ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pigment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pigment*, -pigment-

pigment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pigment (n.) สีย้อม Syn. paint, dye, orpiment
pigment (vt.) ย้อมสี Syn. dye
pigmentation (n.) การย้อมสี Syn. color, complexion
English-Thai: HOPE Dictionary
pigment(พิก'เมินทฺ) n. รงควัตถุ,สีย้อม vt. ย้อมสี,ใส่สี., See also: pigmentary adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
pigment(n) สี,สีย้อม,รงควัตถุ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pigment๑. สารสี๒. ยาป้ายผิว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pigmentationการมีสารสีจับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pigmentสารให้สีที่ไม่ละลายในยาง เติมลงไปในยางที่ไม่มีผงเขม่าดำเพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ยางที่ได้มีสีสันตามความ ต้องการของผู้ผลิต แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ผงสีอินทรีย์และผงสีอนินทรีย์ [เทคโนโลยียาง]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Technically it's cancer Of the pigment cells.โดยเทคนิคแล้ว มันเป็นมะเร็งเซลล์เม็ดสี
Now, this beetle is often crushed to make pigment for paint, specifically, red.ส่วนมากแมลงเต่าทองจะถูกนำมาทำสี.โดยเฉพาะ,สีแดง
Both caucasoid. Evenly distributed pigment granules.เป็นคนผิวขาวทั้งคู่ กระทั่งย้อมผมสีเดียวกัน
Painters used this pigment prior to World War I.มันมีความหมายยังไง ช่างสีใช้สิ่งนี้ย้อม ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1
Now, I can't tell for sure without my microscope, but this looks like the same pigment from the early 1900s.ตอนนี้เรายังบอกอะไรไม่ได้ ถ้าไม่มีกล้องขยายของผม แต่มันดูเหมือนสีย้อม ในช่วงก่อนปี 1900
Ms.Wick,take molds of the clavicle for a possible weapon and swab the blue pigment for Hodgins.คุณวิค ทำเบ้าหล่อกระดูกไหปลาร้า เพื่อหาอาวุธที่เป็นไปได้ และเก็บตัวอย่างเม็ดสีฟ้านี่ไว้ให้ฮอดจินส์
It will affect the production of dark pigment in the fur of the bear's offspring.มันจะส่งผลกระทบต่อการผลิต ของเม็ดสีเข้มในที่ทำจากขนสัตว์ ลูกหมี
Over time, those light-sensitive proteins became concentrated in a pigment spot on the more advanced, one-celled organism.เมื่อเวลาผ่านไปผู้โปรตีนที่ไวต่อแสง กลายเป็นความเข้มข้นในจุดเม็ดสี ที่สูงขึ้นมีชีวิตเซลล์หนึ่ง
This multi-celled organism evolved a dimple in the pigment spot.นี้มีชีวิตหลายเซลล์ พัฒนาลักยิ้มในจุดเม็ดสี
Pigment as it is...นึกว่าพริกยักษ์ซะอีกนะ
Lost pigmentation and sight, developed a heightened sense of hearing and smell.สูญเสียการเม็ดสี และการมองเห็น แต่พบว่าได้ประสาทสัมผัส ของการดมกลิ่น และการได้ยินมากขึ้นแทน
Copper sulfate-- that's used to manufacture,uh,dyes and pigments.คอปเปอร์ซัลเฟต ใช้ในโรงงาน อ่า... สารย้อมสี หรือสีย้อม

pigment ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[diàn, ㄉㄧㄢˋ, 靛] indigo pigment
黑素[hēi sù, ㄏㄟ ㄙㄨˋ, 黑素] melanin; black pigment
色素[sè sù, ㄙㄜˋ ㄙㄨˋ, 色素] pigment

pigment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピグメント[, pigumento] (n) pigment
[しゅ, shu] (n) (1) cinnabar; vermillion; red; slightly-orange red; (2) red pigment (and ink made from same); (3) red text (as used to correct documents)
血色素[けっしきそ, kesshikiso] (n) blood pigment (e.g. haemoglobin)
鉛粉[なまりふん, namarifun] (n) white powder (lead carbonate) used in the past as face pigment and used in paint more recently
クロムグリーン[, kuromuguri-n] (n) chrome green (pigment made of chromium oxide, Cr2O3)
レーキ[, re-ki] (n) (1) rake; (2) lake (insoluble pigment)
八丈絹[はちじょうぎぬ, hachijouginu] (n) plain-woven silk cloth produced on Hachijo Island (dyed with botanical pigments found on the island)
岩絵の具;岩絵具[いわえのぐ, iwaenogu] (n) natural mineral pigments
沈着[ちんちゃく, chinchaku] (n,vs) (1) settling or depositing (at the bottom of something); deposition; pigmentation; (n,adj-na) (2) composure; calmness; (P)
泥絵の具[どろえのぐ, doroenogu] (n) colour wash; distemper; powdered paints or pigments
胡粉[ごふん, gofun] (n) artists' chalk; white pigment; powdered calcium carbonate
臙脂;燕脂;燕支[えんじ, enji] (n) (1) dark-red pigment; rouge; (2) (abbr) (See 臙脂色) dark red; deep red; (3) (See 生臙脂) cochineal
色素[しきそ, shikiso] (n,adj-no) pigment; coloring; colouring; (P)
顔料[がんりょう, ganryou] (n) pigment; colorant

pigment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เม็ดสี[n.] (metsī) EN: pigment FR: pigment [m]
พรรณ[n.] (phan) EN: colour ; complexion FR: teint [m] ; pigment [m]
พิกเมนต์[n.] (phikmēn) EN: pigment FR: pigment [m]
รงค์[n.] (rong) EN: colour ; color (Am.) ; chrome ; pigment FR: couleur [f]
รงควัตถุ[n.] (rongkhawatt) EN: pigment ; colouring substance FR: pigment [m] ; matière colorante [f]
เสน[n.] (sēn) EN: red lead ; lead oxide ; brilliant-red pigment ; minium FR:
สี[n.] (sī) EN: colour ; color (Am.) ; complexion ; hue ; tone ; tint ; pigment FR: couleur [f] ; teinte [f]
สีย้อม[n.] (sī yøm) EN: dye ; colorant ; dyestuff ; pigment ; stain; tincture FR: colorant [m] ; teinture [f]

pigment ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Depigmentierung {f}; Pigmentschwund
Leberfleck {m}; Pigmentfleck
Melanose {f}; Dunkelfärbung der Haut [med.]melanosis; abnormal pigmentation of the skin
Pigment {n} | Pigmente
Pigmentierung {f}pigmentation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pigment
Back to top