ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

any

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *any*, -any-

any ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
any (pron.) จำนวนหนึ่ง Syn. any one, ones, any number
any (adj.) โดยไม่จำกัด
any (adj.) ทุกๆ คน See also: ทุกๆ สิ่ง Syn. every
any (adv.) บ้าง See also: สักเล็กน้อย
any (adj.) บ้าง Syn. some, a little, part of
any number (pron.) จำนวนหนึ่ง Syn. any one, ones
any number of (idm.) จำนวน (ของบางอย่างหรือคน) มาก
any one (pron.) จำนวนหนึ่ง Syn. ones, any number
any person (pron.) แต่ละคน See also: ใครๆ Syn. anyone
any port in a storm (idm.) ยอมรับความจริง
any time (adv.) ทุกเวลา See also: ไม่ว่าเวลาใด Syn. whenever
anybody (pron.) แต่ละคน See also: ใครๆ Syn. anyone, any person
anybody (pron.) บุคคลที่มีชื่อเสียง See also: บุคคลสำคัญ
anyhow (adv.) กรณีใดๆ See also: ในทุกๆ กรณี, ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม Syn. in any event, at all events, in any case
anyhow (adv.) อย่างไม่ระมัดระวัง Syn. haphazardly
anymore (adv.) ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ (ใช้ในเชิงลบ) See also: อีกต่อไป Syn. now, nowadays
anyone (pron.) ใครๆ See also: ทุกๆ คน, ใครต่อใคร Syn. anybody
anyplace (adv.) ที่ไหนก็ตาม Syn. anywhere
anything (pron.) ใดๆ See also: สิ่งต่างๆ, บางสิ่งบางอย่าง Syn. something, anything at all
anything (adv.) ในทุกๆ ทาง (มักใช้ในเชิงปฏิเสธ) Syn. in any way, at all
anything at all (pron.) ใดๆ See also: สิ่งต่างๆ, บางสิ่งบางอย่าง Syn. something
anything whatever (pron.) สิ่งใดๆ See also: สิ่งใด
anytime (adv.) ทุกเวลา See also: ไม่ว่าเวลาใด Syn. whenever, any time
anyway (adv.) นอกจากนั้น See also: ถึงอย่างไร, อย่างไรก็ตาม Syn. nevertheless, anyhow
anywhere (pron.) ทุกแห่ง See also: ไม่ว่าที่ใด, ที่ใดก็ตาม
anywhere (adv.) ทุกแห่ง See also: ไม่ว่าที่ใด, ที่ใดก็ตาม Syn. wherever, in any place, everywhere
anywheres (adv.) ทุกแห่ง
anywise (adv.) โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
any(เอน'นี) adj.,adv.,pron. คนหนึ่งคนใด, ใคร, บ้าง,เลย, ไหน, ใด ๆ ,ทุก,ทั้งหมด,ใครก็ได้, Syn. one, whatever, whichever)
any keyแป้นใด ๆ หมายถึงคำสั่งให้กดแป้นใด ๆ ก็ได้ ก็จะมีผลเป็นอย่าเดียวกันหมด
anybody(เอน'นีบอดี) pron.,n. ใคร ๆ ,ใครก็ได้
anyhow(เอน'นีเฮา) adv. อย่างไรก็ตาม,กรณีใด ๆ ,อย่างไม่ระมัดระวัง., Syn. notwithstanding, anyway)
anymore(เอน'นีมอร์) adv. อีก
anyone(เอน'นีวัน) pron.= anybody
anyplace(เอน'นีเพรสฺ) adv. ที่ไหนก็ตาม,ทุกหนทุกแห่ง, Syn. anywhere)
anything(เอน'นีธิง) pron.,adv. อะไรก็ตาม,ชนิดใดก็ตาม,ทุกสิ่งทุกอย่าง
anytime(เอน'นีไทมฺ) adv. เวลาใดก็ตาม,ทุกเมื่อ, Syn. whenever)
anyway(เอน'นีเว) adv. = anyhow
anyways(เอน'นีเวซฺ) adv. = anyway
anywhere(เอน'นีแวร์) adv. ที่ไหนก็ตาม,ไหน ๆ ,ทุกแห่ง (in,at,or to any place)
anywheres(เอน'นีแวซฺ) adv. = anywhere
anywise(เอน'นีไวซ) adv. วิธีใดวิธีหนึ่ง (in any way)
English-Thai: Nontri Dictionary
any(adj) ใด,บ้าง,ใคร
anybody(n) ใครๆ,คนหนึ่งคนใด
anyhow(adv) ถึงอย่างไรก็ตาม
anyone(n) ใครๆ,คนหนึ่งคนใด
anything(n) สิ่งใด,อะไรก็ตาม,อะไรบ้าง
anyway(adv) ถึงอย่างไรก็ตาม
anywhere(adv) ในที่ใดๆ,ทุกแห่ง,ที่ไหนก็ตาม
anywise(adv) อย่างไรก็ตาม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชะดีชะร้าย (conj.) in any case See also: perhaps, maybe, anyhow Syn. เผื่อว่า, บางที
ทั้งนี้ทั้งนั้น (conj.) at any rate See also: this is to say, in any case, however, nevertheless, at all events Syn. อย่างไรก็ตาม
ทั้งอย่างนั้น (adv.) without making any change See also: with all the indications, with all the symptoms
อะไร (det.) any See also: every
ใด (det.) any See also: which, what
ใดๆ (det.) any See also: whatever, anyone, anything
ไหน (det.) any
รงควัตถุ (n.) any colouring substance See also: different colours, pigment
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (n.) any side See also: any party
ครั้งไหน (adv.) any time See also: anytime Syn. ตอนไหน, เมื่อไหร่
ตอนไหน (adv.) any time See also: anytime Syn. เมื่อไหร่
ดีร้าย (adv.) anyhow See also: in any case, good and bad Syn. ชะรอย, บางที
แต่อย่างใด (adv.) anyhow See also: anyway
หน้า (pron.) anyone See also: anybody Syn. คน
ใครๆ (pron.) anyone See also: anybody, everyone, everybody Syn. ทุกคน, ใครก็ตาม, ใครต่อใคร
ใครต่อใคร (pron.) anyone See also: anybody Syn. ใครๆ
สิ่งใด (n.) anything
ใดๆ (pron.) anything
ทุกเวลา (adv.) anytime See also: all the time, at any time, at all hours Syn. ทุกเมื่อ, ตลอดเวลา
misc. (abbr.) คำย่อจาก micellaneous หรือ miscellany
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Do you have any brothers or sisters?คุณมีพี่ชาย/น้องชาย หรือพี่สาว/น้องสาวไหม
Do you have any more color?คุณมีสีอื่นๆ อีกไหม
I'm going to take the chance without any fearฉันกำลังจะคว้าโอกาสโดยปราศจากความกลัว
You have any idea how long it takes for...?คุณรู้ไหมว่ามันต้องใช้เวลานานเท่าไหร่สำหรับ...
None of it made any differenceพวกมันไม่ต่างกันเลยสักอัน
I haven't got any moneyฉันไม่มีเงินเลย
He couldn't see any way out of his situationเขามองไม่เห็นทางออกใดๆ ต่อสถานการณ์ของตนเองเลย
I won't let any of the children out aloneฉันจะไม่ปล่อยเด็กๆ คนไหนออกไปข้างนอกตามลำพัง
I don't have any computer skillsฉันไม่มีทักษะทางคอมพิวเตอร์
Do you have any books by Dickens?คุณมีหนังสือของ Dickens บ้างไหม?
I don't feel any differentฉันไม่ได้รู้สึกแตกต่างเลย
It's really not my business any moreจริงๆ แล้วมันไม่ใช่ธุระอะไรของฉันแต่อย่างใด
You can call me any timeคุณสามารถโทรหาฉันได้ทุกเมื่อ
There isn't any water in the bottleไม่มีน้ำในขวดนั้นเลย
I must try not to do it any moreฉันจะต้องไม่พยายามทำมันอีกต่อไป
I don't want to talk about it any moreฉันไม่อยากจะพูดถึงมันอีกต่อไป
Have you made any friends?เธอได้เพื่อนใหม่บ้างหรือยัง?
Is the film good? (Is it any good?)หนังเรื่องนี้ดีไหม?
I promise, it won't make any difference to us!ฉันสัญญาว่า ทุกอย่างจะเหมือนเดิมสำหรับเรา
I can't wait any longerฉันไม่สามารถคอยต่อไปอีกแล้ว
I never had any problemฉันเคยมีปัญหาใดใด
It is the first time I've ever heard any of thisเป็นครั้งแรกที่ฉันได้ยินเรื่องพวกนี้
You're not allowed to make any callsเธอไม่ได้รับอนุญาตให้โทรหาใคร
In fact, you're not allowed to receive any calls, other than from meจริงๆ แล้วเธอไม่ได้รับอนุญาตให้รับโทรศัพท์ใดๆ นอกจากของฉัน
I wouldn't want you getting in any troubleฉันไม่อยากให้เธอตกอยู่ในปัญหาใดๆ
I told myself I could pass any test a man could passฉันบอกกับตัวเองว่าฉันสามารถผ่านการทดสอบใดๆที่มนุษย์สามารถผ่านได้
Have you seen any children yet?คุณเจอเด็กๆ บ้างหรือยัง?
I never had any help or advice from himฉันไม่เคยได้รับความช่วยเหลือหรือคำแนะนำใดๆจากเขาเลย
Do you have any idea who this woman is?คุณทราบหรือไม่ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใคร?
If you have any questions, I'm sure that he has the answersถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ ฉันแน่ใจว่าเขามีคำตอบเหล่านั้นให้คุณ
Do you have any thoughts of your own on this matter?คุณมีความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างหรือไม่?
I'll promise never to bother you with any more questionsฉันจะให้สัญญาว่าจะไม่รบกวนคุณด้วยคำถามใดๆ อีก
It doesn't make any difference to me what a man does for a livingไม่เห็นจะแตกต่างตรงไหนสำหรับฉันไม่ว่าเขาจะทำอาชีพอะไร
I don't want to cause any troubleฉันไม่ต้องการสร้างปัญหาใดๆ
He's planning to take advantage of it any time he wantsเขาวางแผนที่จะหาประโยชน์จากมันทุกเมื่อที่เขาต้องการ
From now on, please don't give him any more workจากนี้เป็นต้นไป ได้โปรดอย่าได้ให้งานใดๆ แก่เขาอีกเลย
If you have any frustrations or any problems you can always discuss them with meถ้าเธอมีความคับข้องใจหรือมีปัญหาใดๆ เธอก็สามารถพูดคุยกับฉันได้เสมอ
We can't go any furtherพวกเราไม่สามารถไปต่อได้
Are there any ways to avoid the effects?มีทางที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบเหล่านั้นไหม
There's no point in staying here any longerเปล่าประโยชน์น่าที่จะอยู่ที่นี่ต่อไปอีก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So sрlash all you like 'Tain't any triсkดังนั้นสาดทุกสิ่งที่คุณชอบ 'มัน ไม่ได้เป็นเคล็ดลับใด ๆ
We'll get into trouble if you faint any more.เราอาจเจอปัญหาได้ ถ้านายเป็นอะไรไป
I shan't need this any more.ฉันก็คิดว่าฉันต้องเลิกแล้ว
Sure. He can't make you look any worse!แน่นอน เขาไม่ทำให้เธอดูแย่หรอก
Don't pay any attention to him.ไม่ต้องสนใจที่เขาพูด
I do. But if there wasn't one, would you live any different?ฉันเชื่อ แต่เลือกได้แค่อย่างเดียว คุณอยากมีหลายชีวิตไหม
Business is much better. Nobody interferes with us any more.กิจการดีๆซักที่ ไม่มีใครมาก่อกวน
He complained of the persecution and said he wouldn't have any dealings with a mediaeval maniac.เขาไม่พอใจกับการสังหารหมู่ยิวครับ และ มันจะไม่เจรจา กับ พวกที่บ้าอำนาจ
No one is to enter the palace under any circumstances, understand?ห้ามใครเข้าไปในพระราชวัง ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เข้าใจไหม
He might spring out on us at any time.เขาอาจจะออกมาในฤดูใบไม้ ผลิเราได้ตลอดเวลา
Well, guess he won't need me any more.ก็ เดาว่าเขาจะไม่จำเป็นต้องให้ ฉันใด ๆ เพิ่มเติม
Come on, quick! Before you get any worse.ก่อนที่คุณจะได้รับ เลวร้ายใด ๆ

any ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一概[yī gài, ㄧ ㄍㄞˋ, 一概] all; without any exceptions; categorically
任一个[rèn yī gè, ㄖㄣˋ ㄧ ㄍㄜˋ, 任一个 / 任一個] any one of (a list of possibilities)
任何其他[rèn hé qí tā, ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ ㄑㄧˊ ㄊㄚ, 任何其他] any other
四海皆准[sì hǎi jiē zhǔn, ㄙˋ ㄏㄞˇ ㄐㄧㄝ ㄓㄨㄣˇ, 四海皆准] appropriate to any place and any time (成语 saw); universally applicable; a panacea
一触即发[yī chù jí fā, ㄧ ㄔㄨˋ ㄐㄧˊ ㄈㄚ, 一触即发 / 一觸即發] could happen at any moment; on the verge
水滴石穿[shuǐ dī shí chuān, ㄕㄨㄟˇ ㄉㄧ ㄕˊ ㄔㄨㄢ, 水滴石穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
滴水石穿[dī shuǐ shí chuān, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄕˊ ㄔㄨㄢ, 滴水石穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
滴水穿石[dī shuǐ chuān shí, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄔㄨㄢ ㄕˊ, 滴水穿石] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
两手空空[liǎng shǒu kōng kōng, ㄌㄧㄤˇ ㄕㄡˇ ㄎㄨㄥ ㄎㄨㄥ, 两手空空 / 兩手空空] empty-handed; fig. not receive any share
理屈词穷[lǐ qū cí qióng, ㄌㄧˇ ㄑㄩ ㄘˊ ㄑㄩㄥˊ, 理屈词穷 / 理屈詞窮] faulty argument and poor rhetoric (成语 saw); unable to put forward any convincing arguments; without a leg to stand on
天有不测风云[tiān yǒu bù cè fēng yún, ㄊㄧㄢ ㄧㄡˇ ㄅㄨˋ ㄘㄜˋ ㄈㄥ ㄩㄣˊ, 天有不测风云 / 天有不測風雲] fortune as unpredictable as the weather (成语 saw); sth unexpected may happen at any moment
天有不测风云,人有旦夕祸福[tiān yǒu bù cè fēng yún, ㄊㄧㄢ ㄧㄡˇ ㄅㄨˋ ㄘㄜˋ ㄈㄥ ㄩㄣˊ, ren2 you3 dan4 xi1 huo4 fu2, 天有不测风云,人有旦夕祸福 / 天有不測風雲,人有旦夕禍福] fortune as unpredictable as the weather, every day may bring fortune or calamity (成语 saw); sth unexpected may happen at any moment
不时[bù shí, ㄅㄨˋ ㄕˊ, 不时 / 不時] frequently; often; at any time
当之无愧[dāng zhī wú kuì, ㄉㄤ ㄓ ˊ ㄎㄨㄟˋ, 当之无愧 / 當之無愧] fully deserving, without any reservations (成语 saw); entirely worthy (of a title, honor etc)
不济事[bù jì shì, ㄅㄨˋ ㄐㄧˋ ㄕˋ, 不济事 / 不濟事] no good; of no use; not of any help
万一[wàn yī, ㄨㄢˋ ㄧ, 万一 / 萬一] just in case; if by any chance; contingency
独占鳌头[dú zhàn áo tóu, ㄉㄨˊ ㄓㄢˋ ㄠˊ ㄊㄡˊ, 独占鳌头 / 獨佔鰲頭] to monopolize the turtle head (成语 saw, refers to carved marble steps of the palace); to come first in triennial palace examinations; the champion; the very best in any field
独占鼇头[dú zhàn áo tóu, ㄉㄨˊ ㄓㄢˋ ㄠˊ ㄊㄡˊ, 独占鼇头 / 獨佔鼇頭] variant of 獨佔鰲頭|独占鳌头, to monopolize the turtle head (成语 saw, refers to carved marble steps of the palace); to come first in triennial palace examinations; the champion; the very best in any field
反正[fǎn zhèng, ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ, 反正] to put things back in order; to return to the correct path; in any event; come what may; whatever happens (I'm still sure it's right)
一无所长[yī wú suǒ zhǎng, ㄧ ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄓㄤˇ, 一无所长 / 一無所長] not having any special skill; without any qualifications
状元[zhuàng yuán, ㄓㄨㄤˋ ㄩㄢˊ, 状元 / 狀元] Number One Scholar, title conferred on the person who came first in the highest imperial examination; very best (in any field)
官僚[guān liáo, ㄍㄨㄢ ㄌㄧㄠˊ, 官僚] official; bureaucrat; government employee who doesn't do any work
[fěn, ㄈㄣˇ, 粉] powder; cosmetic face powder; food prepared from starch; noodles or pasta made from any kind of flour; whitewash; white; pink
危如累卵[wēi rú lěi luǎn, ㄨㄟ ㄖㄨˊ ㄌㄟˇ ㄌㄨㄢˇ, 危如累卵] precarious as pile of eggs (成语 saw); ready to fall and break at any moment; in a dangerous state
桁杨[háng yáng, ㄏㄤˊ ㄧㄤˊ, 桁杨 / 桁楊] lit. stocks and knives; fig. any punishment equipment; torture instrument
桁杨刀锯[háng yáng dāo jù, ㄏㄤˊ ㄧㄤˊ ㄉㄠ ㄐㄩˋ, 桁杨刀锯 / 桁楊刀鋸] lit. stocks and knives; fig. any punishment equipment; torture instrument
能上能下[néng shàng néng xià, ㄋㄥˊ ㄕㄤˋ ㄋㄥˊ ㄒㄧㄚˋ, 能上能下] ready to take any job, high or low
左右逢源[zuǒ yòu féng yuán, ㄗㄨㄛˇ ㄧㄡˋ ㄈㄥˊ ㄩㄢˊ, 左右逢源] lit. to get water source from every side (成语 saw); slick operator who can derive benefit from any situation
斩钉截铁[zhǎn dīng jié tiě, ㄓㄢˇ ㄉㄧㄥ ㄐㄧㄝˊ ㄊㄧㄝˇ, 斩钉截铁 / 斬釘截鐵] to chop the nail and slice iron(成语 saw);resolute and decisive; unhesitating; definitely; without any doubt
替角[tì jué, ㄊㄧˋ ㄐㄩㄝˊ, 替角] substitute; sb ready to substitute at any time for principal player; understudy (substitute actor)
只好[zhǐ hǎo, ㄓˇ ㄏㄠˇ, 只好] without any better option; to have to; to be forced to
亚琛[Yà chēn, ㄧㄚˋ ㄔㄣ, 亚琛 / 亞琛] Aachen (city in Germany)
阿伦[Ā lún, ㄚ ㄌㄨㄣˊ, 阿伦 / 阿倫] Aalen, town in Germany
千真万确[qiān zhēn wàn què, ㄑㄧㄢ ㄓㄣ ㄨㄢˋ ㄑㄩㄝˋ, 千真万确 / 千真萬確] absolutely true (成语 saw); manifold; true from many points of view
陪伴[péi bàn, ㄆㄟˊ ㄅㄢˋ, 陪伴] accompany
陪同[péi tóng, ㄆㄟˊ ㄊㄨㄥˊ, 陪同] accompany
随同[suí tóng, ㄙㄨㄟˊ ㄊㄨㄥˊ, 随同 / 隨同] accompanying
宏碁[Hóng qí, ㄏㄨㄥˊ ㄑㄧˊ, 宏碁] Acer, Taiwanese PC company
宏碁集团[Hóng qí jí tuán, ㄏㄨㄥˊ ㄑㄧˊ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, 宏碁集团 / 宏碁集團] Acer, Taiwanese PC company
[zhēng, ㄓㄥ, 烝] advance; many; steam

any ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
FTTx[エフティーティーエックス, efutei-tei-ekkusu] (n) fiber to the x (generic term for any network architecture that uses optical fiber) (fibre); FTTx
いかなる場合でも[いかなるばあいでも, ikanarubaaidemo] (exp) in any case; whatever the case may be
いつ何どき;何時何時;何時なんどき;いつ何時[いつなんどき, itsunandoki] (adv) (uk) at any time; every moment
お邪魔虫;御邪魔虫[おじゃまむし, ojamamushi] (n) someone who gets in the way without serving any useful purpose; fly in the ointment; buttinsky; third wheel
カンガルー鼠[カンガルーねずみ;カンガルーネズミ, kangaru-nezumi ; kangaru-nezumi] (n) (uk) kangaroo rat (of North America; any rodent of genus Dipodomys)
きりっと[, kiritto] (adv,vs) (on-mim) (See きりり) stiff and slackless; tense without any looseness
きりり[, kiriri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See きりっと) stiff and slackless; tense without any looseness; (2) cling tightly; pulled or stretched as far as possible; (3) creaking of a door or oar
それにしても[, sorenishitemo] (exp) nevertheless; at any rate; even so; (P)
そろそろ(P);そろっと[, sorosoro (P); sorotto] (adv,adv-to) (1) (そろそろ only) slowly; quietly; steadily; gradually; gingerly; (adv) (2) soon; momentarily; before long; any time now; (P)
ダイエット[, daietto] (n,vs) (1) diet; (2) losing weight by any method (e.g. exercise); (P)
デモサイド[, demosaido] (n) democide; the murder of any person or people by a government
どうしたって[, doushitatte] (adv) (col) (See 如何しても) by all means; no matter what; at any rate
どうせ[, douse] (adv) anyhow; in any case; at any rate; after all; at best; at most; at all; (P)
どうにかして[, dounikashite] (exp) by any means (possible); somehow
どちらにしても[, dochiranishitemo] (exp) either way; in any case; one way or another
どの場合にも[どのばあいにも, donobaainimo] (exp) in any case; in either case; whichever the case may be
どの道;何の道[どのみち, donomichi] (adv) anyway; anyhow; at any rate; in any case
とまれ[, tomare] (adv) (See 兎も有れ) anyway; in any case
とも無しに[ともなしに, tomonashini] (exp) (uk) to do something without any particular intention or mind to do so
ドラ[, dora] (n) (abbr) (See ドラゴン) mah-jongg tile that doubles the score of any hand (or the rule set that includes these tiles)
どれでも[, doredemo] (n) any one; (P)
ナイトロックス[, naitorokkusu] (n) nitrox; any nitrogen-oxygen gas mix
ナウナウイズム[, naunauizumu] (n) now-now-ism; being interested only in the here and now without any regard for the future
ネイリスト[, neirisuto] (n) nailist; someone whose occupation is to cut any type of nail, apply artificial nails (or "nail art") and care for nails
ひょっとして[, hyottoshite] (exp) by any chance; (should) it happen (that); (P)
ボリューム[, boryu-mu] (n) (1) volume; (2) any kind of adjustment knob, not necessarily for sound; (P)
一切合切;一切合財[いっさいがっさい, issaigassai] (n-adv,n-t) any and every thing; altogether; lock, stock, and barrel; the whole shooting match; the whole kit and caboodle; without reserve
万が一[まんがいち(P);まんがいつ, mangaichi (P); mangaitsu] (adv,n) if by any chance; just in case; in the worst case; lit
万難を排して[ばんなんをはいして, bannanwohaishite] (exp) at all costs; at any cost; surmounting all difficulties
三十三所[さんじゅうさんしょ, sanjuusansho] (n) (See 西国三十三所) any of a number of sets of thirty-three holy places enshrining Avalokitesvara (esp. those comprising a popular pilgrimage in the Kinki region)
会期不継続の原則[かいきふけいぞくのげんそく, kaikifukeizokunogensoku] (n) principle holding that any matters left unresolved at the end of one Diet session are not to be carried over to the next
何しろ[なにしろ, nanishiro] (adv,conj) at any rate; anyhow; anyway; in any case; (P)
何せ[なにせ;なんせ, nanise ; nanse] (adv) (uk) at any rate; anyhow
何としても[なんとしても, nantoshitemo] (exp) no matter what it takes; by any means necessary; at all costs; by hook or by crook
何はともあれ[なにはともあれ, nanihatomoare] (exp) at any rate; in any case; at the very least; if nothing else
何れにしても;孰れにしても[いずれにしても, izurenishitemo] (conj) (uk) anyhow; at all events; in any case
何れにせよ[いずれにせよ, izureniseyo] (conj) (uk) at any rate; in any event
何人でも[なんにんでも, nannindemo] (exp) any number of people
何分[なんぷん, nanpun] (n,adj-no) (1) some; any; (a) little; of some kind; of some sort; (adv) (2) please; (3) anyway; anyhow; at any rate; after all; (P)
何分にも[なにぶんにも, nanibunnimo] (exp,adv) (See 何分・なにぶん・3) anyway; anyhow; at any rate; after all
Japanese-English: COMDICT Dictionary
いずれか[いずれか, izureka] any
アイエニウェア[あいえにうえあ, aieniuea] iAnywhere
アルファニューメリック表記法[アルファニューメリックひょうきほう, arufanyu-merikku hyoukihou] alphanumeric notation
オンラインマニュアル[おんらいんまにゅある, onrainmanyuaru] online manual, on-screen electronic book
サンユーザグループ[さにゅーざぐるーぷ, sanyu-zaguru-pu] Sun User Group, SUG
シャープ[しゃーぷ, sha-pu] sharp (mark), hash (mark), Sharp (company)
トローラ[とろーら, toro-ra] Motorola (company)
ナイネックス[ないねっくす, nainekkusu] Nynex (Regional Bell Operating Company - US)
バニアン[ばにあん, banian] Banyan
はん用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register
はん用体[はんようたい, hanyoutai] generic unit
はん用定義[はんようていぎ, hanyouteigi] generic definitions
はん用的試験項目[はんようてきしけんこうもく, hanyoutekishikenkoumoku] generic test case
はん用的試験項目群[はんようてきしけんこうもくぐん, hanyoutekishikenkoumokugun] generic test suite
はん用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model
プログラム保守マニュアル[プログラムほしゅマニュアル, puroguramu hoshu manyuaru] program maintenance manual
ベルアトランティック[べるあとらんていっく, beruatoranteikku] Bell Atlantic (Regional Bell Operating Company - US)
マニュアル[まにゅある, manyuaru] manual
ユーザーズマニュアル[ゆーざーずまにゅある, yu-za-zumanyuaru] users' manual
ユーザマニュアル[ゆーざまにゅある, yu-zamanyuaru] user manual, user's guide
乱呼出し[らんよびだし, ranyobidashi] random access
交換様式[こうかんようしき, koukanyoushiki] interchange format
交換様式クラス[こうかんようしきクラス, koukanyoushiki kurasu] interchange format class
付番要素[ふばんようそ, fubanyouso] ranked element
利用者マニュアル[りようしゃマニュアル, riyousha manyuaru] user manual, user's guide
加入[かにゅう, kanyuu] subscription
加入者アドレス[かにゅうしゃアドレス, kanyuusha adoresu] subscriber address
加入者データ[かにゅうしゃデータ, kanyuusha de-ta] subscriber data
加入者回線[かにゅうしゃかいせん, kanyuushakaisen] subscriber line
加入者宅内装置[かにゅうしゃたくないそうち, kanyuushatakunaisouchi] customer premise equipment (CPE)
加入者番号[かにゅうしゃばんごう, kanyuushabangou] subscriber number
参考マニュアル[さんこうマニュアル, sankou manyuaru] reference manual
地域ベルオペレーティング会社[ちいきベルオペレーティングがいしゃ, chiiki beruopere-teingu gaisha] Regional Bell Operating Company (RBOC) (US)
地域ベル電話会社[たいいきベルでんわがいしゃ, taiiki beru denwagaisha] regional Bell operating company (RBOC)
地域電話会社[ちいきでんわがいしゃ, chiikidenwagaisha] local telephone company, RBOC (US)
情報交換用アメリカ標準コード[じょうほうこうかんようアメリカひょうじゅんコード, jouhoukoukanyou amerika hyoujun ko-do] American Standard Code for Information Exchange, ASCII
汎用[はんよう, hanyou] general-purpose (a-no)
汎用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register
汎用入出力制御装置[はんようにゅうしゅつりょくせいぎょそうち, hanyounyuushutsuryokuseigyosouchi] UIOC, Universal I, O Control unit
汎用的試験項目[はんようてきしけんこうもく, hanyoutekishikenkoumoku] generic test case
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
下請会社[したうけがいしゃ, shitaukegaisha] Thai: บริษัทที่ทำสัญญารับเหมาะ English: contract company
何年[なんねん, nannen] Thai: กี่ปี English: how many years
全社[ぜんしゃ, zensha] Thai: ทั้งบริษัท English: whole company
多年[たねん, tanen] Thai: หลายปี English: many years
添える[そえる, soeru] Thai: ติดตามไปด้วย English: to accompany
相手[あいて, aite] Thai: ผู้ร่วมงาน English: company
長年[ながねん, naganen] Thai: เวลานาน หลายปี English: many years

any ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันไหน ๆ ก็ได้ = อันไหนๆ ก็ได้[X] (an nai-nai ) EN: any one ; either one FR:
บ้าง[X] (bāng) EN: some ; any ; a bit ; somewhat ; a little ; partly ; partially FR: certain ; quelque ; un peu de
บุคคลใด[n. exp.] (bukkhon dai) EN: any person FR: toute personne
ชะดีชะร้าย[conj.] (chadīcharāi) EN: in any case ; in any event ; perhaps ; maybe ; anyhow FR:
ใด[X] (dai) EN: any ; whatever ; whichever FR: quelconque
ใด ๆ = ใดๆ[X] (dai-dai) EN: any ; whatever ; anyone ; anything FR: quelconque
ดักดาน[adj.] (dakdān) EN: stuck in place ; not getting any better FR:
ดื้อ ๆ = ดื้อๆ[adv.] (deū-deū) EN: without any reason ; willfully FR:
ดูดาย[adj.] (dūdāi) EN: indifferent ; unconcerned ; not taking any interest ; disinterested FR:
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง[xp] (fai dai fai) EN: any side ; any party ; either party ; either side FR: ni pour l'un ni pour l'autre
อีก[adv.] (īk) EN: again ; more ; repeatedly ; once more ; any more FR: encore ; plus ; davantage ; à nouveau
กสิณ[n.] (kasin) EN: subject of meditation ; one of the ten objects or elements used in Buddhist meditation ; meditational device ; object of meditation ; the method of inducing concentration by gazing at any of the ten objects FR:
เข้าผู้เข้าคน[v.] (khaophūkhao) EN: be able to adapt oneself to any situation ; get along with people ; communicate FR: pouvoir s'adapter à n'importe quelle situation
ครั้งไหน[X] (khrang nai) EN: any time FR:
ไม่ว่าในกรณีใด[xp] (mai wā nai ) EN: in any event ; no matter what the case FR:
ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม[xp] (mai wā nai ) EN: in any case FR:
ไม่ว่าเวลาใด[X] (maiwā wēlā ) EN: at any time FR:
เมื่อไรก็ได้[adv.] (meūarai kød) EN: anytime ; whenever ; at any time FR: n'importe quand ; quel que soit le moment
มีข้อข้องใจอะไรไหม[xp] (mī khø khǿn) EN: have you got any questions? ; any more questions? FR:
มีลูกหรือยัง[xp] (mī lūk reū ) EN: Do you have any children ? FR: Avez-vous des enfants ?
มีปัญหาอะไรหรือเปล่า[xp] (mī panhā ar) EN: do you have any problem ? FR: y a-t-il un problème ? ; avez-vous/as-tu un problème .
ในกรณีนั้น[n. exp.] (nai karanī ) EN: in that case ; in any case ; when FR:
ในวันในพรุ่ง[n. exp.] (nai wan nai) EN: any day FR:
นักธรรม[n.] (naktham) EN: dharma scholar ; one learned in the Doctrine ; Doctrine-knower ; [one who has passed the examination of any of the three grades of Dhamma study] FR:
เป็นอันดี[X] (pen-andī) EN: very well ; duly ; without any hitch FR: comme prévu ; sans surprise
เป็นอันขาด[adv.] (pen-ankhāt) EN: absolutely ; definitely ; surely ; certainly ; under any circumstances FR: absolument ; certainement ; sans faute
เป็นอะไรไหม[v. exp.] (pen arai ma) EN: any damage or injury? FR:
ผู้ใด[pr.] (phū dai) EN: anyone ; who ; whosoever ; whoever ; any person ; anybody ; who FR: quiconque ; qui
ปลอดภัย[adj.] (pløtphai) EN: save ; without any danger ; free from harm ; save and sound ; all right ; out of danger ; secure FR: sûr ; en sécurité ; hors de danger ; sans danger ; sauf
ประการใดประการหนึ่ง[X] (prakān dai ) EN: of some sort ; in some way ; either one ; one or the other ; in any respect ; in any way whatsoever ; anything FR:
รายได้ทุกประเภท[n. exp.] (rāidāi thuk) EN: earnings of any kind FR: tous les types de revenus
สายไหนก็ได้[X] (sāi nai kød) EN: any line FR: n'importe quelle ligne
สิ่งอื่นใด[n. exp.] (sing eūn da) EN: any other things FR:
ตะบี้ตะบัน[adv.] (tabītaban) EN: without stopping ; without giving any thought to ; unceasingly ; pigheadedly FR: sans cesse
แต่ประการใด[X] (taē prakān ) EN: in any way ; whatsoever ; at all FR:
แต่อย่างใด[X] (tāeyāngdai) EN: in any way ; any ; at all FR:
ทำมั่ว ๆ = ทำมั่วๆ[v. exp.] (tham mūa-mū) EN: do any old which way FR:
ทั้งนี้ทั้งนั้น[X] (thang-nītha) EN: at any rate ; in any case ; that being said FR:
ทุกเมื่อ[adv.] (thukmeūa) EN: every time ; at all time ; at all hours ; at any time ; always ; invariably FR: à tout propos
ทุกเมื่อเชื่อวัน[adv.] (thukmeūache) EN: at all times ; at all hours ; at any time ; continually FR: tout le temps

any ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
x-beliebig {adj} [ugs.] | eine x-beliebige Zahl [ugs.]any old | any old number
fern; weit {adj} | ferner; weiter | am fernsten; am weitesten | fern jeder Zivilisationfar | farther; further | farthest; furthest | far from any semblance of civilization
etwaig {adj} | etwaige Einwände | bei etwaigen Schädenpossible | any objections arising | in the event of damage
unbedenklich; ungefährlich {adv}quite safely; without coming to any harm
Begleitforschung {f}accompanying research
Begleitliste {f}accompanying list
Begleitmeldung {f}accompanying message
Begleitschreiben {n}accompanying letter
Luft- und Raumfahrtunternehmen {n}aerospace company
Rückversicherer {m}alien company
Konzernunternehmen {n}allied company
irgendwann {adv}any time; anytime
Assekuranz {f}assecurance; asecurance company
Auslandsbeteiligung {f}associated company abroad
Beteiligungsgesellschaft {f}associated company
Partnerfirma {f}associated company
Lebensversicherungsgesellschaft {f}assurance company
Biotechnologiefirma {f}bioengineering company
Schwindelfirma {f}bogus company
Geschäftsbericht {m}business report; company report
Schluchtenzaunkönig {m} [ornith.]Canyon Wren
fähig {adj} | fähiger | am fähigsten | fähig sein, etw. zu tun | zu allem fähig seincapable | more capable | most capable | to be capable of doing sth. | to be capable of anything
Jugendweihe {f}ceremony in which teenagers are given adult social status (esp. in East Germany)
Aufbauorganisation {f} einer Firmacompany organisation structure
Betriebskrankenkasse {f}company sickness insurance scheme; employer-based health insurance
Betriebsorganisation {f}company organisation
Betriebsvorschriften {pl}company regulations
Betriebszeitung {f}company newspaper
Firmenname {m}company name
Geschäftsleitung {f}company management
Gesellschaft {f} | jdm. Gesellschaft leisten | jdm. Gesellschaft leisten | Gesellschaft leistencompany | to keep company with someone | to keep someone's company | to bear company
Gesellschaftsrecht {n}company law; corporate law
Tafelrunde {f} | Tafelrunde des König Artuscompany at table; gathering round a table | King Arthur's Round Table
Tote {m,f}; Toter | viele Totedead | many dead
Betriebszugehörigkeit {f}employment with a company; period of employment
Finanzdienstleistungsunternehmen {n}financial services company
Dachgesellschaft {f}holding company
Aktiengesellschaft {f}incorporated company
Investmentgesellschaft {f}investment company
Jardineschlüpfer {m} [ornith.]Many-striped

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า any
Back to top