ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

anyhow

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *anyhow*, -anyhow-

anyhow ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
anyhow (adv.) กรณีใดๆ See also: ในทุกๆ กรณี, ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม Syn. in any event, at all events, in any case
anyhow (adv.) อย่างไม่ระมัดระวัง Syn. haphazardly
English-Thai: HOPE Dictionary
anyhow(เอน'นีเฮา) adv. อย่างไรก็ตาม,กรณีใด ๆ ,อย่างไม่ระมัดระวัง., Syn. notwithstanding, anyway)
English-Thai: Nontri Dictionary
anyhow(adv) ถึงอย่างไรก็ตาม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดีร้าย (adv.) anyhow See also: in any case, good and bad Syn. ชะรอย, บางที
แต่อย่างใด (adv.) anyhow See also: anyway
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm not anyhow smarter than I was 30 years ago,ผมไม่ได้ฉลาดเลยแม้เเต่น้อย จนกระทั่งผมอายุ30ปีขึ้นไป
So you anyhow use as excuse.เธอก็เลยใช้เป็นข้ออ้าง
Anyhow ... it appears you left a favorable impression at the meeting today and that's a relief.ยังไงก็ตามดูเหมือนว่าคุณทำให้ที่ประชุมวันนี้ ประทับใจได้ดีมันน่าโล่งอกจริง ๆ
Anyhow to compensate for the void in the people's heartทั้งนี้ เพื่อเป็นการทดแทนความว่างเปล่าในหัวใจประชาชน
Won't do you any good, anyhow!ดำไปกว่านี้ไม่ได้อีกแล้ว
What kind of people are we, anyhow? I say we stay and fight it out!เราขี้ขลาดกันรึไง เราจะอยู่สู้จนตัวตาย
That dude's got no brains, anyhow.แต่ยังไงหมดนั่นก็ไม่มีสมองอยู่ดี
Anyhow, what's wrong with being a girl?เป็นผู้หญิงแล้วผิดตรงไหน?
Anyhow, I'll be as accurate as I can with names, dates and places... anything that might help in our defense.ทั้งนี้ผมจะมีความถูกต้องเป็นที่ฉันสามารถ ที่มีชื่อ? สิ่งใดที่อาจช่วยให้ ในการป้องกันประเทศของเรา
But it doesn't matter, 'cause I'm no good anyhow. It doesn't matter.แต่มันไม่สำคัญ'ทำให้ฉัน ไม่ดี แต่อย่างใด ชั่งหัวมัน
Anyhow, the main thing is to get the case reopened... because I don't know how long he can survive in here.ทั้งนี้สิ่งที่สำคัญคือ ที่จะได้รับกรณี reopened ... เพราะผมไม่ทราบวิธียาว เขาสามารถอยู่รอดได้ในที่นี่
Anyhow, this is what I see. Worry about the race.การสร้างรูปสลักนี่แหละที่ข้าคิดอยู่

anyhow ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无论如何[wú lùn rú hé, ˊ ㄌㄨㄣˋ ㄖㄨˊ ㄏㄜˊ, 无论如何 / 無論如何] anyhow; anyway; whatever
总归[zǒng guī, ㄗㄨㄥˇ ㄍㄨㄟ, 总归 / 總歸] eventually; after all; anyhow
话又说回来[huà yòu shuō huí lai, ㄏㄨㄚˋ ㄧㄡˋ ㄕㄨㄛ ㄏㄨㄟˊ ㄌㄞ˙, 话又说回来 / 話又說回來] returning to our main topic,...; that said,...; again,...; in this connection; in passing; nevertheless,...; anyhow

anyhow ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
何せ[なにせ;なんせ, nanise ; nanse] (adv) (uk) at any rate; anyhow
どうせ[, douse] (adv) anyhow; in any case; at any rate; after all; at best; at most; at all; (P)
どの道;何の道[どのみち, donomichi] (adv) anyway; anyhow; at any rate; in any case
とりま[, torima] (exp) (sl) (from とりあえず and まあ) (See 取りあえず・とりあえず) anyhow; for now
何しろ[なにしろ, nanishiro] (adv,conj) at any rate; anyhow; anyway; in any case; (P)
何とか[なんとか, nantoka] (exp,adv,n) (1) something; something or other; so-and-so; (2) somehow; anyhow; one way or another; (P)
何れにしても;孰れにしても[いずれにしても, izurenishitemo] (conj) (uk) anyhow; at all events; in any case
何分[なんぷん, nanpun] (n,adj-no) (1) some; any; (a) little; of some kind; of some sort; (adv) (2) please; (3) anyway; anyhow; at any rate; after all; (P)
何分にも[なにぶんにも, nanibunnimo] (exp,adv) (See 何分・なにぶん・3) anyway; anyhow; at any rate; after all
兎にも角にも[とにもかくにも, tonimokakunimo] (adv) (uk) anyhow; anyway; somehow or other; generally speaking; in any case
同じ[おなじ(P);おんなじ, onaji (P); onnaji] (adj-f,n) (1) same; identical; equal; uniform; equivalent; similar; common (origin); changeless; alike; (adv) (2) (usu. part of a 'nara' conditional) anyway; anyhow; in either case; (P)
孰(P);孰れ;何れ[いずれ(P);いづれ(ik), izure (P); idure (ik)] (adv,pn,adj-no) (1) (uk) where; which; who; (2) anyway; anyhow; at any rate; sooner or later; eventually; at some future date or time; (P)

anyhow ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชะดีชะร้าย[conj.] (chadīcharāi) EN: in any case ; in any event ; perhaps ; maybe ; anyhow FR:
ถึงจะอย่างไร [adv.] (theung ja y) EN: however ; anyhow ; nevertheless ; notwithstanding FR:
ยังไงก็ตาม[adv.] (yang-ngai k) EN: anyhow FR:
อย่างไร[adv.] (yāngrai) EN: how ; what ; In what manner? ; anyhow ; anything FR: Comment ? ; de quelle manière ; de quelle façon ; quel que soit
อย่างไรก็ดี[X] (yāngraikødī) EN: in any event ; in any case ; however ; anyhow ; nevertheless FR: en tout cas ; pourtant
อย่างไรก็ตาม[adv.] (yāngraikøtā) EN: however ; nevertheless ; but ; anyway ; anyhow ; in any case ; in any event ; by the way ; nonetheless FR: cependant ; néanmoins ; quoi qu'il en soit ; dans tous les cas

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า anyhow
Back to top