ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

whenever

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *whenever*, -whenever-

whenever ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
whenever (conj.) เมื่อไรก็ตาม See also: เวลาใดก็ตาม Syn. whensoever
whenever (adv.) เมื่อไรก็ตาม
English-Thai: HOPE Dictionary
whenever(เวนเอฟ'เวอะ) conj. เมื่อไรก็ตาม,เมื่อไร?
English-Thai: Nontri Dictionary
whenever(con,adv) เมื่อไรก็ตาม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครั้งไร (adv.) whenever Syn. ทีไร, เมื่อไร
ทีไร (adv.) whenever
เมื่อใด (adv.) whenever See also: when
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Come to see me whenever you like!มาหาฉันเมื่อใดก็ตามที่คุณอยากมา
You can come home whenever you wantคุณกลับมาบ้านได้ทุกเมื่อที่คุณอยากมา
Whenever you need, I'm here for youเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการ ฉันจะอยู่ที่นี่เพื่อคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I remember, when I was younger, there was a well-known writer who used to dart down the back way whenever he saw me coming.ยังจําได้ตอนฉันเป็นสาว มีนักเขียนชื่อดังคนหนึ่ง... ที่มักจะหลบออกไปทางด้านหลัง ทุกครั้งที่เห็นฉันเดินมา
Then whenever I wanted to, I could uncork the bottle and live the memory all over again.และเมื่อใดที่ฉันต้องการ ก็แค่เปิดจุกขวด และระลึกถึงความทรงจำนั้นได้ไม่รู้จบ
All the time, whenever I meet anyone, Maxim's sister or even the servants,ตลอดเวลาไม่ว่าจะพบกับใคร แม้กระทั่งพี่สาวเเม็กซิมหรือพวกคนใช้
You may hope whenever you please, Mr Brent.คุณอยากไปนัก ก็หวังไปเเล้วกัน
As I grew up, whenever I'd meet one who seemed to be at all clear-sighted, in order to find out if he was really a person of true understanding,ขณะที่ผมเติบโตขึ้น เมื่อไรก็ตามที่ผม เจอคนที่ดูจะมีสายตาคมกริบ เพื่อที่จะรู้ว่าเขาเป็นคนที่ มีความเข้าใจอย่างแท้จริงหรือไม่
A shark is attracted to the exact kind of splashing and activity that occurs whenever human beings swim.ฉลามจะสนใจการกระเพื่อม เเละความเคลี่อนไหว... ที่เกิดจากการว่ายนํ้าของคน คุณจะเลี่ยงไม่ได้
Your friend here is ready whenever you areready whenever ที่คุณ
But whenever I talk about Elaine, I get so carried away. I lose all track of time.แต่ผมพูดถึงอีเลนเมื่อไหร่ ผมจะหยุดไม่อยู่ ลืมเวลาไปเลย
I just give it to Copper whenever he needs it !I suppose somebody could have lifted it off me...
That means that you can open it whenever you want.นั่นหมายความว่าคุณสามารถเปิดได้ เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการ
And they rank him out and beat him up whenever they get a chance.เพื่อนๆ ดูถูก และรังแกเขา ทุกๆ ครั้งที่มีโอกาส
We can live there quite happily for some time, so whenever you feel like dying, feel free to visit.พวกเราสามารถอาศัยอยู่ในนั้นได้อย่างมีความสุข และเมื่อไหร่ที่เจ้าอยากตาย ก็ตามเข้าไปแล้วกัน

whenever ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多咱[duō zán, ㄉㄨㄛ ㄗㄢˊ, 多咱] when?; what time?; whenever
每当[měi dāng, ㄇㄟˇ ㄉㄤ, 每当 / 每當] whenever; every time
无论何时[wú lùn hé shí, ˊ ㄌㄨㄣˋ ㄏㄜˊ ㄕˊ, 无论何时 / 無論何時] whenever

whenever ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
寄ると触ると[よるとさわると, yorutosawaruto] (exp) whenever they come together
度に[たびに(P);たんびに, tabini (P); tanbini] (adv) (uk) each time; every time; whenever (something happens); on the occasion of; (P)
有る時払い[あるときばらい, arutokibarai] (n) paying loan installments whenever one happens to have money (instalments)
見る度に[みるたびに, mirutabini] (adv) whenever (each time) one sees (it)
何時でも[いつでも(P);なんどきでも, itsudemo (P); nandokidemo] (adv) (uk) (See 何時だって) (at) any time; always; at all times; whenever; (P)
都度[つど, tsudo] (n) each (every) time; whenever; (P)

whenever ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ครั้งไร[adv.] (khrang rai) EN: whenever FR:
เมื่อใด[adv.] (meūa dai) EN: whenever ; when FR:
เมื่อไร[conj.] (meūarai) EN: when ; whenever ; as soon as ; what time FR: quand
เมื่อไรก็ได้[adv.] (meūarai kød) EN: anytime ; whenever ; at any time FR: n'importe quand ; quel que soit le moment
ตามแต่โอกาส[v. exp.] (tām tāe ōkā) EN: when the opportunity presents itself ; if one gets a chance ; whenever one can FR:
ทีไร[adv.] (thī rai) EN: whenever FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า whenever
Back to top