ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

anywhere

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *anywhere*, -anywhere-

anywhere ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
anywhere (pron.) ทุกแห่ง See also: ไม่ว่าที่ใด, ที่ใดก็ตาม
anywhere (adv.) ทุกแห่ง See also: ไม่ว่าที่ใด, ที่ใดก็ตาม Syn. wherever, in any place, everywhere
anywheres (adv.) ทุกแห่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
anywhere(เอน'นีแวร์) adv. ที่ไหนก็ตาม,ไหน ๆ ,ทุกแห่ง (in,at,or to any place)
anywheres(เอน'นีแวซฺ) adv. = anywhere
English-Thai: Nontri Dictionary
anywhere(adv) ในที่ใดๆ,ทุกแห่ง,ที่ไหนก็ตาม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไปไหนไม่รอด (v.) cannot get away to anywhere See also: cannot escape to anywhere
ไปไหนไม่รอด (v.) cannot get away to anywhere See also: cannot escape to anywhere
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Has he travelled anywhere recently?เขาเดินทางไปที่ไหนเมื่อไม่นานมานี้หรือไม่
I've never been anywhere in the area of Asiaฉันยังไม่เคยไปที่ไหนในเอเชียมาก่อน
We can take you anywhere you want to goพวกเราสามารถพาคุณไปได้ทุกที่ที่คุณต้องการไป
You can't go anywhere right nowคุณไม่สามารถไปไหนได้ในตอนนี้
Anywhere we wantedที่ไหนก็ได้ที่เราต้องการ
You can park anywhereคุณสามารถจอดได้ทุกที่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's nobody like him anywhere at all.ไม่มีใครเหมือนเขาเป็นได้ทุกที่ ทุก
Come on. Now we're not gonna get anywhere fighting.มาใน ตอนนี้เราไม่ได้จะไปได้ทุกที่ต่อสู้
The Nome King doesn't allow chickens anywhere in Oz!กษัตริย์โนมไม่อนุญาติให้มีไก่ในดินแดนออซ
I'm certainly not getting anywhere at the moment.ตอนนี้ฉันก็ไม่ค่อยได้ไปไหนนักหรอก
But right now neither the dread Chopper nor Milo was anywhere in sight.แต่ตอนนี้ ไม่ปรากฎทั้งช็อปเปอร์จอมโหด หรือไมโล อยู่ตรงไหนให้เห็นเลย
Anytime, anyplace, anywhere if you ever need me, I'll be there.ทุกที่ทุกเวลาทุกที่ ... ... ถ้าคุณเคยต้องการฉัน, แมงจะอยู่ที่นั่น
Any who, anywhere I could learn from.ไม่ว่าใคร หรือที่ไหน ที่ฉันจะหัดได้
Someone's cut the phone lines. Could be anywhere from here to town.มืคนตัดสายโทรศัพท์ตรงไหนสักแห่ง
He explained how the Brits never left anywhere without a fight... how they had to be beaten out of every country they ever occupied... how this prison was just an extension of their system.เขาอธิบายว่า Brits ไม่เคยที่ใดก็ได้โดยไม่ต้องซ้ายสู้ ... วิธีที่พวกเขาต้องถูกตีจาก ทุกประเทศเหล่านั้นจะมาคร? วิธีนี้เป็นเพียงการจำคุก ส่วนขยายของระบบของพวกเขา
Is there anywhere we've forgotten to check?มันมีที่ไหนที่เราลืมเข้าไปตรวจรึป่าว?
There isn't anywhere in the whole world more comfortable than that.ไม่มีที่ไหนในโลกนี้ สบายเท่าที่นั่น
Perhaps it wouldn't matter anywhere else, but this is Wales.ที่อื่นจะไม่เป็นเรื่องเลย แต่นี่คือเวลส์

anywhere ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无论何处[wú lùn hé chù, ˊ ㄌㄨㄣˋ ㄏㄜˊ ㄔㄨˋ, 无论何处 / 無論何處] anywhere; wherever
每处[měi chù, ㄇㄟˇ ㄔㄨˋ, 每处 / 每處] everywhere; anywhere
随处[suí chù, ㄙㄨㄟˊ ㄔㄨˋ, 随处 / 隨處] everywhere; anywhere
哪儿[nǎ r, ㄋㄚˇ ㄖ˙, 哪儿 / 哪兒] where?; wherever; anywhere
哪里[nǎ lǐ, ㄋㄚˇ ㄌㄧˇ, 哪里 / 哪裏] where?; somewhere; anywhere; wherever; nowhere (negative answer to question); humble expression denying compliment; also written 哪裡|哪里
哪里[nǎ lǐ, ㄋㄚˇ ㄌㄧˇ, 哪里 / 哪裡] where?; somewhere; anywhere; wherever; nowhere (negative answer to question); humble expression denying compliment

anywhere ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
人間到る処青山有り;人間至る所青山有り[にんげんいたるところせいざんあり;じんかんいたるところせいざんあり, ningen'itarutokoroseizan'ari ; jinkan'itarutokoroseizan'ari] (exp) home is wherever one lays one's hat; you can make your living anywhere in this world
何処でも[どこでも, dokodemo] (n) (uk) anywhere
何処にでも[どこにでも, dokonidemo] (n) (uk) (何処でも with に) (See 何処でも) anywhere
何処へも[どこへも, dokohemo] (adv) (uk) nowhere; not anywhere (with neg. verb)
アイエニウェア[, aieniuea] (n) {comp} iAnywhere
そんじょそこら[, sonjosokora] (exp) anywhere; here and there
住めば都[すめばみやこ, sumebamiyako] (exp) you can get used to living anywhere; home is where you make it; wherever I lay my hat is home
何処か[どこか(P);どっか(ik), dokoka (P); dokka (ik)] (exp,n,adv) (uk) somewhere; anywhere; in some respects; (P)
何処にも[どこにも, dokonimo] (adv) (1) (uk) nowhere (with neg. verb); not anywhere; (2) (See 何処でも) everywhere; anywhere; anyplace; (P)
何処までも(P);何処迄も[どこまでも, dokomademo] (adv) (uk) anywhere; through thick and thin; to the utmost; persistently; stubbornly; in all respects; thoroughly; (P)
所嫌わず[ところきらわず, tokorokirawazu] (exp,adv) anywhere; everywhere; indiscriminate(ly); no matter where
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アイエニウェア[あいえにうえあ, aieniuea] iAnywhere

anywhere ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่มีที่อื่น[xp] (mai mī thī ) EN: nowhere else ; not found anywhere else FR: nulle part ailleurs ; il n'y a aps d'autre endroit
ไม่ไปไหน[v. exp.] (mai pai nai) EN: not going anywhere FR: n'aller nulle part
ที่ใด[X] (thīdai) EN: where ; anywhere ; what place FR: où
ที่ไหนก็ได้[adv.] (thīnāi køda) EN: anywhere FR: n'importe où ; peu importe l'endroit
ที่ไหนก็ตาม[adv.] (thīnāi køtā) EN: anywhere FR: où que ce soit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า anywhere
Back to top