ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tenable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tenable*, -tenable-

tenable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tenable (adj.) ที่สมเหตุสมผล See also: ที่เข้าท่าเข้าทาง
tenable (adj.) ยึดถือได้ See also: ซึ่งป้องกันได้, ซึ่งรักษาไว้ได้ Syn. defensible, trustworthy, reliable
tenable (adj.) ที่สามารถกระทำในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
tenable(เทน'นะเบิล) adj. ยึดถือได้,ป้องกันได้,รักษาไว้ได้,ปรองดองกันได้., See also: tenability n. tenableness n. tenably adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
tenable(adj) กันไว้ได้,รักษาไว้ได้,ปรองดองกันได้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขึ้น (adv.) be tenable See also: be reasonable, hold water, be supportable, be defendable, be justifiable
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It would be politically untenable.มันจะเป็นปัญหาการเมืองแน่ๆ
Fifteen people in an untenable situation, none of whom drank themselves into it.ซึ่งไม่มีใครสักคนดื่ม ให้ตัวเองเป็นแบบนั้น ฉะนั้น ไม่ ฉันจะไม่โกหกให้เธอ หรือใครทั้งนั้น
As I feared... Injury makes denfense untenable.ขณะฉันกลัวการบาดเจ็บนั่นไม่สามารถทำไห้ฉันยอมแพ้ตัวฉันได้
I think I called him a Hitler partisan who distorted evidence in order to reach historically untenable conclusions.ผมคิดว่าผมเรียกเขาว่าฮิตเลอร์ พรรค ที่บิดเบือนหลักฐาน เพื่อที่จะบรรลุข้อสรุปในอดีตไม่ สามารถป้องกันได้

tenable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบยั่งยืน[adj.] (baēp yangye) EN: sustainable FR: durable ; soutenable
ฟังไม่ขึ้น [adj.] (fang mai kh) EN: untenable FR:
การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน[n. exp.] (kān jaroēn ) EN: sustainable growth FR: croissance soutenable.[[f]
การพัฒนาแบบยั่งยืน[n. exp.] (kān phattha) EN: sustainable development FR: développement durable [m] ; développement soutenable [m]
การพัฒนาที่ยั่งยืน [n. exp.] (kān phattha) EN: sustainable development ; sustainability FR: développement durable [m] ; développement soutenable [m]
การพัฒนาอย่างยั่งยืน [n. exp.] (kān phattha) EN: sustainable development FR: développement durable [m] ; développement soutenable [m]
ข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้น [n. exp.] (khø-āng thī) EN: untenable assertion FR:
เหลวไหล[adj.] (lēolai) EN: unreliable ; worthless ; good-for-nothing ; trash ; absurd FR: sans valeur ; sans fondement ; insoutenable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tenable
Back to top