ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

perhaps

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *perhaps*, -perhaps-

perhaps ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
perhaps (adv.) บางที See also: อาจเป็นได้, อย่างเป็นไปได้ Syn. maybe, possibly
English-Thai: HOPE Dictionary
perhaps(เพอแฮพซฺ') adv. บางที,อย่างเป็นไปได้,กระมัง, Syn. possibly
English-Thai: Nontri Dictionary
perhaps(adv) บางที,กระมัง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่ากลัว (adv.) perhaps See also: doubtfully, suspiciously, conceivably, possibly, reasonably Syn. สงสัย, บางที, เห็นที
บางที (adv.) perhaps See also: maybe Syn. ไม่แน่
มัง (end.) perhaps See also: most likely, likely as not Syn. กระมัง
มัง (end.) perhaps See also: most likely, likely as not Syn. กระมัง
ไม่แน่ (adv.) perhaps See also: maybe
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Perhaps she needs timeบางทีเธออาจต้องการเวลาบ้าง
Some other time, perhapsไว้วันหลังแล้วกัน บางทีนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, perhaps you have washed.โอ้บางทีคุณอาจได้ล้าง
I'm afraid I don't possess one. Perhaps you would like to do it for me?ผมไม่มีเด็กรับใช้หรอกครับ รึว่าคุณอยากจะทําให้ผมล่ะ
"He travels fastest who travels alone. " Perhaps you've not heard it."คนที่เดินทางว่องไวที่สุดคือคนที่เดินทางคนเดียว" ซึ่งคุณคงไม่เคยได้ยิน ราตรีสวัสดิ์ครับ
That's Jasper. There must be something wrong. - Perhaps he's hurt himself.นั่นแจสเปอร์นี่ ต้องเกิดอะไรขึ้นเเน่มันดูบาดเจ็บ
Oh, well, perhaps you're right. Pity, just when we were getting on so nicely.เเต่คุณอาจจะถูก น่าเสียดาย กําลังคุยกันถูกคอเลย
As you seem to have worked out the whole thing so carefully, perhaps you can provide us also with a motive.ในเมื่อคุณดูจะใคร่ครวญเรื่องทั้งหมดมาอย่างดี บางทีคุณอาจจะบอกเราถึงแรงจูงใจได้
Or perhaps of those driven to the camps at gunpoint amid the barking dogs and glaring searchlights, with the flames of the crematorium in the distance, in one of those night scenes so dear to a Nazi's heart.หรือศพของผู้ที่ถูกยิง ขณะเดินเท้าไปยังแคมป์ทรมาน ที่ปักหลักท่ามกลางเสียงสุนัขเห่า และแสงไฟสาดส่อง อีกทั้ง มีเปลวไฟจากปล่องเผาศพ อยู่ลิบตา
Though perhaps she's just a bit more bored:แต่พวกเธอ คงจะเบื่อหน่ายมากกว่าเป็นแน่
But perhaps he made himself believe he heard those words and recognised the boy's face.แต่บางทีเขาอาจจะทำให้ตัวเองเชื่อว่าเขาได้ยินคำพูดเหล่านั้น และได้รับการยอมรับใบหน้าของเด็ก
(Hollering and knocking) - Perhaps it won't take...บางทีมันอาจจะไม่ใช้ใช่มั้ย?
A bit thin perhaps but you always were thin eh Pablito?อาจผอมไปนิด แต่... ...นายก็ผอมตลอดใช่ไหมล่ะ พาบลิโต้?
Among the fields and shrub Perhaps the trouble is...ในท้องทุ่งและพุ่มไม้เขียวขจี ปัญหาที่มี

perhaps ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恐怕[kǒng pà, ㄎㄨㄥˇ ㄆㄚˋ, 恐怕] fear; to dread; I'm afraid that...; perhaps; maybe
[huò, ㄏㄨㄛˋ, 或] maybe; perhaps; might; possibly; or
也许[yě xǔ, ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ, 也许 / 也許] perhaps; maybe
或者[huò zhě, ㄏㄨㄛˋ ㄓㄜˇ, 或者] or; possibly; maybe; perhaps
或许[huò xǔ, ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ, 或许 / 或許] perhaps; maybe
莫不是[mò bù shì, ㄇㄛˋ ㄅㄨˋ ㄕˋ, 莫不是] probably; perhaps; could it be that...?

perhaps ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンディングノート[, endeinguno-to] (n) booklet constituting an informal living will (containing wishes regarding one's hospitalization or funeral, and perhaps one's life story, messages to loved ones, etc.) (wasei
ご存知なのか;御存知なのか[ごぞんじなのか, gozonjinanoka] (exp) do you know; perhaps you know; I wonder if you know
ってゆうか;っていうか;っつーか;っつうか;つーか;てゆーか;ってか;てか[, tteyuuka ; tteiuka ; ttsu-ka ; ttsuuka ; tsu-ka ; teyu-ka ; tteka ; teka] (conj) (col) (See と言うか) or rather (say); or better (say); or perhaps I should say; or, how should I put it,...; I mean
と言うか[というか, toiuka] (exp,adv) (See ってゆうか) or perhaps I should say; or, how should I put it,....
富本銭[ふほんせん, fuhonsen] (n) (See 和同開珎) Japan's first coinage (dating to 683 CE, but perhaps never in circulation)
稲負鳥[いなおおせどり, inaoosedori] (n) (arch) (See 鶺鴒) migratory bird that arrives in autumn (unknown species; perhaps a wagtail)
ガツ[, gatsu] (n) {food} (perhaps from the English word "gut") stomach (esp. a pig's stomach or a cow's rumen); pork stomach
かも[, kamo] (prt) (abbr) (See かもしれない) may; might; perhaps; may be; possibly
かもしれん[, kamoshiren] (exp) (See かも知れない) may; might; perhaps; may be; possibly; (P)
かも知れない[かもしれない, kamoshirenai] (exp) (uk) may; might; perhaps; may be; possibly; (P)
かも知れません[かもしれません, kamoshiremasen] (exp) (uk) (pol) (See かも知れない・かもしれない) may; might; perhaps; may be; possibly; (P)
ひょっと[, hyotto] (adv,vs) (1) (on-mim) (See ひょっとすると,ひょっとしたら,ひょっとして) possibly; perhaps; perchance; (2) (on-mim) unintentionally; accidentally
ひょっとしたら[, hyottoshitara] (exp) possibly; by some possibility; perhaps; (P)
ひょっとすると[, hyottosuruto] (adv) (on-mim) perhaps; maybe; possibly; (P)
もしかし[, moshikashi] (exp,adv) (abbr) (See もしかしたら) perhaps; maybe; by some chance
やも知れぬ[やもしれぬ, yamoshirenu] (suf) (arch) (See かも知れない) may; might; perhaps; may be; possibly
事にすると[ことにすると, kotonisuruto] (exp) (uk) perhaps; maybe; possibly
恐らく[おそらく, osoraku] (adv) perhaps; likely; probably; I dare say; (P)
若しかしたら[もしかしたら, moshikashitara] (exp,adv) (uk) perhaps; maybe; perchance; by some chance; by any chance; (P)
若しかすると[もしかすると, moshikasuruto] (exp,adv) (uk) perhaps; maybe; by some chance; (P)
若しや[もしや, moshiya] (adv) (uk) perhaps; possibly; by some chance; by some possibility
蓋し[けだし, kedashi] (adv) perhaps; probably

perhaps ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาจ ; อาจจะ[adv.] (āt ; ātja) EN: possible : likely ; maybe ; perhaps FR: possible ; peut-être
บางที[adv.] (bāngthī) EN: perhaps ; maybe ; probably FR: peut-être
บางทีอาจจะ[adv.] (bāngthī āt ) EN: perhaps ; maybe ; probably FR: peut-être
ชะดีชะร้าย[conj.] (chadīcharāi) EN: in any case ; in any event ; perhaps ; maybe ; anyhow FR:
ชะรอย[adv.] (charøi) EN: possibly ; perhaps ; probably ; maybe FR: peut-être ; possiblement
คงจะ[adv.] (khong ja) EN: perhaps ; possibly ; probably ; maybe FR: probablement ; il est probable que
กระมัง[adv.] (kramang) EN: perhaps ; maybe ; as ; probably ; like as not ; ... I suppose FR: peut-être ; probablement ; semble-t-il ; ... je présume
กระหมั่ง[adv.] (kramang) EN: perhaps ; maybe ; as ; probably ; like as not ; ... I suppose FR: peut-être ; probablement ; semble-t-il ; ... je présume
มั้ง[adv.] (mang) EN: perhaps FR:
เป็นได้[adv.] (pendāi) EN: possibly ; likely ; maybe ; perhaps FR: peut-être ; c'est possible ; il est possible que
พอดีพอร้าย[X] (phødīphørāi) EN: probably ; maybe ; perhaps ; could be FR:

perhaps ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
so {adv}; auf diese Weise | es ist vielleicht besser solike this; like that; this way; that way; thus | perhaps it's better like that; perhaps it's better that way

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า perhaps
Back to top