิน) n. การผันแปร
English-Thai: Nontri Dictionary
fluctuation(n) ความผันแปร,ความขึ้นๆลงๆ,การแกว่งไปมา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fluctuation๑. การขึ้น ๆ ลง ๆ๒. การกระเพื่อม๓. การกวัดไกว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fluctuationลักษณะน่วม,การเปลี่ยนแปลง,การขึ้นลงของระดับน้ำ,การเปลี่ยนแปลง,มีของเหลวขัง,ความนิ่ม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การขึ้นลง (n.) fluctuation See also: oscillation
ความผันผวน (n.) fluctuation See also: undulation, swing, oscillation Syn. ความปั่นป่วน, ความผันแปร, ความเปลี่ยนแปลง Ops. ความแน่นอน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Room 9, 118 degrees Kelvin. Fluctuation tolerance, check.ห้องที่ 9, ค่าเคลวินระดับ 118 ค่าความต้านทานผกผัน ตรวจสอบแล้ว
Donnie, we got a little fluctuation on 1.ดอนนี่ เราพบการแกว่งตัวที่ 1
But as far back as the 17th century, scientists observed a 33-day fluctuation in men's hormone levels.แต่ย้อยกลับไปศตวรรษที่ 17 นักวิทยาศาสตร์สังเกตระดับฮอร์โมน เพศชายขึ้นๆลงๆในช่วง 33 วัน
A little quantum fluctuation can make a bubble of space that starts small and then grows -- starts with low entropy and then increases in entropy, just like our Universe does.ความผันผวนของควอนตัมเล็ก ๆ น้อย ๆ สามารถทำให้ฟองของพื้นที่ที่เริ่มต้น เล็ก ๆ แล้วเติบโต เริ่มต้นด้วยเอนโทรปีต่ำแล้วเพิ่มขึ้น ในเอนโทรปี
Fluctuation tolerance range, check.ค่าความต้านทานผกผัน ตรวจสอบแล้ว
Nausea, mood swings, appetite fluctuation, irritability, morning--คลื่นไส้ อารมณ์แปรปรวน อยากอาหาร หงุดหงิด
As you are undoubtedly gathering, the anomaly is systemic creating fluctuations in even the most simplistic equations.As you are undoubtedly gathering, the anomaly is systemic... ... creatingfluctuationsin even the most simplistic equations.
They sacrificed their lives to Mafuba fluctuations.พวกเขาเสียสละชีวิต เพื่อร่ายเวทย์มาฟูบาห์
We're reading fluctuations in the output from the Core--เรากำลังอ่านค่าผันแปร ในข้อมูลคอมพิวเตอร์จากแกน...
Well, if there are any dangerous fluctuations, we just shut it down and allow the ship to continue powering up.แล้ว, ถ้าจะมีอันตรายใดๆที่เกิดจากการผันแปล พวกเราก็จะปิดมัน และยานสำรอง เพื่อเติมพลังงานต่อ
The Electric Can Opener FluctuationThe Electric Can Opener Fluctuation
We are surprised because there was missing wavelengths, missing fluctuation, missing low tones -- you know, like low notes.เรามีความประหลาดใจเพราะมีความ ยาวคลื่นที่ได้รับหายไป ความผันผวนหายไปหายไปเสียงต่ำ - คุณรู้ว่าชอบบันทึกต่ำ

fluctuation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
波动性[bō dòng xìng, ㄅㄛ ㄉㄨㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, 波动性 / 波動性] fluctuation

fluctuation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
上がり下がり[あがりさがり, agarisagari] (n,vs) rise and fall; fluctuation
値動き[ねうごき, neugoki] (n,vs) price fluctuation
値幅;値巾[ねはば, nehaba] (n) price range or fluctuation
標高変動ベクトル[ひょうこうへんどうベクトル, hyoukouhendou bekutoru] (n) elevation fluctuation vector
一高一低[いっこういってい, ikkouittei] (n,vs) rise and fall; frequent fluctuations (of the market price)
価格変動[かかくへんどう, kakakuhendou] (n) price fluctuations
増減[ぞうげん, zougen] (n,vs) increase and decrease; fluctuation; (P)
変動率[へんどうりつ, hendouritsu] (n) volatility; degree of variability; rate of fluctuation; regulation
小動き[こうごき, kougoki] (n) minor fluctuations (e.g. in a market); small movements
景気変動[けいきへんどう, keikihendou] (n) business fluctuations
騰落[とうらく, touraku] (n) rise and fall; fluctuations; ups and downs

fluctuation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การขึ้นลง[n. exp.] (kān kheun-l) EN: fluctuation ; oscillation FR: fluctuation [f]
การผันแปร[n.] (kān phanpra) EN: alteration ; change ; shift ; turn ; transformation ; deviation ; conversion ; modification ; fluctuation FR: fluctuation [f]
ความผันผวน[n.] (khwām phanp) EN: fluctuation ; undulation ; swing ; oscillation ; vicissitude ; irregular change ; variability ; volatility FR: fluctuation [f] ; variabilité [f] ; volatilité [f]

fluctuation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kursschwankung {f}exchange rate fluctuation; price fluctuation
Konjunkturschwankungen {pl}cyclical fluctuations
Schwankungsbreite {f}fluctuation margin
Umsatzsschwankungen {f}sales fluctuations

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fluctuation
Back to top