ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*act*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น act, -act-

*act* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
abstract (n.) ข้อสรุป See also: ประเด็นสำคัญ, บทคัดย่อ Syn. summary
abstract (n.) ความคิดในทางทฤษฎี
abstract (vt.) คิดในเชิงทฤษฎี
abstract (vt.) ถอน See also: ดึง Syn. withdraw, separate, remove
abstract (adj.) ทางทฤษฎี See also: ทางหลักวิชา, ทางหลักการ, ทางวิชาการ Syn. theoretical
abstract (adj.) ที่เป็นนามธรรม Syn. ideal, conceptual
abstract (vt.) ลอบเอามา See also: ขโมย, ล้วงเอา Syn. steal
abstract (vt.) สรุป Syn. summarize, condense
abstract from (phrv.) สรุป See also: ย่อจาก, ย่อมาจาก, สรุปจาก
abstracted (adj.) ใจลอย Syn. absent-minded
abstraction (n.) นามธรรม Syn. idea, concept
act (n.) กฎหมาย Syn. law
act (n.) การกระทำ See also: พฤติกรรม Syn. action, deed, performance
act (n.) การทำหน้าที่ See also: การปฏิบัติหน้าที่
act (n.) การแสร้งทำ See also: มารยา Syn. pose, falsification
act (vi.) ทำหน้าที่เป็น See also: เป็นเสมือน, ทำหน้าที่เสมือน
act (n.) บันทึกที่เป็นทางการ
act (vi.) ปฏิบัติตัว See also: ประพฤติตน, ทำตัว, วางตัว Syn. perform, do, behave
act (vt.) ปฏิบัติตัว See also: ประพฤติตน, ทำตัว, วางตัว
act (n.) ผู้แสดง
act (n.) พฤติกรรมส่วนตัว (คำไม่เป็นทางการ) See also: ลักษณะนิสัย
act (n.) สิ่งที่กระทำด้วยความตั้งใจ
act (vt.) แสดง See also: รับบท, แสดงเป็น Syn. perform, play, playact
act (vi.) แสดง See also: รับบท, แสดงเป็น
act (vi.) แสร้งทำ
act (n.) องก์ (ละคร) See also: เหตุการณ์ในละคร
act as (phrv.) แสดงเป็น See also: แสดงตัวเป็น, ทำราวกับเป็น, ทำตัวเป็น, ทำหน้าที่เป็น
act as a substitute (vt.) ทำหน้าที่แทน (คำทางการ) See also: ทำการแทน, เข้าทำแทน
act for (phrv.) ทำหน้าที่แทน See also: ทำแทน, แทน Syn. appear for, plead for
act of faith (idm.) ความเชื่อมั่น See also: ความศรัทธา, ความเชื่อถือ
act of God (idm.) ปรากฏการณ์ธรรมชาติ See also: เรื่องธรรมชาติ
act on (phrv.) มีผลต่อ
act on (phrv.) ทำตาม See also: ปฏิบัติตาม, เชื่อฟัง
act out (phrv.) แสดง (ความคิด, ความกลัวที่ซ่อนใต้จิตสำนึก, ความเพ้อฝัน) ออกมา Syn. play out
act together (vi.) กระทำร่วมกัน
act up (phrv.) มีอาการมากขึ้น (คำไม่เป็นทางการ) See also: เจ็บมากขึ้น, ปวดยิ่งขึ้น Syn. play up
act up to (phrv.) ทำตาม See also: ปฏิบัติตาม Syn. live up to
act upon (phrv.) มีผลต่อ Syn. act on
act upon (phrv.) ทำตาม See also: ปฏิบัติตาม, เชื่อฟัง Syn. act on
actin (n.) โปรตีนในกล้ามเนื้อ
English-Thai: HOPE Dictionary
ablactation(แอบแลคเท' เชิน) n. การหยุดนม
abstractadj. (แอบ' สแทรคทฺ, แอบสแทรคทฺ') (n.,v. แอ็บสแทรคทฺ') นามธรรม,ไม่มีตัวตน, ลอย ๆ , เฉย ๆ , รายการย่อ, ถอน,ถอด,ควัก, สรุป
abstracted(แอ็บสแทรค' เทด) adj. ใจลอย
abstraction(แอ็บสแทรค' เชิน) n. นามธรรม (รูป, ผล, ปฏิกิริยา, มโนคติ) , การเอาหรือแยกออก, ภาวะใจลอย -abstractionist n.
abstractionism(แอ็บสแทรค' ชันนิสซึม) การปฏิบัติหรือศิลปของนามธรรม
acetobactorเชื้อพวกแอโรบิคแบคทีเรีย ซึ่งอยู่ในตระกูล Pseudomonadacae
acquired characterลักษณะที่ได้มาเนื่องจากสิงแวดล้อม
acrocephalopolysyndactylyภาวะที่มีนิ้วมือน้วเท้าติดกัน
act(แอคทฺ) n.,vt.,vi. การกระทำ, พฤติการณ์, ฉาก, องก์ (ละคร) , การเล่นละคร, ฤทธิ์, อำนาจ, การดำเนินคดี, การปฏิบัติหน้าที่, การบังเกิดผล, การแกล้งทำ, เหตุการณ์ในละครหรือหนังสือ, เครื่องจักร, การเคลื่อนไหว, การรบ, Syn. perform, do, pl abbr. activated clotting enzyme
act.abbr. active
actable(แอค' ทะเบิล) adj. สามารถขึ้นแสดงได้
acthย่อมาจาก adrenocorticotropic hormone ทำหน้าที่ควบคุมและกระตุ้นต่อมหมวกไตชั้นนอก ในการสร้างฮอร์โมนพวก hydrocortisone
actin(แอค' ทิน) globulin ที่เกี่ยวกับการหดตัวของกล้ามเนื้อ
actinal(แอค' ทินัล) adj. ซึ่งมีหนวดหรือส่วนยื่นหรือรังสี (having tentacles or rays)
acting(แอค' ทิง) adj.,n. รักษาการ, ว่าที่, สำหรับการแสดง, เหมาะแก่การแสดง, อาชีพการแสดง, ศิลปะการแสดง, Syn. officiating, substituting, deputy ###A. permanent)
actinia(แอคทิน' เนีย) n., (pl. -tiniae, -tinias) n. สัตว์ทะเลชนิดหนึ่ง
actinic(แอคทิน' นิค) adj. เกี่ยวกับคุณสมบัติของการแผ่รังสี, มีรังสี (pertaining to actinism)
actinic ray physics.รังสีคลื่นสั้น, รังสีพันสีม่วง (which produces photochemical effects)
actinide series(แอค' ทิไนดฺ) chem. อนุกรมของธาตุกัมมันตภาพรังสีที่เริ่มจากธาตุ Actinium จนถึงธาตุ Lawrencium
actinism(แอค' ทินิสซึม) n. คุณสมบัติการแผ่รังสีซึ่งมีผลทางเคมี
actinium(แอคทิน' เนียม) n. ธาตุกัมมันตภาพรังสีที่มีสัญลักษณ์ AC; at. no, :89; at. wt.: 227; half life: 13.5 years
actinograph(แอคทิน' โนกราฟ) n. บันทึกจากเครื่อง actinometer. -actinographic adj., -actinography n.
actinoid(แอค' ทินอยด์) adj. ซึ่งคล้ายรังสี
actinolite(แอคทิน' โนไลทฺ) n. amphibole ชนิดสีเขียว
actinometer(แอคทินอม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดความเข้มข้นการแผ่รังสี. -actinometric adj. actinometry n.
actinomorphic(แอคทิโนมอร์' ฟิค) fadj. ซึ่งเกี่ยวกับรัศมีสมมาตรหรือสัดส่วน, แบ่งออกได้ในแนวตั้งตรงเป็นครึ่งเล็ก ๆ ที่เหมือนกัน. -actinomorpous adj. actinomorphy n.
actinomycesเชื้อราชนิดหนึ่ง
actinomycete(แอค' ทิโนไมซีท) n. แบ็คทีเรียรูปท่อนกลมหรือเป็นเส้น ๆ ในตระกูล Actinomycetaceae. -actinomycetous adj.
actinomycosis(แอคทินโนไมโค' ซิส) โรคติดเชื้อและอักเสบในสัตว์และคน เนื่องจากปรสิตทำให้เกิดเป็นก้อนหนองโดยเฉพะารอบขากรรไกร., Syn. lumpy jaw -actinomycotic, adj.
actinouranium(แอคทิโนยูเร' เนียม) n. isotope ของ uranium มันมีกัมมันตภาพรังสี และมีมวลเท่ากับ 235 (a radioactive isotope of uranium)
actinozoan(แอคทิโนโซ' แอน) n., adj. anthozoan
action(แอค' เชิน) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง, ขั้นตอน, การฟ้องร้อง, ฤทธิ์,อำนาจ, เหตุการณ์, การใช้กำลัง, การเดิน, การเคลื่อนไหว, การรบ,การพนัน, การกระทำที่ตื่นเต้น. -actions ความประพฤติ
actionable(แอค' เชินนะเบิล) adj.ซึ่งฟ้องร้องได้
actionon(แอค' ทินอน) n. ธาตุเฉื่อยที่เป็นแก๊สและมีสัญลักษณ์ An; at. no. : 86; at. wt. : 219 (achievement, deed, exploit, feat)
activate(แอค' ทิเวท) vt. กระตุ้น, ทำให้เกิดภาวะกัมมันตภาพรังสี. -activator n.
active(แอค' ทิฟว) adj. คล่องแคล่ว, กระตือรือร้น, สามารถเคลื่อนไหวเองได้, มีลักษณะเป็นกัมมันตภาพรังสี, มีประสิทธิภาพ, เป็นผลเร็ว, สมมันต์, สกรณ์ -activism n., Syn. energize
active dutyประจำการ, Syn. full duty)
active immunityการเกิดภูมิคุ้มกันเนื่องจากการสร้างแอนตี้บอดี้ภายในสิ่งมีชีวิตเอง
active windowวินโดว์ที่กำลังใช้งานหมายถึง วินโดว์ที่กำลังใช้อยู่ หรืออาจพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ว่า เป็นวินโดว์ที่มีโปรแกรมที่กำลังเปิดใช้อยู่ หรืออยู่หน้าวินโดว์อื่น ๆ วินโดว์นี้ จะเป็นวินโดว์ที่ตอบสนองการสั่งงานทุกอย่าง ถ้าบนจอภาพมีวินโดว์แสดงอยู่มากกว่าหนึ่งวินโดว์ จะมีวินโดว์ใช้งานอยู่เพียงวินโดว์เดียว นอกนั้นเป็นวินโดว์ที่ไม่ได้ใช้งาน (non-active window) โดยปกติแล้ว ถ้าเป็นระบบไมโครซอฟต์ วินโดว์ของพีซี (PC) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะทราบว่า วินโดว์ ไหนเป็นวินโดว์ใช้งาน โดยดูที่แถบชื่อ (title bar) ถ้าวินโดว์ ใดมีแถบชื่อที่สีต่างกว่าวินโดว์อื่น วินโดว์นั้นจะเป็นวินโดว์ที่ใช้งานอยู่ ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช วินโดว์ใช้งานจะมีเส้นหลาย ๆ เส้น ในช่องแถบชื่อนั้น ส่วนวินโดว์ที่ยังไม่ใช้งานแถบชื่อจะว่างเปล่า
activism(แอค' ทิฟวิซึม) n. ทฤษฎีที่ว่าความจริงคือการดำเนินการที่บริสุทธิ์โดยเฉพาะทางจิต, ทฤษฎีที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจิตและวัตถุ การดำเนินการหรือขบวนการของจิต, ลัทธิดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง (essence of reality)
English-Thai: Nontri Dictionary
abstract(adj) ซึ่งเข้าใจยาก,เป็นนามธรรม
abstracted(adj) ที่แยกออกไป,ใจลอย
abstraction(n) การเอาออก,การเหม่อลอย,สิ่งที่เป็นนามธรรม
act(n) การกระทำ,พฤติการณ์,พระราชบัญญัติ,กฎหมาย,องก์(ละคร)
intractable(adj) ดื้อดึง,ว่ายาก,หัวแข็ง,ไม่เชื่อง,รักษายาก
exacting(adj) พิถีพิถัน,เข้มงวด,เกรี้ยวกราด
action(n) การกระทำ,การปฏิบัติ,พฤติกรรม,กิริยา,การแสดง
actionable(adj) ซึ่งฟ้องร้องได้
activate(vt) กระตุ้น,ทำให้เคลื่อนไหว
active(adj) ว่องไว,คล่องแคล่ว,กระตือรือร้น
attractively(adv) อย่างน่าดึงดูดใจ,อย่างมีเสน่ห์,อย่างจูงใจ
activity(n) กิจกรรม,การงาน
actor(n) นักแสดงชาย,ตัวละครชาย,ผู้กระทำ
actress(n) ตัวละครหญิง,นักแสดงหญิง
actual(adj) ที่จริง,ตามความเป็นจริง
actualize(vt) ดำเนินการ,ทำให้เป็นจริง
actually(adv) ตามจริง
actuate(vt) กระตุ้น,ดุน,ปลุกเร้า,ดำเนินการ
artifact(n) สิ่งประดิษฐ์
attract(vt) ดึงดูดใจ,จูงใจ,ชวนมอง,ล่อใจ
attraction(n) การดึงดูด,เสน่ห์,สิ่งจูงใจ,สิ่งล่อใจ
attractive(adj) ที่ดึงดูด,มีเสน่ห์,น่ามอง,ที่จูงใจ
attractiveness(n) ความน่าดึงดูดใจ
bacteria(n) บัคเตรี,แบคทีเรีย,เชื้อโรค
bacterial(adj) เกี่ยวกับเชื้อแบคทีเรีย
bacteriologist(n) นักบัคเตรี
benefaction(n) การทำความดี,การทำบุญ,การทำกุศล
benefactor(n) ผู้มีบุญคุณ,ผู้บริจาค
cactus(n) ต้นกระบองเพชร
cataract(n) แก่ง,น้ำป่า,โรคต้อกระจก
character(n) ความประพฤติ,ลักษณะ,อุปนิสัย,ตัวอักษร,เครื่องหมาย,ตัวละคร
characteristic(adj) มีลักษณะพิเศษ,เช่นเคย,เป็นนิสัย,เป็นประจำ,มีลักษณะเฉพาะ
characteristically(adv) โดยมีลักษณะพิเศษ,โดยมีลักษณะเฉพาะ,โดยมีคุณสมบัติพิเศษ
characterize(vt) บรรยายอุปนิสัย,วางนิสัย(ตัวละคร),แสดงลักษณะ
chiropractor(n) หมอนวด
cofactor(n) ปัจจัยร่วม
compact(adj) รวมกันแน่น,อัดแน่น,กระชับ,กะทัดรัด,รัดกุม
contact(n) การติดต่อ,การพบปะ,การคบหาสมาคม,การสัมผัส
contract(n) สัญญา,ข้อตกลง,นิติกรรมสัญญา,หนังสือสัญญา,ไพ่
contractile(adj) หดตัวได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abacterialไร้แบคทีเรีย, ไร้บัคเตรี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Abbe refractometerมาตรดรรชนีหักเหแอบเบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ablactation๑. การหย่านม [มีความหมายเหมือนกับ weanling ๑]๒. การหยุดหลั่งน้ำนม [มีความหมายเหมือนกับ delactation] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
act, enablingกฎหมายมอบอำนาจพิเศษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abstractนามธรรม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
abstraction๑. การแยกออก๒. ใบหน้ายาวเหตุสบฟันผิดปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acid-fast bacteriaแบคทีเรียติดสีทนกรด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acquired characteristicลักษณะที่ได้มา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
act๑. การกระทำ๒. พระราชบัญญัติ, รัฐบัญญัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
act of Godเหตุสุดวิสัย(ตามธรรมชาติ) [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
actingรักษาการแทน, รักษาการในตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
actinic retinitis; retinitis, radiationโรคจอตาเหตุแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
regular flower; actinomorphic flower; radially symmetrical flowerดอกสมมาตรตามรัศมี [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
action๑. การกระทำ, การปฏิบัติ, การทำงาน๒. กิริยา๓. การแสดงฤทธิ์ (ยา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
activateปลุกฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
activated carbonคาร์บอนกัมมันต์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
active-มีฤทธิ์, กัมมันต์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
active immunityภูมิคุ้มกันก่อขึ้นเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
activistนักปฏิบัติการหัวรุนแรง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
activity๑. การงาน, กิจกรรม๒. กัมมันตภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
actor, rationalผู้ดำเนินนโยบายตามเหตุผล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
actual codeรหัสจริง [มีความหมายเหมือนกับ absolute code] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
actuaryนักคณิตศาสตร์ประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
quadridigitate; tetradactylous-สี่นิ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
administrative actการกระทำทางปกครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
affirmative actionการยืนยันสิทธิประโยชน์ (ของบุคคลบางกลุ่ม) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
aftereffect; afteractionผลตามหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aleatory contractสัญญาเสี่ยงโชค [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
alimentary canal; tract, alimentary; tract, digestiveทางเดินอาหาร [มีความหมายเหมือนกับ enteron; gut ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
American abstract artistsกลุ่มศิลปินอเมริกันแนวนามธรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
amiable actionการกระทำฉันมิตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
anabasis; rising actionการขมวดปม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
rising action; anabasisการขมวดปม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
antibacterial๑. สารต้านแบคทีเรีย๒. -ต้านแบคทีเรีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aqueous extractสิ่งสกัดด้วยน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
artefact; artifactสิ่งประดิษฐ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
artifact; artefact๑. สิ่งแปลกปน๒. สิ่งทำขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
asyntacticนอกกฎ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
attractantสิ่งล่อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
attractionการดึงดูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abstractสาระสังเขป [เทคโนโลยีการศึกษา]
Accord and satisfactionข้อตกลงประนีประนอม [TU Subject Heading]
Act of stateการกระทำของรัฐ [TU Subject Heading]
Act on Consular Privileges and Immunities B.E. 2541พระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางกงสุล พ.ศ. 2541 [การทูต]
ACTHเอซีทีเอช, ดู adrenocorticotrophic hormone [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Actinแอกทิน, แอคติน [การแพทย์]
Actingการแสดงบทบาท [TU Subject Heading]
Actinide seriesอนุกรมแอกทิไนด์, กลุ่มธาตุในตารางพีริออดิก ตั้งแต่ลำดับที่ 89 แอกทิเนียม (actinium, Ac) จนถึงลำดับที่ 103 ลอว์เรนเซียม (lawrencium, Lr) รวม 15 ธาตุ ซึ่งเป็นธาตุกัมมันตรังสีทั้งสิ้น [นิวเคลียร์]
Actinium sequenceอนุกรมแอกทิเนียม, กลุ่มนิวไคลด์ที่เกิดขึ้นตามลำดับจากการสลายของยูเรเนียม-235 นิวไคลด์สุดท้ายของอนุกรมนี้คือ ตะกั่ว-207 นิวไคลด์หลายชนิดที่มนุษย์ผลิตขึ้นก็มีการสลายตามอนุกรมนี้ [นิวเคลียร์]
Actinographแอคทิโนกราฟ [อุตุนิยมวิทยา]
Actinometerแอคทินอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดความเข้มของพลังงานการแผ่รังสี [อุตุนิยมวิทยา]
Actinomycesแอคติโนมัยเซส; แอกติโนไมซีส, เชื้อ; แอคติโนมัยซิส [การแพทย์]
Actinomycetes, Aerobicเชื้อพวกแอคติโนมัยซีตีส [การแพทย์]
Actinomycosisแอกติโนไมโคซิส, โรค; เชื้อแอคติโนมัยโคซิส; แอคติโนไมโคซิส; เชื้อแอ็กติโนมัยโคซิส; แอคติโนมัยโคซิส; ลำไส้ใหญ่อักเสบจากเชื้อรา [การแพทย์]
Actionการกระทำ, การออกฤทธิ์, พฤติการณ์, ลงมือทดลองปฏิบัติ, การเคลื่อนไหว, การทำงาน [การแพทย์]
Activateแอคติเวท, กระตุ้น [การแพทย์]
Activated Carbon ถ่านไวงาน ถ่านกัมมันต์ คาร์บอนกัมมันต์ ถ่านสังเคราะห์ซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดซับสูง [สิ่งแวดล้อม]
Activeว่องไว, ทำงานมาก, โรคในระยะติดต่อ, มีบทบาทเป็นผู้ชาย, ทำงาน, กำลังดำเนินอยู่ [การแพทย์]
Active windowวินโดว์ใช้งานในขณะใช้โปรแกรมบางโปรแกรม เราสามารถนำวินโดว์ขึ้นมาแสดงบนจอภาพได้หลายวินโดว์ แต่มีเพียงวินโดว์เดียวเท่านั้นที่เราทำงานด้วยได้และเรียกว่า วินโดว์ใช้งาน [คอมพิวเตอร์]
Activelyทางตรง [การแพทย์]
Activityกัมมันตภาพ, การสลายของนิวไคลด์กัมมันตรังสีต่อหน่วยเวลา ปัจจุบันหน่วยที่ใช้ คือ เบ็กเคอเรล คำนี้ตามรายงานฉบับที่ 33 ของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศด้านหน่วยและการวัดรังสี (International Commission on Radiation Units and Measurement: ICRU No. 33) ให้ความหมายว่า เป็นจำนวนของนิวไคลด์กัมมันตรังสีในขณะใดขณะหนึ่งที่สลายเปลี่ยนแปลงไปต่อวินาที (ดู Becquerel, Bq และ Curie, Ci ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Actomyosinแอ็คโตมัยโอซิน, แอ็คโตไมโอซิน [การแพทย์]
Actorsนักแสดง [TU Subject Heading]
Actressesนักแสดงสตรี [TU Subject Heading]
Actual costต้นทุนจริง [การบัญชี]
Adjuvant Activityส่งเสริมการทำงานของระบบ [การแพทย์]
Adverse drug reaction reporting systemsระบบการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา [TU Subject Heading]
Affirmative action programmeแผนงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม [เศรษฐศาสตร์]
After Action Reviewการทบทวนหลังทำงาน หรือหลังปฏิบัติ [การจัดการความรู้]
Allergen Extractsสารสกัดภูมิแพ้ [การแพทย์]
Allergenic Extractสารสกัดก่อภูมิแพ้ [การแพทย์]
Aloe Extractsสารสะกัดอะโล [การแพทย์]
Alphanumeric charactersอักขระอักษรเลขอักขระที่รวมทั้งตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z ตัวเลข 0-9 และอักขระพิเศษที่เราสามารถพิมพ์ด้วยแป้มพิมพ์ได้ ตลอดจนอักขระควบคุมต่างๆ ที่ใช้ควบคุมเครื่องพิมพ์ [คอมพิวเตอร์]
Angle of Refractionมุมหักเห [การแพทย์]
Annoying Factor เหตุรำคาญ เหตุรำคาญตามกฏหมายว่าด้วยสาธารณสุข [สิ่งแวดล้อม]
Anti Gray Hair Factorsกรดแพนโทเธนิค [การแพทย์]
Antibacterial Activityฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย, ทำลายเชื้อโรค [การแพทย์]
Antiviral Activityฤทธิ์ต้านไวรัส [การแพทย์]
Artefactเงาแปลกปลอม, เงาอื่นที่ไม่ต้องการ, ผลที่ไม่พึงประสงค์ [การแพทย์]
Artifactsสิ่งเทียม, สิ่งที่ไม่ต้องการในการบันทึก, วรจรไฟฟ้าที่รบกวนการทำงานของเครื่องมือ, ภาพหลอกลวง, มีตัวแปรมาก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
CD (n.) แผ่นซีดี (คำย่อของ compact disc) Syn. compact disc, disk
ern (n.) นกอินทรีทะเลปีกยาวพันธุ์ยุโรป มีชื่อในภาษาละตินว่า Haliactus albicilla Syn. sea eagle
erne (n.) นกอินทรีทะเลปีกยาวพันธุ์ยุโรป มีชื่อในภาษาละตินว่า Haliactus albicilla Syn. sea eagle
microsome (n.) ส่วนเล็กๆ ในไซโตปลาสซึมของเซลล์ active cell
OCR (abbr.) คำย่อของ Optical Character Recognition See also: การรู้จำตัวอักษร
sea eagle (n.) นกอินทรีทะเลปีกยาวพันธุ์ยุโรป มีชื่อในภาษาละตินว่า Haliactus albicilla
sea eagle (n.) นกอินทรีทะเลปีกยาวพันธุ์ยุโรป มีชื่อในภาษาละตินว่า Haliactus albicilla
กฎหมายตราสามดวง (n.) first Thai enacted law
กัดไม่ปล่อย (v.) take action seriously Syn. เอาเรื่อง
ขาดการติดต่อ (v.) lose contact with See also: fall out of contact with Syn. ไม่ติดต่อ Ops. มีการติดต่อ, ติดต่อ
คนรักษาการ (n.) one acting temporarily in place of
ฉุยฉายเข้าวัง (n.) an attitude assumed by Thai actors or dancers
ชักสีหน้า (v.) show dissatisfaction (toward someone) See also: suddenly turn hostile, be hostile to someone
ชักหน้า (v.) show dissatisfaction (toward someone) See also: suddenly turn hostile, be hostile to someone Syn. ชักสีหน้า
ช้ำรั่ว (n.) disease characterized by frequent urination Syn. โรคช้ำรั่ว
ดูท่าที (v.) try to find out the actual situation Syn. ดูลาดเลา
ดูทีท่า (v.) try to find out the actual situation Syn. ดูท่าที, ดูลาดเลา
ตัวหารร่วมมาก (n.) highest common factor, H.C.F. Syn. ห.ร.ม.
ตัวหารร่วมมาก (n.) highest common factor, H.C.F. Syn. ห.ร.ม.
ตีเสมอ (v.) presume to act as an equal See also: treat as an equal
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
That's exactly what a doctor told meนั่นแหล่ะคือสิ่งที่หมอบอกกับฉันอย่างแน่นอน
Where exactly are you?คุณอยู่ที่ไหนกันแน่
That's actually what he saidนั่นแหล่ะคือสิ่งที่เขาพูดจริงๆ
Do you know the exact date?คุณทราบวันที่ที่แน่นอนไหม
No, I have no contact with herไม่ ฉันไม่ได้ติดต่อกับเธอเลย
We must take action before it is too lateพวกเราต้องดำเนินการก่อนที่มันจะสาย
We should try to contact moreพวกเราควรพยายามติดต่อกันมากขึ้น
As a matter of fact you didจริงๆ แล้วคุณทำ(ปลุก)
We don't exactly have a playtime like youพวกเราไม่ได้มีเวลาเล่นเหมือนคุณแน่นอน
In fact I don't think you could have done it betterจริงๆ แล้วฉันไม่คิดว่าคุณสามารถทำมันได้ดี
Don't act like you haven't done it beforeอย่าแสดงเหมือนกับว่าคุณไม่เคยทำมันมาก่อน
I understand exactly how you feelฉันเข้าใจอย่างแท้จริงถึงความรู้สึกของคุณ
You look exactly the same as you didคุณดูเหมือนเดิมอย่างที่เคยเป็นจริงๆ
I will contact you in Bangkok when you get backฉันจะติดต่อคุณที่กรุงเทพฯเมื่อคุณกลับมา
Certainly, I listen practically every nightแน่นอน ฉันฟังมันเกือบจะทุกคืน
It was actually lots of funมันสนุกมากจริงๆ
I'm practicing English with my friendsฉันกำลังฝึกภาษาอังกฤษกับเพื่อนๆ
The thing that bothered him most was the fact that…สิ่งที่รบกวนเขามากที่สุดก็คือความจริงที่ว่า...
I've tried to do my best to act normallyฉันพยายามอย่างที่สุดที่จะทำตัวปกติ
I assume from your reaction that…ฉันสันนิษฐานเอาจากปฏิกิริยาของคุณว่า
If we don't act now, it's going to be too lateถ้าเราไม่ทำอะไรตอนนี้ มันก็จะสายเกินไปนะ
Who are the leading actors? (Who's in it?)ใครเป็นนักแสดงนำ?
Will you practice with me, please?คุณจะฝึกซ้อมกับฉันหน่อยได้ไหม ได้โปรดเถอะ?
But I did very badly in my practice test last weekแต่ฉันทำได้แย่มากๆ ตอนสอบปฏิบัติสัปดาห์ที่ผ่าน
You acted like a grown upคุณทำตัวเป็นผู้ใหญ่
He contacted me a few weeks ago via e-mailเขาติดต่อกับผมทางอีเมลเมื่อสองสามสัปดาห์มาแล้ว
That is exactly what I am doingนั่นแหล่ะคือสิ่งที่ฉันกำลังทำอยู่
I can't remember exactly where, but we can look it upฉันไม่สามารถจำได้แน่นอนว่าที่ไหน แต่เราสามารถค้นหามันได้
In fact, you're not allowed to receive any calls, other than from meจริงๆ แล้วเธอไม่ได้รับอนุญาตให้รับโทรศัพท์ใดๆ นอกจากของฉัน
Respect that fact every second of every dayคำนึงข้อเท็จจริงนั้นทุกวินาทีทุกวัน
And what exactly do you want in return?และจริงๆ แล้วคุณอยากได้อะไรตอบแทนคืน
I'm exactly where I'm supposed to beฉันอยู่ในที่ที่ฉันควรจะอยู่แล้วจริงๆ
I'm afraid I don't know exactly what this book is aboutเกรงว่าฉันไม่ทราบจริงๆว่าหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร
Do you find it hard to hide the fact that you're broke?คุณพบว่ามันเป็นการยากที่จะซ่อนความจริงว่าคุณถังแตกใช่ไหม?
What exactly do you want in return?จริงๆ แล้วคุณอยากได้อะไรตอบแทนคืนล่ะ
I'm actually not sure, I'll talk to you laterจริงๆ แล้วฉันไม่ค่อยแน่ใจ ฉันจะพูดคุยกับคุณทีหลัง
You're not exactly what you seem, are you?คุณไม่ใช่อย่างที่เห็นนี่ใช่ไหม?
Calm down, don't act like this!สงบหน่อย อย่าทำอย่างนั้น
You have no idea of consequences of your actions, do you?นี่เธอไม่รู้เลยหรือว่าผลการกระทำของเธอจะออกมาเป็นอย่างไร?
I'm afraid I don't know exactly what your book is aboutเกรงว่าฉันไม่ทราบจริงๆ ว่าหนังสือของคุณเกี่ยวกับเรื่องอะไร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They ain't actin' this way for nothin'.พวกเขาไม่ได้การแสดง'วิธีนี้ เพื่ออะไร'
Behind it was the dynamic Adenoid Hynkel, whose genius ran the nation, whose ceaseless activity kept him occupied every moment of the day.เบื้องหลัง ซึ่งเต็มไปด้วยขุมพลังแห่ง อดีนอย เฮนเคน ผู้มีพลังในการขับเคลื่อนประเทศ ทำงานโดยไม่หยุดหย่อน แม้ทุกวันจะมีแต่ความวุ่นวาย
A parachute. The most compact in the world.ร่มชูชีพ ที่ขนาดเล็กที่สุดในโลก
25 million for prison camps? We need to manufacture munitions.25 ล้านใช้ในค่ายกักกัน เราต้องการผลิตอาวุธ
You can learn. You can practice on Hannah.นายเรียนรู้ได้ นายน่าจะลองกับ ฮันนาห์ เป็นคนแรกนะ
His Excellency is about to greet the Bacterian ambassador.กองเกียรติยศกำลังทำความเคารพ ท่านผู้นำ นำโดย ทูตของเหล่า แบคทีเรีย.
You cannot treat Bacteria this way.แกไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้หรอก
I'll take the Bacterian people and tear them apart, like this!ฉันจะฆ่า ประชากรเชื้อโรคNและจะฉีกมันเป็นชิ้นๆ
They stand in the way of action. Therefore, we abolish them.พวกเขายึดหมั่นในสิ่งที่ทำอยู่ ดังนั้นเราจึงตัดขาดพวกเขา
And with that personality, that profile, that physique, why, he's a natural born actor, eh, Giddy?บุคลิกภาพโปรไฟล์ที่ร่างกาย นั้น ทำไมเขาเป็นนักแสดงที่เกิดจาก ธรรมชาติ, เอ๊ะ, หวิว?
Hi diddle dee dee An actor's life for meสวัสดี ดี โกง ดี ชีวิตของ นักแสดงสำหรับฉัน
Hi diddle dee day An actor's life is gayสวัสดีวันดีโกงชีวิตของ นักแสดงเป็นเกย์

*act* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不名数[bù míng shù, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄕㄨˋ, 不名数 / 不名數] abstract number
大要[dà yào, ㄉㄚˋ ㄧㄠˋ, 大要] abstract; gist; main points
抽象代数[chōu xiàng dài shù, ㄔㄡ ㄒㄧㄤˋ ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ, 抽象代数 / 抽象代數] abstract algebra
抽象思维[chōu xiàng sī wéi, ㄔㄡ ㄒㄧㄤˋ ㄙ ㄨㄟˊ, 抽象思维 / 抽象思維] abstract thought; logical thinking
抽象词[chōu xiàng cí, ㄔㄡ ㄒㄧㄤˋ ㄘˊ, 抽象词 / 抽象詞] abstract word
不得已[bù dé yǐ, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄧˇ, 不得已] act against one's will; have no alternative but to; have to; to have no choice; must
不知死活[bù zhī sǐ huó, ㄅㄨˋ ㄓ ㄙˇ ㄏㄨㄛˊ, 不知死活] act recklessly
主动免疫[zhǔ dòng miǎn yì, ㄓㄨˇ ㄉㄨㄥˋ ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ, 主动免疫 / 主動免疫] active immunity
变通[biàn tōng, ㄅㄧㄢˋ ㄊㄨㄥ, 变通 / 變通] pragmatic; flexible; to act differently in different situations; to accommodate to circumstances
[jù, ㄐㄩˋ, 据] according to; to act in accordance with; to depend on; to seize; to occupy
[jù, ㄐㄩˋ, 据 / 據] according to; to act in accordance with; to depend on; to seize; to occupy
精密[jīng mì, ㄐㄧㄥ ㄇㄧˋ, 精密] accuracy; exact; precise; refined
准确[zhǔn què, ㄓㄨㄣˇ ㄑㄩㄝˋ, 准确 / 準確] accurate; exact; precise
精准[jīng zhǔn, ㄐㄧㄥ ㄓㄨㄣˇ, 精准 / 精準] accurate; exact; precision
代理[dài lǐ, ㄉㄞˋ ㄌㄧˇ, 代理] acting (temporarily filling a position); to act for; a surrogate
伶人[líng rén, ㄌㄧㄥˊ ㄖㄣˊ, 伶人] actor; actress
使徒行传[shǐ tú xíng zhuàn, ㄕˇ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄨㄢˋ, 使徒行传 / 使徒行傳] Acts of the Apostles
便宜行事[biàn yí xíng shì, ㄅㄧㄢˋ ㄧˊ ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ, 便宜行事] act at one's discretion; act as one sees fit
假吏[jiǎ lì, ㄐㄧㄚˇ ㄌㄧˋ, 假吏] acting magistrate; temporary official (in former times)
其实[qí shí, ㄑㄧˊ ㄕˊ, 其实 / 其實] actually; that is not the case; in fact; really
出面[chū miàn, ㄔㄨ ㄇㄧㄢˋ, 出面] act in a (official or personal) capacity
演技[yǎn jì, ㄧㄢˇ ㄐㄧˋ, 演技] acting; performing skills
[ā, ㄚ, 锕 / 錒] actinium Ac89, actinoid element
锕系元素[ā xì yuán sù, ㄚ ㄒㄧˋ ㄩㄢˊ ㄙㄨˋ, 锕系元素 / 錒系元素] actinoids (rare earth series), namely: actinium Ac89 錒|锕, thorium Th90 釷|钍, protoactinium Pa91 鏷|镤, uranium U92 鈾|铀, neptunium Ne93 镎|镎, plutonium Pu94 鈈|钚, americium Am95 镅|镅, curium Cm96 鋦|锔, berkelium Bk97 錇|锫, californium Cf98 鐦|锎, einsteinium Es99 鎄|
行动计划[xíng dòng jì huà, ㄒㄧㄥˊ ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ, 行动计划 / 行動計劃] action plan
行为[xíng wéi, ㄒㄧㄥˊ ㄨㄟˊ, 行为 / 行為] action; conduct; behavior; activity
超距作用[chāo jù zuò yòng, ㄔㄠ ㄐㄩˋ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, 超距作用] action at a distance (e.g. gravitational force)
活性炭[huó xìng tàn, ㄏㄨㄛˊ ㄒㄧㄥˋ ㄊㄢˋ, 活性炭] activated carbon
[wěi, ㄨㄟˇ, 娓] active; comply with
实职[shí zhí, ㄕˊ ㄓˊ, 实职 / 實職] active participation
活动桌面[huó dòng zhuō miàn, ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ ㄓㄨㄛ ㄇㄧㄢˋ, 活动桌面 / 活動桌面] active desktop
活火山[huó huǒ shān, ㄏㄨㄛˊ ㄏㄨㄛˇ ㄕㄢ, 活火山] active volcano
活跃[huó yuè, ㄏㄨㄛˊ ㄩㄝˋ, 活跃 / 活躍] active; vigorous
积极[jī jí, ㄐㄧ ㄐㄧˊ, 积极 / 積極] active; energetic; vigorous; positive (outlook); proactive
肯定并例句[kěn dìng bìng lì jù, ㄎㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄅㄧㄥˋ ㄌㄧˋ ㄐㄩˋ, 肯定并例句 / 肯定並例句] active conjoined sentence
自动免疫[zì dòng miǎn yì, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ, 自动免疫 / 自動免疫] active immunity
蹦达[bèng dá, ㄅㄥˋ ㄉㄚˊ, 蹦达 / 蹦達] active; still bouncy (esp. of old person)
活动[huó dòng, ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ, 活动 / 活動] activity; exercise; behavior
活动中心[huó dòng zhōng xīn, ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, 活动中心 / 活動中心] activity center
演员[yǎn yuán, ㄧㄢˇ ㄩㄢˊ, 演员 / 演員] actor or actress; performer

*act* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation)
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation)
@系[アットけい, atto kei] (n) (See ローグライク) roguelike (character display computer game)
10進小数;十進小数[じっしんしょうすう, jisshinshousuu] (n) {comp} decimal fraction
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada)
1982年憲法[せんきゅうひゃくはちじゅうにねんけんぽう, senkyuuhyakuhachijuuninenkenpou] (n) Constitution Act, 1982 (part of the Canadian Constitution)
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC
ABM[エービーエム, e-bi-emu] (n) (1) antiballistic missile; ABM; (2) activity-based management; ABM
ACRS[エーシーアールエス, e-shi-a-ruesu] (n) Advisory Committee on Reactor Safeguards; ACRS
ADHD[エーディーエッチディー, e-dei-ecchidei-] (n) attention-deficit hyperactivity disorder; ADHD
AGR[エージーアール, e-ji-a-ru] (n) advanced gas-cooled reactor; AGR
BWR[ビーダブリューアール, bi-daburyu-a-ru] (n) boiling-water reactor; BWR
B専;ビー専[ビーせん, bi-sen] (n) (sl) (See ブス専) attraction to ugly people
CAM[キャム, kyamu] (n) {comp} computer-aided manufacturing; CAM
CANDU炉[キャンドゥろ, kyandou ro] (n) CANDU reactor; Candu reactor
CD[シーディー, shi-dei-] (n) (1) (See コンパクトディスク) compact disk; CD; (2) (See キャッシュディスペンサー) cash dispenser; (3) (See 譲渡可能定期預金証書) (negotiable) certificate of deposit
CD−ROM;CDROM[シーディーロム, shi-dei-romu] (n) compact disk read-only memory; CD-ROM
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P)
ETR[イーティーアール, i-tei-a-ru] (n) engineering testing reactor; ETR
HWR[エッチダブリューアール, ecchidaburyu-a-ru] (n) (See 重水炉) heavy-water reactor; HWR
JMTR[ジェーエムティーアール, jie-emutei-a-ru] (n) Japan Material Test Reactor; JMTR
JPDR[ジェーピーディーアール, jie-pi-dei-a-ru] (n) Japan Power Demonstration Reactor; JPDR
LWR[エルダブリューアール, erudaburyu-a-ru] (n) (See 軽水炉) light-water reactor; LWR
MTR[エムティーアール, emutei-a-ru] (n) material testing reactor; MTR
NPO法[エヌピーオーほう, enupi-o-hou] (n) (See 特定非営利活動促進法) the NPO Law (1998); Law Concerning the Promotion of Specific Non-Profit Organization Activities
OEM[オーイーエム, o-i-emu] (n) {comp} original equipment manufacturer; OEM
PCR法[ピーシーアールほう, pi-shi-a-ru hou] (n) (See ポリメラーゼ連鎖反応法) polymerase chain reaction (method) (PCR)
PUREX[ピューレックス, pyu-rekkusu] (n) plutonium-uranium extraction; PUREX
PWR[ピーダブリューアール, pi-daburyu-a-ru] (n) pressurized-water reactor; PWR
Q熱[キューねつ, kyu-netsu] (n) Q fever (extremely contagious bacterial disease with flu-like symptoms)
Rh因子[アールエッチいんし, a-ruecchi inshi] (n) Rh factor (Rhesus factor)
RV[アールブイ, a-rubui] (n) (1) (See アールブイ車) recreational vehicle; RV; sports utility vehicle; SUV; (2) (See 原子炉格納容器) reactor vessel; (3) reentry vehicle; (4) Revised Version; RV
アーチファクト;アーティファクト[, a-chifakuto ; a-teifakuto] (adj-na) artifact
アービトラージ取引[アービトラージとりひき, a-bitora-ji torihiki] (n) (See 裁定取引) arbitrage; arbitrage position; arbitrage transaction
アーム[, a-mu] (n) (1) arm; (2) automated retroactive minimal moderation; ARMM; (P)
アーユルヴェーダ[, a-yuruve-da] (n) Ayurveda (traditional system of medicine practiced in India)
アールエイチ[, a-rueichi] (n) Rh; Rhesus factor
アイコンキャラクタ[, aikonkyarakuta] (n) {comp} icon character
アイコンタクト[, aikontakuto] (n) eye contact
アイソタクチックポリオレフィン[, aisotakuchikkuporiorefin] (n) isotactic polyolefin
Japanese-English: COMDICT Dictionary
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction
アクセス機構[アクセスきこう, akusesu kikou] access mechanism, actuator
アクセント付き文字[アクセントつきもじ, akusento tsukimoji] accented character
アクチュエータ[あくちゅえーた, akuchue-ta] access mechanism (e.g. disk), actuator
アクティビティ属性[アクティビティぞくせい, akuteibitei zokusei] activity attributes
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set
アクティブ[あくていぶ, akuteibu] active
アクティブウィンドウ[あくていぶういんどう, akuteibuuindou] active window
アクティブエックス[あくていぶえっくす, akuteibuekkusu] ActiveX
アクティブエックスドキュメンツ[あくていぶえっくすどきゅめんつ, akuteibuekkusudokyumentsu] ActiveX Documents
アクティブサーバページズ[あくていぶさーばぺーじず, akuteibusa-bape-jizu] ActiveServerPages
アクティブデスクトップ[あくていぶですくとっぷ, akuteibudesukutoppu] Active Desktop
アクティブパール[あくていぶぱーる, akuteibupa-ru] Active Perl
アクティブフィルタ[あくていぶふぃるた, akuteibufiruta] active filter
アクティブマトリクスディスプレイ[あくていぶまとりくすでいすぷれい, akuteibumatorikusudeisupurei] active matrix display
アクティブ化[アクティブか, akuteibu ka] activate
あらまし[あらまし, aramashi] abstract
アンテナ利得率[あんてなりとくりつ, antenaritokuritsu] antenna gain factor
インパクトプリンタ[いんぱくとぷりんた, inpakutopurinta] impact printer
エスケープ文字[エスケープもじ, esuke-pu moji] escape character (ESC)
キャム[きゃむ, kyamu] Computer-Aided Manufacturing, CAM
キャラクタ[きゃらくた, kyarakuta] character
キャラクターコード[きゃらくたーこーど, kyarakuta-ko-do] character code
キャラクタコード[きゃらくたこーど, kyarakutako-do] character code
キャラクタジェネレータ[きゃらくたじえねれーた, kyarakutajienere-ta] character generator
キャラクタセット[きゃらくたせっと, kyarakutasetto] character set
キャラクタフォーマット[きゃらくたふぉーまっと, kyarakutafo-matto] character format
キャラクタプリンタ[きゃらくたぷりんた, kyarakutapurinta] character printer
キャラクタ集合[キャラクタしゅうごう, kyarakuta shuugou] character set
ギリシア文字[ぎりしあもじ, girishiamoji] Greek character(s)
コード化文字集合[コードかもじしゅうごう, ko-do kamojishuugou] coded character set
コード拡張文字[コードかくちょうもじ, ko-do kakuchoumoji] code extension character
コミットメント[こみっとめんと, komittomento] transaction commitment, commitment
コロン[ころん, koron] colon (character) "
コンタクト[こんたくと, kontakuto] contact
コンパクトディスク[こんぱくとでいすく, konpakutodeisuku] compact disc, CD
コンパクトプロ[こんぱくとぷろ, konpakutopuro] Compact Pro
コンピューター援用生産[コンピューターえんようせいさん, konpyu-ta-enyouseisan] computer-aided manufacture, CAM
コンピュータ統合生産[コンピュータとうごうせいさん, konpyu-ta tougouseisan] CIM, Computer Integrated Manufacturing
サービス品質契約[サービスひんしつけいやく, sa-bisu hinshitsukeiyaku] quality of service agreement, contract
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
下請会社[したうけがいしゃ, shitaukegaisha] Thai: บริษัทที่ทำสัญญารับเหมาะ English: contract company
検査[けんさ, kensa] Thai: การตรวจสอบ English: inspection (e.g. customs, factory) (vs)
製品[せいひん, seihin] Thai: ผลิตภัณฑ์ English: manufactured goods
可能[かのう, kanou] Thai: มีทางเป็นไปได้ English: practicable
字源[じげん, jigen] Thai: ที่มาของตัวอักษร English: construction of character
対話[たいわ, taiwa] Thai: การสนทนาพูดตอบโต้ English: interactive
常分数[じょうぶんすう, joubunsuu] Thai: สัดส่วนที่เหมาะสม English: proper fraction
活動[かつどう, katsudou] Thai: การกระทำ English: action
活動[かつどう, katsudou] Thai: กิจกรรม English: activity
特色[とくしょく, tokushoku] Thai: คุณลักษณะพิเศษ English: characteristic
現に[げんに, genni] Thai: ในความเป็นจริง English: actually
生産[せいさん, seisan] Thai: ผลิตผลจากโรงงานอุตสาหกรรม English: manufacture
衝撃[しょうげき, shougeki] Thai: แรงสั่นสะเทือน English: impact

*act* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; offense (Am.) ; transgression ; infringement ; misdemeanor FR: transgression [f] ; infraction [f]
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work ; trade FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; activités [fpl] ; carrière [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.) ; business [m] (vx)
อาชีพหลัก[n. exp.] (āchīp lak) EN: main occupation FR: activité de base [f] ; activité principale [f] ; activité première [f] ; profession principale [f]
อาชีพปัจจุบัน[n. exp.] (āchīp patju) EN: FR: occupation actuelle [f]
อาชีพรอง[n. exp.] (āchīp røng) EN: FR: activité d'appoint [f] ; travail d'appoint [m] ; activité secondaire [f]
อาชีพที่ผิดกฎหมาย[n. exp.] (āchīp thī p) EN: illegal occupation FR: activité illégale [f]
อะดรีโนคอร์ติโคโทรฟิน[n.] (adrīnōkhøti) EN: adrenocorticotropin (ACTH) ; adrenocorticotrophin (ACTH) FR:
แอ็กชัน[n.] (aekchan) EN: action FR: action [f]
แอกชันโพเทนเชียล[n. exp.] (aekchan phō) EN: action potential FR:
แอกทิน[n.] (aēkthin) EN: actin FR: actine [f]
แอกทิไนด์[n.] (aēkthinai) EN: Actinide FR: actinide [m]
แอกทิเนียม = แอ๊กทิเนี่ยม[n.] (aēkthinīem) EN: actinium FR: actinium [m]
แอคทีฟ = แอกทีฟ[adj.] (aēkthīp) EN: active FR: actif
แอ๊คติวิสต์[n.] (aekthīt) EN: activist FR: activiste [m]
แอคติวิชัน[n.] (aēkthiwicha) EN: activation FR: activation [f]
แอคทิวิตี้ = แอคทิวิตี ; แอคติวิตี้ = แอคติวิตี[n.] (aēkthiwitī ) EN: activity FR: activité [f]
อาหารนม[n. exp.] (āhān nom) EN: dairy product FR: produit lacté [m] ; produit laitier [m]
ไอโซโทปกัมมันตรังสี[n. exp.] (aisōthōp ka) EN: radioisotope ; radioactive isotope FR: isotope radioactif [m]
อักขระ[n.] (akkhara) EN: character ; letter ; alphabet ; ideograph ; hieroglyph ; script FR: lettre [f] ; caractère [m] ; idéogramme [m]
อักขร-[pref.] (akkhara-) EN: character ; letter ; alphabet ; ideograph ; hieroglyph ; script FR: lettre [f] ; caractère [m] ; idéogramme [m]
อักษร[n.] (aksøn) EN: letter of alphabet ; letter ; alphabet FR: lettre de l'alphabet [f] ; lettre [f] ; consonne [f] ; caractère alphabétique [m] ; caractère [m] ; alphabet [m]
อลังการ[adj.] (alangkān) EN: attractively decorated ; dazzlingly beautified ; splendiferous ; resplendent FR:
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; act up ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; kick up a fuss ; bully ; make a scene ; go berserk ; bluster FR: semer le désordre
อลงการ[adj.] (alongkān) EN: attractively decorated FR:
อังก์[n.] (ang) EN: act FR: acte [m]
อันตรกิริยา[n.] (antarakiriy) EN: interaction FR: interaction [f]
อันตรกิริยาระหว่างยา ; อันตรกิริยาของยา[n. exp.] (antarakiriy) EN: drug interaction FR:
อันตรกิริยาอย่างอ่อน[n. exp.] (antarakiriy) EN: weak interaction ; weak force ; weak nuclear force FR: interaction faible [f] ; force faible [f]
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum FR: fripon [m]
อันธพาล[adj.] (anthaphān) EN: delinquent ; rascally ; wayward ; rough ; unruly; refractory ; recalcitrant ; social evil doer FR:
อันที่จริง[adv.] (anthījing ) EN: in fact ; as a matter of fact ; de facto ; actually ; in truth ; in reality ; after all FR: en fait ; à vrai dire ; en vérité ; en réalité ; après tout
อันที่จริงแล้ว[adv.] (anthījing ) EN: in fact FR: à vrai dire ; pour tout dire
เอาหัวชนฝา[adj.] (ao hūa chon) EN: intractable ; obdurate FR:
เอาเรื่อง[v.] (aoreūang) EN: take action ; press the matter FR:
อัพเดทข่าวสาร[n. exp.] (apdēt khāos) EN: FR: actualisation des informations
อาศัยว่า[X] (āsai wā) EN: because ; relying on ; relying on the fact that ; on the basis FR:
อัชฌาสัย[X] (atchāsai) EN: friendly disposition ; pleasant nature ; pleasant personality ; good character FR:
อัดแน่น[v.] (atnaen) EN: compact ; squash FR:
อัตโนมัติ[adj.] (attanōmat) EN: automatic ; self-acting ; automated FR: automatique ; automatisé
อรรถคดี[n.] (atthakhadī) EN: lawsuit ; case ; legal action ; legal case ; legal proceedings ; litigation FR: procès [m]

*act* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klagerücknahme {f}abandonment of action
Verfahrenseinstellung {f}abatement of action
Abriebverhalten {n}abrasion characteristics
Rückwirkungsfreiheit {f}absence of reaction
Akzentbuchstabe {m}accent character
Zusatzvertrag {m}accessory contract
Gefälligkeitsgarantie {f}accommodation contract
schutzgutorientiert {adj}according to environmental factors worthy of being protected
Aufzinsungsfaktor {m}accumulation factor
Batteriefahrbetrieb {m}accumulator traction
Tatsachenentscheid {m}decision based on facts
Ackerschlepper {m}agricultural tractor; tractor
Ackerschlepperfrontreifen {m}front wheel tractor tyre; tractor front tyre (agricultural)
erworben {adj} | erworbene Eigenschaftenacquired | acquired characteristics
Actinium {n} [chem.]actinium
schauspielerisch {adj} | schauspielerische Begabungacting | talent for acting; acting talent
Aktennotiz {f} mit Festlegung der Aktionspunkteaction memo
Ehrenbeleidigungsklage {f}action for libel; action for slander; libel action
Ehrverletzungsprozess {m}action for libel; action for slander; libel action
Aktive {m,f}; Aktiveractive participant
Aktivsaldo {n}; aktive Handelsbilanz [fin.]active trade balance
Arbeitszustand {m} des Übertragungskanals [comp.]active data link channel
Wirkwiderstand {m} [electr.]active resitance; actual resistance
aktiv; tätig {adj} | aktiver | am aktivstenactive | more active | most active
Bewegungshäufigkeit {f} einer Dateiactivity rate
Istbestand {m}actual result; actual amount; actual stock
Istmaß {n}; Maßstab 1:1actual size
Anzeigenvertrag {m}advertising contract
Beratungstätigkeit {f}advisory activity
Beratungsvertrag {m}advisory contract
Affekthandlung {f}emotional act
Fördermaßnahmen {pl} zugunsten benachteiligter Gruppenaffirmative action
Agalaktie {f}; Fehlen der Milchproduktion in der Stillzeit [med.]agalactia
Vertretungsvertrag {m}agency contract
Gesamtwirtschaftsaktivität {f}aggregate economic activity
Flugzeughersteller {m}aircraft manufacturer
Zeitzuschlagfaktor {m}allowance factor
Buchstabenvorrat {m}alphabetic character set
Vertragsänderung {f}alteration of contract
Doppelfunktionstaste {f}alternate action key

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *act*
Back to top