ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

confirmed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *confirmed*, -confirmed-

confirmed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
confirmed (adj.) ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ Syn. habitual, regular
confirmed (adj.) ที่มีหลักฐานยืนยัน
confirmed (adj.) เรื้อรัง (โรค)
English-Thai: HOPE Dictionary
confirmed(คันเฟิร์มดฺ') adj. ซึ่งได้รับการยืนยัน,ซึ่งไดรับการรับรอง,ฝังหัว,ติด (ยา), Syn. established,inveterate ###A. unaccustomed,green
English-Thai: Nontri Dictionary
confirmed(adj) ได้รับการยืนยันแล้ว,ผ่านการรับรองแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"A High Court judge confirmed that Mr. Gandhi would've been within his rights to prosecute for assault since neither he nor Mr. Khan resisted arrest.""ผู้พิพากษาศาลสูงยืนยันว่าคานธี มีสิทธิจะฟ้องร้องที่ถูกทำร้าย เพราะทั้งเขาและข่าน ไม่ได้ขัดขืนการจับกุม"
Lock confirmed on Beacon Terra 1.ล็อคยืนยันเมื่อวันที่ บีคนเทระ
The military has been silent, though a couple of hours ago... we heard a huge noise... and it was confirmed that four KC-1...โดยทางกองทัพยังคงปิดทางเงียบ มาหลายชั่วโมงแล้ว ทางเราได้ยินเสียงอึกทึก.. ..ที่ได้รับการยืนยันว่า เป็นรถถัง..
You are confirmed at "T" minus ten seconds.คุณยืนยัน เหลือเวลาอีก 10 วินาที
Detection of an unidentified radio source from space can neither be confirmed nor denied.การตรวจสอบไม่ปรากฏชื่อ แหล่งวิทยุจากพื้นที่สามารถ ไม่ได้รับการยืนยันหรือปฏิเสธ
It must be confirmed by other scientists.และพิจารณา มันจะต้องได้รับการยืนยัน โดยนักวิทยาศาสตร์อื่น ๆ
If this discovery is confirmed it will be one of the most stunning insights into our universe that science has ever uncovered.หากการค้นพบนี้ได้รับการยืนยัน มันจะเป็นหนึ่งในที่สุด ข้อมูลเชิงลึกที่สวยงาม ของจักรวาลของเรา
Isabella Zancona is the only confirmed contact we have.เอาล่ะ อิสเบลล่า ซานโคน่า เป็นคนเดียวที่เราจะติดต่อได้
Mexico City officials as well as U. S. Officials have confirmed that these are not aircraft from either government's air force.ทางการเม็กซิโกและสหรัฐฯ ยืนยันว่านี่ไม่ใช่อากาศยานของตน รวมทังกองทัพอากาศสหรัฐด้วย
The police confirmed that one of the victims was superintendent in OCTB Mr. Wong Chi-shingตำรวจยืนยันว่าหนึ่งในผู้เคราะห์ร้าย.. คือ ผ.อ.OCTB / ผ.อ.วอง ชิชิง
The police has confirmed the body to be an undercover cop Tsui Wai-keungตำรวจได้ยืนยันว่า ผู้ตายคือ ชุย ไวเคียง เป็นสายของตำรวจที่ส่งไป
However according to the medical evaluation and the psychoanalysis report the defendant is confirmed to be mentally unstable.แต่อย่างไรก็ตาม... ...ตามผลการตรวจของแพทย์ และรายงานทางประสาท

confirmed ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
积贼[jī zéi, ㄐㄧ ㄗㄟˊ, 积贼 / 積賊] confirmed thief
未经证实[wèi jīng zhèng shí, ㄨㄟˋ ㄐㄧㄥ ㄓㄥˋ ㄕˊ, 未经证实 / 未經證實] unconfirmed

confirmed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
確報[かくほう, kakuhou] (n) definite report; confirmed data
未確認[みかくにん, mikakunin] (n,adj-f) (See 未確認情報,未確認飛行物体) unconfirmed; unidentified
未確認情報[みかくにんじょうほう, mikakuninjouhou] (n) unconfirmed information
未確認生物[みかくにんせいぶつ, mikakuninseibutsu] (n) (See UMA・ユーマ,未確認飛行物体) mysterious and unconfirmed animals (e.g. chupacabra, etc.)

confirmed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักโทษเด็ดขาด[n.] (nakthōtdetk) EN: prisoner with a confirmed sentence of imprisonment FR:

confirmed ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unverbürgt {adj}unconfirmed; unvouched

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า confirmed
Back to top