ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

insufferable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *insufferable*, -insufferable-

insufferable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
insufferable (adj.) ซึ่งไม่สามารถจะทนได้ See also: ซึ่งเกินกว่าจะทนไหว Syn. unbearable, intolerable Ops. bearable, endurable, tolerable
English-Thai: Nontri Dictionary
insufferable(adj) ทนไม่ได้,เหลืออด,กลั้นไม่ไหว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นิรทุกข์ (adj.) insufferable Ops. ทนทุกข์

insufferable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหลือทน[adj.] (leūathon) EN: unbearable ; intolerable ; insupportable ; beyond toleration ; insufferable ; beyond endurance FR: insupportable ; intolérable
เนียรทุกข์[adj.] (nīarathuk) EN: insufferable FR:
ปากร้ายเหลือทน[adj.] (pākrāi leūa) EN: insufferable shrew ; unsufferably shrewish FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า insufferable
Back to top