ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lawsuit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lawsuit*, -lawsuit-

lawsuit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lawsuit (n.) คดีความ Syn. suit, action, prosecution
English-Thai: HOPE Dictionary
lawsuit(ลอ'ซูท) n. การฟ้องร้องคดี, Syn. suit
English-Thai: Nontri Dictionary
lawsuit(n) คดีความ,การฟ้องร้องคดี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
lawsuitคดีในศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คดี (n.) lawsuit See also: case Syn. คดีความ
คดีความ (n.) lawsuit See also: case Syn. คดี
ถ้อยความ (n.) lawsuit See also: litigation
อรรถคดี (n.) lawsuit See also: legal case, legal proceedings, legal action
คดีอนาถา (n.) pauper´s lawsuits
สู้คดีความ (v.) fight a lawsuit Syn. สู้คดี Ops. ยอมความ
สู้ความ (v.) fight a lawsuit Syn. สู้คดี, สู้คดีความ Ops. ยอมความ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You may recall that Jane Akre a former reporter here sued Fox 13 in a whistleblower lawsuit claiming that she was fired for refusing to distort her report;ท่านผู้ชมคงจำได้ว่า เจน เอเคร อดีตนักข่าวของฟอกซ์นิวส์ ยื่นฟ้องสถานีฟอกซ์ช่อง 13 ในคดีฟ้องร้องนายจ้างว่าทำผิดกฎหมาย โดยอ้างว่าเธอถูกไล่ออก
Well, the Ninth Circuit Court of Appeals upheld a lawsuit by the ACLU on behalf of the families.ศาลอุทธรณ์ เห็นพ้องกับการยื้นฟ้อง ของ เอซีแอลยู ซึ่่งเป็นตัวแทนของครอบครัว
This is payback for the lawsuit that I filed against him last year, and you guys are backing him up.เขาแก้แค้น ที่ผมฟ้องร้องเขาเมื่อปีกลาย แล้วพวกคุณก็พยายามช่วยเขา ขอร้องล่ะ
This guy doesn't seem like the lawsuit type.เขาไม่น่าจะใช่คนที่ชอบฟ้อง
In which case, you can expect a lawsuit for something in excess of $20 million in damages and loss of earnings.สำหรับบางอย่างที่เกิดขอบเขต สัก 20 ล้านดอลลาร์ เป็นค่าเสียหายและการสูญเสียรายได้
Of course I defended myself! The guy's got a lawsuit against me.แน่นอนผมป้องกันตัวเอง หมอนั่นเอาทนายมาสู้กับผม
This lawsuit with patty hewes has been going on way too long.เขาเป็นอาสาสมัครช่วยผู้ไม่มีที่อยู่อาศัยตอนสุดสัปดาห์ ทำไมลูกไม่ได้รับคำตอบสักที
What do you expect? We're facing a multimillion - dollar lawsuit that could have catastrophic long-term effects.คุณจะหวังอะไร เรามีคดีฟ้องร้องมูลค่าหลายล้าน
Without daniel purcell as a witness, it's impossible to bring a lawsuit against unr.แล้วเราจะทำอะไรได้ถ้าไม่มี แดเนี่ยล เพอร์เซลเป็นพยาน? เป็นไปไม่ได้ที่จะใช้แค่กฎหมาย สู้กับUNR
Her real goal may be to file a lawsuit on behalf of our shareholders.จุดประสงค์แท้จริงของเธอคือทำคดีโดยเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นของเรา
I have restless shareholders and a goddamn lawsuit against me.ผมมีผู้ถือหุ้นที่หงุดหงิดและการฟ้องร้องที่ต่อต้านผมอยู่
Once we get that capital, the stock will rebound and this lawsuit will be history.เมื่อเราได้เงินทุน หุ้นจะกลับมา การฟ้องก็จะไม่มี

lawsuit ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
两造[liǎng zào, ㄌㄧㄤˇ ㄗㄠˋ, 两造 / 兩造] both parties (to a lawsuit); plaintiff and defendant
官司[guān si, ㄍㄨㄢ ㄙ˙, 官司] lawsuit
诉讼[sù sòng, ㄙㄨˋ ㄙㄨㄥˋ, 诉讼 / 訴訟] lawsuit
败诉[bài sù, ㄅㄞˋ ㄙㄨˋ, 败诉 / 敗訴] lose a lawsuit

lawsuit ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
株主代表訴訟[かぶぬしだいひょうそしょう, kabunushidaihyousoshou] (n) shareholder lawsuit
薬害ヤコブ病訴訟[やくがいヤコブびょうそしょう, yakugai yakobu byousoshou] (n) Japanese lawsuit involving cases where hospitalized patients contracted Creutzfeld-Jakob disease from infected transplants
勝訴[しょうそ, shouso] (n,vs) winning a lawsuit; (P)
友引[ともびき;ゆういん, tomobiki ; yuuin] (n) (See 六曜) good day for business and lawsuits (trial day)
取り下げる;取下げる[とりさげる, torisageru] (v1,vt) to withdraw; to abandon (e.g. a lawsuit)
脱退[だったい, dattai] (n,vs) secession; retirement; withdrawal (e.g. from a lawsuit); (P)
補助参加人[ほじょさんかにん, hojosankanin] (n) auxiliary intervenor (in a lawsuit)
複雑訴訟形態[ふくざつそしょうけいたい, fukuzatsusoshoukeitai] (n) class action lawsuit; class action
訴え[うったえ, uttae] (n) lawsuit; complaint; (P)
訴訟[そしょう, soshou] (n,vs,adj-no) litigation; lawsuit; (P)
訴訟事件[そしょうじけん, soshoujiken] (n) lawsuit; (legal) case
訴訟費用[そしょうひよう, soshouhiyou] (n) (lawsuit) costs
集団訴訟[しゅうだんそしょう, shuudansoshou] (n) class-action (lawsuit)

lawsuit ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อรรถคดี[n.] (atthakhadī) EN: lawsuit ; case ; legal action ; legal case ; legal proceedings ; litigation FR: procès [m]
ดำเนินคดี[v.] (damnoēnkhad) EN: sue ; prosecute ; charge ; indict ; go to court ; take legal proceedings ; initiate a lawsuit FR: mener une action en justice ; ester en justice ; intenter une action ; attaquer ; poursuivre ; initier des poursuites
การฟ้องคดี[n. exp.] (kān føng kh) EN: suit ; action ; lawsuit ; prosecution ; indictment FR: action [f] ; poursuites [fpl]
คดี[n.] (khadī) EN: lawsuit ; case ; action ; court case FR: procès [m] ; action en justice [f] ; litige [m] ; affaire [f] ; cas [m]
คดีความ[n.] (khadīkhwām) EN: lawsuit ; case ; litigation ; action FR:
คู่ความ[n.] (khūkhwām) EN: litigant ; parties in a lawsuit FR: partie [f] ; plaideur [m]
ความ[n.] (khwām) EN: lawsuit ; case ; litigation FR: affaire [f] ; procès [m] ; litige [m]
เป็นคดี[v.] (pen khadī) EN: go to court ; go to law ; carry on a lawsuit ; file/bring a suit against FR:
เป็นความ[v.] (penkhwām) EN: have a case in court ; litigate ; be involved in a lawsuit ; go to law or court ; carry on a lawsuit on ; file/bring a suit against FR:
สู้คดีความ[v. exp.] (sū khadīkhw) EN: fight a lawsuit FR:
สู้ความ[v. exp.] (sū khwām) EN: contest a legal action ; fight the case ; fight a lawsuit ; litigate ; fight through the courts ; take legal action ; take action FR:
ถ้อยความ[n.] (thǿikhwām) EN: lawsuit ; litigation FR:
คดีอนาถา[n. exp.] (khadī anāth) EN: pauper's lawsuits FR:
ค้าความ[v.] (khākhwām) EN: make a business out of going to court ; make lawsuits for profit FR:

lawsuit ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zivilklage {f} [jur.]civil lawsuit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lawsuit
Back to top