ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

playact

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *playact*, -playact-

playact ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
playact (vi.) แสดงละคร Syn. perform
playact (vi.) เสแสร้ง See also: ทำให้หลงเชื่อ Syn. pretend
playact (vt.) ดัดแปลงเป็นบทละคร See also: ทำเป็นบทละคร Syn. dramatise
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hold on, you actually want me to deceive your father with some sort of sham playacting and kissing?รอเดี๋ยว คุณอยากให้ผม โกหกพ่อคุณ ด้วยการแหกตาและจูบกันงั้นเหรอ
I like to pretend I'm Beckett's partner and like I'm one of them, but days like today, I realize, I... that I've just been playacting.ผมชอบทำเป็นเหมือนว่าเป็นคู่หูของเบคเก็ท เป็นพวกเขาคนหนึ่งนะครับ แต่วันอย่างวันนี้ ฉันตระหนักดีว่า ผม... ....
Your playacting once helped saved New York City as I recall.เท่าที่แม่จำได้ การเล่นละครของลูกช่วยให้นิวยอร์คปลอดภัยนะจ๊ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า playact
Back to top