ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

modification

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *modification*, -modification-

modification ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
modification (n.) การเปลี่ยนแปลง See also: การแก้ไข Syn. alteration, adjustment
English-Thai: HOPE Dictionary
modification(มอดดะฟะเค'เชิน) n. การแก้ไข,การดัดแปลง,แบบดัดแปลงมา,การปรับตัว,การลดหย่อน, Syn. change,alteration
English-Thai: Nontri Dictionary
modification(n) การเปลี่ยนแปลง,การแก้ไข,การดัดแปลง,การลดหย่อน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
modificationการแก้ไขเพิ่มเติม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Modificationการปรับปรุงเทคนิคเดิมให้มีคุณสมบัติดีขึ้น, การสูญฟันเพิ่ม [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've come up with a design, or a modification rather that if I'm correct, would enable you to deal with solid foods and liquids.ผมคิดแบบได้นะ เรียกว่าปรับแต่งมากกว่า ถ้าผมไม่ผิดนะ...
Behavior modification is required.คุณต้องแก้นิสัยตัวเอง
Behavior modification evident.การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจะเป็นข้อพิสูจน์
The genetic modification formula.สูตรปรับปรุงพันธุกรรม
After that all I needed to do was remotely upload a modification from my laptop.หลังจากนั้น สิ่งที่ฉันต้องทำก็คือแค่ ส่งข้อมูลที่แก้ไขจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉันเท่านั้น
How do you know this modification you've madeนายจะแน่ใจได้ไงว่า การดัดแปลงของนาย
You know, with all this behavioral modification going on around here,รู้ไหม กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กับการมาอยู่ที่นี่
Behavior modification is the current standard.การปรับพฤติกรรมเป็นมาตรฐานในปัจจุบันครับ
Surely there's no concern performing these modifications on an old-style robot?ไม่พิจารณาการพัฒนาหุ่นยนต์รุ่นเก่าแล้ว
Ah... I would quite like to... tell him about my whistle modification.ผมจะได้บอกเขาเรื่องการผิวปากเปิดไฟ
Well, we've decided on a few modifications before putting you back inside.ดีที่เราได้ตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนไม่กี่ ก่อนที่จะวางคุณกลับภายใน
How are the modifications?เปลี่ยนแล้วเป็นไงบ้าง

modification ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
基因修改[jī yīn xiū gǎi, ㄐㄧ ㄒㄧㄡ ㄍㄞˇ, 基因修改] genetic modification
转基因[zhuǎn jī yīn, ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧ , 转基因 / 轉基因] genetic modification

modification ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
修正[しゅうせい, shuusei] (n,vs) amendment; correction; revision; modification; alteration; retouching; update; fix; (P)
修飾[しゅうしょく, shuushoku] (n,vs) (1) ornamentation; embellishment; decoration; adornment; polish up (writing); (2) {ling} modification; qualification
変形[へんけい, henkei] (n,vs,adj-no) transformation; variation; metamorphosis; modification; deformation; variety; deformity; monster; (P)
変更[へんこう, henkou] (n,vs) change; modification; alteration; revision; amendment; (P)
手直し[てなおし, tenaoshi] (n,vs) adjustment; tweaking; improvement; modification; tinkering; minor alteration; correction; (P)
換骨奪胎[かんこつだったい, kankotsudattai] (n,vs) adaptation (e.g. of a poem or novel); rewriting; recasting; modification; rehashing
準用[じゅんよう, junyou] (vs) to apply (the law) with necessary modifications; to apply mutatis mutandis; to apply correspondingly
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アドレス修飾[アドレスしゅうしょく, adoresu shuushoku] address modification
アドレス変更[アドレスへんこう, adoresu henkou] address modification
オブジェクト修飾[オブジェクトしゅうしょく, obujiekuto shuushoku] object modification
修正モード[しゅうせいモード, shuusei mo-do] modification mode
修正時間[すうせいじかん, suuseijikan] modification time (of a file, e.g.)
修飾[しゅうしょく, shuushoku] modifier, modification or qualification
改版理由[かいはんりゆう, kaihanriyuu] reason for revision, reason for modification
調整[ちょうせい, chousei] modification, alteration
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
変更[へんこう, henkou] Thai: แก้ไขใหม่ English: modification

modification ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การดัดแปลง[n.] (kān datplaē) EN: modification ; adaptation ; alteration FR: modification [f]
การดัดแปลงเคมี[n. exp.] (kān datplaē) EN: chemical modification FR: modification chimique [f]
การดัดแปลงพันธุกรรม[n. exp.] (kān datplaē) EN: FR: modification génétique [f]
การผันแปร[n.] (kān phanpra) EN: alteration ; change ; shift ; turn ; transformation ; deviation ; conversion ; modification ; fluctuation FR: fluctuation [f]
การเปลี่ยนแปลง[n.] (kān plīenpl) EN: change ; transformation ; alteration ; revolution FR: changement [m] ; transformation [f] ; modification [f] ; altération [f] ; évolution [f] ; variation [f] ; mutation [f]
การแปร[n.] (kān praē) EN: change FR: modification [f]
การปรับพฤติกรรม[n. exp.] (kān prap ph) EN: behaviour modification ; behavior modification (Am.) FR:
การปรับแปลง[n.] (kān prappla) EN: modification [f] FR: modification du comportement [f]
การปรับเปลี่ยน[n.] (kān prap pl) EN: change ; modification ; modulation FR: modification
การตัดต่อพันธุกรรม = การตัดต่อทางพันธุกรรม[n. exp.] (kān tattø p) EN: genetic modification FR: modification génétique [f]
มีการเปลี่ยนแปลง[v. exp.] (mī kān plīe) EN: FR: subir des modifications ; évoluer

modification ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abwandlung {f}variation; modification
Attributmodifikation {f}attribute modification
Programm-Modifikation {f}program modification
Holzvergütung {f}modification of wood

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า modification
Back to top