ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

maintenance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *maintenance*, -maintenance-

maintenance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
maintenance (n.) การรักษาสภาพ See also: การผดุง, การทะนุบำรุง, การดูแลรักษา Syn. upkeep, continuation, preservation
English-Thai: HOPE Dictionary
maintenance(เมน'เทนเนินซฺ) n. การผดุงไว้,การธำรงไว้,การรักษาไว้,การดำเนินต่อไป,วิถีชีวิต,การดำเนินชีวิต
maintenance doseขนาดยาที่ใช้ควบคุมอาการ
English-Thai: Nontri Dictionary
maintenance(n) การเก็บรักษา,การเลี้ยงชีพ,การบำรุง,การค้ำจุน,การผดุงไว้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
maintenance๑. การบำรุงรักษา, การธำรงรักษา๒. ค่าอุปการะเลี้ยงดู [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
maintenance doseขนาดพยุง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Maintenanceการบำรุงรักษา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภาษีบำรุงท้องที่ (n.) local maintenance tax
การคงอยู่ (n.) maintenance See also: defensibility, protection, preservation Syn. การดำรง, การรักษา, การทรงไว้, การชูไว้ Ops. การทำลาย
การชูไว้ (n.) maintenance See also: defensibility, protection, preservation Syn. การดำรง, การคงอยู่, การรักษา, การทรงไว้ Ops. การทำลาย
การดำรง (n.) maintenance See also: protection, preservation, keeping Syn. การรักษา
การดูแลรักษา (n.) maintenance See also: keep, preservation, reservation, retention Syn. การเอาใจใส่, การป้องกัน, การทำนุบำรุง, การบำรุงรักษา Ops. การทำลาย
การทรงไว้ (n.) maintenance See also: defensibility, protection, preservation Syn. การดำรง, การคงอยู่, การรักษา, การชูไว้ Ops. การทำลาย
การทะนุบำรุง (n.) maintenance See also: keep, preservation, reservation, retention Syn. การดูแลรักษา, การเอาใจใส่, การป้องกัน, การทำนุบำรุง, การบำรุงรักษา Ops. การทำลาย
การทำนุบำรุง (n.) maintenance See also: keep, preservation, reservation, retention Syn. การดูแลรักษา, การเอาใจใส่, การป้องกัน, การบำรุงรักษา Ops. การทำลาย
การธำรง (n.) maintenance See also: defensibility, protection, preservation Syn. การดำรง, การคงอยู่, การรักษา, การทรงไว้, การชูไว้ Ops. การทำลาย
การบำรุงรักษา (n.) maintenance See also: keep, preservation, reservation, retention Syn. การดูแลรักษา, การเอาใจใส่, การป้องกัน, การทำนุบำรุง Ops. การทำลาย
การรักษา (n.) maintenance See also: defensibility, protection, preservation Syn. การดำรง, การคงอยู่, การทรงไว้, การชูไว้ Ops. การทำลาย
การรักษา (n.) maintenance See also: protection, preservation, keeping
การเอาใจใส่ (n.) maintenance See also: keep, preservation, reservation, retention Syn. การดูแลรักษา, การป้องกัน, การทำนุบำรุง, การบำรุงรักษา Ops. การทำลาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It has come to my attention that the maintenance staff... is switching our toilet paper from Charmin... to generic.ดิฉันให้ความสนใจเมื่อภารโรง.. เปลี่ยนกระดาษชำระจากยี่ห้อชาร์มมิ่ง.. เป็นของไม่มียี่ห้อ
Isn't it the first cardinal rule... of perm maintenance that you're forbidden to wet your hair... for at least 24 hours after getting a perm... at the risk of deactivating the ammonium thioglycolate?ของการรักษาลอนผมที่ว่าห้ามให้ผมเปียก อย่างน้อย 24 ชั่วโมงหลังจากดัด เพราะจะเสี่ยงต่อการที่แอมโมเนียม ไตกรีโคเลตจะถูกทำลายเหรอคะ
I'll make sure maintenance gets up there with a plunger.I'll have maintenance get there with a plunger.
You're gonna log on to a maintenance terminal and run a prioritized search selecting the accounts of your 10,000 richest customers.คุณจะต้องล็อกออน ไปที่เครื่องบำรุง... ...และเข้าไปเรียงลำดับหา หมายเลขบัญชีลูกค้า 10,000 คนที่รวยที่สุด
Look around. Do you see any maintenance terminals to plug into, huh?ดูรอบๆ คุณเห็นว่า มันมีเครื่องที่เชื่อมระบบอยู่เหรอ, หา?
I'll have the maintenance department in Wichita do it.I'll have the maintenance department in Wichita do it.
Could you tell maintenance to give it a little extra splash?ช่วยบอกฝ่ายที่ดูแล ทำให้ชุ่มหน่อยนะ
We got Vince from maintenance to play, so it worked out.เรามีวินซ์จากโรงซ่อมบำรุงมาเล่นหละ หลังเลิกงาน
We're looking at others, but not limited to the maintenance staff.เรากำลังดำเนินการเรื่องอื่น เเต่ไม่ได้จำกัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
Check city maintenance schedules.ดูตารางการรักษาความสะอาดของเมือง
I closed all but two O. R. S. Maintenance has isolated the broken pipe.ฉันปิดทุกอย่างแล้วยกเว้น OR 2ห้อง ช่างก็แยกท่อที่แตกออกไป
Just because I happen to have a 31-person maintenance department... each of whom you've personally abusedนั่นเพราะฉันมี 31 คนในแผนกซ่อมบำรุง ซึ่งไม่ว่างมาต่อให้คุณ

maintenance ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赡养费[shàn yǎng fèi, ㄕㄢˋ ㄧㄤˇ ㄈㄟˋ, 赡养费 / 贍養費] alimony; child support; maintenance allowance
维修[wéi xiū, ㄨㄟˊ ㄒㄧㄡ, 维修 / 維修] maintenance (of equipment); to protect and maintain
维修区[wéi xiū qū, ㄨㄟˊ ㄒㄧㄡ ㄑㄩ, 维修区 / 維修區] maintenance area
维持费[wéi chí fèi, ㄨㄟˊ ㄔˊ ㄈㄟˋ, 维持费 / 維持費] maintenance costs
保养[bǎo yǎng, ㄅㄠˇ ㄧㄤˇ, 保养 / 保養] to take good care of (or conserve) one's health; to keep in good repair; to maintain; maintenance
经营管理和维护[jīng yíng guǎn lǐ hé wéi hù, ㄐㄧㄥ ˊ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄏㄜˊ ㄨㄟˊ ㄏㄨˋ, 经营管理和维护 / 經營管理和維護] Operations Administration and Maintenance; OAM
修整[xiū zhěng, ㄒㄧㄡ ㄓㄥˇ, 修整] repair; maintenance
修理[xiū lǐ, ㄒㄧㄡ ㄌㄧˇ, 修理] repair; perform maintenance; to overhaul; to fix

maintenance ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コントローラ保守診断バス[コントローラほしゅしんだんバス, kontoro-ra hoshushindan basu] (n) {comp} controller maintenance and diagnostic bus
システムメンテナンス[, shisutemumentenansu] (n) {comp} system maintenance
システム保守[システムほしゅ, shisutemu hoshu] (n) {comp} system maintenance
ビルメンテナンス[, birumentenansu] (n) building maintenance
ファイルの保守[ファイルのほしゅ, fairu nohoshu] (n) {comp} file maintenance
プログラム保守マニュアル[プログラムほしゅマニュアル, puroguramu hoshu manyuaru] (n) {comp} program maintenance manual
プログラム保守説明書[プログラムほしゅせつめいしょ, puroguramu hoshusetsumeisho] (n) {comp} program maintenance manual
メインテナンス[, meintenansu] (n) {comp} maintenance
メンテ[, mente] (n) (abbr) (See メンテナンス) maintenance
予防保全[よぼうほぜん, yobouhozen] (n) {comp} preventive maintenance
予防保守[よぼうほしゅ, yobouhoshu] (n) {comp} preventive maintenance
事後保全[じごほぜん, jigohozen] (n) {comp} corrective maintenance
事後保守[じごほしゅ, jigohoshu] (n) {comp} corrective maintenance
存廃問題[そんぱいもんだい, sonpaimondai] (n) question of maintenance or abolition (of an institution, organization, etc.)
安全確保[あんぜんかくほ, anzenkakuho] (n) maintenance of safety; safety guarantee; ensuring safety
扶養料[ふようりょう, fuyouryou] (n) alimony; spousal support; maintenance
整備不良[せいびふりょう, seibifuryou] (n) faulty maintenance; poor maintenance; inadequate maintenance
治安維持[ちあんいじ, chian'iji] (n) maintenance of public order; maintaining security
現状維持[げんじょういじ, genjouiji] (n) maintenance of the status quo
舎費[しゃひ, shahi] (n) dormitory maintenance fee
養浜[ようひん, youhin] (n,vs) shore reclamation; shoreline maintenance
メンテナンス[, mentenansu] (n) maintenance; (P)
健康維持[けんこういじ, kenkouiji] (n,vs,adj-no) health maintenance; health preservation
手入れ[ていれ, teire] (n,vs) (1) repairs; maintenance; tending; trimming; grooming; (2) crackdown; (police) raid; (P)
維持[いじ, iji] (n,vs) maintenance; preservation; improvement; (P)
補修(P);保修[ほしゅう, hoshuu] (n,vs) maintenance; mending; repair; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
システムメンテナンス[しすてむめんてなんす, shisutemumentenansu] system maintenance
システム保守[システムほしゅ, shisutemu hoshu] system maintenance
ファイルの保守[ファイルのほしゅ, fairu nohoshu] file maintenance
プログラム保守マニュアル[プログラムほしゅマニュアル, puroguramu hoshu manyuaru] program maintenance manual
プログラム保守説明書[プログラムほしゅせつめいしょ, puroguramu hoshusetsumeisho] program maintenance manual
メンテナンス[めんてなんす, mentenansu] maintenance
リモートメインテナンス[りもーとめいんてなんす, rimo-tomeintenansu] remote maintenance
予防保全[よぼうほぜん, yobouhozen] preventive maintenance
予防保守[よぼうほしゅ, yobouhoshu] preventive maintenance
事後保全[じごほぜん, jigohozen] corrective maintenance
事後保守[じごほしゅ, jigohoshu] corrective maintenance
保守契約[ほしゅけいやく, hoshukeiyaku] maintenance contract
定期保全[ていきほぜん, teikihozen] scheduled maintenance
定期保守[ていきほしゅ, teikihoshu] scheduled maintenance
遠隔保守[えんかくほしゅ, enkakuhoshu] remote maintenance

maintenance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริการบำรุงรักษา[n. exp.] (børikān bam) EN: maintenance services FR:
บริการซ่อมบำรุง[n. exp.] (børikān sǿm) EN: maintenance service FR: service d'entretien [m] ; service de maintenance [m]
ช่างซ่อมบำรุง[n. exp.] (chang sǿm b) EN: maintenance technician FR: technicien de maintenance [m]
การบำรุงรักษา[n.] (kān bamrung) EN: maintenance FR: maintenance [f]
การบำรุงรักษาแบบแก้ไข[n. exp.] (kān bamrung) EN: corrective maintenance (CM) FR:
การบำรุงรักษาเชิงรุก[n. exp.] (kān bamrung) EN: proactive maintenance FR:
การดำรง[n.] (kān damrong) EN: maintenance FR:
การดูแลรักษา[n.] (kān dūlaēra) EN: maintenance FR:
การรักษา[n.] (kān raksā) EN: maintenance ; treatment FR: entretien [m] ; protection [f]
การซ่อมบำรุง[n. exp.] (kān sǿm bam) EN: maintenance ; repairs FR: maintenance [f] ; entretien [m] ; réparation [f]
การซ่อมบำรุงอากาศยาน ; การซ่อมบำรุงเครื่องบิน[n. exp.] (kān sǿm bam) EN: aircraft maintenance ; aviation Maintenance FR: maintenance aéronautique [f]
การซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน[n. exp.] (kān sǿm bam) EN: preventive maintenance FR:
การทรงไว้[n. exp.] (kān song wa) EN: maintenance FR:
การทำนุบำรุง[n.] (kān thamnub) EN: maintenance FR:
ค่าบำรุงรักษา[n. exp.] (khā bamrung) EN: maintenance costs ; maintenance fee ; maintenance expenses FR: frais de maintenance [mpl] ; frais d'entretien [mpl]
ค่าเลี้ยงชีพ[n. exp.] (khā līengch) EN: alimony ; maintenance ; living allowance FR: pension alimentaire [f]
ค่าเลี้ยงดู[n. exp.] (khā līengdū) EN: alimony ; maintenance ; living allowance FR: pension alimentaire [f]
คำสั่งศาลให้จ่ายค่าเลี้ยงดู[n. exp.] (khamsang sā) EN: maintenance order FR:
ค่ารักษาบัญชี[n. exp.] (khā raksā b) EN: account maintenance charge FR:
ค่าอุปการะเลี้ยงดู[n. exp.] (khā uppakār) EN: alimony ; maintenance FR:
กิจกรรมบำรุงรักษา[n. exp.] (kitjakam ba) EN: maintenance activity FR:
พนักงานทำความสะอาด[n. exp.] (phanakngān ) EN: FR: technicien de surface [m] ; technicienne de surface [f] ; agent d'entretien [m] ; agent d'entretien et maintenance [m] ; agent de propreté et d'hygiène [m] ; homme de ménage [m] ; femme de ménage [f]
ภาษีบำรุงท้องที่[n. exp.] (phāsī bamru) EN: land tax ; real estate tax ; property tax ; local maintenance tax FR: taxe foncière [f] ; impôt foncier [f]
โรงซ่อมบำรุง[n. exp.] (rōng sǿmbam) EN: maintenance depot FR: atelier de maintenance [m]
โรงซ่อมบำรุงอากาศยาน ; โรงซ่อมบำรุงเครื่องบิน[n. exp.] (rōng sǿmbam) EN: FR: atelier de maintenance aéronautique [m]
ธาร[n.] (thān) EN: maintenance ; support FR:
ธารณา[n.] (thāranā) EN: maintenance FR:
การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน[n. exp.] (kān bamrung) EN: preventive maintenance: (PM) FR:
การบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน[n. exp.] (kān bamrung) EN: preventive maintenance: (PM) FR:
การบำรุงรักษาตามสภาพ[n. exp.] (kān bamrung) EN: condition-based maintenance: (CBM) FR:

maintenance ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bibliotheksverwaltung {f}library maintenance
Deichunterhaltung {f}dike maintenance
vorbeugende Wartung {f}corrective maintenance
Unterhaltspflicht {f}obligation to pay maintenance
vorbeugende Wartung {f}preventive maintenance
Preisbindung {f}price maintenance
Programmpflege {f}program maintenance
fallweise Wartung {f}remedial maintenance
Fernwartung {f}remote maintenance
Artikelstammwartung {f}article master maintenance
Bedienungs- und Wartungsanleitung {f}operating and maintenance instructions
Betrieb {m} | in Betrieb | in Betrieb setzen | in Betrieb gesetzt | Betrieb und Wartungoperation; service | in operation | to put into operation | activated | operation and maintenance
Bahndienstwagen {m}maintenance car
Arbeitsschutz {m}maintenance of industrial health and safety standards
Aufrechterhaltungsgebühr {f}maintenance fee
Hausmeister {m}maintenance supervisor
Instandhaltungsverfahren {n}maintenance procedure
Unterhaltszahlung {f}maintenance payment
Wartungsdienst {m}maintenance service
Wartungsempfehlung {f}maintenance recommendation
Wartungsfeld {n}maintenance panel
Wartungsvertrag {m}maintenance contract

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า maintenance
Back to top