ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

which

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *which*, -which-

which ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
which (pron.) สิ่งที่ See also: อันที่, อันซึ่ง Syn. that
which (adj.) อันไหน See also: สิ่งไหน
whichever (adj.) ไม่ว่าอันไหนก็ตาม See also: ไม่ว่าสิ่งไหนก็ตาม
whichever (pron.) ไม่ว่าอันไหนก็ตาม See also: ไม่ว่าสิ่งไหนก็ตาม
whichsoever (adj.) ไม่ว่าอันไหนก็ตาม (คำโบราณ) See also: ไม่ว่าสิ่งไหนก็ตาม Syn. whichever
whichsoever (pron.) ไม่ว่าอันไหนก็ตาม (คำโบราณ) See also: ไม่ว่าสิ่งไหนก็ตาม Syn. whichever
English-Thai: HOPE Dictionary
which(วิชฺ) pron. อันไหน,อันซึ่ง,ส่วนไหน,ที่ซึ่ง,adj. อันไหน,ส่วนไหน,ที่กล่าวถึงมาก่อน
whichever(วิช'เอฟ'เวอะ) pron. อันไหนก็ตาม,ไม่ว่าอันไหนก็ตาม,adj. ไม่ว่าอันไหนก็ตาม
whichsoever(-เอฟ'เวอ) pron.,adj. =whichever
English-Thai: Nontri Dictionary
which(adj) อันไหน,ซึ่ง,อันที่,ที่,อันซึ่ง,ไหน,คนไหน
whichever(pro,adj) ไม่ว่าอันไหนก็ตาม
whichsoever(pro,adj) ไม่ว่าอันไหนก็ตาม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระแพ้ง (n.) bamboo which got a disease See also: diseased bamboo from within Syn. กำแพ้ง
ก้อนเส้า (n.) pieces of stone which used as stove
คราวดี (n.) auspicious planet or lucky star which means an auspicious day or moment See also: lucky planet, auspicious sign, auspicious time, lucky day Syn. คราวมงคล, โอกาสดี
คราวมงคล (n.) auspicious planet or lucky star which means an auspicious day or moment See also: lucky planet, auspicious sign, auspicious time, lucky day Syn. คราวดี, โอกาสดี
คลังสินค้าทัณฑ์บน (n.) a godown to keep imported goods which do not pay tax yet
ช่องจมูกวัวควาย (n.) hole in a nose of an ox or a buffalo through which put a cord/rope called
ชายกระเบน (n.) end of the rolled part of the loin-cloth which is fastened to the belt behind Syn. หางกระเบน, ชายกะเบน
ชายกะเบน (n.) end of the rolled part of the loin-cloth which is fastened to the belt behind Syn. หางกระเบน, ชายกระเบน
ชายกะเบน (n.) end of the rolled part of the loin-cloth which is fastened to the belt behind Syn. หางกระเบน, ชายกระเบน
ต๋ง (v.) make fast the rope which has been hauled in
ตรีศก (n.) year of a decade which bears in the twelve-year animal cycle and ends with number 3
ตะพาย (n.) hole in a nose of an ox or a buffalo through which put a cord/rope called Syn. ช่องจมูกวัวควาย
ตะไล (n.) kind of firework which can go sailing and soaring in the air when ignited See also: rocket like piece of firework with a circular wing Syn. ดอกไม้ไฟ
ตับจาก (n.) bamboo silver to which nipa leaves are sewn to make thatch
ถุงตะเครียว (n.) a bag which is closed by means of a string run through loops Syn. ถุงตะเคียว
ถุงตะเคียว (n.) a bag which is closed by means of a string run through loops
ทะวาย (n.) fruit which ripens out of season See also: fruit bearing out of season
ทั้งคน (pron.) adverb used to emphasize the word which comes in front See also: a suffix stressing the importance of the proceeding word
ที่น้ำซึม (n.) area which water always ooze out Syn. น้ำงึม
น้ำงึม (n.) area which water always ooze out Syn. ที่น้ำซึม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Probably which they don't needอาจบางทีเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่ต้องการ
It is hard to fill a cup which is already fullมันยากที่จะเติมเต็มถ้วยที่เต็มอยู่แล้ว
Which is what I would really like to doซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันอยากทำจริงๆ
Which ones are the right ones for me?ว่าอันไหนที่เหมาะสำหรับฉัน
Which offer a very high-quality educationที่ให้การศึกษาที่มีคุณภาพสูงมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No. His one interest seems to be in his barbershop, which he believes he left a few weeks ago.ไม่รู้ สิ่งที่เขารู้คือ ร้านตัดผมของเขา
Hey, which way you going?เฮย วิธีการที่คุณจะไปไหม รอ ฉันด้วย!
But sometimes in my dreams, I do go back to the strange days of my life which began for me in the South of France.เเต่บางครั้งในความฝันของฉัน... ฉันได้ย้อนกลับไป ถึงช่วงเวลาที่เเปลกประหลาดในชีวิตของฉัน...
I don't know if you've ever experienced the feeling of driving an expensive motorcar which isn't your own?ไม่รู้ว่านายเคยประสบกับการที่ต้อง ขับรถหรูที่ไม่ใช่ของตัวเองรึเปล่า
Now I have a little note here which I consider puts that possibility quite out of court.ผมมีจดหมายเล็กๆ นี่ซึ่งช่วยตัด ความเป็นไปได้ของเรื่องนั้น
His world was this closed, self-contained universe, hemmed in by observation posts from which soldiers kept watch, aiming at the prisoners, on occasion killing them out of boredom.โลกของพวกเขาถูกปิดลงแล้ว มีหอลาดตระเวน เฝ้าโดยนายทหาร
The "black transports" that leave at night and which no one ever hears of again."ขนส่งยามวิกาล" จะพาออกไปยามค่ำ แล้วไม่มีใครได้เห็นอีก
Maybe we need a little yelling. These guys keep going off every which way.บางทีเราต้องตะโกนเล็ก ๆ น้อย ๆ พวกเหล่านี้ให้ออกไปทุกทางที่
He had three months to the day of the trial in which to memorise them.เขาสามเดือนถึงวันที่มีการพิจารณาคดีในการที่จะจดจำพวกเขา
That's a point at which we might begin to discuss whether we're a hung jury or not.That's a point at which we might begin to discuss whether we're a hung jury or not.
But after 40 days without a fish the boy's parents told him... ... that the old man was now definitely and finally salao which is the worst form of unlucky... ... and the boy had gone at their orders in another boat... ... which caught three good fish theแต่หลังจาก 40 วันโดยไม่ต้อง ปลา พ่อแม่ของเด็กได้บอกเขา ว่าคนเก่าตอนนี้
He always thought of the sea as la mar which is what people call her in Spanish when they love her.เขามักจะคิดว่าของทะเลเป็น ลา มา ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้คนเรียกเธอว่า ในภาษาสเปนเมื่อพวกเขารัก เธอ

which ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
交角[jiāo jiǎo, ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄠˇ, 交角] angle of intersection; angle at which two lines meet
拨乱反正[bō luàn fǎn zhèng, ㄅㄛ ㄌㄨㄢˋ ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ, 拨乱反正 / 撥亂反正] bring order out of chaos; set to rights things which have been thrown into disorder
[gāng, ㄍㄤ, 笐] bamboos placed across wooden frames on which grain may be stored in damp climates
多少[duō shao, ㄉㄨㄛ ㄕㄠ˙, 多少] how much; how many; which (number); as much as
[yǔ, ㄩˇ, 敔] percussion instrument shaped as a hollow wooden tiger, with serrated strip across the back, across which one runs a drumstick
砧木[zhēn mù, ㄓㄣ ㄇㄨˋ, 砧木] rootstock (stem onto which a branch is grafted)
[èr, ㄦˋ, 衈] the blood of a sacrificial fowl which was sprinkled on doors and vessels
[sì, ㄙˋ, 汜] stream which returns after branching
转移支付[zhuǎn yí zhī fù, ㄓㄨㄢˇ ㄧˊ ㄓ ㄈㄨˋ, 转移支付 / 轉移支付] transfer payment (payment from government or private sector for which no good or service is required in return)
拐点[guǎi diǎn, ㄍㄨㄞˇ ㄉㄧㄢˇ, 拐点 / 拐點] turning point; breaking point; inflexion point (math., a point of a curve at which the curvature changes sign)
改订伊犁条约[gǎi dìng Yī lí tiáo yuē, ㄍㄞˇ ㄉㄧㄥˋ ㄧ ㄌㄧˊ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, 改订伊犁条约 / 改订伊犁條約] Treaty of Saint Petersburg of 1881 in which Russia agreed to hand back Yili province to Qing China in exchange for compensation payment and unequal treaty rights
星期几[xīng qī jǐ, ㄒㄧㄥ ㄑㄧ ㄐㄧˇ, 星期几 / 星期幾] which day of the week
[suǒ, ㄙㄨㄛˇ, 所] actually; place; classifier for houses, small buildings, institutions etc; that which; particle introducing a relative clause or passive
任何[rèn hé, ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ, 任何] any; whatever; whichever; whatsoever
任选[rèn xuǎn, ㄖㄣˋ ㄒㄩㄢˇ, 任选 / 任選] to choose arbitrarily; to take whichever one fancies
[nǎ, ㄋㄚˇ, 哪] how; which
随即[suí jí, ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧˊ, 随即 / 隨即] immediately; presently; following which
[hé, ㄏㄜˊ, 何] what; how; why; which; carry
[něi, ㄋㄟˇ, 哪] which? (interrogative, followed by classifier or numeral-classifier)
哪一个[nǎ yī ge, ㄋㄚˇ ㄧ ㄍㄜ˙, 哪一个 / 哪一個] which
哪些[nǎ xiē, ㄋㄚˇ ㄒㄧㄝ, 哪些] which; who; what
哪个[nǎ ge, ㄋㄚˇ ㄍㄜ˙, 哪个 / 哪個] which; who

which ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アステリズム[, asuterizumu] (n) asterism (pattern of stars which do not form a constellation)
あっての[, atteno] (adj-f) which can exist solely due to the presence of; whose existence is determined entirely by; which owes everything to; (P)
アップトーク[, apputo-ku] (n) style of speaking in which the speaker gives the end of each sentence or phrase a higher intonation (wasei
イメージクラブ[, ime-jikurabu] (n) sex establishment in which staff dress in costumes (schoolgirl, nurse, etc.) (wasei
イメクラ[, imekura] (n) (abbr) (See イメージクラブ) sex establishment in which staff dress in costumes (schoolgirl, nurse, etc.) (wasei
インド・ヨーロッパ祖語;インドヨーロッパ祖語[インド・ヨーロッパそご(インド・ヨーロッパ祖語);インドヨーロッパそご(インドヨーロッパ祖語), indo . yo-roppa sogo ( indo . yo-roppa so go ); indoyo-roppa sogo ( indoyo-roppa so] (n) (See 印欧祖語) Proto-Indo-European (hypothetical language from which all Indo-European languages are derived)
オーストラリアンスウェルシャーク[, o-sutorariansuuerusha-ku] (n) Australian swellshark (Cephaloscyllium laticeps, species of catshark which inhabits the continental shelf of southern Australia)
お座敷;御座敷[おざしき, ozashiki] (n) (1) (pol) (See 座敷・1) tatami room; (2) gathering (to which one has been invited to perform as a geisha, etc.)
お手盛り;御手盛り[おてもり, otemori] (n) making arbitrary decisions which benefit oneself; self-approved plan
お白州[おしらす, oshirasu] (n) (arch) court of law in the Edo period, in which the parties sat on white sand
カートン;カルトン[, ka-ton ; karuton] (n) (1) carton (e.g. of cigarettes); (2) tray (in which money is placed when paying); dish; (3) (カルトン only) pasteboard (fre
カエサルの物はカエサルに[カエサルのものはカエサルに, kaesaru nomonoha kaesaru ni] (exp) (uk) render unto Caesar the things which are Caesar's
かまくら[, kamakura] (n) mid-January festival in northern Japan, with snow huts in which children play house; (P)
クーバード[, ku-ba-do] (n) (obsc) (See 擬娩) couvade (custom in which a male acts out the physical process of his own child being born) (fre
クラス替え[クラスがえ, kurasu gae] (n) (school) class change; class shuffle; rearrangement of which students are in which teacher's class
クレオール[, kureo-ru] (n) (1) creole (pidgin which has become a mother tongue) (fre
クロハギ属[クロハギぞく, kurohagi zoku] (n) Acanthurus (type genus of surgeonfishes and tangs in the family Acanthuridae which have a pair of sharp spines on either side of the base of the tail)
クロホシマンジュウダイ科[クロホシマンジュウダイか, kurohoshimanjuudai ka] (n) Scatophagidae (family containing 4 species in 2 genera of small Indo-Pacific fish commonly called scats which are known for eating feces)
コイルガン[, koirugan] (n) coilgun (gun in which a magnetic projectile is propelled using electromagnetic coils)
シロワニ属[シロワニぞく, shirowani zoku] (n) Carcharias (genus of sand sharks, or sand tigers, which are lamniform sharks of the family Odontaspidae)
スーパーボール掬い[スーパーボールすくい, su-pa-bo-ru sukui] (n) (uk) (See 金魚掬い) SuperBall scooping; festival game in which one scoops up rubber bouncy balls floating in water
ずぼら箸[ずぼらばし, zuborabashi] (n) (obsc) picking up a bowl with one's right hand which is already holding one's chopsticks (a breach of etiquette)
ソーラーポンド[, so-ra-pondo] (n) solar pond (salty pond in which energy from solar energy accumulates in the lower layers, due to lack of convection)
そう言えば[そういえば, souieba] (exp) (uk) which reminds me ...; come to think of it ...; now that you mention it ...; on that subject ...; so, if you say ...; (P)
ダイエットふりかけ[, daietto furikake] (n) (col) (See ふりかけ) furikake put on rice to make it blue, which is said to act as an appetite suppressant
タイムリエラー[, taimuriera-] (n) error which directly allows a run to score (baseball)
たる[, taru] (aux-v) (after a noun, usu. as 〜たる者, etc.) (See たり,たるや) (those) who are; (that) which is; often used in relation to qualifications and requirements for a position; in the capacity of
てるてる坊主;照る照る坊主;照照坊主;照々坊主[てるてるぼうず, teruterubouzu] (n) paper doll to which children pray for fine weather (usu. white, and shaped like a Buddhist priest)
どうにもならない[, dounimonaranai] (exp) helpless; futile; situation about which nothing can be done; (P)
ニカの乱[ニカのらん, nika noran] (n) the Nika riots which took place in 532 in Constantinople
ばらばら事件[ばらばらじけん, barabarajiken] (n) murder case in which the victim is chopped into pieces; mutilation murder case
ハンロンの剃刀[ハンロンのかみそり, hanron nokamisori] (n) (obsc) (See オッカムの剃刀) Hanlon's razor ("Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity")
ヒーロパケージ[, hi-ropake-ji] (n) hero package (commercial in which the product is the hero of the segment)
ヒメテングハギ[, himetenguhagi] (n) whitemargin unicornfish (Naso annulatus, species of Indo-Pacific tang which reaches 1 meter in length)
ふいご祭;ふいご祭り;鞴祭;鞴祭り[ふいごまつり, fuigomatsuri] (n) Bellows Festival (festival for blacksmiths and foundries on the eighth day of the eleventh month of the lunar calendar, on which they would clean their bellows and pray)
ぶら下がり取材[ぶらさがりしゅざい, burasagarishuzai] (n) doorstop interview; doorstep interview; on-the-move interview; informal interview in which reporters surround a public figure and prod him for an off-the-cuff response
プリクラ[, purikura] (n) (abbr) photo booth that prints out cards and stickers of the resulting photograph, which are then traded among friends (wasei
プリムラ[, purimura] (n) primula (any flower of genus Primula, which includes primroses, cowslips and cyclamens)
フルフェイスマスク[, furufeisumasuku] (n) full-face diving mask which seals the whole face from the water
ボトルキープ[, botoruki-pu] (n) practice of buying a bottle of spirits at a bar which is then kept there for the customer (wasei

which ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; path to ruin ; evil path ; ruination FR: vice [m] ; perversité [f]
อัน[X] (an) EN: which ; that ; who ; whom FR:
อันไหน[pr.] (an nai) EN: Which one? FR: Lequel ? ; Laquelle ? ; quel … ?
อนนต์[n.] (anon) EN: the fabulous fish which supports the flat world on its back FR:
อาวาหะ[n.] (āwāha) EN: marriage which the wife moves into husband's house FR:
เบญจางคประดิษฐ์[n.] (benjāngkhap) EN: Thai mode of salutation using five parts of the body ; prostration in which the head, hands and feet touch the ground ; kowtow FR: prosternement à la chinoise [m]
ฉบัง[n.] (chabang) EN: verse (with 16 syllables per line) ; Thai versification (in which one stanza contains sixteen words or syllables) FR: vers (composés de 16 syllabes par ligne) [mpl]
ชั้นไหน[X] (chan nai) EN: which floor? FR: à quel étage ?
แดนลับแล[X] (daēn laplaē) EN: legendary town which can be found by chance FR:
ใด[X] (dai) EN: which ; what ; who FR: lequel ; laquelle ; lesquels ; lesquelles
ดุษิต ; ดุสิต [n.] (dusit) EN: the fourth heaven ; the realm of delight ; the delightful realm ; the heaven of the satisfied gods ; [name of the fourth heavenly abode of which Santusita is the king] FR:
ฝ้า[n.] (fā) EN: ceiling which lines the inclined parts of a roof FR:
หัวเก่า[n.] (hūakao) EN: circle at the beginning of a Thai letter which turns inwards (ย) FR: boucle initiale senestrorsum de certaines lettres thaïes (ย)
หัวล้านชนช้าง[n. exp.] (hūalān chon) EN: old game in which two bald men butt each other with their heads FR:
หัวออก[n.] (hūa-øk) EN: circle at the beginning of a Thai letter which turns outwards (พ) FR: boucle initiale dextrorsum de certaines lettres thaïes (พ)
จตุธาตุววัตถาน = จตุธาตุววัฏฐาน[n.] (jatuthātuwa) EN: analysis of the four elements ; determining of the elements ; contemplation on the four essential qualities of which the body is composed FR:
ข้างไหน[X] (khāng nai) EN: which side? ; which way? FR:
คนไหน[pr.] (khon nai) EN: Who? ; Which person? FR: Qui ? ; Lequel ?
ครั้นแล้ว[conj.] (khran laēo) EN: after that ; after which ; then ; hence ; whereupon ; afterwards ; and then FR: puis ; ensuite
กลิ่นตลบ[n. exp.] (klin talop) EN: pervasive perfume ; pervasive scent ; pervasive flagrance ; good smell which permeates FR:
กระเช้า[n.] (krachao) EN: basket ; small crate (in which orchids are grown) FR: panier [m] ; corbeille [f]
โกรกหวัด[v.] (krōkwat) EN: pour water which boiled with tamarind leaves and onion FR:
ลัคน์[X] (lak) EN: auspicious time ; sign of the zodiac under which one was born FR:
ลัคนา[n.] (lakkhanā) EN: auspicious time ; sign of the zodiac under which one was born FR:
ลับแล[n.] (laplaē) EN: legendary town which can be found by chance FR:
ฦ (ลึ)[n.] (leu) EN: [symbol which is not considered one of the 44 letters of the Thai alphabet] FR:
ฦๅ (ลือ)[n.] (leū ) EN: [symbol which is not considered one of the 44 letters of the Thai alphabet] FR:
ฦอ[n.] (lø) EN: [symbol which is not considered one of the 44 letters of the Thai alphabet] FR:
ลูกกลอน[n.] (lūkkløn) EN: ball of medicine which is swallowed whole ; bolus FR:
มงคลสูตร[n.] (mongkhonlas) EN: sacred thread which Buddhist monks wear around a holy water vessel ; auspicious and holy ceremonial yarn or string FR:
มอญตีดั้ง[n.] (møntīdang) EN: [kind of fire work which skips on the water] FR:
มุขบาฐ[n.] (mukkhabāt) EN: method of teaching in the ancient time (in which knowledge is passed on by oral account) FR:
ไหน[pr.] (nai) EN: where ; which ; what FR: où ? ; quel ? ; quelle ? ; lequel ? ; laquelle ?
นิมมานรดี[n.] (nimmānaradī) EN: the realm of the gods who rejoice in (their own) creations ; [name of the fifth heavenly abode of which Sunimmita is the king] FR:
นิยาม[n.] (niyām) EN: law of nature ; norm ; certainty ; fixed method ; regular order ; state of certainty ; the five orders of processes which operate in the physical and mental realms ; natural and regular orders governing all things FR:
โพธิ์[n.] (phō) EN: bodhi ; bo tree under which the Buddha attained enlightenment FR: arbre de sagesse [m] ; figuier sacré [m]
โพธิ[n.] (phōthi) EN: bodhi ; bo tree under which the Buddha attained enlightenment FR: arbre de sagesse [m] ; figuier sacré [m]
แปลเป็นไทยว่า …[xp] (plaē pen Th) EN: which means in Thai ; which translated into Thai means ... FR: ce qui peut se traduire en thaï par ... ; ce qui signifie en thaï ...
รกบิน[n.] (rokbin) EN: placenta which is not come out as usual FR:
ร่มผ้า[n.] (romphā) EN: parts of the body under clothing ; covered area of the body ; part of the body under the garment ; shameful part of the body which should remain covered FR: parties non exposées du corps [fpl]

which ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jugendweihe {f}ceremony in which teenagers are given adult social status (esp. in East Germany)
Rufname {m}first name; forename (by which a person is generally known)
Totensonntag {m}Sunday before Advent on which the dead are commemorated

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า which
Back to top