ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nevertheless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nevertheless*, -nevertheless-

nevertheless ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nevertheless (adv.) แต่อย่างไรก็ตาม See also: ถึงอย่างนั้นก็ตาม, อย่างไรก็ตาม, อย่างไรก็ดี Syn. nonetheless, notwithstanding
English-Thai: HOPE Dictionary
nevertheless(เนฟ'เวอธีเลส) adv.,conj. ถึงแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นก็ตาม,แต่ทว่า,ยังคง,แม้ว่า,ถึงแม้, Syn. nonetheless
English-Thai: Nontri Dictionary
nevertheless(con) แม้กระนั้น,ถึงแม้ว่า,แต่กระนั้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระนั้น (conj.) nevertheless See also: so thus, thus, if so, in that case, then, therefore, well then, now that
ถึงกระนั้นก็ตาม (conj.) nevertheless See also: although, though, even though Syn. อย่างไรก็ตาม, อย่างไรก็ดี
หากแม้ (conj.) nevertheless See also: notwithstanding Syn. ถึงแม้, แม้ว่า, ถึงแม้ว่า, แม้น
แม้กระนั้น (conj.) nevertheless See also: notwithstanding Syn. ถึงแม้, แม้ว่า, หากแม้, ถึงแม้ว่า, แม้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All right, but I would nevertheless have liked he see it first.ได้ครับ... แต่จะดีกว่า ถ้าให้ท่านฮาเดสเห็นมันก่อน
And I'm about three years late in telling you this but nevertheless I need to say it.ฉันบอกคุณช้าไปสามปี แต่ฉันต้องพูดล่ะ แจสเปอร์...
Although the power cut was not of my doing I nevertheless plunged the night into darkness.แต่ฉันก็ทำให้สถานการณ์ยิ่งแย่
So even if the words are defamatory, they are still nevertheless true.ดังนั้นแม้ว่าคำที่ถูกหมิ่นประมาท พวกเขาจะยังคงเป็นจริงอย่างไรก็ ตาม
Nevertheless had uncovered important information about... –George Merchant.ขอมูลทั้งหมดนี้ไม่ได้สำคัญอะไรกับ -จอร์ช เมอร์แชนส์
Nevertheless the government of the United States has deemed that you are seriously breaking the law, and is determined to immediately and definitively deport you.ไม่น่าเชื่อนะ รัฐบาลของสหรัฐอเมริกา กำลังคิดว่าคุณทำผิดกฎหมายอย่างรุนแรง และได้ทำการตัดสินในทันที และสุดท้ายจะส่งคุณกลับประเทศ
Nevertheless, the people are overworked. They need diversion.ประชากรทำงานหนัก เขาต้องการความเห็นใจ
Nevertheless, she managed to put her hands on a great deal of money,ถึงกระนั้นก็ตาม, นางยังจัดการ หาเงินหาทองไว้มากมาย,
Nevertheless, it is my duty to sentence you to six years' imprisonment.ศาลต้องตัดสิน จำคุกคุณ 6 ปี
Nevertheless, you must leave within two days. "แต่คุณต้องออกจาก ภายในสองวัน
Well, not much, but, nevertheless...มันก็... ไม่มาก แต่ ยังไงก็มี
Born a Quaker, he was nevertheless...Born a Quaker, he was nevertheless... .

nevertheless ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[què, ㄑㄩㄝˋ, 却 / 卻] but; yet; however; while; to go back; to decline; to retreat; nevertheless
总要[zǒng yào, ㄗㄨㄥˇ ㄧㄠˋ, 总要 / 總要] nevertheless
虽则[suī zé, ㄙㄨㄟ ㄗㄜˊ, 虽则 / 雖則] nevertheless; although
话又说回来[huà yòu shuō huí lai, ㄏㄨㄚˋ ㄧㄡˋ ㄕㄨㄛ ㄏㄨㄟˊ ㄌㄞ˙, 话又说回来 / 話又說回來] returning to our main topic,...; that said,...; again,...; in this connection; in passing; nevertheless,...; anyhow

nevertheless ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
それにも拘わらず;其れにもかかわらず;其れにも拘わらず[それにもかかわらず, sorenimokakawarazu] (conj) (uk) (See にも拘わらず) nonetheless; nevertheless
からと言って[からといって, karatoitte] (exp) while it may be true that; just because; nevertheless; not necessarily
それなのに[, sorenanoni] (conj) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that
それにしても[, sorenishitemo] (exp) nevertheless; at any rate; even so; (P)
だが(P);ですが(P)[, daga (P); desuga (P)] (conj) but; however; (and) yet; nevertheless; still; for all that; (P)
だからって[, dakaratte] (exp) even so; all the same; nevertheless; yes, but ...
だからと言って[だからといって, dakaratoitte] (conj) while it may be true that; just because; nevertheless; not necessarily
でも[, demo] (conj) (1) but; however; though; nevertheless; still; yet; even so; (prt) (2) even; (3) however; no matter how; even if; even though; (4) ... or something; (5) (as 〜でも〜でも) either ... or ...; neither ... nor ...; (pref) (6) (before an occupation, etc.) pseudo-; quack; in-name-only; (7) (before an occupation, etc.) (See でもしか) for lack of anything better to do; (P)
なのに[, nanoni] (conj) (See それなのに) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that
にも関わらず(P);にも拘らず(P);にも拘わらず;にも関らず;にも掛かわらず(iK)[にもかかわらず, nimokakawarazu] (exp,conj) (uk) in spite of; nevertheless; (P)
のに[, noni] (prt) (1) although; when; and yet; despite this; in spite of; even though; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that; (2) while; (3) if only; I wish; (4) I tell you; you should do; (5) in order to; (P)
其れでも[それでも, soredemo] (conj) (uk) but (still); and yet; nevertheless; even so; notwithstanding; (P)
只(P);唯(P);徒;但;常[ただ, tada] (adj-no) (1) (uk) ordinary; common; usual; (2) (esp. 只) free of charge; (3) (usu. as ただでは...) unaffected; as is; safe; (adv) (4) only; merely; just; simply; (5) (esp. 但) but; however; nevertheless; (P)
所が[ところが, tokoroga] (conj) (uk) even so; however; still; whereupon; even though; nevertheless; on the contrary; as a matter of fact; despite; (P)
然も(P);併も;而も(oK)[しかも, shikamo] (conj) (uk) moreover; furthermore; nevertheless; and yet; (P)

nevertheless ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระนั้น[adv.] (kranan) EN: so thus ; thus ; if so ; in that case ; then ; therefore ; well then ; now that ; of that kind ; like that ; such ; so ; nevertheless FR: dans ce cas ; ainsi ; de cette façon
กระนั้นก็ตาม[conj.] (kranan kø t) EN: however ; in spite of ; even so ; nevertheless FR: cependant
แม้กระนั้น[conj.] (maēkranan) EN: nevertheless ; notwithstanding ; despite that ; even so ; however FR: néanmoins ; malgré cela ; malgré tout
เพียงแต่[conj.] (phīeng tāe) EN: but ; except ; only ; yet ; nevertheless FR:
แต่อย่างไรก็ตาม[X] (tāeyāngraik) EN: nevertheless FR:
ถึงจะอย่างไร [adv.] (theung ja y) EN: however ; anyhow ; nevertheless ; notwithstanding FR:
ถึงกระนั้น[X] (theung kran) EN: even so ; nevertheless ; anyway ; but FR: quand même ; tout de même
ถึงอย่างไรก็ดี[X] (theung yāng) EN: nevertheless ; nonetheless FR:
อย่างไรก็ดี[X] (yāngraikødī) EN: in any event ; in any case ; however ; anyhow ; nevertheless FR: en tout cas ; pourtant
อย่างไรก็ตาม[adv.] (yāngraikøtā) EN: however ; nevertheless ; but ; anyway ; anyhow ; in any case ; in any event ; by the way ; nonetheless FR: cependant ; néanmoins ; quoi qu'il en soit ; dans tous les cas

nevertheless ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
trotzdem; dennoch; gleichwohl {adv}nevertheless

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nevertheless
Back to top