ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*support*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น support, -support-

*support* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
insupportable (adj.) ซึ่งไม่สามารถจะทนได้ See also: ซึ่งเกินกว่าจะทนไหว Syn. unbearable, insufferable, intolerable Ops. bearable, endurable, tolerable
insupportably (adv.) อย่างเหลือทน See also: อย่างไม่อาจทนไหว, อย่างไม่อาจทนได้ Syn. unbearably, insufferably, intolerably Ops. endurably, tolerably
moral support (n.) การให้กำลังใจ
muster up support (idm.) รวมคน See also: รวบรวม, สนับสนุน
price support (n.) การพยุงราคาสินค้าโดยรัฐบาล
support (vt.) ค้ำ See also: ยัน, พยุง, หนุน Syn. bear, carry, prop
support (vt.) สนับสนุน See also: ช่วยเหลือ, อุดหนุน Syn. aid, assist, help, sustain
support (n.) สิ่งค้ำ See also: สิ่งที่หนุนอยู่ Syn. bearing, brace, prop, pillar
support (n.) การช่วยเหลือ See also: การสงเคราะห์, การอนุเคราะห์, การสนับสนุน Syn. aid, help, sustenance
support fight for (vt.) ปกป้อง See also: สนับสนุน (เพื่อปกป้อง) Syn. advocate, defend, maintain Ops. oppose
supportable (adj.) ซึ่งสนับสนุน Syn. sustainable, bearable
supported (adj.) ที่ช่วยเหลือด้านการเงิน
supporter (n.) ผู้สนับสนุน See also: ผู้ส่งเสริม, ผู้อุปถัมภ์, ผู้สงเคราะห์, ผู้อุปการะ Syn. helper, adherent, patron, sponsor
supporter (n.) อุปกรณ์เสื้อผ้าที่ใช้ปกป้องร่างกายขณะเล่นกีฬา See also: เครื่องช่วยปกป้องร่างกาย Syn. supporting garment
supporter (n.) เครื่องค้ำบนแผ่นโล่
supporters (n.) ผู้สนับสนุน Syn. entourage
supporting (adj.) (นักแสดง) ซึ่งเป็นตัวประกอบ See also: ซึ่งไม่ได้เป็นตัวแสดงนำ Syn. aiding, upholding
supporting garment (n.) อุปกรณ์เสื้อผ้าที่ใช้ปกป้องร่างกายขณะเล่นกีฬา See also: เครื่องช่วยปกป้องร่างกาย
supportive (adj.) สนับสนุน See also: เป็นกำลังใจ Syn. aiding, comforting, encouraging
unsupportable (adj.) ซึ่งไม่สามารถป้องกันได้ See also: ซึ่งไม่สามารถต้านทานได้ Syn. unprotected, unguarded Ops. defensible, tenable
well-supported (adj.) ซึ่งมีอำนาจสนับสนุน See also: ซึ่งแสดงถึงอำนาจ
English-Thai: HOPE Dictionary
athetic supporterที่ปกคลุมอวัยวะสืบพันธุ์ของนักกีฬา., Syn. jockstap
insupportable(อินซะพอร์ท'ทะเบิล) adj. ซึ่งไม่สามารถจะอดทนได้,สุดที่จะอดกลั้นได้,ซึ่งไม่สามารถสนับสนุนได้., See also: insupportability,insupportableness n. insupportably adv.
price supportn. การผดุงราคาสินค้าโดยรัฐบาล
support(ซะพอร์ท') vt.,n. (สิ่ง,การ,ผู้) ค้ำ,จุน,ยัน,สนับสนุน,หนุน,อุดหนุน,รับ,พยุง,ช่วยเหลือ,อดทน,อดกลั้น,เป็นตัวประกอบ,เป็นตัวรอง, See also: supportly adv., Syn. bear,sustain,uphold
supportable(ซะพอร์'ทะเบิล) adj. ค้ำจุนได้,สนับสนุนได้,ทนได้,อดกลั้นได้., See also: supportability,supportableness n. supportably adv., Syn. maintainable
supporter(ซะพอร์ท'เทอะ) n. ผู้ค้ำจุน,ผู้สนับสนุน,ผู้ช่วยเหลือ,เครื่องค้ำ,เครื่องหนุน,สายรัดถุงเท้ายาว,ที่ยึด
supportive(ซะพอร์'ทิฟว) adj. ค้ำจุน,ยัน,สนับสนุน, Syn. stabilizing,sustaining
supportive therapyการรักษาแบบประคับประคอง
English-Thai: Nontri Dictionary
insupportable(adj) ทนไม่ได้,สุดที่จะกลั้นได้
support(n) ผู้สนับสนุน,เครื่องช่วย,การครองชีพ,ตัวประกอบ
supporter(n) ผู้ค้ำจุน,ผู้สนับสนุน,ผู้ช่วยเหลือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
DSS (decision support system)ดีเอสเอส (ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
price supportการพยุงราคา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
supportพยุง, สนับสนุน, อุปการะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
supporting boneกระดูกหุ้มฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
supportive medicationโอสถบำบัดประคับประคอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Desertion and non-supportการละทิ้งครอบครัว [TU Subject Heading]
Support (Domestic relations)การอุปการะเลี้ยงดู (กฎหมายครอบครัว) [TU Subject Heading]
Supportive Industry อุตสาหกรรมสนับสนุน อุตสาหกรรมผลิตสินค้าส่วนประกอบ ที่ใช้ในการผลิตสินค้าสำเร็จรูป ที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค เช่น อุตสาหกรรมผลิตเหล็กกล้า ถือเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุน ที่จำเป็นของอุตสาหกรรมผลินชิ้นส่วนรถยนต์ และอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ ความพร้อมของอุตสาหกรรม ที่ผลิตสินค้าสนับสนุนที่จำเป็นนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติได้ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กาจับหลัก (n.) wood supporter of the dead´s chin in urn-shaped casket
ขันน้ำพานรอง (n.) bowl with a supporting stand
นมไม้ (n.) breast-shaped support (made of wood) See also: breast-shaped block of wood Syn. ไม้หมุนหลัง
เพิงหมาแหงน (n.) shed/shack with the roof sloping backwards and without supporting poles
เพิงหมาแหงน (n.) shed/shack with the roof sloping backwards and without supporting poles
ได้ท้าย (v.) have the support of See also: get the backing of Syn. ได้ผู้หนุนหลัง, ได้ผู้สนับสนุน
ได้ผู้สนับสนุน (v.) have the support of See also: get the backing of Syn. ได้ผู้หนุนหลัง
ได้ผู้หนุนหลัง (v.) have the support of See also: get the backing of Syn. ได้ผู้สนับสนุน
ไม้หมุนหลัง (n.) breast-shaped support (made of wood) See also: breast-shaped block of wood
การค้ำจุน (n.) supporting See also: backing, sponsoring Syn. การสนับสนุน, การช่วยเหลือ
การช่วยเหลือ (n.) supporting See also: backing, sponsoring Syn. การสนับสนุน
การประดุง (n.) support See also: maintenance, backing, help, assistance, standing for Syn. การค้ำจุน, การหนุน, การเกื้อหนุน
การผดุง (n.) support See also: maintenance, backing, help, assistance, standing for Syn. การประดุง, การค้ำจุน, การหนุน, การเกื้อหนุน
การสนับสนุน (n.) supporting See also: backing, sponsoring Syn. การช่วยเหลือ
การหนุน (n.) support See also: maintenance, backing, help, assistance, standing for Syn. การประดุง, การค้ำจุน, การเกื้อหนุน
การเกื้อหนุน (n.) support See also: maintenance, backing, help, assistance, standing for Syn. การประดุง, การค้ำจุน, การหนุน
คนช่วย (n.) supporter See also: helper Syn. เส้น, พวกพ้อง, ผู้ช่วยเหลือ, คนสนับสนุน
คนสนับสนุน (n.) supporter See also: helper Syn. เส้น, พวกพ้อง, ผู้ช่วยเหลือ, คนช่วย
คนอุปถัมภ์ค้ำชู (n.) supporter See also: patron Syn. ผู้อุปถัมภ์
ความช่วยเหลือเกื้อกูล (n.) support See also: assistance, help Syn. ความอุดหนุน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They have to work hard to support their familyพวกเขาต้องทำงานหนักเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So he gambled for support and I gave it to him. I respect his motives.ดังนั้นเขาจึงเล่นการพนันที่ให้การสนับสนุนและฉันมอบมันให้กับเขา ผมเคารพในแรงจูงใจของเขา
But if supporting dictators helps to keep the Free World free, we'll support them.{\cHFFFFFF}แต่ถ้าสนับสนุนเผด็จการจะช่วยให้ โลกฟรีเราจะสนับสนุนพวกเขา
Do everything possible to split his following... and move the majority to support your government.{\cHFFFFFF}ทำทุกอย่างที่เป็นไปได้ ที่จะแยกต่อไปของเขา ... {\cHFFFFFF}และย้ายไปส่วนใหญ่ สนับสนุนรัฐบาลของคุณ
The moment that foreign troops with a hostile intent cross your borders, you will have the full support of American military power.{\cHFFFFFF}The moment that foreign troops with a hostile intent cross your borders, {\cHFFFFFF}you will have the full support of American military power.
The other New York families might support Sollozzo to avoid a long war.อื่น ๆ ครอบครัวนิวยอร์กอาจสนับสนุน Sollozzo เพื่อหลีกเลี่ยงสงคราม
Now you will only be risking your lives whilst I will be risking an almost certain Academy Award nomination for Best Supporting Actor.พวกคุณแค่ต้องเสี่ยงชีวิตเท่านั้น... ...ขณะที่ผมเสี่ยงต่อการถูกเสนอชื่อ เข้าชิงรางวัลออสการ์ ...สาขานักแสดงสมทบชาย
Mr. Landers, we really find insufficient documentation to support your claim.คุณแลนเดอร์สครับ เราพบว่าเป็นคำอ้างอิงที่ไม่เพียงพอ ในการสนับสนุนคำพูดของคุณ
Will you support the war effort?คุณสนับสนุนสงครามหรือเปล่า
He told the press he'd support the British in the war.เขาให้ข่าวว่า จะสนับสนุนอังกฤษในสงคราม
And those of us who supported it and those of us who refused must forget our differences.พวกเราที่สนับสนุน และพวกเราที่ปฏิเสธ จะต้องลืมความแตกต่างของเรา
They dig for the gems to support our cause.พวกเขาขุดหาอัญมณีที่จะสนับสนุนให้เกิดของเรา
Now you want my support for the Douglas Chair.ตอนนี้คุณต้องการการสนับสนุนจากผม สำหรับ ดักกลาส แชร์

*support* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bì, ㄅㄧˋ, 贔] able to support great weight
赡养费[shàn yǎng fèi, ㄕㄢˋ ㄧㄤˇ ㄈㄟˋ, 赡养费 / 贍養費] alimony; child support; maintenance allowance
伴唱[bàn chàng, ㄅㄢˋ ㄔㄤˋ, 伴唱] vocal accompaniment; accompany a singer; support of sb; echo sb; chime in with sb
千金[qiān jīn, ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, 千金] thousand jin 斤 (pounds) of gold; money and riches; (honorific) invaluable (support); (honorific) your daughter
支持度[zhī chí dù, ㄓ ㄔˊ ㄉㄨˋ, 支持度] degree of support; percentage of vote
拖儿带女[tuō ér dài nǚ, ㄊㄨㄛ ㄦˊ ㄉㄞˋ ㄋㄩˇ, 拖儿带女 / 拖兒帶女] supporting a wife and children; dragged down by having a family to feed
[tuò, ㄊㄨㄛˋ, 拓] expand; support on palm; to develop; to open up
捧哏[pěng gén, ㄆㄥˇ ㄍㄣˊ, 捧哏] fall-guy; supporting role in comic dialog 對口相聲|对口相声
配角[pèi jué, ㄆㄟˋ ㄐㄩㄝˊ, 配角] supporting role (in play, film etc); minor role; to play a secondary role (in business etc); to play second fiddle
[dǐ, ㄉㄧˇ, 抵] hold up; on the whole; push against; to support; to resist; to reach; to arrive; mortgage
自立[zì lì, ㄗˋ ㄌㄧˋ, 自立] independent; self-reliant; self-sustaining; to stand on one's own feet; to support oneself
做主[zuò zhǔ, ㄗㄨㄛˋ ㄓㄨˇ, 做主] make the decision; take charge of; back up; support; be host
墒情[shāng qíng, ㄕㄤ ㄑㄧㄥˊ, 墒情] the state of moisture in the soil (and whether it can support a crop)
[tái, ㄊㄞˊ, 台 / 臺] platform; stage; terrace; stand; support; desk; station; broadcasting station; classifier for vehicles or machines; Taiwan (abbr.)
捍卫者[hàn wèi zhě, ㄏㄢˋ ㄨㄟˋ ㄓㄜˇ, 捍卫者 / 捍衛者] proponent; supporter; upholder
支援[zhī yuán, ㄓ ㄩㄢˊ, 支援] provide assistance or backing; to support; to back
[méng, ㄇㄥˊ, 甍] rafters supporting tiles
[zī, ㄗ, 资 / 資] resources; capital; to provide; to supply; to support; money; expense
许旺细胞[Xǔ wàng xì bāo, ㄒㄩˇ ㄨㄤˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, 许旺细胞 / 許旺細胞] Schwann cell (support axon of nerve cell); neurolemmocyte
枕木[zhěn mù, ㄓㄣˇ ㄇㄨˋ, 枕木] sleeper (wooden support for railway track)
啦啦队[lā lā duì, ㄌㄚ ㄌㄚ ㄉㄨㄟˋ, 啦啦队 / 啦啦隊] support team; cheering squad; cheerleader
扶清灭洋[fú Qīng miè yáng, ㄈㄨˊ ㄑㄧㄥ ㄇㄧㄝˋ ㄧㄤˊ, 扶清灭洋 / 扶清滅洋] Support the Qing, annihilate the West! (Boxer rebellion slogan)
拉拉队[lā lā duì, ㄌㄚ ㄌㄚ ㄉㄨㄟˋ, 拉拉队 / 拉拉隊] support team; cheering squad; cheerleader; also written 啦啦隊|啦啦队
[chēng, ㄔㄥ, 撑 / 撐] support; prop-up; to pole a boat; to open; to overfill
拥护者[yōng hù zhě, ㄩㄥ ㄏㄨˋ ㄓㄜˇ, 拥护者 / 擁護者] supporter (person)
支持率[zhī chí lǜ, ㄓ ㄔˊ ㄌㄩˋ, 支持率] support level; popularity rating
声援[shēng yuán, ㄕㄥ ㄩㄢˊ, 声援 / 聲援] support (a cause)
支架[zhī jià, ㄓ ㄐㄧㄚˋ, 支架] trestle; support; frame; to prop sth up
三角腹带[sān jiǎo fù dài, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄈㄨˋ ㄉㄞˋ, 三角腹带 / 三角腹帶] athletic supporter
后台[hòu tái, ㄏㄡˋ ㄊㄞˊ, 后台 / 後臺] backstage; the area behind a theatrical stage; backstage supporter
拉票[lā piào, ㄌㄚ ㄆㄧㄠˋ, 拉票] campaign for votes; ask voters for support
[kào, ㄎㄠˋ, 靠] depend upon; lean on; near; by; against; to support
扶植[fú zhí, ㄈㄨˊ ㄓˊ, 扶植] foster; support
孤掌难鸣[gū zhǎng nán míng, ㄍㄨ ㄓㄤˇ ㄋㄢˊ ㄇㄧㄥˊ, 孤掌难鸣 / 孤掌難鳴] It's hard to clap with only one hand.; It takes two to tango; It's difficult to achieve anything without support.
多种语言支持[duō zhǒng yǔ yán zhī chí, ㄉㄨㄛ ㄓㄨㄥˇ ㄩˇ ㄧㄢˊ ㄓ ㄔˊ, 多种语言支持 / 多種語言支持] multilingual support
看好[kàn hǎo, ㄎㄢˋ ㄏㄠˇ, 看好] optimistic (about the outcome); bullish; to think highly of; to support
后盾[hòu dùn, ㄏㄡˋ ㄉㄨㄣˋ, 后盾 / 後盾] support
支持者[zhī chí zhě, ㄓ ㄔˊ ㄓㄜˇ, 支持者] supporter

*support* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オンラインサポートセンター[, onrainsapo-tosenta-] (n) {comp} online support center
カスタマーサポート[, kasutama-sapo-to] (n) {comp} customer support
コンピュータ支援協調作業[コンピュータしえんきょうちょうさぎょう, konpyu-ta shienkyouchousagyou] (n) {comp} computer supported cooperative work; CSCW
サービス(P);サーヴィス[, sa-bisu (P); sa-visu] (n,vs,adj-no) (1) service; support system; (2) goods or services without charge; (P)
サポーター(P);サポータ[, sapo-ta-(P); sapo-ta] (n) (1) supporter; (2) regular (guest) on a TV program; (P)
サポートスタッフ[, sapo-tosutaffu] (n) {comp} support staff
システム支援[システムしえん, shisutemu shien] (n) {comp} system support; system aids
ステント[, sutento] (n) stent (tubular support temporarily placed inside a blood vessel, etc.)
テロ支援国家[テロしえんこっか, tero shienkokka] (n) state sponsor of terrorism; state that sponsors or supports terrorism
トモダチ作戦;友達作戦[トモダチさくせん(トモダチ作戦);ともだちさくせん(友達作戦), tomodachi sakusen ( tomodachi sakusen ); tomodachisakusen ( tomodachi sakusen )] (n) Operation Tomodachi; United States Armed Forces assistance operation to support Japan in disaster relief following the 2011 Tohoku earthquake and tsunami
ニーサポーター[, ni-sapo-ta-] (n) knee supporter
パイル[, pairu] (n) pile (fabric, nuclear reactor, structural support, etc.)
パトロン[, patoron] (n) (1) patron (of the arts, an artist, etc.); patroness; financial supporter; (2) (See 芸者,旦那) sugar daddy; man who provides for a woman (e.g. a geisha); (3) patron; master; manager; boss; (P)
ランバーサポート[, ranba-sapo-to] (n) lumbar support
上駒[かみごま;かみこま, kamigoma ; kamikoma] (n) nut (on the head of a shamisen, supporting the second and third strings)
不支持[ふしじ, fushiji] (n) non-support; disapproval (e.g. in an opinion poll)
与する[くみする, kumisuru] (vs-s) to take part in; to be implicated in; to side with; to support
亀腹[かめばら, kamebara] (n) white plaster bun-shaped mound (used to support base stones, etc.)
低所得者医療扶助[ていしょとくしゃいりょうふじょ, teishotokushairyoufujo] (n) (obsc) (See メディケイド) support for medical treatment for those on low income; Medicaid
係累;繋累[けいるい, keirui] (n,vs) (1) dependents; family members that one has to support; (2) encumbrances; things that tie one down
保つ[たもつ, tamotsu] (v5t,vt) to keep; to preserve; to hold; to retain; to maintain; to support; to sustain; to last; to endure; to keep well (food); to wear well; to be durable; (P)
傍証;旁証[ぼうしょう, boushou] (n,vs) supporting evidence; corroboration
働き手[はたらきて(P);はたらきで, hatarakite (P); hatarakide] (n) worker; breadwinner; supporter; able person; able man; (P)
兵站支援[へいたんしえん, heitanshien] (n) logistical support
[りょく, ryoku] (n) (1) force; strength; might; vigour (vigor); energy; (2) capability; ability; proficiency; capacity; faculty; (3) efficacy; effect; (4) effort; endeavours (endeavors); exertions; (5) power; authority; influence; good offices; agency; (6) (See 力になる) support; help; aid; assistance; (7) stress; emphasis; (8) means; resources; (P)
加担(P);荷担[かたん, katan] (n,vs) support; participation; assistance; complicity; conspiracy; (P)
助っ人[すけっと, suketto] (n) (col) helper; supporter; second; backer; (P)
協賛[きょうさん, kyousan] (n,vs) support; mutual aid; cooperation; approval; authorization; authorisation; (P)
卯建;宇立;梲(oK)[うだつ, udatsu] (n) (uk) (See うだつが上がらない) short pillar set on a beam to support a ridgepole
口が多い[くちがおおい, kuchigaooi] (exp,adj-i) (1) talkative; loquacious; garrulous; voluble; (exp) (2) having a large family to support; having too many mouths to feed
[だい, dai] (n,n-suf) (1) stand; rack; table; (2) support; (3) belt; (ctr) (4) counter for machines, incl. vehicles; (n) (5) setting (e.g. in jewellery); (n,n-suf,ctr) (6) (See 代・だい・2,代・だい・6) level (e.g. price level); range (e.g. after physical units); period (of time, e.g. a decade of one's life); (P)
呼ぶ(P);喚ぶ[よぶ, yobu] (v5b,vt) (1) to call out (to); to call; to invoke; (2) to summon (a doctor, etc.); (3) to invite; (4) to designate; to name; to brand; (5) to garner (support, etc.); to gather; (6) (arch) (See 娶る) to take as one's wife; (P)
四脚門[しきゃくもん;よつあしもん, shikyakumon ; yotsuashimon] (n) style of temple gate featuring four supporting pillars and a gabled roof
固める(P);堅める[かためる, katameru] (v1,vt) (1) (See 土を固める・つちをかためる) to harden; to freeze; to strengthen; to solidify; to make (a fist); to tramp down (snow, dirt); (2) to put together; to collect; to gather; to consolidate; (3) (See 身を固める・みをかためる) to make secure; to stabilize; to settle down; to strengthen (belief, resolution, etc.); to establish (evidence); (4) (See 国境を固める・こっきょうをかためる,嘘で固める・うそでかためる) to fortify; to reinforce; to support; (5) (in the form に身をかためる) to wear for a specific purpose (armor, coat, etc.); (6) to swear; to resolutely vow; to sincerely promise; (7) to tie tightly; to fasten; (8) to hold a bow fully drawn; (P)
固定票[こていひょう, koteihyou] (n) solid (an assured, a safe) vote; solid (assured) support
大阪事件[おおさかじけん, oosakajiken] (n) Osaka Incident; plot by Oi Kentaro and the Liberal Party to support a Korean uprising, 1885
守り立てる[もりたてる, moritateru] (v1,vt) to bring up; to support; to rally
対応[たいおう, taiou] (n,vs) (1) interaction; correspondence; coping with; dealing with; support; (2) {comp} software support; ability of a computer system to run specific software; (P)
尊厳死[そんげんし, songenshi] (n) death with dignity; natural death (as opposed to extending one's life unnaturally with life support)
尻押し[しりおし, shirioshi] (n,vs) pushing from behind; backing; supporting; instigation; instigator
Japanese-English: COMDICT Dictionary
カスタマーサポート[かすたまーさぽーと, kasutama-sapo-to] customer support
サポートウェア[さぽーとうえあ, sapo-touea] support-ware
サポートグループ[さぽーとぐるーぷ, sapo-toguru-pu] support group
サポートスタッフ[さぽーとすたっふ, sapo-tosutaffu] support staff
システム支援[システムしえん, shisutemu shien] system support, system aids
ソフトウェア支援[そふとうえあしえん, sofutoueashien] software support
テクニカルサポート[てくにかるさぽーと, tekunikarusapo-to] technical support
ネイティブサポート[ねいていぶさぽーと, neiteibusapo-to] native support
ネイティブ対応[ネイティブたいおう, neiteibu taiou] native support
多言語サポート[たげんごサポート, tagengo sapo-to] multilingual support
多言語対応[たげんごたいおう, tagengotaiou] multilingual support
完全対応[かんぜんたいおう, kanzentaiou] complete support, full support (vs)
意志決定支援システム[いしけっていしえんシステム, ishiketteishien shisutemu] Decision Support System (DSS)
意思決定支援システム[いしけっていしえんシステム, ishiketteishien shisutemu] Decision Support System, DSS
技術支援[ぎじゅつしえん, gijutsushien] technical support
提供者責任分散型トランザクション[ていきょうしゃせきにんぶんさんがたとらんざくしょん, teikyoushasekininbunsangatatoranzakushon] provider-supported distributed transaction
漢字対応[かんじたいおう, kanjitaiou] kanji support
遠隔保守システム[えんかくほしゅシステム, enkakuhoshu shisutemu] ASSIST, Advanced Service Support Information System Technology
適用業務責任分散型トランザクション[てきようぎょうむせきにんぶんさんがたとらんざくしょん, tekiyougyoumusekininbunsangatatoranzakushon] application-supported distributed transaction
非対応[ひたいおう, hitaiou] unsupported, incompatible
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
サポート[さぽーと, sapo-to] Thai: การให้การสนับสนุน English: support

*support* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้างเหตุผล[v. exp.] (āng hētphon) EN: argue ; cite reasons ; offer supporting reasons FR:
อ้างหลักฐาน[v. exp.] (āng lakthān) EN: cite evidence ; offer supporting evidence FR:
อนนต์[n.] (anon) EN: the fabulous fish which supports the flat world on its back FR:
อนุเคราะห์[v.] (anukhrǿ) EN: help ; aid ; favour ; favor (Am.) ; do a good turn ; support ; back ; stand by ; subsidize FR: favoriser ; aider
อนุกูล[v.] (anukūn) EN: help ; support ; aid ; back up ; assist ; succor ; relieve ; befriend FR: aider ; supporter ; soutenir ; assister ; favoriser
บำรุง[v.] (bamrung) EN: nurture ; nourish ; enrich ; invigorate ; bring up ; support FR: nourrir
บำรุงขวัญ[v.] (bamrungkhwa) EN: console ; give moral support ; boost morale ; give encouragement ; hearten FR:
บำรุงเลี้ยง[v. exp.] (bamrung līe) EN: nurture ; look after ; support FR:
บุษบก[n.] (butsabok) EN: canopy ; throne [with four posts supporting a roof or a spire] ; movable throne ; portable throne with a roof ; spired pavilion FR: baldaquin [m] ; trône couronné d'un dais pointu [m] ; dais [m]
ชโลง[v.] (chalōng) EN: support FR:
ชนะใจ[v. exp.] (chana jai) EN: win the heart of ; win the favour of ; get the support of FR: gagner le coeur de ; gagner la faveur de
เชียร์[v.] (chīa) EN: cheer ; cheer on ; support ; encourage ; barrack for ; boost ; promote FR: encourager ; supporter ; soutenir
เชิง[n.] (choēng) EN: pedestal ; base ; foot ; stand ; standard FR: base [f] ; support [m]
เชิงบาตร[n. exp.] (choēng bāt) EN: bowl-support ; bowl-stand FR:
ช่วยเหลือ[v.] (chūayleūa) EN: aid ; abet ; support ; assist ; give assistance ; give a hand FR: aider ; encourager ; soutenir ; supporter ; rendre service ; secourir ; venir en aide (à) ; donner un coup d'épaule (à qqn)
ได้ท้าย[v. exp.] (dāi thāi) EN: have the support of ; get the backing of FR:
ดำรง[v.] (damrong) EN: uphold ; support ; maintain ; sustain ; keep ; conserve ; continue ; remain ; preserve ; live ; subsist ; exist ; survive FR: se maintenir ; rester ; subsiter
ดำรงชีพ[v. exp.] (damrongchīp) EN: live ; earn one's livelihood ; make a living ; support oneself FR: vivre ; gagner sa vie
ดัน[v.] (dan) EN: push ; press ; shove ; support FR: pousser ; presser ; appuyer sur ; peser sur
เอกสารประกอบการพิจารณา[n. exp.] (ēkkasān pra) EN: supporting documents ; records ; material FR:
เอื้อ[v.] (eūa) EN: aid ; be charitable to ; be kind to ; help ; support (with kindness) ; do a favour ; take an interest (in) ; care (about) FR: offrir ; proposer ; favoriser
เอื้อเฟื้อ[v.] (eūafeūa) EN: be generous ; give support : offer FR: avoir un grand coeur ; être généreux
อึด[v. exp.] (eut) EN: endure ; bear ; tolerate ; have endurance ; have stamina ; have grits ; persevere ; persist ; remain passive FR: endurer ; supporter ; être impassible ; persévérer
แฟน[n.] (faēn) EN: fan ; aficionado ; supporter ; admirer ; follower ; devotee FR: fan [m, f] (anglic.) ; supporter [m] (anglic.) ; supporteur [m] ; amoureux [m] ; passionné [m]
แฟนบอล[n. exp.] (faēn bøn) EN: FR: supporter de football [m] ; supporter [m] (anglic.) ; supporteur [m] ; aficionado [m] ; tifosi [mpl]
แฟนบอลบุรีรัมย์[n. exp.] (faēn bøn Bu) EN: FR: supporter de Buriram [m]
ฟังก์ชันค้ำจุน[n. exp.] (fangchan kh) EN: support function FR:
ฝืนทน[v.] (feūnthon) EN: tolerate ; be patient ; suppress ; endure; bear FR: endurer ; supporter ; tolérer
ให้กำลังใจ[v. exp.] (hai kamlang) EN: encourage ; support ; give encouragement ; cheer on ; give moral support FR: encourager ; stimuler ; supporter
ให้การสนับสนุน[v. exp.] (hai kān san) EN: support ; help ; encourage FR: apporter son soutien ; soutenir ; supporter ; encourager
หิตกร[n.] (hitakøn) EN: supporter FR:
หิ้วปีก[v.] (hiupīk) EN: support under both arms FR:
จานเจือ[v.] (jānjeūa) EN: be generous ; give support ; assist ; help FR:
จรรโลง[v.] (janlōng) EN: sustain ; maintain ; support ; promote ; develop ; enhance ; prop up FR: soutenir ; supporter ; maintenir ; renforcer ; promouvoir ; développer
เจือจาน[v.] (jeūajān) EN: help ; assist ; support ; share ; be generous FR:
จุน[v.] (jun) EN: shore up ; support ; prop up ; back ; aid ; help FR: soutenir ; supporter
จุนเจือ[v.] (junjeūa) EN: support ; help ; to patronize FR: soutenir
กาจับหลัก[n.] (kājaplak) EN: wood supporter of the dead's chin in urn-shaped casket FR:
กำลังใจ[n.] (kamlangjai) EN: spirit ; moral support ; will ; willpower ; courage ; enthusiasm ; strength FR: volonté [f] ; détermination [f] ; soutien [m]
การช่วยเหลือ[n.] (kān chūayle) EN: supporting ; contribution FR: contribution [f]

*support* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entscheidungshilfe {f}aid to decision-making; decision support
Übereinkommen {n} über Leitlinien für öffentlich unterstützte ExportkrediteArrangement Guidelines for Officially Supported Export Credits
Auflagedruck {m}bearing pressure; support pressure
Lagerbügel {m}bearing support
Kapillarrohrhalter {m}capillary tube support
Bildschirmhalter {m}monitor support
Blechunterlage {f}metal support
Kontaktaufnahme {f} [electr.]contact support
Kundenbetreuung {f}customer service; customers support; customer support
Schneidauflage {f}cutting support
Halter {m}mounting support
Geländerstütze {f}handrail support
Isolierungshalterung {f}insulation support
Kabeltrassensystem {n}ladder rack cable support system
Pendelstütze {f}hinged pillar; hinged support
Rohrbefestigung {f}pipe clamp; pipe support
Regalkonsole {f}rack support
Rollenbock {m} [techn.]return pulley support
Dichtungsunterlage {f}seal support
Betreuung {f} von Kundensupport service
Förderung {f} | finanzielle Förderungsupport | financial support
Stürzkernelement {n} | hartfaserbeplanktes Stürzkernelementsupport core element | hardboard-covered support core element
Stützblech {n} [techn.]support plate
Stützungskauf {m} [econ.]support purchasing; support buying
Stützverband {m} [med.]support bandage; fixed dressing
Rahmenprogramm {n}supporting program; supporting programme [Br.]
Stützhyperebene {f} [math.]supporting hyperplane; tac-hyperplane
Stützgewebe {n} [med.]supporting tissue
Drehmomentstütze {f}torque support
Kartenführung {f}supportbracket
Haltbarkeit {f}supportability
Unerträglichkeit {f}insupportableness
unausstehlich {adv}insupportably
unerträglich {adv}insupportably
Solidargemeinschaft {f}supportive society
Auflageblock {m}support block
Auflagepunkt {m}support point
Förderungsmaßnahmen {pl}support measures
Haltescheibe {f}support plate
Traggehäuse {n}support housing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *support*
Back to top