ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

assist

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *assist*, -assist-

assist ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
assist (n.) การช่วย See also: การช่วยเหลือ
assist (vt.) ช่วย See also: ช่วยเหลือ Syn. aid, help
assist (vi.) ช่วย See also: ช่วยเหลือ Syn. aid, help
assist at (phrv.) ช่วยในเรื่อง See also: ช่วยทำ Syn. assist in, assist with
assist in (phrv.) ช่วยในเรื่อง See also: ช่วยทำ Syn. assist at, assist with
assist with (phrv.) ช่วยในเรื่อง See also: ช่วยทำ Syn. assist at, assist in
assistance (n.) ความช่วยเหลือ See also: การสนับสนุน Syn. aid
assistant (adj.) ซึ่งช่วยเหลือ See also: ซึ่งคอยสนับสนุน Syn. assisting, helping
assistant (n.) ผู้ช่วย See also: ผู้ช่วยเหลือ Syn. helper
assister (n.) ผู้ที่ช่วยเหลือ See also: คนที่ช่วยเหลือ Syn. assistant
assisting (adj.) ซึ่งช่วยเหลือ Syn. assistant, helping
assisting (adj.) ซึ่งช่วยเหลือ See also: ซึ่งคอยสนับสนุน Syn. helping
assisting (n.) การดูแล See also: การช่วยเหลือ Syn. aiding
English-Thai: HOPE Dictionary
assist(อะซิสทฺ') vt.,vi. ช่วยเหลือ, สงเคราะห์, สนับสนุน,สงเคราะห์,เข้าร่วม. -assister, assistor n., Syn. aid,help, support,tend ###A. hinder, hamper)
assistance(อะซิส'เทินซฺ) n. การช่วยเหลือ, การสงเคราะห์, การอนุเคราะห์, Syn. aid,help)
assistant(อะซิส'เทินทฺ) n. ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ป่วย.
assistant professorผู้ช่วยศาสตราจารย์
assistantship(อะซิส'เทินทฺชิพ) n. ทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเพื่อช่วยศาสตราจารย์ ทำงาน
English-Thai: Nontri Dictionary
assist(vt) ช่วยเหลือ,สงเคราะห์,สนับสนุน
assistance(n) ความช่วยเหลือ,การอนุเคราะห์,การสงเคราะห์
assistant(n) ผู้ช่วย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
assistance callการเรียกผ่านพนักงานสลับสาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assistant district officerปลัดอำเภอ (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assistant Modeกระตุ้นเครื่องให้ทำงาน [การแพทย์]
Assistants, Chairsideผู้ช่วยข้างเก้าอี้ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การช่วยเหลือ (n.) assistance See also: aid, help
การอุดหนุน (n.) assistance See also: help, support, aid (relief) Syn. ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, การเจือจาน, ความเอื้อเฟื้อ, ความเผื่อแผ่
การเจือจาน (n.) assistance See also: help, support, aid (relief) Syn. ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, การอุดหนุน, ความเอื้อเฟื้อ, ความเผื่อแผ่
ความช่วยเหลือ (n.) assistance See also: aid, help Syn. การช่วยเหลือ
ความอนุเคราะห์ (v.) assistance See also: help, aid, favour, benevolence Syn. ความช่วยเหลือ, ความเอื้อเฟื้อ, ความเกื้อหนุน, ความเจือจุน
ความเกื้อกูล (n.) assistance See also: help, support, aid (relief) Syn. ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, การเจือจาน, การอุดหนุน, ความเอื้อเฟื้อ, ความเผื่อแผ่
ความเกื้อหนุน (v.) assistance See also: help, aid, favour, benevolence Syn. ความช่วยเหลือ, ความเอื้อเฟื้อ, ความเจือจุน
ความเจือจุน (v.) assistance See also: help, aid, favour, benevolence Syn. ความช่วยเหลือ, ความเอื้อเฟื้อ, ความเกื้อหนุน
ความเผื่อแผ่ (n.) assistance See also: help, support, aid (relief) Syn. ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, การเจือจาน, การอุดหนุน, ความเอื้อเฟื้อ
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (n.) assistance See also: help, support, aid (relief) Syn. การเจือจาน, การอุดหนุน, ความเอื้อเฟื้อ, ความเผื่อแผ่
คนช่วย (n.) assistant See also: accomplice, helper, helping hand, aide, right-hand man Syn. ผู้ช่วย
ผช. (n.) assistant Syn. ผู้ช่วย
ผู้ช่วย (n.) assistant
ผู้ช่วย (n.) assistant See also: accomplice, helper, helping hand, aide, right-hand man Syn. คนช่วย
ลูกมือ (n.) assistant See also: accomplice, helper, helping hand, aide, right-hand man Syn. ผู้ช่วย, คนช่วย
ป. (n.) assistant district office Syn. ปลัดอำเภอ
ปลัดอำเภอ (n.) assistant district officer
TA (abbr.) ครูช่วยสอน (คำย่อของ Teaching Assistant) See also: นักศึกษาผู้ช่วยครูอาจารย์ในการสอน
ขอแรง (v.) ask for assistance See also: ask someone to lend a hand
คนสนิท (n.) efficient assistance See also: helper Syn. มือขวา Ops. มือซ้าย, แขนซ้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To assist at the birth of an independent India and to welcome her as an equal member in the British Commonwealth of Nations.เพื่อช่วยให้อินเดียได้เป็นเอกราช และเพื่อต้อนรับอินเดียในฐานะ สมาชิกของเครือจักรภพอังกฤษ
I am a trained cardiovascular respiratory emergency assist technician.ผมเคยฝึกปฐมพยาบาลโรคหัวใจ
Yes, indeed. We're overjoyed to have traveled 11,000 miles to assist them in their struggle to upgrade themselves.นี่คือคนที่เราเต็มใจ เดินทางมาหมื่นไมล์
I was able to assist my old friend by taking up his notes.ฉันก็ได้ช่วยเหลือ เพื่อนเก่า ด้วยการจัดแจงนิดหน่อย
Our chief archivist, Mr Jenkins, is here to assist you.หัวหน้าผู้เก็บเอกสารสำคัญของเรา, นายเจนกินส์, อยู่ที?
The reason you're here is we want you to assist Mulder on these X-Files.มากกว่า หรือน้อยกว่า
I've assigned Greenwall to assist you.เราจะให้กรีนวอลคอยช่วยเหลือคุณ
Perhaps this will assist your decision.. นี่คง... ...จะช่วยคุณตัดสินใจได้
Happily some of his former friends are willing to assist him in purchasing a commission.โชคดีที่พวกเพื่อนทหารของเขาเต็มใจที่จะ ยืนยันต่อเขาว่าจะซื้อสัญญาไป
Irene, I want you to assist the investigators.ไอรีน ผมอยากให้คุณช่วยเรื่องนี้
Madame Poussin will assist you in your prayers.เดี๋ยว มาดาม ปูแซงต์ จะสอนให้เธอสวดมนต์
I should warn you... that in addition to competing against each other... for the top grade in this class... you will also be competing for one of my firm's... highly coveted four internship spots next year... where you will get to assist on actual cases.ผมขอเตือนพวกคุณไว้ก่อน ว่านอกจากจะต้องแข่งกันทำคะแนน ให้เป็นที่หนึ่งในชั้นเรียนแล้ว

assist ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
帮办[bāng bàn, ㄅㄤ ㄅㄢˋ, 帮办 / 幫辦] assist in managing; deputy
[huǒ, ㄏㄨㄛˇ, 伙] assistant; furniture; partner
[zuǒ, ㄗㄨㄛˇ, 佐] assist
[èr, ㄦˋ, 佴] assistant
副手[fù shǒu, ㄈㄨˋ ㄕㄡˇ, 副手] assistant
副部长[fù bù zhǎng, ㄈㄨˋ ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ, 副部长 / 副部長] assistant (government) minister
助手[zhù shǒu, ㄓㄨˋ ㄕㄡˇ, 助手] assistant; helper
助理[zhù lǐ, ㄓㄨˋ ㄌㄧˇ, 助理] assistant
协理[xié lǐ, ㄒㄧㄝˊ ㄌㄧˇ, 协理 / 協理] assistant manager; to cooperate in managing
协管员[xié guǎn yuán, ㄒㄧㄝˊ ㄍㄨㄢˇ ㄩㄢˊ, 协管员 / 協管員] assistant manager; steward
协办[xié bàn, ㄒㄧㄝˊ ㄅㄢˋ, 协办 / 協辦] assist; help sb do something; cooperate in doing something
帮助[bāng zhù, ㄅㄤ ㄓㄨˋ, 帮助 / 幫助] assistance; aid; to help; to assist
扶贫[fú pín, ㄈㄨˊ ㄆㄧㄣˊ, 扶贫 / 扶貧] assistance to the poor
[huǒ, ㄏㄨㄛˇ, 夥] assistant; partner; many; great; numerous
专员[zhuān yuán, ㄓㄨㄢ ㄩㄢˊ, 专员 / 專員] assistant director; commissioner
营业员[yíng yè yuán, ˊ ㄧㄝˋ ㄩㄢˊ, 营业员 / 營業員] clerk; shop assistant
店伙[diàn huǒ, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄛˇ, 店伙] shop assistant; shop clerk
店员[diàn yuán, ㄉㄧㄢˋ ㄩㄢˊ, 店员 / 店員] shop assistant; salesclerk; salesperson
[xié, ㄒㄧㄝˊ, 协 / 協] cooperate; harmonize; to help; to assist; to join
副主任[fù zhǔ rèn, ㄈㄨˋ ㄓㄨˇ ㄖㄣˋ, 副主任] deputy director; assistant head
副经理[fù jīng lǐ, ㄈㄨˋ ㄐㄧㄥ ㄌㄧˇ, 副经理 / 副經理] deputy director; assistant manager
编辑[biān jí, ㄅㄧㄢ ㄐㄧˊ, 编辑 / 編輯] edit; compile; (assistant) editor; compiler
壁助[bì zhù, ㄅㄧˋ ㄓㄨˋ, 壁助] help; assistant
帮手[bāng shǒu, ㄅㄤ ㄕㄡˇ, 帮手 / 幫手] helper; assistant
鼓风炉[gǔ fēng lú, ㄍㄨˇ ㄈㄥ ㄌㄨˊ, 鼓风炉 / 鼓風爐] a blast furnace (in modern times); a draft assisted furnace for smelting metals
伙计[huǒ jì, ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧˋ, 伙计 / 伙計] partner; fellow; mate; waiter; servant; shop assistant
掌握电脑[zhǎng wò diàn nǎo, ㄓㄤˇ ㄨㄛˋ ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ, 掌握电脑 / 掌握電腦] PDA; Personal Digital Assistant
协助[xié zhù, ㄒㄧㄝˊ ㄓㄨˋ, 协助 / 協助] provide assistance; aid
支援[zhī yuán, ㄓ ㄩㄢˊ, 支援] provide assistance or backing; to support; to back
[fù, ㄈㄨˋ, 副] secondary; auxiliary; deputy; assistant; vice-; abbr. for 副詞|副词 adverb; classifier for pairs
助教[zhù jiào, ㄓㄨˋ ㄐㄧㄠˋ, 助教] teaching assistant

assist ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お雇い外国人;御雇外国人[おやといがいこくじん, oyatoigaikokujin] (n) hired foreigners; foreign advisors hired by the Japanese government for their specialized knowledge to assist in the modernization of Japan at the end of the Bakufu and during the Meiji Era
バディシステム[, badeishisutemu] (n) buddy system; the idea that divers always dive with a buddy to assist each other
ホールスタッフ[, ho-rusutaffu] (n) staff who serve or assist customers or visitors (e.g. restaurant, pachinko parlour, etc.) (wasei
左心補助循環装置[さしんほじょじゅんかんそうち, sashinhojojunkansouchi] (n) left ventricular assist device; LVAD
湯女[ゆな, yuna] (n) (1) women who assist bathers at hot-springs resorts; (2) (arch) bathhouse prostitute
ALT[エイエルティー, eierutei-] (exp) assistant language teacher (technical term used in Japan); ALT
CAI[シーエーアイ, shi-e-ai] (n) {comp} computer-assisted instruction; CAI; computer-aided instruction
PDA[ピーディーエー, pi-dei-e-] (n) (See 携帯情報端末) personal digital assistant; PDA
アシ[, ashi] (n,vs) (abbr) (See アシスタント) assistant
アシスタンス[, ashisutansu] (n) assistance
アシスタント(P);アスィスタント[, ashisutanto (P); asuisutanto] (n) assistant; (P)
アシスタントオブジェクト[, ashisutantoobujiekuto] (n) {comp} assistant object
アシスタントディレクター[, ashisutantodeirekuta-] (n) assistant director
アシスタントパーサー[, ashisutantopa-sa-] (n) assistant purser
アシスト[, ashisuto] (n,vs) assist; assistance; (P)
アシマネ[, ashimane] (n) (abbr) assistant manager
お世話;御世話[おせわ, osewa] (n) help; aid; assistance
お守り;お守;御守り;御守[おもり, omori] (n,vs) (1) (See 子守り) babysitting; babysitter; (2) taking care of; assisting; assistant; helper
お蔭;御蔭;お陰;御陰[おかげ, okage] (n) (your) backing; assistance; thanks or owing to
お蔭様;御蔭様[おかげさま, okagesama] (n) (your) backing; assistance
コメコン[, komekon] (n) Council for Mutual Economic Assistance; COMECON; (P)
ダック[, dakku] (n) (1) Development Assistance Committee; DAC; (2) dock; (3) duck
トモダチ作戦;友達作戦[トモダチさくせん(トモダチ作戦);ともだちさくせん(友達作戦), tomodachi sakusen ( tomodachi sakusen ); tomodachisakusen ( tomodachi sakusen )] (n) Operation Tomodachi; United States Armed Forces assistance operation to support Japan in disaster relief following the 2011 Tohoku earthquake and tsunami
パーソナルデジタルアシスタント[, pa-sonarudejitaruashisutanto] (n) {comp} personal digital assistant; PDA
ベーシスト[, be-shisuto] (n) bassist
レーシック[, re-shikku] (n) (See レーシック手術) laser-assisted in-situ keratomileusis (type of laser eye surgery); LASIK
レーシック手術[レーシックしゅじゅつ, re-shikku shujutsu] (n) laser-assisted in-situ keratomileusis (type of laser eye surgery); LASIK
一助[いちじょ, ichijo] (n) help; assistance; (P)
一国一城[いっこくいちじょう, ikkokuichijou] (n) (1) (possession of) one feudal domain and one castle; being independent (acting without compromise or assistance); (2) establishing only one castle in each feudal domain (edict issued by the shogunate in 1615)
介す[かいす, kaisu] (v5s,vt) (1) (See 介する) to use as an intermediary; to mediate; to assist; (2) to worry; to mind; to care
介する[かいする, kaisuru] (vs-s,vt) (1) (See を介して) to use as an intermediary; to mediate; to assist; (2) to worry; to mind; to care
介添え[かいぞえ, kaizoe] (n,vs) helper; assistant; second
付き[つき(P);づき;ツキ, tsuki (P); duki ; tsuki] (n,n-suf) (1) furnished with; including; (2) attached to; (3) impression; appearance; (n) (4) (uk) luck; (5) sociality; (n,n-suf) (6) (See お付き) under; assistant (e.g. to a manager); (7) soup base; (P)
付け人;付人[つけびと, tsukebito] (n) assistant; attendant; chaperon; suite
侍立[じりつ, jiritsu] (n,vs) assisting (a dignitary)
判官[はんがん;ほうがん, hangan ; hougan] (n) (1) judge; magistrate; (2) (arch) 4th (or 3rd) grade official; assistant district officer
[ふく, fuku] (n,pref) (1) assistant; associate; vice-; sub-; deputy; substitute; auxiliary; supplementary; additional; collateral; (n) (2) duplicate; copy; (P)
副本部長[ふくほんぶちょう, fukuhonbuchou] (n) deputy general manager; deputy director-general; assistant commissioner
[りょく, ryoku] (n) (1) force; strength; might; vigour (vigor); energy; (2) capability; ability; proficiency; capacity; faculty; (3) efficacy; effect; (4) effort; endeavours (endeavors); exertions; (5) power; authority; influence; good offices; agency; (6) (See 力になる) support; help; aid; assistance; (7) stress; emphasis; (8) means; resources; (P)
力を貸す[ちからをかす, chikarawokasu] (exp,v5s) to assist; to help out
Japanese-English: COMDICT Dictionary
パーソナルデジタルアシスタント[ぱーそなるでじたるあしすたんと, pa-sonarudejitaruashisutanto] personal digital assistant (PDA)
携帯情報端末[けいたいじょうほうたんまつ, keitaijouhoutanmatsu] personal digital assistant (PDA)
番号案内[ばんごうあんない, bangouannai] directory assistance
遠隔保守システム[えんかくほしゅシステム, enkakuhoshu shisutemu] ASSIST, Advanced Service Support Information System Technology

assist ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุกูล[v.] (anukūn) EN: help ; support ; aid ; back up ; assist ; succor ; relieve ; befriend FR: aider ; supporter ; soutenir ; assister ; favoriser
ชำร่วย[v.] (chamrūay) EN: help ; assist FR:
ช่วย[v.] (chūay) EN: help ; assist ; aid ; co-operate = cooperate ; facilitate ; lend a hand FR: aider ; assister ; faciliter ; contribuer
ช่วยเหลือ[v.] (chūayleūa) EN: aid ; abet ; support ; assist ; give assistance ; give a hand FR: aider ; encourager ; soutenir ; supporter ; rendre service ; secourir ; venir en aide (à) ; donner un coup d'épaule (à qqn)
ช่วยงาน[v. exp.] (chūay ngān) EN: help ; assist FR: aider ; assister
เอื้ออำนวย[v. exp.] (eūa amnūay) EN: facilitate ; assist FR:
จานเจือ[v.] (jānjeūa) EN: be generous ; give support ; assist ; help FR:
เจือจาน[v.] (jeūajān) EN: help ; assist ; support ; share ; be generous FR:
กัปปิยการก[n.] (kappiyakāro) EN: one who makes things suitable for a monk ; one who knows what to do to assist a bhikku ; monk's attendant ; attendant of a monk FR:
เกื้อกูล[v.] (keūakūn) EN: help ; assist ; lend a hand ; support ; patronize ; aid ; lend a hand FR: aider ; soutenir ; assister
พยุง[v.] (phayung) EN: support ; help ; assist ; give assistance to ; prop up ; keep up FR: supporter ; porter ; aider ; soutenir
พะยุพยุง[v.] (phayuphayun) EN: help ; assist FR: aider
สงเคราะห์[v.] (songkhrǿ) EN: aid ; help ; give a helping hand ; assist ; support ; ; back up ; subsidize FR: assister ; aider
ทำคลอด[v.] (thamkhløt) EN: deliver (a baby) ; assist at childbirth FR: donner naissance
อุปการะ[v.] (uppakāra = ) EN: subsidize ; aid financially ; patronize ; support ; help ; assist FR: parrainer ; patronner ; supporter
อุดหนุน[v.] (utnun) EN: support ; help ; boost ; subsidize ; aid ; assist (financially) FR: aider financièrement ; subventionner ; subsidier (Belg.) ; soutenir ; supporter ; apporter une aide financière ; aider
บ้าโกหก[adj.] (bā kōhok) EN: meekly ask someone for help ; swallow one’s pride in asking for assistance ; go to s.o. humbly FR: mythomane
ชม[v.] (chom) EN: look at ; view FR: regarder ; assister à
ชมคอนเสิร์ต[v. exp.] (chom khønso) EN: FR: assister à un concert
เจ้าหน้าที่ปกครอง[n. exp.] (jaonāthī po) EN: assistant governing officer FR:
เจ้าพนักงานอาลักษณ์[n. exp.] (jaophanakng) EN: assistant scribe officer FR:
เจ้าพนักงานจดหมายเหตุ[n. exp.] (jaophanakng) EN: assistant archivist FR:
เจ้าพนักงานการข่าว[n. exp.] (jaophanakng) EN: assistant intelligence officer FR:
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม[n. exp.] (jaophanakng) EN: pharmaceutical assistant ; pharmacy technician FR:
เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์[n. exp.] (jaophanakng) EN: assistant public relations officer FR:
เจ้าพนักงานประเมินราคาทรัพย์สิน[n. exp.] (jaophanakng) EN: assistant property valuer FR:
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข[n. exp.] (jaophanakng) EN: dental assistant FR:
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์[n. exp.] (jaophanakng) EN: medical technician assistant ; medical lab technician FR:
การช่วยงาน[n. exp.] (kān chūay n) EN: helping ; assisting ; succoring ; supporting ; aiding ; encouraging ; backing FR: aide [f] ; assistance [f] ; support [m]
การให้ความช่วยเหลือ[n. exp.] (kān hai khw) EN: assistance FR: assistance [f]
การให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยี[n. exp.] (kān hai khw) EN: technological assistance FR: assistance technologique [f]
การไม่ช่วยเหลือ[n. exp.] (kān mai chū) EN: FR: non-assistance [f]
การสนับสนุน[n.] (kān sanapsa) EN: support ; backing ; sponsoring ; assistance ; corroboration FR: soutien [m] ; support [m] ; appui [m] ; parrainage [m]
การอุปถัมภ์[n.] (kān uppatha) EN: patronage ; help ; support ; aid ; assistance ; sustentation FR: patronage [m] ; parrainage [m]
เกื้อ[v.] (keūa) EN: help FR: assister
แขนขวา[n. exp.] (khaēn khwā) EN: efficient assistance FR:
ขอความช่วยเหลือ[v. exp.] (khø khwām c) EN: ask for help ; ask for assistance ; appeal for aid ; request assistance FR: demander de l'aide ; solliciter de l'aide ; réclamer de l'assistance
คนเบส[n. exp.] (khon bēs) EN: bassist FR: bassiste [m]
คนช่วย[n.] (khonchūay) EN: assistant FR: assistant [m] ; assistante [f] ; adjoint [m] ; adjointe [f] ; aidant [m] (vx)
ขอแรง[v.] (khøraēng) EN: ask for assistance ; ask to lend a hand FR:

assist ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anpassungshilfe {f}adjustment assistance
Assistent {m}; Assistentin
Assistent {m}; Laborassistent
Assistentenstelle {f}assistantship [Am.]
Assistentsarzt {m}; Assistenzarzt
Assistenz {f}; Assistenz... | unter Assistenz von ...assistance | with the assistance of ...
Assistenz-Professor {m}; Assistenz-Professorin
Betriebsassistent {m}assistant to works manager
Direktionsassistent {m}assistant to top management
Einkaufsassistent {m}assistant merchandiser
Hilfspriester {m}assistant priest
Hilfsprüfer {m}assistant examiner
Mitarbeitersuffix {m}assistant suffix
Prüfassistent {m}assistant auditor
Vorarbeiter {m}assistant foreman
Bassgitarrist {m}; Bassist
Bassist {m}; Bassistin
Zahnarzthelferin {f}dental assistant; dental nurse
Raketenstart {m}rocket assisted take off
Servolenkung {f}servo steering; servo-assisted steering; power steering
Hilfskraft {f}temporary worker; temp; assistant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า assist
Back to top