ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

everywhere

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *everywhere*, -everywhere-

everywhere ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
everywhere (adv.) ทุกหนแห่ง See also: ทุกที่ Syn. everyplace, wherever
English-Thai: Nontri Dictionary
everywhere(adv) ทุกหนทุกแห่ง,ทุกที่,ทุกหัวระแหง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทั่วทิศ (adv.) everywhere See also: in every place, all around, far and wide, in every nook and cranny, all over Syn. ทั่วทุกทิศทุกทาง, รอบทิศ
ทั่วทิศ (adv.) everywhere See also: in every place, all around, far and wide, all over Syn. ทั่วทุกทิศทุกทาง, รอบทิศ, ทั่วทุกทิศ
ทั่วทุกทิศ (adv.) everywhere See also: in every place, all around, far and wide, in every nook and cranny, all over Syn. ทั่วทุกทิศทุกทาง, ทั่วทิศ, รอบทิศ
ทั่วทุกทิศทุกทาง (adv.) everywhere See also: in every place, all around, far and wide, in every nook and cranny, all over Syn. ทั่วทิศ, รอบทิศ
ทั่วทุกทิศทุกทาง (adv.) everywhere See also: in every place, all around, far and wide, all over Syn. ทั่วทิศ, รอบทิศ, ทั่วทุกทิศ
ทั่วทุกสารทิศ (adv.) everywhere See also: every place Syn. ทั่วทุกหัวระแหง, ทั่วทุกหนทุกแห่ง
ทั่วทุกหนทุกแห่ง (adv.) everywhere See also: every place Syn. ทั่วทุกสารทิศ
ทั่วทุกหนทุกแห่ง (adv.) everywhere See also: every place Syn. ทั่วทุกหัวระแหง
ทั่วทุกหัวระแหง (adv.) everywhere See also: every place Syn. ทั่วทุกสารทิศ, ทั่วทุกหนทุกแห่ง
ทั่วทุกแห่ง (adv.) everywhere See also: every place
ทิศานุทิศ (n.) everywhere See also: all directions, near and far
ทุกๆ ที่ (adv.) everywhere See also: every place, here and there, all over, all around, at all points, in all places, wherever Syn. ทุกหนทุกแห่ง, ทุกแห่ง
ทุกซอกทุกมุม (adv.) everywhere See also: every nook and cranny, every nook and corner, in every place, here and there, all over, all around Syn. ทุกที่
ทุกทิศทาง (adv.) everywhere See also: in every place, all around, far and wide, all over Syn. ทั่วทุกทิศทุกทาง, ทั่วทิศ, รอบทิศ, ทั่วทุกทิศ
ทุกที่ (adv.) everywhere See also: every place, here and there, all over, all around, at all points, in all places, wherever Syn. ทุกๆ ที่, ทุกหนทุกแห่ง, ทุกแห่ง
ทุกพาย (adv.) everywhere See also: in every place, in all places, all over Syn. ทุกแห่ง
ทุกหนทุกแห่ง (adv.) everywhere See also: every place, here and there, all over, all around, at all points, in all places, wherever Syn. ทุกๆ ที่, ทุกแห่ง
ทุกหนทุกแห่ง (n.) everywhere See also: every place, here and there, all over, all around, at all points, in all places, wherever Syn. ทุกที่
ทุกหนทุกแห่ง (adv.) everywhere See also: every corner of the earth, every inch, every place, all over Syn. ทุกที่, ทุกหย่อมหญ้า
ทุกหย่อมหญ้า (adv.) everywhere See also: every corner of the earth, every inch, every place, all over Syn. ทุกที่, ทุกหนทุกแห่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The United States stands by its military commitments everywhere in the world.{\cHFFFFFF}สหรัฐอเมริกายืนตามกำลังทหารของตน ภาระผูกพันทุกที่ในโลก
When it is everywhere then my prayers will be answered.เมื่อไหร่ที่หยุดทุกที่ คำสวดของฉันก็เป็นจริง
I see your name everywhere in a book, a crossword puzzle... a newspaper.ฉันเห็นชื่อเธอทุกที่ ในหนังสือ, ในปริศนาอักษรไขว้... หนังสือพิมพ์.
I take my wife everywhere but she finds her way home.ผมมาเมียไปทุกที่ แต่มันก็ยังกลับบ้านถูก
Then I jerked him off even though he was dead to make it look like there was come everywhere to make it look like it was her.ผมถอดเสื้อผ้าเขาและทำให้เหมือนสำเร็จความใคร่ แม้ว่าเขาจะตายไปแล้ว ...เพื่อทำให้ดูเหมือนว่า มีการหลั่งอยู่ทุกที่... ...เพื่อให้ดูเหมือนว่าเป็นเธอ
I don't want you falling over me everywhere I go.อย่าติดฉันเป็นเงาตามตัว
Sure. Me and George go everywhere together.แน่นอน ฉันกับจอร์จไปทุกที่ด้วยกัน
The sights, the sounds they're everywhere and all aroundทิวทัศร์ เสียงเพลง มีอยู่ทุกๆ ที่
Flowers everywhere Children all around me, I'd love itมีดอกไม้ทั่วทุกแห่ง เด็กๆอยู่รอบตัวฉัน ฉันชอบมัน
Nothing. lt's just... lt's everywhere I look now.ไม่มีอะไร มันก็แค่... เป็นทุกที่ที่ฉันดูอยู่
Therefore, there are patterns everywhere in nature.ดังนั้น มันจึงมี "รูปแบบ" อยู่ทุกหนแห่งในธรรมชาติ
You've chosen 216 and you'll find it everywhere in nature.เธอเลือก 216 และเธอก็จะเจอกับมันทุกที่ในธรรมชาติ

everywhere ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
五湖四海[wǔ hú sì hǎi, ˇ ㄏㄨˊ ㄙˋ ㄏㄞˇ, 五湖四海] all over the world; everywhere under the sun
四处[sì chù, ㄙˋ ㄔㄨˋ, 四处 / 四處] all over the place; everywhere and all directions
丛生[cóng shēng, ㄘㄨㄥˊ ㄕㄥ, 丛生 / 叢生] growing as a thicket; overgrown; breaking out everywhere (of disease, social disorder etc)
无一事而不学,无一时而不学,无一处而不得[wú yī shì ér bù xué, ˊ ㄧ ㄕˋ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, wu2 yi1 shi2 er2 bu4 xue2 , wu2 yi1 chu3 er2 bu4 de2, 无一事而不学,无一时而不学,无一处而不得 / 無一事而不學,無一時而不學,無一處而不得] Study everything, at all times, everywhere (Chu Xi 朱熹)
遍地开花[biàn dì kāi huā, ㄅㄧㄢˋ ㄉㄧˋ ㄎㄞ ㄏㄨㄚ, 遍地开花 / 遍地開花] blossom everywhere; spring up all over the place; to flourish on a large scale
倾城[qīng chéng, ㄑㄧㄥ ㄔㄥˊ, 倾城 / 傾城] coming from everywhere; from all over the place; gorgeous (of woman); to ruin and overturn the state
四下[sì xià, ㄙˋ ㄒㄧㄚˋ, 四下] everywhere
每处[měi chù, ㄇㄟˇ ㄔㄨˋ, 每处 / 每處] everywhere; anywhere
满世界[mǎn shì jiè, ㄇㄢˇ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ, 满世界 / 滿世界] everywhere; across the world
着处[zhuó chù, ㄓㄨㄛˊ ㄔㄨˋ, 着处 / 著處] everywhere
处处[chù chù, ㄔㄨˋ ㄔㄨˋ, 处处 / 處處] everywhere; in all respects
遍地[biàn dì, ㄅㄧㄢˋ ㄉㄧˋ, 遍地] everywhere; all over
随处[suí chù, ㄙㄨㄟˊ ㄔㄨˋ, 随处 / 隨處] everywhere; anywhere
跑遍[pǎo biàn, ㄆㄠˇ ㄅㄧㄢˋ, 跑遍] to go everywhere; to scour (the whole town)

everywhere ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
何処にも彼処にも[どこにもかしこにも, dokonimokashikonimo] (adv) (uk) (See 何処も彼処も) all over; everywhere
十方[じっぽう, jippou] (n) (1) the ten directions (north, northeast, east, southeast, south, southwest, west, northwest, up & down); (2) all directions; everywhere
四顧[しこ, shiko] (n,vs) look everywhere
所々方々;所所方方;処々方々;処処方方[しょしょほうぼう, shoshohoubou] (n) everywhere
そこら中;其処ら中[そこらじゅう, sokorajuu] (n) everywhere; all over the place
何処にも[どこにも, dokonimo] (adv) (1) (uk) nowhere (with neg. verb); not anywhere; (2) (See 何処でも) everywhere; anywhere; anyplace; (P)
何処も[どこも, dokomo] (conj) (uk) everywhere; wherever
所嫌わず[ところきらわず, tokorokirawazu] (exp,adv) anywhere; everywhere; indiscriminate(ly); no matter where
至る所(P);至る処[いたるところ, itarutokoro] (adv,n-t) (uk) everywhere; all over; throughout; (P)
隈なく(P);隈無く[くまなく, kumanaku] (adv) all over; everywhere; in every nook and cranny; (P)
随所(P);随処[ずいしょ, zuisho] (n) everywhere; at every turn; (P)

everywhere ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดาษ[n.] (dāt) EN: abundant ; plentiful ; copious ; widespread ; common ; everywhere FR:
ฝนตกไม่ทั่วฟ้า[v. (loc.)] (fontokmaith) EN: it does not rain everywhere at once ; life is not fair FR:
หัวระแหง[X] (hūarahaēng) EN: everywhere FR:
แจ[adv.] (jaē) EN: closely ; tightly ; near ; nearly ; everywhere FR: de près ; partout
เกือบทุกแห่ง[n. exp.] (keūap thuk ) EN: almost everywhere FR: presque partout
เกลื่อนกลาด[adj.] (kleūoenklāt) EN: scattered about ; scattered here and there ; spread all over ; scattered everywhere ; flooded with FR: dispersé ; disséminé ; éparpillé
เกลื่อนกล่น[adj.] (kleūoenklon) EN: scattered about ; scattered here and there ; spread all over ; scattered everywhere ; flooded with FR: dispersé ; disséminé ; éparpillé
เกร่อ[adv.] (kroē) EN: everywhere ; in every place ; liberally ; bountifully ; copiously ; exaggeratedly ; plentifully ; much FR:
ไปทุกที่[v. exp.] (pai thuk th) EN: go everywhere FR: aller partout
ทิศานุทิศ[X] (thisānuthit) EN: everywhere FR:
ทั่ว[X] (thūa) EN: throughout ; all over ; everywhere ; thoroughly FR: partout ; en tout
ทั่วไป[adv.] (thūapai) EN: everywhere ; all over FR: partout
ทั่วทุกแห่ง[adv.] (thūa thuk-h) EN: everywhere ; every place ; all-around FR: partout
ทั่วทุกหัวระแหง[adv.] (thūathuk-hū) EN: everywhere FR:
ทั่วทุกสารทิศ[adv.] (thūathuksār) EN: everywhere FR:
ทุกแห่ง[adv.] (thukhaeng) EN: everywhere ; every place ; here and there ; all over ; all around ; at all points ; in all places ; wherever FR: partout ; en chaque endroit ; ici et là
ทุกหนทุกแห่ง[adv.] (thukhonthuk) EN: everywhere ; every place ; wherever FR: partout ; en tout lieu
ทุกหัวระแหง[adv.] (thukhūaraha) EN: everywhere ; here and there ; all over ; all around ; at all points ; wherever ; in all places ; every place ; every inch (of the ground) ; every corner of the earth FR: partout ; ici et là ; chaque endroit ; chaque centimètre carré
ทุกพาย[adv.] (thukphāi) EN: everywhere FR: partout
ทุกที่[adv.] (thuk thī) EN: everywhere FR: partout
ทุกที่ทุกแห่ง[adv.] (thuk thī th) EN: everywhere FR: partout
ทุกหย่อมหญ้า[adv.] (thukyømyā) EN: everywhere FR:
ติดสอยห้อยตาม[v.] (titsøihøitā) EN: accompany s.o. everywhere ; follow s.o. everywhere ; stick close to s.o. ; be part of the entourage FR: s'accrocher aux basques de qqn (fam.) ; être pendu aux basques de qqn (fam.) ; être toujours aux basques de qqn (fam.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า everywhere
Back to top