ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fluctuate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fluctuate*, -fluctuate-

fluctuate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fluctuate (vi.) ผันผวน See also: ผันแปร, ขึ้นๆ ลงๆ Syn. waver, oscillate Ops. stand, remain
English-Thai: HOPE Dictionary
fluctuate(ฟลัค'ชุเอท) vi.,vt. (ทำให้) ผันแปร,ขึ้น ๆ ,ลง ๆ ,แกว่งไปมา,เปลี่ยนแปลง, Syn. waver
English-Thai: Nontri Dictionary
fluctuate(vi) เปลี่ยนแปลงเสมอ,ขึ้นๆลงๆ,แกว่งไปมา,ผันแปร
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fluctuateไม่คงที่,ขึ้นๆลงๆ,น่วม,นุ่มนิ่ม,จำนวนแตกต่างกัน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขึ้นๆ ลงๆ (adv.) fluctuate See also: up and down, sometimes up, sometimes down Syn. ขึ้นลง
ขึ้นลง (adv.) fluctuate See also: up and down, sometimes up, sometimes down
ผันผวน (v.) fluctuate See also: shift, change Syn. ปั่นป่วน, ผันแปร, แปรผัน Ops. คงที่, คง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your salaries will fluctuates It is a simple, straightforward systemเงินเดือนของคุณจะมีความผันผวน มันเป็นเรื่องง่าย ระบบตรงไปตรงมา
They're experiencing a high level of anxiety, their stress is causing my readings to fluctuate.พวกเขากำลังได้รับประสบการณ์ ของความทุกข์ใจในระดับสูง ความเครียดของพวกเขาเป็นเหตุให้ ค่าที่อ่านได้ไม่คงที่
Their economy fluctuates up and down in a way they can't predict.เศรษฐกิจของพวกเขาขึ้นๆลงๆ ในแบบที่พวกเขาคาดไม่ถึง

fluctuate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
動く[うごく, ugoku] (v5k,vi) (1) to move; to stir; to shift; to shake; to swing; (2) to operate; to run; to go; to work; (3) to be touched; to be influenced; (4) to change; to vary; to fluctuate; to waver; (5) (as 動かぬ, 動かない, etc.) certain; factual; (6) to be transferred; (P)

fluctuate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขยักขย่อน[v.] (khayakkhayǿ) EN: waver ; fluctuate ; be uncertain ; be hesitant ; hesitate ; be wavering ; stall  FR:
ขึ้น ๆ ลง ๆ = ขึ้นๆลงๆ[v.] (kheun-kheun) EN: fluctuate ; rise and fall FR: fluctuer
ขึ้นลง[v. exp.] (kheun long) EN: fluctuate ; rise and fall FR: fluctuer
ผันผวน[v.] (phanphūan) EN: fluctuate ; shift ; change FR:
เปลี่ยน[v.] (plīen) EN: change ; alter ; vary ; fluctuate ; transform ; convert ; exchange FR: changer ; transformer ; convertir ; altérer ; bousculer (fig.)
แปรผัน[v.] (praēphan) EN: change ; vary ; fluctuate ; modify ; alter FR: se transformer ; changer ; varier
แปรปรวน[v.] (praēprūan) EN: vary ; change ; fluctuate ; transform ; alter ; be instable FR: varier ; fluctuer ; changer

fluctuate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Staffelpreis {m}stagger price; fluctuate price

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fluctuate
Back to top