ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

everybody

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *everybody*, -everybody-

everybody ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
everybody (pron.) ทุกคน See also: ทุกท่าน Syn. everyone
English-Thai: HOPE Dictionary
everybodypron. ทุกคน
English-Thai: Nontri Dictionary
everybody(n) ทุกคน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทุกผู้ทุกนาม (pron.) everybody See also: everyone, all, every person, each one, every one, each and every one Syn. ทุกคน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You are the same as everybody elseเธอเป็นเช่นเดียวกับคนอื่นๆ
Why does everybody have a problem with him?ทำไมทุกคนถึงได้มีปัญหากับเขานะ?
Has everybody got a sheet?ทุกคนได้เอกสารแล้วหรือยัง?
Everybody's gone, aren't they?ทุกคนไปกันหมดแล้วใช่ไหม?
Everybody has arrivedทุกคนมาถึงแล้ว
Everybody enjoyed themselves at the partyทุกคนต่างก็สนุกสนานที่งานปาร์ตี้
Everybody knows where it isทุกคนรู้ว่ามันอยู่ที่ไหน
Everybody has to pay the sameทุกคนต้องจ่ายแบบเดียวกันหมด
Everybody! Head down to the basementทุกคนมุ่งหน้าลงไปที่ใต้ถุนตึก
I'm gonna miss everybodyฉันจะคิดถึงทุกๆ คน
It's a win-win for everybodyเป็นสิ่งที่ทุกคนต่างก็ได้ประโยชน์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, everybody has to sleep.โอ้ทุกคนมีที่จะนอนหลับ
Come on. You're like everybody else. You think too much, you get mixed up.มาใน คุณเป็นเหมือนคนอื่น คุณคิดว่ามากเกินไปคุณจะได้รับการผสมขึ้น
Don't worry, Grainger. Everybody loves Joe Bing.{\cHFFFFFF}ไม่ต้องกังวลเกรนเจอร์ ทุกคนรักโจ Bing
And on Sunday, everybody usually takes the day off.{\cHFFFFFF}และในวันอาทิตย์ที่ทุกคน มักจะใช้เวลาวันหยุด
When I left here in 1945, everybody was there and smiling faces and... and nice people and...{\cHFFFFFF}เมื่อผมออกจากที่นี่ในปี 1945 {\cHFFFFFF}ทุกคนที่อยู่ที่นั่นและ ใบหน้ายิ้มและ ... {\cHFFFFFF}และผู้คนที่ดีและ ...
I didn't mean to wake everybody up.{\cHFFFFFF}ผมไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะตื่นขึ้น
Hey everybody look! Look! He's giving him the filthy money!นี่ ดูสิทุกคน ดู เขาเอาเงินโสโครกให้มัน
I know how we can run everybody out of Rock Ridge.- ผมรู้วิธีไล่ผู้คนไปจากร็อคริดจ์แล้ว - ยังไง
You yell, "Barracuda!" And everybody says, "Huh? What?"ถ้าคุณตะโกน "บาร์ราคูด้า!" ทุกคนก็จะพูดว่า "อะไรนะ"
This is the shot I want with everybody and the fish in it.ผมอยากให้ถ่ายทุกคนพร้อมกับปลา
Everybody, please, get out of the water. Everybody out of the water.ทุกคนโปรดขึ้นจากน้ำ ทุกคนขึ้นจากน้ำครับ
Don't push! Everybody out of the water, please.ไม่ต้องผลักกัน ทุกคนขึ้นจากน้ำด้วยครับ

everybody ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
各位[gè wèi, ㄍㄜˋ ㄨㄟˋ, 各位] everybody (a term of address)
每个人[měi ge rén, ㄇㄟˇ ㄍㄜ˙ ㄖㄣˊ, 每个人 / 每個人] everybody; everyone
当众[dāng zhòng, ㄉㄤ ㄓㄨㄥˋ, 当众 / 當眾] in public; in front of everybody

everybody ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
何奴も此奴も[どいつもこいつも, doitsumokoitsumo] (exp) (uk) (id) everybody (usu. negative nuance); everybody; every last one of them; all
四面楚歌[しめんそか, shimensoka] (n,adj-no) being surrounded by enemies on all sides; being betrayed (forsaken) by everybody
愛想を振りまく;愛想を振り撒く[あいそをふりまく, aisowofurimaku] (exp,v5k) (common error for 愛嬌を振りまく) (See 愛嬌を振りまく) to make oneself pleasant to everybody
我勝ち;我がち[われがち, waregachi] (adj-na) (usu. as 我勝ちに) (See 我勝ちに) everybody for himself; everyone for themselves
皆の者[みなのもの, minanomono] (n) everybody
皆の衆[みなのしゅう, minanoshuu] (n) everybody
人を人とも思わない[ひとをひとともおもわない, hitowohitotomoomowanai] (exp) disdaining everybody; not caring an ounce about other people's feelings
八方美人[はっぽうびじん, happoubijin] (n) one who is affable to everybody; a flunky; person beautiful from all angles; everybody's friend; person who shows people what they want to see
当たり散らす[あたりちらす, atarichirasu] (v5s,vi) to find fault with everybody; to make oneself disagreeable
愛きょうを振りまく;愛嬌を振りまく;愛きょうをふりまく;愛嬌を振り撒く[あいきょうをふりまく, aikyouwofurimaku] (exp,v5k) (common error is 愛想を振りまく) to make oneself pleasant to everybody; to smile at everybody; to try to please everybody; to make things pleasant
流行語[りゅうこうご, ryuukougo] (n) buzzword; vogue word; popular phrase; word (phrase) in fashion or on everybody's lips
犬も食わない[いぬもくわない, inumokuwanai] (exp) (id) avoided by everybody; disliked by everybody; lit
[みな(P);みんな(P), mina (P); minna (P)] (adv,n) (1) all; everyone; everybody; (2) everything; (P)
皆々;皆皆[みなみな, minamina] (n) (1) all; everyone; everybody; (2) everything
皆さん[みなさん(P);みんなさん(ik), minasan (P); minnasan (ik)] (n) (hon) all; everyone; everybody; (P)
総花主義[そうばなしゅぎ, soubanashugi] (n) the principle of pleasing everyone; make-everybody-happy policy
誰でも;誰だって[だれでも(誰でも);だれだって(誰だって), daredemo ( dare demo ); daredatte ( dare datte )] (conj) (uk) anyone; anybody; everyone; everybody; whoever
誰にも[だれにも, darenimo] (adv) (adv equivalent of 誰も) (See 誰も) anybody and everybody; with the best of them; as the next fellow

everybody ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คนเราทุกคน[X] (khon rao th) EN: everyone ; everybody FR: chacun d'entre nous ; chacun
ใคร ๆ = ใครๆ[pr.] (khrai-khrai) EN: anybody ; anyone ; everybody FR: tout le monde ; n'importe qui ; chacun ; tout un chacun
ใคร ๆ ก็รู้(ว่า) = ใครๆก็รู้(ว่า)[xp] (khrai-khrai) EN: everybody knows (that) FR: chacun sait (que)
ใครต่อใคร[pr.] (khrai tø kh) EN: everyone ; everybody FR: chacun
ครบคน[X] (khrop khon) EN: complete ; everybody ; everyone FR:
สบายดีทุกคน[v. exp.] (sabāi dī th) EN: everybody is fine FR: tout le monde va bien
แต่ละคนต่าง[X] (tāela khon ) EN: everybody ; everyone FR:
ทั่วหน้า[X] (thūa nā) EN: without execption ; everyone ; everybody FR: sans exception
ทุกคน[n. exp.] (thuk khon) EN: everybody ; everyone ; all FR: chacun ; chaque personne ; tous ; tout le monde
ทุกคนรู้จัก [n. exp.] (thuk khon r) EN: everybody knows FR: tout le monde le sait ; chacun est au courant ; nul ne l'ignore ; c'est de notoriété publique
ทุกท่าน[X] (thuk than) EN: all of you ; everyone ; everybody ; every person FR: vous tous
ทุก ๆ คน = ทุกๆ คน = ทุกๆคน[n. exp.] (thuk-thuk k) EN: everybody ; everyone FR: tout le monde ; chacun ; chacun sans exception
ข่าวเกรียวกราว[n. exp.] (khāo krīokr) EN: news on everybody's lips ; big news ; brouhaha FR:
สวัสดีทุกคน[xp] (sawatdī thu) EN: Hello everybody! ; Hello everyone! FR: Bonjour à tous ! ; Bonjour tout le monde !
สวัสดีทุกท่าน[X] (sawatdī thu) EN: Hello everybody! ; Hello everyone! FR: Bonjour à tous ! ; Bonjour tout le monde !

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า everybody
Back to top