ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

anybody

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *anybody*, -anybody-

anybody ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
anybody (pron.) แต่ละคน See also: ใครๆ Syn. anyone, any person
anybody (pron.) บุคคลที่มีชื่อเสียง See also: บุคคลสำคัญ
English-Thai: HOPE Dictionary
anybody(เอน'นีบอดี) pron.,n. ใคร ๆ ,ใครก็ได้
English-Thai: Nontri Dictionary
anybody(n) ใครๆ,คนหนึ่งคนใด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I can't find anybody to help meฉันไม่สามารถหาใครมาช่วยฉันได้
Are you seeing anybody else?คุณกำลังคบหากับใครคนอื่นอยู่หรือเปล่า?
If anyone knew about this he wouldn't be able to face anybody!ถ้าเกิดใครทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้เข้า เขาก็จะไม่สามารถเข้าหน้าใครๆ ได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'd like to see anybody make me wash if I didn't wanna.ฉันต้องการที่จะเห็นใคร ทำให้ฉันล้างถ้าฉันไม่ได้ ต้องการที่จะ
No, no! Frank never allows anybody to help him.เเฟรงค์ไม่ยอมให้ใครมาเเย่งงานเขาหรอก
Don't be such a little idiot, darling. Anybody would think you were afraid of them.ใครเห็นก็จะนึกว่าคุณกลัวพวกคนใช้
You must remember that life at Manderley is the only thing that interests anybody down here.. ความมีชีวิตชีวาคือสิ่งเดียว ที่ผู้คนที่นี่ให้ความสนใจ
Has anybody here any idea how long it would take an el...มีใครที่นี่คิดวิธีการที่จะใช้เวลานานเอใด ๆ ...
I still don't see how anybody can think he's not guilty.ผมยังไม่เห็นว่าทุกคนสามารถคิดว่าเขาไม่มีความผิด
Don't tell me he didn't mean it. Anybody says it like that, they mean it!อย่าบอกผมว่าเขาไม่ได้หมายความว่ามัน ใครบอกว่ามันเหมือนว่าพวกเขาหมายความว่ามัน!
Neither was anybody else.Neither was anybody else.
I don't suppose anybody will ever really know.I don't suppose anybody will ever really know.
We're not gonna get slowed down, Homer, by Johnny Sumpat... or anybody else.{\cHFFFFFF}เราไม่ได้จะได้รับการชะลอตัวลง โฮเมอร์โดยจอห์นนี่ Sumpat ... {\cHFFFFFF}หรือใครอื่น
He'll never say anything to anybody again!เขาไม่เคยบอกอะไรกับใคร
What are you saying? Anybody can miss a shot?นายจะว่ายังไง มีใครยิงพลาดได้ด้วยเรอะ

anybody ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一人勝手[ひとりかって, hitorikatte] (adj-na) (See 自分勝手) (very) selfish; self-centered; self-centred; without consulting anybody (else)
人っ子[ひとっこ, hitokko] (n) a person; anybody
此彼;此れ彼;是彼[これかれ, korekare] (n) (1) (uk) this and that; (2) this person and that person; anybody
猫も杓子も;猫もしゃくしも[ねこもしゃくしも, nekomoshakushimo] (exp) anybody (without distinction); every Tom, Dick and Harry; anything
自分勝手;自分かって[じぶんかって;じぶんがって(自分勝手), jibunkatte ; jibungatte ( jibunkatte )] (adj-na,n) (very) selfish; self-centered; self-centred; without consulting anybody (else)
誰にも[だれにも, darenimo] (adv) (adv equivalent of 誰も) (See 誰も) anybody and everybody; with the best of them; as the next fellow
誰にも増して;誰にもまして[だれにもまして, darenimomashite] (exp,adv) (See 何にも増して) more than anybody
誰彼無しに[だれかれなしに, darekarenashini] (exp) to whomever; to anybody at all
馬子にも衣装;馬子にも衣裳[まごにもいしょう, magonimoishou] (exp) anybody can look good with the right clothes (lit
誰でも;誰だって[だれでも(誰でも);だれだって(誰だって), daredemo ( dare demo ); daredatte ( dare datte )] (conj) (uk) anyone; anybody; everyone; everybody; whoever
誰にでも[だれにでも, darenidemo] (conj) (uk) (adv. equivalent of 誰でも) (See 誰でも) anyone (used with positive verbs); anybody; everyone; whoever
誰彼;誰かれ[だれかれ;たれかれ, darekare ; tarekare] (pn,adj-no) this or that person; anybody; many people

anybody ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใคร[pr.] (khrai) EN: anyone ; anybody FR: quelqu'un ; quiconque ; personne ; nul (litt.)
ใครอื่น[X] (khrai eūn) EN: somebody else ; anybody else FR: quelqu'un d'autre
ใคร ๆ = ใครๆ[pr.] (khrai-khrai) EN: anybody ; anyone ; everybody FR: tout le monde ; n'importe qui ; chacun ; tout un chacun
ใครก็ได้[pr.] (khrai kødāi) EN: anybody ; anyone FR: n'importe qui
ใครก็ตาม[pr.] (khrai kø tā) EN: whoever ; anybody ; anyone ; anyone at all ; everyone ; whosoever FR: quiconque ; qui que ce soit
ใครสักคน[X] (khrai sak k) EN: somebody ; someone ; anybody ; anyone FR:
ก่อนเพื่อน[adv.] (køn pheūoen) EN: firstly ; before anybody else FR:
ไม่ไว้หน้าใคร[v. exp.] (mai wainā k) EN: do not spare anybody ; have no regard for FR:
ไม่อยากให้ใคร[v. exp.] (mai yāk hai) EN: wouldn’t like anybody to FR:
ผู้ใด[pr.] (phū dai) EN: anyone ; who ; whosoever ; whoever ; any person ; anybody ; who FR: quiconque ; qui

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า anybody
Back to top