ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

maybe

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *maybe*, -maybe-

maybe ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
maybe (adv.) บางที See also: อาจจะ, เป็นไปได้ Syn. perhaps, possibly Ops. definitely
English-Thai: HOPE Dictionary
maybe(เม'บี) adv. บางที,อาจจะ,เป็นไปได้
English-Thai: Nontri Dictionary
maybe(adv) อาจเป็นได้,บางที,อาจจะ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
So maybe you'll try againถ้างั้นบางทีคุณควรพยายามอีกครั้ง
But maybe he's still out there somewhereแต่บางทีเขาอาจจะยังคงอยู่ที่นั้นตรงไหนสักแห่ง
I think your theory maybe correctฉันคิดว่าทฤษฎีของคุณอาจถูกต้อง
I think maybe I made you confusedฉันคิดว่าบางทีฉันทำให้คุณสับสน
Maybe I'm not good enoughบางทีฉันอาจไม่ดีพอ
Maybe I'll try to shut my eyes for a whileบางทีฉันจะพยายามหลับตาลงสักครู่
Maybe we'll meet again some timeบางทีเราจะได้พบกันอีกบ้างบางครั้ง
Maybe we'll get luckyบางทีเราจะมีโชคดี
Maybe it would be best to get some advice from…บางทีอาจเป็นการดีที่สุดที่จะขอคำแนะนำจาก...
Maybe we could come here again for lunch laterบางทีคราวหน้าเราอาจจะมาทานอาหารเที่ยงที่นี่กันอีก
Maybe I'll see you around?อาจได้พบคุณอีกบ่อยๆ นะ
Maybe we can go out for coffee sometimeพวกเราอาจออกไปทานกาแฟกันบ้างบางครั้งนะ
Maybe you should go check on your momบางทีคุณควรไปดูแม่คุณหน่อยนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then maybe they'll let me stay.จากนั้นพวกเขาอาจจะให้ฉันอยู่
That was close. Maybe we'd better go to bed... before something else happens.ที่อยู่ใกล้ บางทีเราควรที่จะไป นอน
Then maybe you'll listen to your conscience.แล้วบางทีคุณอาจจะฟัง จิตสำนึกของคุณ
Gosh, maybe I was wrong.เอ้ยบางทีฉันอาจจะเป็นเรื่องที่ ผิด
Home at last. Hey, maybe he's asleep.เฮย บางทีเขาอาจจะนอนหลับ
Great idea. Maybe we can get him elected senator.ความคิดที่ดี บางทีเราอาจจะได้รับเขาได้รับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
Well, maybe it serves him right. You know what I mean?ดีอาจจะทำหน้าที่เขาขวา คุณรู้ว่าผมหมายถึงอะไร
I don't know. Maybe no reason.ผมไม่ทราบว่า อาจจะไม่มีเหตุผล
According to the testimony, the boy looks guilty. Maybe he is.ตามคำให้การของเด็กที่มีลักษณะความผิด บางทีเขาอาจจะ
There are questions I'd have liked to ask. Maybe they wouldn't mean anything but...มีคำถามที่ผมชอบที่จะถามคือ บางทีพวกเขาอาจจะไม่ได้หมายถึงอะไร แต่ ...
Why don't you donate five dollars to the cause? Maybe it'll make you feel better.ทำไมคุณไม่บริจาคเงินห้าดอลลาร์สาเหตุหรือไม่ บางทีมันจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้น
Except maybe some guy's mother or somebody.อาจจะยกเว้นแม่ของคนที่แต่งตัวประหลาดบางอย่างหรือใครบางคน

maybe ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恐怕[kǒng pà, ㄎㄨㄥˇ ㄆㄚˋ, 恐怕] fear; to dread; I'm afraid that...; perhaps; maybe
[huò, ㄏㄨㄛˋ, 或] maybe; perhaps; might; possibly; or
不一定[bù yī dìng, ㄅㄨˋ ㄧ ㄉㄧㄥˋ, 不一定] not necessarily; maybe
也许[yě xǔ, ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ, 也许 / 也許] perhaps; maybe
或者[huò zhě, ㄏㄨㄛˋ ㄓㄜˇ, 或者] or; possibly; maybe; perhaps
或许[huò xǔ, ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ, 或许 / 或許] perhaps; maybe

maybe ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひょっとすると[, hyottosuruto] (adv) (on-mim) perhaps; maybe; possibly; (P)
もしかし[, moshikashi] (exp,adv) (abbr) (See もしかしたら) perhaps; maybe; by some chance
事にすると[ことにすると, kotonisuruto] (exp) (uk) perhaps; maybe; possibly
若しかしたら[もしかしたら, moshikashitara] (exp,adv) (uk) perhaps; maybe; perchance; by some chance; by any chance; (P)
若しかすると[もしかすると, moshikasuruto] (exp,adv) (uk) perhaps; maybe; by some chance; (P)

maybe ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาจ ; อาจจะ[adv.] (āt ; ātja) EN: possible : likely ; maybe ; perhaps FR: possible ; peut-être
อาจใช้ได้[X] (āt chaidāi) EN: maybe alright ; probably okay FR:
อาจจะ[X] (āt ja) EN: may ; might ; maybe FR: peut-être ; il se peut que ; il est possible que
บางครั้ง[adv.] (bāng khrang) EN: sometimes ; occasionally ; on occasion ; maybe FR: quelquefois ; parfois ; à l'occasion ; peut-être
บางที[adv.] (bāngthī) EN: perhaps ; maybe ; probably FR: peut-être
บางทีอาจจะ[adv.] (bāngthī āt ) EN: perhaps ; maybe ; probably FR: peut-être
บางที บางครั้ง = บางทีบางครั้ง[adv.] (bāngthī bān) EN: maybe FR:
ชะดีชะร้าย[conj.] (chadīcharāi) EN: in any case ; in any event ; perhaps ; maybe ; anyhow FR:
ชะรอย[adv.] (charøi) EN: possibly ; perhaps ; probably ; maybe FR: peut-être ; possiblement
คงจะ[adv.] (khong ja) EN: perhaps ; possibly ; probably ; maybe FR: probablement ; il est probable que
กระมัง[adv.] (kramang) EN: perhaps ; maybe ; as ; probably ; like as not ; ... I suppose FR: peut-être ; probablement ; semble-t-il ; ... je présume
กระหมั่ง[adv.] (kramang) EN: perhaps ; maybe ; as ; probably ; like as not ; ... I suppose FR: peut-être ; probablement ; semble-t-il ; ... je présume
เป็นได้[adv.] (pendāi) EN: possibly ; likely ; maybe ; perhaps FR: peut-être ; c'est possible ; il est possible que
พอดีพอร้าย[X] (phødīphørāi) EN: probably ; maybe ; perhaps ; could be FR:
รอย[X] (røi) EN: maybe ; it looks like ; apparently FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า maybe
Back to top