ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

encouraging

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *encouraging*, -encouraging-

encouraging ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
encouraging (adj.) ที่เป็นสิ่งกระตุ้น See also: ที่ปลุกเร้า Syn. motivating
encouraging (adj.) ที่มีความหวัง Syn. assuring, hopeful
encouraging (adj.) ที่แสดงถึงสถานการณ์ที่ดี See also: ซึ่งเป็นนิมิตหมายอันดี Syn. favorable
encouraging (adj.) สนับสนุน See also: เป็นกำลังใจ Syn. aiding, comforting

encouraging ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不妙[bù miào, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄠˋ, 不妙] (of a turn of events) not too encouraging; far from good; anything but reassuring

encouraging ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウォームビズ[, uo-mubizu] (n) (See クールビズ) WARM BIZ (Japanese government campaign encouraging companies to set their heater thermostats to 20 degrees Celsius over the winter)
クールビズ[, ku-rubizu] (n) (See ウォームビズ) cool biz; cool business; business casual (Japanese Ministry of the Environment (MOE) campaign encouraging people to wear lighter clothes and for companies to set their air conditioners to 28C, etc.)
叱咤激励[しったげきれい, shittagekirei] (n,vs) giving a loud pep talk; encouraging (somebody) strongly in a loud voice
力強い[ちからづよい, chikaraduyoi] (adj-i) (1) powerful; strong; forceful; vigorous; (2) reassuring; encouraging; (P)

encouraging ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชูใจ[adj.] (chūjai) EN: encouraging FR:
การช่วยงาน[n. exp.] (kān chūay n) EN: helping ; assisting ; succoring ; supporting ; aiding ; encouraging ; backing FR: aide [f] ; assistance [f] ; support [m]
มโนนุกูล[adj.] (manōnukūn) EN: mind-supporting ; encouraging ; heartening ; inspiring FR:
เป็นใจ[adj.] (penjai) EN: favorable ; advantageous ; auspicious ; beneficial ; encouraging FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า encouraging
Back to top