ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

anyone

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *anyone*, -anyone-

anyone ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
anyone (pron.) ใครๆ See also: ทุกๆ คน, ใครต่อใคร Syn. anybody
English-Thai: HOPE Dictionary
anyone(เอน'นีวัน) pron.= anybody
English-Thai: Nontri Dictionary
anyone(n) ใครๆ,คนหนึ่งคนใด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หน้า (pron.) anyone See also: anybody Syn. คน
ใครๆ (pron.) anyone See also: anybody, everyone, everybody Syn. ทุกคน, ใครก็ตาม, ใครต่อใคร
ใครต่อใคร (pron.) anyone See also: anybody Syn. ใครๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I don't think anyone know for sureฉันไม่คิดว่าจะมีใครรู้อย่างแน่นอน
I don't think he wanted anyone else to hear itฉันไม่คิดว่าเขาต้องการให้ใครอื่นได้ยินมัน
I don't need anyone to take care of meฉันไม่ต้องการให้ใครมาดูแล
Could anyone please step back away from…?ทุกคนช่วยถอยออกจาก...หน่อยได้ไหม
Nothing anyone said or did could make me feel betterไม่มีคำพูดหรือการกระทำของใครสามารถทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นได้
Probably best not tell anyone about thisอาจเป็นการดีที่สุดที่จะไม่บอกใครเกี่ยวกับเรื่องนี้
I've never seen anyone study so hardฉันไม่เคยเห็นใครเรียนหนักขนาดนี้
If you want to be served prior to anyone elseถ้าคุณอยากจะได้รับบริการก่อนคนอื่นๆ
Will anyone like to come with me?มีใครอยากจะไปกับฉันบ้างไหม?
Won't anyone help me?จะไม่มีใครช่วยเหลือฉันเลยหรือไง?
I want to be alone, I don't want anyone to disturb meฉันอยากอยู่คนเดียว ฉันไม่อยากให้ใครรบกวน
I vow never to speak to anyone about what I've seenฉันสาบานว่าจะไม่บอกใครเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันเห็น
You can't tell anyone about our dealคุณจะบอกใครไม่ได้เกี่ยวกับข้อตกลงของเรา สัญญานะ
Don't you dare talk to anyone about this!อย่าได้บังอาจบอกใครเกี่ยวกับเรื่องนี้นะ
I thought you could turn anyone into a professionalฉันคิดว่าคุณสามารถเปลี่ยนใครก็ได้ให้เป็นมืออาชีพ
If anyone knew about this he wouldn't be able to face anybody!ถ้าเกิดใครทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้เข้า เขาก็จะไม่สามารถเข้าหน้าใครๆ ได้
I haven't cared about anyone for so longฉันไม่ได้สนใจใครมานานมากแล้ว
Even though it's nothing to be proud of, I've never cried in front of anyone beforeถึงแม้ฉันจะไม่มีอะไรให้ภาคภูมิใจ ฉันก็ไม่เคยร้องไห้ต่อหน้าคนอื่นมาก่อน
I would ensure what happened to me would never happen to anyone elseฉันอยากจะแน่ใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันจะไม่เกิดขึ้นกับคนอื่นๆ อีก
He has no respect for anyoneเขาไม่ให้ความนับถือใครเลย
I haven't shown it to anyoneฉันไม่เคยโชว์มันให้ใครเห็น
Don't say a word to anyoneอย่าพูดอะไรกับใคร
I decided not to tell anyoneฉันตัดสินใจที่จะไม่บอกใคร
I don't care about anyoneฉันไม่สนใจใครทั้งสิ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Нo-hum, the tune is dumb The words don't mean a thing isn't this a silly song for anyone to sing?โฮครวญเพลง, ปรับแต่งเป็นใบ้ คำพูดที่ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่ นี้ไม่ได้เป็นเพลงที่โง่สำหรับ ทุกคนที่จะร้องเพลง?
Schultz gave strict orders not to molest anyone in this court.นี่เป็นคำสั่งของ ชูลท์ซ ห้ามยุ่งกับยิวในนี้
I suppose you've been at Manderley for many years, longer than anyone else.ฉันเดาว่าคุณคงจะอยู่ที่แมนเดอเลย์ มานานกว่าคนอื่นๆ
Well, I... I've never met anyone quite like her before.ฉันไม่เคยพบใครเหมือนกับหล่อนเลยค่ะ
You won't tell anyone you saw me in there, will you?คุณจะไม่ไปบอกใคร ว่าเห็นผมอยู่ในนั้นใช่มั้ย
Oh, please don't come in, Beatrice. I don't want anyone to see my costume.อย่าเพิ่งเข้ามาเลยค่ะ เบียทริซ ฉันไม่อยากให้ใครเห็นชุด
"When I have a child, " she said, "neither you nor anyone else could ever prove it wasn't yours.หล่อนพูดว่า "เมื่อฉันมีลูก... " "ไม่ว่าคุณหรือใครๆ ก็ไม่มีทางพิสูจน์ได้ว่าเด็กไม่ใช่ลูกของคุณ"
Has anyone ever discussed these holes with you before?เคยมีใครมาปรึกษากับคุณเรื่องรูรั่วพวกนี้มั้ย
I want you to tell me if you can, if anyone of that name paid you a visit on that date?ผมอยากให้คุณบอกผมว่ามีใครที่มีชื่อนี้ มาพบคุณมั้ยในวันนั้น
But if anyone votes not guilty, we'll stay here and talk it out.แต่ถ้าทุกคนลงมติไม่ผิดเราจะอยู่ที่นี่และพูดมันออกมา
Let's... run it up the flagpole and see if anyone salutes it."ขอ ... ทำงานมันขึ้นเสาธงและดูว่าใครมาคารวะมัน".
Now let me ask you this. Has anyone here ever lived near the el tracks?ตอนนี้ให้ฉันขอให้คุณนี้ มีใครที่นี่เคยอาศัยอยู่ใกล้กับเอลแทร็ค?

anyone ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有目共睹[yǒu mù gòng dǔ, ㄧㄡˇ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥˋ ㄉㄨˇ, 有目共睹] anyone with eyes can see it (成语 saw); obvious to all; sth speaks for itself; is there for all to see
有目共见[yǒu mù gòng jiàn, ㄧㄡˇ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥˋ ㄐㄧㄢˋ, 有目共见 / 有目共見] anyone with eyes can see it (成语 saw); obvious to all; sth speaks for itself; is there for all to see
任何人[rèn hé rén, ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ ㄖㄣˊ, 任何人] anyone
有人[yǒu rén, ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ, 有人] someone; people; anyone; there is someone there; occupied (as in restroom)
径自[jìng zì, ㄐㄧㄥˋ ㄗˋ, 径自 / 徑自] without leave; without consulting anyone

anyone ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一番風呂[いちばんぶろ, ichibanburo] (n) freshly drawn bath; (taking) a bath before anyone else
人並みに[ひとなみに, hitonamini] (adv) like others; as much as anyone else
何方でも[どなたでも, donatademo] (n) (uk) anyone
前人未発[ぜんじんみはつ, zenjinmihatsu] (n) unprecedented; unheard-of; never propounded (discovered, invented) by anyone before
弘法にも筆の誤り[こうぼうにもふでのあやまり, koubounimofudenoayamari] (exp) anyone can make a mistake
河童の川流れ[かっぱのかわながれ, kappanokawanagare] (exp) anyone can make a mistake; even Homer sometimes nods
猿も木から落ちる[さるもきからおちる, sarumokikaraochiru] (exp,v1) even monkeys fall from trees; anyone can make a mistake; pride comes before a fall; even Homer sometimes nods
誰にでも[だれにでも, darenidemo] (conj) (uk) (adv. equivalent of 誰でも) (See 誰でも) anyone (used with positive verbs); anybody; everyone; whoever
何だって[なんだって, nandatte] (int) (1) (uk) What?!; (2) Why?; Come again?; (3) anyone; anything
何人(P);何びと[なにびと(P);なんびと;なんぴと(何人), nanibito (P); nanbito ; nanpito ( nannin )] (n) everyone; every person; all; anyone; (P)
十人並;十人並み[じゅうにんなみ, juuninnami] (adj-na,n) being average (capacity, looks) (as good as anyone); mediocrity
誰でも;誰だって[だれでも(誰でも);だれだって(誰だって), daredemo ( dare demo ); daredatte ( dare datte )] (conj) (uk) anyone; anybody; everyone; everybody; whoever

anyone ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใด ๆ = ใดๆ[X] (dai-dai) EN: any ; whatever ; anyone ; anything FR: quelconque
คนใด[pr.] (khon dai) EN: anyone FR: n'importe qui ; chacun
ใคร[pr.] (khrai) EN: anyone ; anybody FR: quelqu'un ; quiconque ; personne ; nul (litt.)
ใคร ๆ = ใครๆ[pr.] (khrai-khrai) EN: anybody ; anyone ; everybody FR: tout le monde ; n'importe qui ; chacun ; tout un chacun
ใครก็ได้[pr.] (khrai kødāi) EN: anybody ; anyone FR: n'importe qui
ใครก็ตาม[pr.] (khrai kø tā) EN: whoever ; anybody ; anyone ; anyone at all ; everyone ; whosoever FR: quiconque ; qui que ce soit
ใครสักคน[X] (khrai sak k) EN: somebody ; someone ; anybody ; anyone FR:
ผู้ใด[pr.] (phū dai) EN: anyone ; who ; whosoever ; whoever ; any person ; anybody ; who FR: quiconque ; qui
ผู้สนใจ[n. exp.] (phū sonjai) EN: anyone interested ; those interested FR: personne intéressée [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า anyone
Back to top