ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wherever

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wherever*, -wherever-

wherever ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wherever (adv.) ไม่ว่าที่ไหนก็ตาม Syn. anywhere
wherever (conj.) ในทุกๆ ที่
wherever (adv.) ที่ใดๆ See also: ที่ไหนก็ได้
English-Thai: HOPE Dictionary
wherever(แวร์เอฟ'เวอะ) conj. ที่ไหนก็ตาม,ไม่ว่าที่ใด,ในกรณีก็ตาม,ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม,adv. ที่ไหน, Syn. in whatever place
English-Thai: Nontri Dictionary
wherever(adv) ทุกแห่ง,ที่ไหนก็ตาม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ที่ไหนๆ (pron.) wherever
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I wish you luck wherever you goฉันขอให้คุณโชคดีในทุกที่ที่คุณไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Wherever you've exploited us, cheated us, abandoned us to tyrants like Kwen Sai, wherever black or brown or yellow men can read the newspapers and know...{\cHFFFFFF}เมื่อใดก็ตามที่คุณได้ใช้ประโยชน์จากเรา โกงเรา {\cHFFFFFF}ทอดทิ้งเราไปทรราช เช่น Kwen ไทร {\cHFFFFFF}ที่ใดก็ตามที่คนดำหรือสีน้ำตาลหรือสีเหลือง สามารถอ่านหนังสือพิมพ์และรู้ว่า ...
One here one there wherever I found them.โน่นคนนี่คน เจอที่ไหนก็มีที่นั่นแหละ
I'm needed wherever outlaws rule the West.ที่ที่พวกนอกกฏหมายครองเมือง
So any day or night Wherever you areไม่ว่าวันคืนใด ไม่ว่าเธออยู่ที่ไหน
This is the key that'll get us wherever the teachers go every night.นี่จะเป็นกุญแจไขให้เรารู้ ว่าพวกครูไปไหนทุกคืน.
I'll take you... wherever you want to go.นายอยากไปไหน ฉันจะบินให้
Goblin King, Goblin King, wherever you may be... take this child of mine far away from me!ราชาแห่งปิศาจ ราชาแห่งปิศาจ ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหน... โปรดนำตัวเด็กคนนี้ ไปจากฉันที!
...because wherever you are now, I want you to look at the sky....ไม่ว่าท่านอยู่หนใด ผมอยากให้ท่านแหงนมองบนฝากฟ้า
Come out, come out wherever you areไม่งั้นเราจะตีให้ตาถลนเลย
Whenever and wherever you spent time with me.ทุกครั้งและทุกที่ ยามเธออยู่กับฉัน
Someone has to help Jack. - Wherever you are...ต้องมีบางคนช่วยแจ๊ค แล้วนายคือ...
He's setting things right, bringing joy and cheer wherever he goes.เขาทำทุกอย่างให้ถูกต้องแล้ว/Nนำน้ำใจและคำอวยพรไปทุกที่ที่เขาไป

wherever ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无论何处[wú lùn hé chù, ˊ ㄌㄨㄣˋ ㄏㄜˊ ㄔㄨˋ, 无论何处 / 無論何處] anywhere; wherever
哪儿[nǎ r, ㄋㄚˇ ㄖ˙, 哪儿 / 哪兒] where?; wherever; anywhere
哪里[nǎ lǐ, ㄋㄚˇ ㄌㄧˇ, 哪里 / 哪裏] where?; somewhere; anywhere; wherever; nowhere (negative answer to question); humble expression denying compliment; also written 哪裡|哪里
哪里[nǎ lǐ, ㄋㄚˇ ㄌㄧˇ, 哪里 / 哪裡] where?; somewhere; anywhere; wherever; nowhere (negative answer to question); humble expression denying compliment

wherever ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
人間到る処青山有り;人間至る所青山有り[にんげんいたるところせいざんあり;じんかんいたるところせいざんあり, ningen'itarutokoroseizan'ari ; jinkan'itarutokoroseizan'ari] (exp) home is wherever one lays one's hat; you can make your living anywhere in this world
住めば都[すめばみやこ, sumebamiyako] (exp) you can get used to living anywhere; home is where you make it; wherever I lay my hat is home
何処も[どこも, dokomo] (conj) (uk) everywhere; wherever
出る所に出る[でるところにでる, derutokoronideru] (exp,v1) to go wherever one has to go (to get a matter settled, e.g, the court)
女三人寄れば姦しい[おんなさんにんよればかしましい, onnasanninyorebakashimashii] (exp) wherever women gather it is noisy
成るべく(P);成る可く[なるべく, narubeku] (adv) (uk) as much as possible; wherever practicable; (P)
足任せ[あしまかせ, ashimakase] (n) walking wherever one's legs lead one; wandering

wherever ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ณ ที่ใด[X] (na thīdai) EN: wherever FR:
ที่ไหน[adv.] (thīnai) EN: wherever ; how on earth FR: où que ce soit
ทุกแห่ง[adv.] (thukhaeng) EN: everywhere ; every place ; here and there ; all over ; all around ; at all points ; in all places ; wherever FR: partout ; en chaque endroit ; ici et là
ทุกหนทุกแห่ง[adv.] (thukhonthuk) EN: everywhere ; every place ; wherever FR: partout ; en tout lieu
ทุกหัวระแหง[adv.] (thukhūaraha) EN: everywhere ; here and there ; all over ; all around ; at all points ; wherever ; in all places ; every place ; every inch (of the ground) ; every corner of the earth FR: partout ; ici et là ; chaque endroit ; chaque centimètre carré

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wherever
Back to top