ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

patron

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *patron*, -patron-

patron ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
patron (n.) ผู้อุปถัมภ์ See also: ผู้อุปการะ, ผู้อุดหนุน Syn. sponsor, supporter, promoter
patron saint (n.) นักบุญผู้ปกป้องคุ้มครอง
patronage (n.) ตำแหน่งที่ถูกแต่งตั้ง See also: เส้นสายทางการเมือง Syn. backing
patronage (n.) การอุปถัมภ์ See also: ราชินูปถัมภ์, ราโชปถัมภ์, อุปการคุณ Syn. backing, contribution, donation
patroness (n.) ผู้อุปการะที่เป็นหญิง Syn. donor, godmother
patronize (vt.) อุปถัมภ์ See also: อุปการะ, สนับสนุน Syn. nourish, encourage
patronizing (adj.) อ้างตัวเป็นผู้มีอุปการะคุณ Syn. superior Ops. inferior
patronymic (adj.) ซึ่งมีชื่อมาจากชื่อสกุลของบิดาหรือบรรพบุรุษ
patronymic (n.) นามสกุล See also: ชื่อสกุล Syn. surname, family name
English-Thai: HOPE Dictionary
patron(เพ'ทรัน) n. ผู้อุปการะ,ผู้อุดหนุน,ลูกค้า
patronage(แพท'ทระนิจ) n. การอุดหนุน,การอุปถัมม์
patroness(เพ'ทระนิส) n. ผู้อุปการะหญิง
patronise(เพ'ทระไนซ) vt. อุปถัมม์
patronize(เพ'ทระไนซ) vt. อุปถัมม์
patronymicadj. (ชื่อ) มาจากชื่อสกุลของบิดา.
English-Thai: Nontri Dictionary
patron(n) ผู้อุปถัมภ์,ผุ้ชุบเลี้ยง,ลูกค้าประจำ,ผู้อุดหนุน,ผู้อุปการะ
patronage(n) การอุปถัมภ์,การอุดหนุน,ความอุปการะ
patroness(n) ผู้อุปถัมภ์(หญิง),ผุ้อุปการะ(หญิง),ลูกค้า(หญิง)
patronise(vt) ชุบเลี้ยง,อุปภัมภ์,อุปการะ,สนับสนุน
patronize(vt) ชุบเลี้ยง,อุปภัมภ์,อุปการะ,สนับสนุน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
patronผู้อุปถัมภ์, อุปถัมภก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
patronageการอุปถัมภ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Patron and clientระบบอุปถัมภ์ [TU Subject Heading]
Patronage, Politicalระบบอุปถัมภ์ทางการเมือง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ชุบเลี้ยง (n.) patron See also: benefactor, supporter, sponsor Syn. ผู้อุปถัมภ์, ผู้เลี้ยงดู, ผู้โอบอุ้ม, ผู้อุปการะเลี้ยง
ผู้อุปการะเลี้ยง (n.) patron See also: benefactor, supporter, sponsor Syn. ผู้อุปถัมภ์, ผู้เลี้ยงดู, ผู้โอบอุ้ม
ผู้โอบอุ้ม (n.) patron See also: benefactor, supporter, sponsor Syn. ผู้อุปถัมภ์, ผู้เลี้ยงดู, ผู้อุปการะเลี้ยง
การช่วยเหลือ (n.) patronage See also: help, support, aid, assistance, sustentation Syn. การเกื้อกูล, การค้ำจุน, การอนุเคราะห์
การอนุเคราะห์ (n.) patronage See also: help, support, aid, assistance, sustentation Syn. การช่วยเหลือ, การเกื้อกูล, การค้ำจุน
การอุปถัมภ์ (n.) patronage See also: help, support, aid, assistance, sustentation Syn. การช่วยเหลือ, การเกื้อกูล, การค้ำจุน, การอนุเคราะห์
พระบรมราชูปถัมภ์ (n.) patronage
อุปถัมภ์ (adj.) patronizing See also: supportive, helpful, fostering Syn. ค้ำจุน, ค้ำชู, เลี้ยงดู, อุปถัมภ์ค้ำชู
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (n.) Foundation for the Blind in Thailand under the Royal Patronage of Her Majesty the Queen
ราชินูปถัมภ์ (n.) queen´s patronage
ราชูปถัมภ์ (n.) royal patronage See also: the patronage of the king, king´s patronage Syn. ราโชปถัมภ์
ราโชปถัมภ์ (n.) royal patronage See also: king´s patronage Syn. ราชูปถัมภ์
เส้นแข็ง (adj.) strong patronage Syn. เส้นใหญ่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was made from the armor of St. George patron saint of Boy Scouts.มันทำมาจากเกราะของอัศวินเซ็นต์จอร์ชเชียวนะ อัศวินทหารเสือ..
Is there another patron in Delft with pockets as deep as mine?มีผู้อุดหนุนคนไหนในเดลฟ์ท์ ที่กระเป๋าหนักกว่าฉันอีกไหม?
Man's the patron saint of travelers, dawg.นี่เป็นเซนต์ของนักเดินทางนะ
Someday if you are fortunate, you will have a patron too. Don't kneel, you aren't a servant girl anymore.อย่าคุกเข่า เธอไม่ใช่คนรับใช้อีกต่อไปแล้ว
That's the surest way to attract a patron on your feet, not off them!ทางที่แน่นอนที่สุดสำหรับดึงดูดผู้อุปถัมภ์ ยืนบนลำขาตัวเอง ไม่ใช่ของเขา
He'll want to honour his promise, to become your patron at last.เขาต้องการรักษาคำสัญญา เป็นผู้อุปถัมภ์เธอตลอดไป
Can Alphonse's patron actually be...รึว่าคนที่สนับสนุนอัลฟองเซ่อยู่คือ...
The patron saint of lost causes is saint rita.นักบุญผู้อุปถัมภ์ "ความสิ้นหวัง"คือ นักบุญ ริต้า
It's from el patron himself,but it was made for your eyes only.มาจากนายหัวเลย เขาบอกให้นายเปิดเท่านั้น
Another transit patron called it inคนที่ผ่านมาทางนี้โทรเข้าไปแจ้ง
And she was recently a patron of yours.และเธอเพิ่งมาอุดหนุนร้านคุณ
I want to see patron Lechero, por favor.ฉันอยากจะพบ เลเชอโร่

patron ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
守护神[shǒu hù shén, ㄕㄡˇ ㄏㄨˋ ㄕㄣˊ, 守护神 / 守護神] protector God; patron saint
座儿[zuò r, ㄗㄨㄛˋ ㄖ˙, 座儿 / 座兒] rickshaw seat (Beijing dialect); patron (of teahouse, cinema); passenger (in taxi, rickshaw etc)
保护人[bǎo hù rén, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄖㄣˊ, 保护人 / 保護人] guardian; carer; patron
光顾[guāng gù, ㄍㄨㄤ ㄍㄨˋ, 光顾 / 光顧] welcome (honorific term used by shopkeeper to clients); Thank you for patronizing my humble establishment.
惠顾[huì gù, ㄏㄨㄟˋ ㄍㄨˋ, 惠顾 / 惠顧] your patronage

patron ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
パトロン[, patoron] (n) (1) patron (of the arts, an artist, etc.); patroness; financial supporter; (2) (See 芸者,旦那) sugar daddy; man who provides for a woman (e.g. a geisha); (3) patron; master; manager; boss; (P)
保護の聖人[ほごのせいじん, hogonoseijin] (n) patron saint
守護聖人[しゅごせいじん, shugoseijin] (n) patron saint
引き手;引手[ひきて, hikite] (n) knob; handle; catch; patron
旦那(P);檀那[だんな, danna] (n) (1) master (of a house, shop, etc.); (2) husband (informal); (3) word used to address a male patron, customer, or person of high status (sir, boss, master, governor); (4) (See パトロン・1) patron of a mistress, geisha, bar or nightclub hostess; sugar daddy; (5) {Buddh} (original meaning; usu. written as 檀那) (See 檀越,檀家) alms; almsgiving; almsgiver; (P)
画師;絵師[えし;がし(画師), eshi ; gashi ( eshi )] (n) painter; artist; painter supported by patron
つなぎ止める;繋ぎ止める;繋ぎ留める[つなぎとめる, tsunagitomeru] (v1,vt) to tie; to fasten; to hitch; to secure (e.g. load, patronage of customers, etc.); to hold on to
ドル箱[ドルばこ, doru bako] (n) patron; milch cow
メセナ[, mesena] (n) corporate patronage of the arts and culture (fre
丸抱え[まるがかえ, marugakae] (n) completely financed; sponsored; under patronage
保護[ほご(P);ほうご, hogo (P); hougo] (n,vs) care; protection; shelter; safeguard; guardianship; favor; favour; patronage; (P)
像主[ぞうしゅ, zoushu] (n) (1) (obsc) subject (of a portrait or bust); a person posing for a portrait or bust; (2) (historically) patron; someone who commissions a Buddhist temple or work of art
兄貴風を吹かす[あにきかぜをふかす, anikikazewofukasu] (exp,v5s) (See 風を吹かす) to act patronizingly
先輩風を吹かす[せんぱいかぜをふかす, senpaikazewofukasu] (exp,v5s) (See 風を吹かす) to put on a patronizing air
取り付ける;取りつける;取付ける[とりつける, toritsukeru] (v1,vt) (1) to furnish; to install; (2) to get someone's agreement; (3) to patronize; to buy usually from the same store
取り立て(P);取立て[とりたて, toritate] (n) (1) collection (of a debt); (2) patronage; promotion; (adj-no) (3) fresh (e.g. freshly picked); (P)
取り立てる;取立てる;取りたてる[とりたてる, toritateru] (v1,vt) (1) to collect (debts); to dun; to exact; to extort; (2) to appoint; to promote; to give patronage; (3) (See 取り立てて) to emphasize; to focus on; to call attention to
呼び込み;呼込み[よびこみ, yobikomi] (n) (1) barker; tout; hawker; someone who attempts to attract patrons to entertainment events, shops, bars, and such, by exhorting passing public; (vs) (2) calling out to potential customers
引き[びき, biki] (n,suf) (1) pull; patronage; influence; (2) tug; (3) discount
引き立て;引立て[ひきたて, hikitate] (n) favor; favour; patronage
後ろ盾(P);後ろ楯[うしろだて, ushirodate] (n) (1) backing; support; backer; supporter; patron; sponsor; (2) shield that protects one's back; (P)
後援者[こうえんしゃ, kouensha] (n) supporter; sponsor; patron; backer
得意先[とくいさき, tokuisaki] (n) customer; client; patron; clientele; constituency; (P)
恩人[おんじん, onjin] (n) benefactor; patron; (P)
恩着せがましい[おんきせがましい, onkisegamashii] (adj-i) patronizing; expecting gratitude in return; acting like one is doing someone a favor; condescending
恩顧[おんこ, onko] (n) favour; favor; patronage
息が掛かる;息がかかる[いきがかかる, ikigakakaru] (exp,v5r) to have the personal support of (an influential person); to be under the patronage of
愛顧[あいこ, aiko] (n,vs) patronage; favour; favor
肩入れ[かたいれ, kataire] (n,vs) support; backing; patronage
賛助[さんじょ, sanjo] (n,vs) support; patronage; (P)
贔屓贔屓[ひいきびいき, hiikibiiki] (n) each person supporting (patronizing) his (her) own favorite
金蔵;金庫(iK)[かねぐら;きんぞう(金蔵)(ok), kanegura ; kinzou ( kinzou )(ok)] (n) (1) treasure house; treasury; (2) (かねぐら only) financial supporter; patron; financier; backer

patron ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัครศาสนูปถัมภก[X] (akkhrasāsan) EN: Prime Patron of Buddhism ; Upholder of religions FR:
แบบเสื้อ[n. exp.] (baēp seūa) EN: pattern ; fashion FR: patron [m]
บอส[n.] (bøt) EN: boss FR: patron [m]
หัวหน้า[n.] (hūanā) EN: chief ; boss ; leader ; foreman ; head ; superior ; president FR: chef [m, f] ; leader [m] (angl.) ; meneur [m] ; patron [m], patronne [f] ; boss [m] (fam.) ; président [m] ; présidente [f] ; dirigeant [m] ; dirigeante [f]
เจ้าของ[n.] (jaokhøng) EN: owner ; proprietor ; proprietress FR: propriétaire [m, f] ; patron [m] ; patronne [f] ; détenteur [m] ; détentrice [f] ; possesseur [m] ; proprio [m] (fam.)
เจ้าของร้าน[n. exp.] (jaokhøng rā) EN: shopkeeper ; owner ; boss FR: commerçant [m] ; commerçante [f] ; boutiquier [m] ; patron [m] ; patronne [f]
เจ้านาย[n.] (jaonāi) EN: boss ; employer ; big cheese FR: chef d'entreprise [m, f] ; patron [m] ; patronne [f] ; boss [m] (fam.) ; grosse légume [f]
นาย [n.] (nāi) EN: master ; lord ; ruler ; chief ; boss ; leader ; overseer FR: maître [m] ; monsieur [m] ; sieur [m] (vx) ; maître [m] ; patron [m] , chef [m]
นายงาน[n. exp.] (nāi ngān) EN: foreman ; person in charge ; chief FR: contremaître [m] ; patron [m]
พ่อเลี้ยง[n.] (phølīeng) EN: patron ; squire FR:
ผู้จ้าง[n. exp.] (phū jāng) EN: employer ;boss FR: employeur [m] ; employeuse [f] ; patron [m] ; patronne [f]
ผู้จัดการ[n.] (phūjatkān) EN: manager ; administrator FR: patron [m] ; manager [m] ; manageur [m] ; manageuse [f] ; directeur [m] ; directrice [f] ; gérant [m] ; gérante [f] ; dirlo [m] (fam.)
ผู้จัดการภัตตาคาร[n. exp.] (phūjatkān p) EN: restaurant manager FR: patron de restaurant [m]
ผู้อุปการะ[n. exp.] (phū uppakār) EN: benefactor ; sponsor ; patron ; supporter FR:
ผู้อุปถัมภ์[n.] (phū uppatha) EN: sponsor ; patron ; patroness FR: sponsor [m] (anglic.) ; parraineur [m]
ผู้อุดหนุน[n. exp.] (phū utnun) EN: patron FR:
สปอนเซอร์[v.] (sapønsoē) EN: sponsor ; backer ; supporter ; patron FR: sponsor [m] (anglic.)
อุปการี[n.] (uppakārī = ) EN: supporter ; patron ; helper ; benefactor FR: bienfaiteur [m]
อุปถัมภก[n.] (uppathampho) EN: patron FR:
ชื่อสกุล[n.] (cheūsakun) EN: family name FR: nom de famille [m] ; patronyme [m]
จุนเจือ[v.] (junjeūa) EN: support ; help ; to patronize FR: soutenir
การเป็นลูกค้าของโสเภณี[n. exp.] (kān pen lūk) EN: patronizing a prostitute FR: fréquentation des prostituées [f]
การอุปถัมภ์[n.] (kān uppatha) EN: patronage ; help ; support ; aid ; assistance ; sustentation FR: patronage [m] ; parrainage [m]
การอุดหนุน[n.] (kān utnun) EN: patronage ; subsidy FR:
เกื้อกูล[v.] (keūakūn) EN: help ; assist ; lend a hand ; support ; patronize ; aid ; lend a hand FR: aider ; soutenir ; assister
คณะนายจ้าง[n. exp.] (khana nāijā) EN: FR: patronat [m]
เข้าเจ้าเข้านาย[v.] (khaojaokhao) EN: put oneself under the patronage of big wig FR:
คุณูปการ = คุโณปการ[n.] (khunūpakān ) EN: benefit ; support ; patronage ; benefaction FR:
แม่ยก[n. exp.] (maē yok) EN: patroness-fan ; female followers of a certain age FR:
ในพระบรมราชูปถัมภ์[xp] (nai Phrabor) EN: under the royal patronage of the king FR:
นามสกุล[n.] (nāmsakun) EN: name ; family name ; surname ; last name FR: nom de famille [m] ; nom [m] ; patronyme [m]
เป็นนายตัวเอง[n. exp.] (pen nāi tūa) EN: FR: être son propre patron
พระบรมราชูปถัมภ์[n.] (Phrabøromma) EN: patronage of the king FR:
ราชูปถัมภ์ ; ราโชปถัมภ์[n.] (rāchūpatham) EN: royal patronage ; the patronage of the king ; king's patronage FR:
ร่มเงา[n.] (rom-ngao) EN: patronage FR:
แสดงออกอย่างปรามาส[v. exp.] (sadaēng-øk ) EN: patronize FR:
สนับสนุน[v. exp.] (sanapsanun) EN: support ; sponsor ; back ; be in favour of ; be pro ; give support ; patronize ; encourage ; help ; aid ; further ; stick by ; stand up for ; corroborate ; foster ; side with FR: supporter ; soutenir ; encourager ; aider ; parrainer ; sponsoriser ; être en faveur de ; apporter son soutien ; défendre la cause de ; patronner ; porter
ส่งเสีย[v. exp.] (songsīa) EN: support ; provide ; maintain ; help ; patronize ; support financially FR: faire vivre ; entretenir ; supporter financièrement ; subvenir aux besoins de
ทายิกา[n.] (thāyikā) EN: female giver ; female donor ; patroness FR:
อุปถัมภ์[v.] (upatham = u) EN: sponsor ; support ; patronize ; give patronage ; help ; back ; foster ; prop up FR: parrainer ; patronner ; sponsoriser ; protéger

patron ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Patrone {f} | Patronen
Ersatzmine {f}; Ersatzpatrone
Kunstmäzen {m}patron of the arts
Schutzheilige {m,f}; Schutzheiligerpatron saint
Schutzpatron {m}patron saint
gönnerhaft; herablassend {adj} | gönnerhafter; herablassender | am gönnerhaftesten; am herablassendstenpatronizing | more patronizing | most patronizing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า patron
Back to top