ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

however

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *however*, -however-

however ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
however (adv.) ไม่ว่าจะ … ขนาดไหน See also: แม้จะ … เพียงใดก็ตาม
however (conj.) อย่างไรก็ตาม See also: แม้กระนั้น, โดยวิธีใดก็ตาม, อย่างไรก็ดี
English-Thai: HOPE Dictionary
however(เฮาเอฟ'เวอะ) adv. อย่างไรก็ตาม,แม้ว่า,ยังคง,แต่กระนั้นก็ดี,อย่างไร conj. อย่างไรก็ตาม, Syn. nevertheless
English-Thai: Nontri Dictionary
however(adv) อย่างไรก็ดี,อย่างไรก็ตาม,กระนั้นก็ดี,แม้ว่า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระนั้นก็ตาม (conj.) however Syn. อย่างไรก็ตาม
จะอย่างไรก็ตาม (conj.) however Syn. กระนั้นก็ตาม, อย่างไรก็ตาม
ถึงจะอย่างไร (conj.) however See also: anyhow, nevertheless, notwithstanding Syn. ถึงอย่างไร
อย่างไรก็ดี (adv.) however See also: any way Syn. อย่างไรก็ตาม
อย่างไรก็ตาม (conj.) however See also: nevertheless, but Syn. อย่างไรก็ดี, แม้กระนั้น, แต่
เท่าใด (adv.) however much See also: however many Syn. เท่าไร, กี่มากน้อย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
However, it does present an opportunityอย่างไรก็ตามมันก็ได้เสนอโอกาสให้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mr. De Winter, however painful it may be, I have to ask you a very personal question.นี่อาจจะเจ็บปวดสักหน่อย เเต่ผมต้องถามคําถามส่วนตัวมากๆ กับคุณ
Mr. Gandhi is as shrewd a man as you will ever meet however otherworldly he may seem.คานธีเป็นคนฉลาด กว่าใครที่คุณเคยเจอ ถึงเขาจะดูแปลกๆ
You have to give us however long it takes. Look.คุณต้องให้เวลาเราตามที่ขอ
The beauty about antisocial behavior is that it takes you away from other people, however briefly.ความงามเกี่ยวกับ มารยาททางสังคม... ...คือสิ่งที่พรากคุณออกไปจากผู้คน ยังไงก็ตาม สั้นๆ
Then I shall venture none... however sorely I am tempted.งั้นฉันก็ไม่กล้าเสี่ยงหรอก ยังไงฉันก็ไม่อยากถูกล่อลวงอย่างเจ็บแสบ
But however insincere you choose to be, you shall not find me so.แต่ยังไงก็ตามเมื่อเธอเลือกที่จะไม่จริงใจ เธอก็จะไม่ได้รับความจริงใจจากฉันเหมือนกัน
Listen, however he plays, we play it straight:- ฟังนะ เราทำทุกอย่างด้วยความซื่อสัตย์
Let me implore you, however amidst your sorrow to remember little Lexie Chandler the incarnation of pure innocence and wondrous joy bounding barefoot along the rocky shores of Dark Harbor.ขอวิงวอนทุกคน ระหว่างความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นนี้ ขอให้นึกถึง เล็กซ์ซี่ แชนด์เลอร์
Since then, I've come to believe that possibility... however unbelievable... is now more a probability.หลังจากนั้นผมก็เริ่มเชื่อว่า มันเป็นไปได้ แม้จะเหลือเชื่อก็ตาม ตอนนี้มันเป็นไปได้มากขึ้น
No, however freakish and tragic, it apparently was a natural death.ยังโยกย้ายได้เหมือนเดิม
A child's voice, however honest and true...เสียงของเด็ก ...อย่างไรก็ตามความซื่อสัตย์และความจริง
At least I had your mother, for however brief a time.อย่างน้อยฉันก็มีแม่แก ที่ขี้บ่น.

however ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多么[duō me, ㄉㄨㄛ ㄇㄜ˙, 多么 / 多麼] how (wonderful etc); what (a great idea etc); however (difficult it may be etc)
强中自有强中手[qiáng zhōng zì yǒu qiáng zhōng shǒu, ㄑㄧㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄗˋ ㄧㄡˇ ㄑㄧㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄕㄡˇ, 强中自有强中手 / 強中自有強中手] However strong you are, there is always someone stronger; There is always sth more to learn (applied to art or learning).; Never be satisfied to rest on you laurels.; There is no room for complacency.
[dàn, ㄉㄢˋ, 但] but; yet; however; only; merely; still
但是[dàn shì, ㄉㄢˋ ㄕˋ, 但是] but; however
[què, ㄑㄩㄝˋ, 却 / 卻] but; yet; however; while; to go back; to decline; to retreat; nevertheless
可是[kě shì, ㄎㄜˇ ㄕˋ, 可是] but; however
然而[rán ér, ㄖㄢˊ ㄦˊ, 然而] however; yet; but
不过[bù guò, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄛˋ, 不过 / 不過] only; merely; no more than; but; however; anyway (to get back to a previous topic)

however ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
思し召し[おぼしめし, oboshimeshi] (n) (1) (hon) thoughts; opinion; (one's) discretion; (2) however much money you wish to give (as alms, a fee at a museum, etc.); (3) fondness (for a significant other, etc.; often used teasingly); love; fancy; liking
悪法も亦法也[あくほうもまたほうなり, akuhoumomatahounari] (exp) (id) A law is a law, however undesirable it may be
痩せても枯れても;やせても枯れても[やせてもかれても, yasetemokaretemo] (exp) even though one has fallen on hard times; however down on one's luck one may be
[, ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt,conj) (3) but; however; still; and; (P)
がしかし[, gashikashi] (exp,conj) (See しかし) however; but
けど(P);けれども(P);けれど(P);けども[, kedo (P); keredomo (P); keredo (P); kedomo] (conj,prt) but; however; although; (P)
それなのに[, sorenanoni] (conj) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that
それより[, soreyori] (conj) apart from that; other than that; leaving that aside; more ... than that; but; however; (P)
だが(P);ですが(P)[, daga (P); desuga (P)] (conj) but; however; (and) yet; nevertheless; still; for all that; (P)
たって[, tatte] (prt) (1) (also だって) even if; even though; (2) (also ったって) however; no matter how
でも[, demo] (conj) (1) but; however; though; nevertheless; still; yet; even so; (prt) (2) even; (3) however; no matter how; even if; even though; (4) ... or something; (5) (as 〜でも〜でも) either ... or ...; neither ... nor ...; (pref) (6) (before an occupation, etc.) pseudo-; quack; in-name-only; (7) (before an occupation, etc.) (See でもしか) for lack of anything better to do; (P)
どうであれ[, doudeare] (conj) (See であれ) however; whatever
なのに[, nanoni] (conj) (See それなのに) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that
のに[, noni] (prt) (1) although; when; and yet; despite this; in spite of; even though; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that; (2) while; (3) if only; I wish; (4) I tell you; you should do; (5) in order to; (P)
只(P);唯(P);徒;但;常[ただ, tada] (adj-no) (1) (uk) ordinary; common; usual; (2) (esp. 只) free of charge; (3) (usu. as ただでは...) unaffected; as is; safe; (adv) (4) only; merely; just; simply; (5) (esp. 但) but; however; nevertheless; (P)
所が[ところが, tokoroga] (conj) (uk) even so; however; still; whereupon; even though; nevertheless; on the contrary; as a matter of fact; despite; (P)
逆接[ぎゃくせつ, gyakusetsu] (n) contradictory conjunction (but, however, etc.)

however ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หากแต่[X] (hāk tāe) EN: but ; however FR:
ก็ตามที[adv.] (kø tāmthī) EN: somehow ; whatever ; however ; up to you/him FR:
กระนั้นก็ดี[X] (kranan kødī) EN: however ; yet FR:
กระนั้นก็ตาม[conj.] (kranan kø t) EN: however ; in spite of ; even so ; nevertheless FR: cependant
แม้กระนั้น[conj.] (maēkranan) EN: nevertheless ; notwithstanding ; despite that ; even so ; however FR: néanmoins ; malgré cela ; malgré tout
ประการใด[X] (prakān dai) EN: what ; whatever ; whatsoever ; how ; however ; whether FR:
แต่[conj.] (tāe) EN: but ; however FR: mais
แต่ทว่า[X] (tāethawā) EN: however ; but FR:
แต่ว่า[conj.] (tāewā) EN: but ; however FR: mais
เท่าใด[adv.] (thaodai) EN: however much ; however many ; to what extent ; how much ; how many FR:
ทว่า[X] (thawā) EN: but ; however FR: mais
ถึงจะอย่างไร [adv.] (theung ja y) EN: however ; anyhow ; nevertheless ; notwithstanding FR:
ถึงกระนั้นก็ดี[X] (theung kran) EN: however FR:
อย่างไรก็ดี[X] (yāngraikødī) EN: in any event ; in any case ; however ; anyhow ; nevertheless FR: en tout cas ; pourtant
อย่างไรก็ตาม[adv.] (yāngraikøtā) EN: however ; nevertheless ; but ; anyway ; anyhow ; in any case ; in any event ; by the way ; nonetheless FR: cependant ; néanmoins ; quoi qu'il en soit ; dans tous les cas

however ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hingegen; dahingegen {conj}whereas; however

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า however
Back to top