ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

impersonate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *impersonate*, -impersonate-

impersonate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
impersonate (vt.) เลียนแบบ See also: แกล้งทำเป็น, ปลอมเป็น Syn. imitate, mimic
English-Thai: HOPE Dictionary
impersonate(อิมเพอ' ซะเนท) vt. แกล้งทำเป็น, เสแสร้ง, แสดงออก, เลียนแบบ, ปลอมแปลง. -adj. เกี่ยวกับบุคลิกภาพ, เป็นลักษณะของบุคลิกภาพ., See also: impersonation n. impersonator n., Syn. imiate, represent
English-Thai: Nontri Dictionary
impersonate(vt) แสดงบทบาท,เสแสร้ง,ปลอมตัว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จำแลงกาย (v.) impersonate See also: incarnate, embody, transform, personate, transfigure, disguise Syn. แปลง, แปลงตัว
จำแลงกาย (v.) impersonate See also: incarnate, embody, transform, personate, transfigure, disguise Syn. แปลงกาย, แปลง, แปลงตัว
แปลงกาย (v.) impersonate See also: incarnate, embody, transform, personate, transfigure, disguise Syn. แปลง, จำแลงกาย, แปลงตัว
แปลงร่าง (v.) impersonate See also: incarnate, embody, transform, personate, transfigure, disguise Syn. แปลงกาย, จำแลงกาย, แปลง, แปลงตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You could impersonate them and rally the land to rebellion.และชุมนุมที่ดินให้กบฏ
Because he can impersonate an orang-utan?เพราะเขาทำตัวเป็นอุรังอุตังได้หรอ?
So now in the first layer of the dream, I can impersonate Browning.ดังนั้นตอนนี้ในชั้นแรกของความฝันที่ฉันสามารถปลอมตัวเป็นบราวนิ่ง
To try and impersonate you.พยายามที่จะปลอมตัวเป็นเซรีน่า
I'm pretty sure they could impersonate Caine if they wanted to.ฉันเชื่อว่าพวกนั้นปลอมเป็นเคนได้ ถ้าพวกมันต้องการ
Thought I was the only one who could impersonate federal agents.คิดว่าผมเป็นเพียงคนเดียว ที่สามารถปลอมตัวเป็นพนักงานของรัฐ
Serena's aunt, Carol Rhodes, paid me to impersonate her daughter Charlieป้าของเซรีน่า แคโรล โร้ดส์ จ้างฉันมา ให้สวมรอยเป็นชาร์ลีลูกสาวของเธอ
Serena's aunt Carol Rhodes paid me to impersonate her daughter Charlie.ป้าของเซรีน่า แครอล โรดส์ จ้างฉันให้เล่นละครสวมรอยเป็น ชาร์ลี ลูกสาวของเธอ
How dare you try to impersonate the root?ท่านบังอาจเอารากมาล้อเลียยนเลยหรือ
Did you impersonate an FBI agent?คุณปลอมตัวเป็น FBI เหรอ?
Uh, yeah, I don't believe anybody hired you to impersonate Burt Reynolds.ครับ แต่ผมเกรงว่าจะไม่มีใครจ้างคุณ ให้เลียนแบบ Burt Reynolds - ไหงงั้น?
My superpower is I can impersonate anybody.พลังพิเศษของฉันคือ ฉันสามารถปลอมเป็นใครก็ได้

impersonate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shì, ㄕˋ, 饰 / 飾] decoration; ornament; to decorate; to adorn; to hide; to conceal (a fault); excuse (to hide a fault); to play a role (in opera); to impersonate
假冒[jiǎ mào, ㄐㄧㄚˇ ㄇㄠˋ, 假冒] to impersonate; to counterfeit; to palm off an imitation

impersonate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
名乗る(P);名のる;名告る[なのる, nanoru] (v5r,vi) to call oneself (name, label, etc.); to give one's name (as); to impersonate or claim (to be someone); (P)
成り済ます[なりすます, narisumasu] (v5s,vi) to pose as; to impersonate

impersonate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สวมบทบาท[v. exp.] (suam botbāt) EN: act ; perform ; play ; impersonate ; portray ; take a role ; play a role FR: interpréter un rôle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า impersonate
Back to top