ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

claim

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *claim*, -claim-

claim ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
claim (n.) การเรียกร้อง Syn. demand, request, call
claim (vt.) เรียกร้อง Syn. demand, require
claim (vt.) อ้าง See also: กล่าวอ้าง
claim against (phrv.) เรียกร้องให้จ่าย See also: อ้างสิทธิ์ให้จ่าย
claim back (phrv.) เรียกร้องเงินคืน
claim for (phrv.) เรียกร้องให้จ่ายสำหรับ
claim for (phrv.) อ้างในสิทธิ์ของ
claim from (phrv.) เรียกร้องค่าชดเชย
claimant (n.) ผู้ที่เรียกร้องสิทธิ Syn. petitioner, claimer
claimer (n.) ผู้ที่เรียกร้องสิทธิ Syn. petitioner
English-Thai: HOPE Dictionary
claim(เคลม) vt.,n. (การ) เรียกร้อง,อ้างสิทธิ,อ้าง,สิทธิเรียกร้อง,สิทธิ,สิทธิเรียกร้อง,สิ่งที่เรียกร้อง
claimant(เคล'เมินทฺ) n. ผู้เรียกร้อง,ผู้อ้างสิทธิ
English-Thai: Nontri Dictionary
claim(n) สิทธิ,คำร้อง,การเรียกร้องสิทธิ์,การอ้างสิทธิ
claimant(n) ผู้อ้างสิทธิ,ผู้เรียกร้องสิทธิ์,โจทก์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
claim๑. ข้อเรียกร้อง๒. การใช้สิทธิเรียกร้อง๓. การอ้างสิทธิ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
claimantผู้เรียกร้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Claimการทวง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฟ้องหย่า (v.) enter a claim for divorce See also: enter suit for divorce
ทวงสิทธิ (v.) claim See also: demand, request, press, require Syn. อ้างสิทธิ์, ทวงถาม, เรียกเอา, อ้าง, เรียกร้อง Ops. ให้สิทธิ์
อวดอ้าง (v.) claim See also: boast, brag Syn. กล่าวอ้าง, อ้าง
อ้างว่า (v.) claim See also: cite, mention Syn. อ้างถึง, กล่าวถึง
อ้างสิทธิ์ (v.) claim See also: possess Syn. ถือสิทธิ์
เรียกเอา (v.) claim See also: demand, request, press, require Syn. อ้างสิทธิ์, ทวงถาม, อ้าง, เรียกร้อง Ops. ให้สิทธิ์
เอ่ยอ้าง (v.) claim See also: profess
ตู่ (v.) claim ownership without justification See also: make a false claim for another´s possession, assume or feign ownership, acquire possession by force or fraud Syn. ทึกทัก
ขี้ตู่ (v.) be apt to make false claims See also: falsely claim as one´s own Syn. ขี้ตู่กลางนา
ขี้ตู่กลางนา (v.) be apt to make false claims See also: falsely claim as one´s own
คำฟ้องแย้ง (n.) counter-claim See also: counter-prosecution, countercharge
ทวงถาม (v.) press the claim See also: claim, ask for, press for payment Syn. ทวงหนี้, เรียกเอา, เรียกร้อง, ทวงสิทธิ์, ทวง Ops. ใช้คืน, ใช้หนี้
ทวงหนี้ (v.) press the claim See also: claim, ask for, press for payment Syn. เรียกเอา, เรียกร้อง, ทวงสิทธิ์, ทวง Ops. ใช้คืน, ใช้หนี้
บุกเบิก (v.) reclaim See also: open up
ป่าประกาศ (v.) proclaim See also: publicize, broadcast, announce Syn. ประกาศ, ป่าวร้อง
ป่าว (v.) proclaim See also: publicize, broadcast, announce Syn. ประกาศ, ป่าวร้อง, ป่าประกาศ
ป่าวร้อง (v.) proclaim See also: declare Syn. ป่าว, ประกาศ, ป่าวประกาศ
ฟ้องแย้ง (n.) counter-claim See also: counter-prosecution, countercharge Syn. คำฟ้องแย้ง
อุทาน (v.) exclaim See also: interject, ejaculate
เรียกเอา (v.) press the claim See also: claim, ask for, press for payment Syn. ทวงหนี้, เรียกร้อง, ทวงสิทธิ์, ทวง Ops. ใช้คืน, ใช้หนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Gentlemen, may I claim your indulgence for a moment?สุภาพบุรุษ ผมขอให้เขา ปล่อยตัวผมชั่วคราว
That's the one privilege I claim as the host. What will you be? Alice in Wonderland, with that ribbon around your hair?เจ้าภาพก็มีอภิสิทธิ์แบบนี้ล่ะ แล้วคุณจะเป็นอะไร เป็นอลิซในแดนมหัศจรรย์มีโบว์ผูกผมดีมั้ย
The situation is that apparently a great white shark has staked a claim in the waters off Amity Island.สถานการณ์ที่เห็นชัดๆ ก็คือ ฉลามขาว... เข้ายึดพื้นที่น่านนํ้านอกเกาะอามิตี้
Is God going to reveal himself to you, as you claim he has?พระเจ้าจะแสดงตนต่อหน้าคุณ อย่างที่คุณบอกเหรอ
Not as I claim he has. As he has.ผมไม่ได้บอกว่าท่านจะทำ ท่านทำไปแล้ว
Now, if, as you also claim it is God's opinion that we should all make our own decisions and abide by them accordingly then I must also rule that on the basis of the evidence...และถ้า... ถ้าคุณบอกด้วยว่า เป็นความเห็นของพระเจ้า ว่าเราควรจะตัดสินใจกันเอง
If no one makes a claim to it, I say we can forget it.ถ้าไม่มีใครทำให้การเรียกร้อง ให้มัน ฉันบอกว่าเราสามารถลืมมัน
Please have your baggage claim checks ready to show upon leaving the terminal.กรุณารับกระเป๋าคืนได้ ซึ่งพร้อมแล้วที่ท่าผู้โดยสารขาออก
Let every Indian claim it as his right.ชาวอินเดียทุกคนมีสิทธิเป็นเจ้าของ
Come on, you won the brass ring. Come claim it.ไม่เอาน่ะ คุณคือผู้ชนะ มารับรางวัลของคุณไป
The police claim that you were in Guildford on the night of the bombing.ตำรวจอ้างว่าคุณอยู่ใน Guildford ในคืนของระเบิด
Come and claim your place in the pantheon.มาช่วยกันสร้างประวัติศาสตร์กันเถอะ

claim ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自称[zì chēng, ㄗˋ ㄔㄥ, 自称 / 自稱] call oneself; claim to be; profess
要求[yāo qiú, ㄧㄠ ㄑㄧㄡˊ, 要求] request; require; stake a claim (to something); to ask; to demand
喝采[hè cǎi, ㄏㄜˋ ㄘㄞˇ, 喝采] acclaim; cheer
宣称[xuān chēng, ㄒㄩㄢ ㄔㄥ, 宣称 / 宣稱] assert; claim
惊叹不已[jīng tàn bù yǐ, ㄐㄧㄥ ㄊㄢˋ ㄅㄨˋ ㄧˇ, 惊叹不已 / 驚嘆不已] to exclaim in astonishment
欢呼[huān hū, ㄏㄨㄢ ㄏㄨ, 欢呼 / 歡呼] cheer for; acclaim
反诉[fǎn sù, ㄈㄢˇ ㄙㄨˋ, 反诉 / 反訴] counter-claim; counter-charge (in legal case)
宣告[xuān gào, ㄒㄩㄢ ㄍㄠˋ, 宣告] declare; proclaim
免责条款[miǎn zé tiáo kuǎn, ㄇㄧㄢˇ ㄗㄜˊ ㄊㄧㄠˊ ㄎㄨㄢˇ, 免责条款 / 免責條款] disclaimer
免责声明[miǎn zé shēng míng, ㄇㄧㄢˇ ㄗㄜˊ ㄕㄥ ㄇㄧㄥˊ, 免责声明 / 免責聲明] disclaimer; statement denying or limiting responsibility
满堂彩[mǎn táng cǎi, ㄇㄢˇ ㄊㄤˊ ㄘㄞˇ, 满堂彩 / 滿堂彩] everyone present applauds; universal acclaim; a standing ovation; to bring the house down
[kěn, ㄎㄣˇ, 垦 / 墾] reclaim (land)
武术[wǔ shù, ˇ ㄕㄨˋ, 武术 / 武術] military skill or technique (in former times); all kinds of martial art sports (some claiming spiritual development); self-defense; tradition of choreographed fights from opera and film (recent usage); also called kungfu 功夫
分庭抗礼[fēn tíng kàng lǐ, ㄈㄣ ㄊㄧㄥˊ ㄎㄤˋ ㄌㄧˇ, 分庭抗礼 / 分庭抗禮] peer competition; to function as rivals; to make claims as an equal
朗诵[lǎng sòng, ㄌㄤˇ ㄙㄨㄥˋ, 朗诵 / 朗誦] read aloud with expression; recite; declaim
[yún, ㄩㄣˊ, 畇] reclaimed land
[tàn, ㄊㄢˋ, 叹 / 嘆] sigh; gasp; exclaim
[tàn, ㄊㄢˋ, 叹 / 歎] sigh; gasp; exclaim

claim ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クレーム[, kure-mu] (n) (1) customer complaint seeking compensation; claim (for compensation); (2) (general) complaint; objection; (3) (See クリーム) cream (fre
クレームトークン[, kure-muto-kun] (n) {comp} claim token
人間宣言[にんげんせんげん, ningensengen] (n) Declaration of Humanity (wherein Hirohito renounced the imperial claim to divinity; Jan. 1, 1946)
先取特権[せんしゅとっけん;さきどりとっけん, senshutokken ; sakidoritokken] (n) statutory lien; preferential right; prior claim
功を争う[こうをあらそう, kouwoarasou] (exp,v5u) to contend for distinction; to claim credit
名乗る(P);名のる;名告る[なのる, nanoru] (v5r,vi) to call oneself (name, label, etc.); to give one's name (as); to impersonate or claim (to be someone); (P)
天皇人間宣言[てんのうにんげんせんげん, tennouningensengen] (n) Imperial Declaration of Humanity (wherein Hirohito renounced the imperial claim to divinity; Jan. 1, 1946)
引き換え券;引換券;引替え券[ひきかえけん, hikikaeken] (n) exchange ticket; claim tag; coupon
権利放棄同意書[けんりほうきどういしょ, kenrihoukidouisho] (n) general release; quit claim agreement; waiver agreement
求償[きゅうしょう, kyuushou] (n,vs) claim for damages
試掘権[しくつけん, shikutsuken] (n) prospecting rights; mining claim
請求項;請求頂(iK)[せいきゅうこう, seikyuukou] (n) claim (esp. in a patent)
資格を有する[しかくをゆうする, shikakuwoyuusuru] (exp,vs-s) to qualify (as); to have the qualifications (for ...); to be entitled to; to have a claim (for)
アクレイム[, akureimu] (n) acclaim
が聞いてあきれる;が聞いて呆れる[がきいてあきれる, gakiiteakireru] (exp,v1) who do you think you're kidding by saying (used to indicate incredulous dismissal of some claim); What a laugh!
クレーマー[, kure-ma-] (n) claimer; claimant
ポルダー[, poruda-] (n) low-lying land reclaimed from the sea (dut
不正請求[ふせいせいきゅう, fuseiseikyuu] (n) improper billing; illegal charge; false claims (e.g. for health insurance reimbursement)
主張[しゅちょう, shuchou] (n,vs) claim; request; insistence; assertion; advocacy; emphasis; contention; opinion; tenet; (P)
催促[さいそく, saisoku] (n,vs) request; demand; claim; urge (action); press for; (P)
債権者[さいけんしゃ, saikensha] (n) (1) creditor; (2) claimant
免責[めんせき, menseki] (n,vs,adj-no) exemption from responsibility; disclaimer; (P)
免責条項[めんせきじょうこう, mensekijoukou] (n) disclaimer; exemption clause; waiver clause
公地公民[こうちこうみん, kouchikoumin] (n) (See 私地私民) complete state ownership of land and citizens (proclaimed by the Taika reforms) (Ritsuryo period)
反訴[はんそ, hanso] (n,vs) counteraction; counterclaim
名乗り出る[なのりでる, nanorideru] (v1,vi) to introduce oneself; to announce oneself (e.g. as the person sought); to come forward (e.g. as a witness, with a claim, etc.); (P)
呼号[こごう, kogou] (n,vs) crying out; proclaiming
喝破[かっぱ, kappa] (n,vs) (1) arguing someone down; scolding; rebuking; correcting; (2) proclaiming (the truth); expounding; (P)
埋め立てる[うめたてる, umetateru] (v1,vt) to reclaim; to fill up
宣べ伝える[のべつたえる, nobetsutaeru] (v1) to proclaim (e.g. gospel)
引き取り手;引取り手[ひきとりて, hikitorite] (n) claimant; caretaker
引き取る(P);引取る(io)(P);引きとる[ひきとる, hikitoru] (v5r,vt) (1) to take over; to take back; to collect; to claim; (2) to take charge of; to take custody of; to look after; to take care of; to adopt; (3) to retire to a private place; to withdraw; to get out; (P)
引取り人;引き取り人;引取人(io)[ひきとりにん, hikitorinin] (n) caretaker; claimer; guarantor
振りかざす;振り翳ざす;振り翳す[ふりかざす, furikazasu] (v5s,vt) (1) to raise (esp. overhead); to brandish (e.g. sword); to flourish; (2) to wield (e.g. power, authority); to proclaim one's principles
掘り起こす;掘り起す;掘起す[ほりおこす, horiokosu] (v5s,vt) to reclaim; to dig up
援用[えんよう, enyou] (n,vs) claim; quotation; invocation
救出[きゅうしゅつ, kyuushutsu] (n,vs) rescue; extricate; reclaim; deliverance; (P)
新田[しんでん(P);あらた, shinden (P); arata] (n) (1) new rice field; newly developed rice field; (2) wasteland or marshland newly reclaimed as a rice field (Edo period); (P)
時を作る;時をつくる[ときをつくる, tokiwotsukuru] (exp,v5r) to crow at the break of dawn (of a rooster, etc.); to mark the dawn; to proclaim the dawn
架空請求詐欺[かくうせいきゅうさぎ, kakuuseikyuusagi] (n) fraud based on demanding payment for false claims or non-existent bills
Japanese-English: COMDICT Dictionary
クレームトークン[くれーむとーくん, kure-muto-kun] claim token
免責条項[めんせきじょうこう, mensekijoukou] disclaimer

claim ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้าง[v.] (āng) EN: claim ; pretend that something is true FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que) ; revendiquer
อ้างอิง[v.] (āng-ing) EN: refer (to) ; cite ; quote ; consult ; claim ; allege FR: citer ; se référer (à)
อ้างสิทธิ์ [v. exp.] (āng sit) EN: claim FR:
อ้างสิทธิ์ใน...[v. exp.] (āng sit nai) EN: lay claim to ; vindicate for FR:
อ้างว่า[v.] (āng wā) EN: claim ; claim something is true ; pretend that something is true FR: affirmer que ; prétendre que ; soutenir que
ใบเปิด[n. exp.] (baipoēt) EN: claim for reimbursement FR:
เบิกค่าใช้จ่าย[v. exp.] (boēk khācha) EN: claim expenses FR:
ได้[v.] (dāi [= dai]) EN: get ; obtain ; acquire ; receive ; earn ; gain ; win ; attain ; claim FR: avoir ; obtenir ; gagner ; décrocher ; acquérir ; hériter de
ฟ้องหย่า[v. exp.] (føng yā) EN: file a petition for divorce ; file for divorce ; file a divorce suit against ; sue a claim for divorce FR: intenter une action en divorce
จับจอง[v.] (japjøng) EN: stake a claim to FR:
การเรียกร้อง[n.] (kān rīekrøn) EN: claim ; demand FR:
การเรียกร้องค่าเสียหาย[n. exp.] (kān rīekrøn) EN: claim for damages FR:
การอวดอ้าง[n.] (kān ūat-āng) EN: claim FR:
คำฟ้อง[n.] (khamføng) EN: accusation ; charge ; statement of claim ; indictment FR:
คำเรียกร้อง[n.] (kham rīekrø) EN: request ; claim ; demand ; call ; appeal FR: requête [f]
ขี้ตู่[v.] (khī tū) EN: be apt to make false claims ; falsely claim as one's own FR: s'approprier indûment
เคลม[v.] (khlēm) EN: claim FR:
เคลมค่าเสียหาย[v. exp.] (khlēm khāsī) EN: claim damages FR:
ข้ออ้าง[n.] (khø-āng) EN: justification ; excuse ; pretext ; supporting statement ; claim ; assertion FR: justification [f] ; prétexte [m] ; excuse [f]
ข้อเรียกร้อง[n.] (khørīekrøng) EN: demand ; claim ; call FR: demande [f]
ข้อเรียกร้องที่ไม่มีเหตุผล[n. exp.] (khørīekrøng) EN: unfounded claim FR:
โมเม[v.] (mōmē) EN: presume ; claim FR:
หนังสือเรียกร้องค่าเสียหาย[n. exp.] (nangseū rīe) EN: claim for reimbursement FR:
ปฏิเสธข้อเรียกร้อง[v. exp.] (patisēt khø) EN: repudiate a claim FR:
ปฏิเสธข้อเรียกร้องที่ไม่มีเหตุผล[v. exp.] (patisēt khø) EN: repudiate an unfounded claim FR:
ผูกหู[v.] (phūkhū) EN: reserve ; earmark ; stake out one's claim FR:
รับกระเป๋า[v. exp.] (rap krapao) EN: baggage claim ; baggage reclaim FR: récupérer les bagages
เรียกเอาค่าทดแทน[v. exp.] (rīek ao khā) EN: claim compensation FR: demander des compensations
เรียกค่าเสียหาย[v. exp.] (rīek khāsīa) EN: recover damage ; claim damages FR: réclamer des dommages
เรียกร้องให้ชดใช้[v. exp.] (rīekrøng ha) EN: claim reimbursement FR: réclamer le remboursement
สายพานลำเลียงกระเป๋า[n. exp.] (sāiphān lam) EN: carrousel ; baggage claim ; luggage belt ; baggage conveyor belt FR: carrousel à bagages [m] ; carrousel [m]
สนับสนุนข้ออ้างด้วยหลักฐาน[v. exp.] (sanapsanun ) EN: back up a claim FR:
สิทธิเรียกร้อง[n.] (sitthirīekr) EN: legal claim FR:
สิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย[n. exp.] (sitthirīekr) EN: claim for damages FR:
สมอ้าง[v.] (som-āng) EN: claim FR:
ถือสิทธิ์[v. exp.] (theū sit) EN: claim the right ; take the liberty FR:
ทวงหนี้[v. exp.] (thūang nī) EN: demand payment of a debt ; press the claim FR: réclamer une dette
ทวงสิทธิ[v. exp.] (thūang sitt) EN: claim FR:
ทวงถาม[v.] (thūangthām) EN: press the claim ; demand FR:
ตีขลุม[v.] (tīkhlum) EN: grab ; claim ; assume ; grab for oneself FR:

claim ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nebenanspruch {m}accessory claim
Forderungsabtretung {f}assignment of claim
Etikettenschwindel {m}bogus claim
Forderung {f} (nach) | Forderung abtreten | Forderung anerkennenclaim (for) | to assign a claim | to allow a claim
Patentanspruch {m}claim in patent; patent claim
Schadensersatzanspruch {m}claim for damages; claim for compensation
Rechtsanspruch {m}legal claim
Hilfsantrag {m} [jur.]alternative claim
Nebenanspruch {m}additional claim
Schadensmeldung {f}notification of loss; notification of claim
Hauptanspruch {m}principal claim
Ablehnungshinweis {m}disclaimer
Anspruchsregulierung {f}adjustment of claims
Beanspruchte {n}; Beanspruchtesmatter claimed
Buchforderungen {pl}book claims
Spesenabrechnung {f}claim for expenses
Spesenabrechnungsformular {n}claim form
Dementi {n} | ein offizielles Dementidisclaimer | an official denial
Verzichtserklärung {f} | eine Verzichterklärung auf etw. abgebendisclaimer | to put in a disclaimer of sth.
Schadenfreiheitsrabatt {m}no-claims bonus

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า claim
Back to top