ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

transformation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *transformation*, -transformation-

transformation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
transformation (n.) การเปลี่ยนรูป
English-Thai: HOPE Dictionary
transformation(แทรนซฺฟอร์มเม'เชิน) n. การเปลี่ยนรูป,การแปรรูป,การปฎิรูป,การเปลี่ยนสภาพ,ผมปลอมของสตรี., See also: transformational adj., Syn. transmutation
English-Thai: Nontri Dictionary
transformation(n) การเปลี่ยนร่าง,การแปลง,การแปรรูป,การปฏิรูป
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
transformation๑. การแปรรูป๒. การแปลง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
transformation (geometric) การแปลง (ทางเรขาคณิต), การเปลี่ยนแปลงรูป ๆ หนึ่ง โดยการเลื่อนขนาน การสะท้อน หรือการหมุน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The transformation can be a little jarring.- พ่อคับ ขอคุยด้วยหน่อยได้มั้ยคับ - เราคุยกันแล้วลูก
And in exchange, paid for my transformation from mousy assistant Wanda into supermodel Wilhelmina.จากวันดา ผู้ช่วยขี้เหร่ กลายเป็นวิลเลมีน่า ซูเปอร์นางแบบ ตกลงคุณรู้ว่าเขาเป็นใคร?
It could be that this transformation takes place during sleep... and is indeed one of the purposes and needs for sleeping... and for dreaming.มันอาจเป็นไปได้ว่าการเปลี่ยนแปลง ครั้งนี้จะเกิดขึ้นระหว่างการนอนหลับ และย่อมเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ และความต้องการในการนอนหลับ และความฝัน
Not even the mysterious transformation of matter at the subatomic level.ไม่แม้แต่ การเปลี่ยนรูปลึกลับ ของสสารในระดับอะตอมมิก
Once she's planted in the earth, the transformation will begin.แค่ฝังเธอไว้ใต้พื้นโลก ได้เวลาแห่งการเปลี่ยนสภาพแล้ว
Well, i mean, you're talking about a total transformation here.ก็นะ, ที่พูดมามันเป็นการเปลี่ยนแปลง แทบทั้งหมดทุกอย่างเลยนะ
The transformation is accelerating.การเปลี่ยนแปลงกำลังเร่งขึ้น
I saw this exact same Transformation When adam left the station,เขาไม่ใช่คนมั่นใจขนาดนั้น เขาไม่ค่อยสบตา
She hasn't completed her transformation yet.เธอยังเปลี่ยนสภาพ ไม่เรียบร้อยดี
So, uh it's a classic transformation story.เรื่อง เก่า เล่าใหม่ เป็นหนังก็
Okay, if it's not any of those, I guess, um, we're looking at your basic spirit guide transformation magic.โอเค ถ้าพวกนั้นไม่ได้ผล มาดูเรื่อง... อืม.. การกลายร่าง
Your spirit guide would not waste transformation magic on you reliving your senior year and going to prom.เทพพิทักษ์ ไม่เสียเวลากลายร่างนายไปในวัย ที่กำลังจะไปงานส่งท้าย ไม่เน็ด

transformation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
膀胱气化[páng guāng qì huà, ㄆㄤˊ ㄍㄨㄤ ㄑㄧˋ ㄏㄨㄚˋ, 膀胱气化 / 膀胱氣化] bladder qi4 transformation in traditional Chinese medicine
潜移[qián yí, ㄑㄧㄢˊ ㄧˊ, 潜移 / 潛移] intangible changes; unnoticed transformation; changes behind the scenes
转型[zhuǎn xíng, ㄓㄨㄢˇ ㄒㄧㄥˊ, 转型 / 轉型] transformation; to transform

transformation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アフィン変換[アフィンへんかん, afin henkan] (n) {comp} affine transformation
セグメント変換[セグメントへんかん, segumento henkan] (n) {comp} segment transformation
パリティ変換[パリティへんかん, paritei henkan] (n) parity transformation (physics)
ビュー変換入力優先度[ビューへんかんにゅうりょくゆうせんど, byu-henkannyuuryokuyuusendo] (n) {comp} view transformation input priority
合成モデリング変換[ごうせいモデリングへんかん, gousei moderingu henkan] (n) {comp} composite modelling transformation
大化け[おおばけ, oobake] (n,vs) change; metamorphosis; transformation
改変[かいへん, kaihen] (n,vs) change; innovation; transformation
状態変化[じょうたいへんか, joutaihenka] (n) (1) {physics} phase change; (2) {comp} state change; (3) (col) transformation of characters - includes flattening, petrification, chocolization, etc.
変化[へんげ, henge] (n,vs) (1) change; variation; alteration; mutation; transition; transformation; transfiguration; metamorphosis; (2) variety; diversity; (3) inflection; declension; conjugation; (4) sidestepping (sumo); (P)
変形[へんけい, henkei] (n,vs,adj-no) transformation; variation; metamorphosis; modification; deformation; variety; deformity; monster; (P)
変態[へんたい, hentai] (n,vs,adj-no) (1) transformation; metamorphosis; (2) abnormality; pervert; (P)
変質[へんしつ, henshitsu] (n,vs,adj-no) alteration (of character or essence); change in quality; transformation; deterioration; degeneration; transmutation; (P)
変身[へんしん, henshin] (n,vs) metamorphosis; disguise; transformation; (P)
転化[てんか, tenka] (n,vs,adj-no) change; transformation; inversion
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ウィンドウビューイング変換[ウィンドウビューイングへんかん, uindoubyu-ingu henkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation
ウィンドウビューポート変換[ウィンドウビューポートへんかん, uindoubyu-po-to henkan] window, viewport transformation, viewing transformation
セグメント変換[せぐめんとへんかん, segumentohenkan] segment transformation
データ媒体変換[データばいたいへんかん, de-ta baitaihenkan] data transformation
ビューイング変換[びゅういんぐへんかん, byuuinguhenkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation
ビュー変換入力優先度[ビューへんかんにゅうりょくゆうせんど, byu-henkannyuuryokuyuusendo] view transformation input priority
モデリング変換[モデリングへんかん, moderingu henkan] modelling transformation
ワークステーション変換[ワークステーションへんかん, wa-kusute-shon henkan] workstation transformation
合成モデリング変換[ごうせうモデリングへんかん, gouseu moderingu henkan] composite modelling transformation
変換パイプライン[へんかんぱいぷらいん, henkanpaipurain] transformation pipeline
大域モデリング変換[だいいきモデリングへんかん, daiiki moderingu henkan] global modelling transformation
局所モデリング変換[きょくしょモデリングへんかん, kyokusho moderingu henkan] local modelling transformation
座標変換[ざひょうへんかん, zahyouhenkan] coordinate transformation
形状保存変換[けいじょうほぞんへんかん, keijouhozonhenkan] rigid-body transformation
正規化変換[せいきかへんかん, seikikahenkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation
窓表示域変換[まどひょうじいきへんかん, madohyoujiikihenkan] window, viewport transformation, viewing transformation
透視変換[とうしへんかん, toushihenkan] perspective transformation
信号変換[しんごうへんかん, shingouhenkan] signal transformation, signal shaping
信号成形[しんごうせいけい, shingouseikei] signal transformation, signal shaping

transformation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การกลายเป็น...[n. exp.] (kān klāi pe) EN: becoming … FR: transformation en … [f]
การผันแปร[n.] (kān phanpra) EN: alteration ; change ; shift ; turn ; transformation ; deviation ; conversion ; modification ; fluctuation FR: fluctuation [f]
การแปลง[n.] (kān plaēng) EN: transformation FR: transformation [f]
การแปลงเชิงภาพฉาย[n. exp.] (kān plaēng ) EN: projective transformation FR:
การแปลงเชิงเส้น[n. exp.] (kān plaēng ) EN: linear transformation FR: transformation linéaire [f]
การแปลงเชิงเส้นคู่[n. exp.] (kān plaēng ) EN: bilinear transformation FR:
การแปลงเชิงตั้งฉาก[n. exp.] (kān plaēng ) EN: orthogonal transformation FR:
การแปลงเอกลักษณ์[n. exp.] (kān plaēng ) EN: identity transformation FR:
การแปลงฟูเรียร์[n. exp.] (kān plaēng ) EN: Fourier transform FR: transformée de Fourier [f] ; transformation de Fourier [f]
การแปลงฮอมอเทติก[n. exp.] (kān plaēng ) EN: homothetic transformation FR: transformation homothétique [f]
การแปลงข้อมูล[n. exp.] (kān plaēng ) EN: data transformation FR:
การแปลงเมอบิอุส[n. exp.] (kān plaēng ) EN: Möbius transformation FR: transformation de Möbius [f]
การแปลงภาวะคล้าย[n. exp.] (kān plaēng ) EN: similarity transformation FR:
การแปลงผกผัน[n. exp.] (kān plaēng ) EN: inverse transformation FR:
การแปลงรูปลาปลาซ[n. exp.] (kān plaēng ) EN: Laplace Transform FR: transformation de Laplace [f] ; transformée de Laplace [f]
การแปลงสัมพรรค[n. exp.] (kān plaēng ) EN: affine transformation FR:
การแปลงตามแถว[n. exp.] (kān plaēng ) EN: row transformation FR:
การเปลี่ยน[n.] (kān plīen) EN: changement ; shift ; mutation FR: changement [m] ; transformation [f]
การเปลี่ยนแปลง[n.] (kān plīenpl) EN: change ; transformation ; alteration ; revolution FR: changement [m] ; transformation [f] ; modification [f] ; altération [f] ; évolution [f] ; variation [f] ; mutation [f]
การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย[n. exp.] (kān plīenpl) EN: FR: transformation corporelle [f]
การแปรรูป[n.] (kān praērūp) EN: processing FR: transformation [f] ; allomorphie [f] (vx)
การแปรรูปข้อมูล[n. exp.] (kān praērūp) EN: data transformation FR:
การแปรสภาพ[n.] (kān praē sa) EN: transformation FR:
การส่งคงรูป [n. exp.] (kān song kh) EN: conformal mapping ; conformal map ; conformal transformation ; angle-preserving transformation ; biholomorphic map FR:
กระบวนการเปลี่ยนแปลง[n. exp.] (krabūankān ) EN: FR: processus de transformation [m]
กระบวนการแปรรูป[n. exp.] (krabūankān ) EN: transformation process FR:
กรุปการแปลง[n. exp.] (krup kān pl) EN: transformation group FR:
ผลการแปลงฟูเรียร์ = ผลการแปลงฟูริเยร์[n. exp.] (phon kān pl) EN: Fourier transform FR: transformée de Fourier [f] ; transformation de Fourier [f]

transformation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Winkeltransformation {f}angular transformation
Energieumsetzung {f}energy transformation
Householder-Transformation {f} [math.]Householder transformation
Transformation {f} | lineare Transformationtransformation | linear transformation
Fouriertransformation {f} [math.] | schnelle Fourier-Transformation
Übersetzungsverhältnis {n} (eines Transformators) [electr.]transformation ratio; turns ratio

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า transformation
Back to top