ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

advocate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *advocate*, -advocate-

advocate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
advocate (n.) ทนาย See also: ผู้แทนในทางกฎหมาย
advocate (n.) ผู้ให้การสนับสนุน See also: ผู้ให้ความช่วยเหลือ Syn. supporter, backer
advocate (vt.) สนับสนุน Syn. support
English-Thai: HOPE Dictionary
advocate(vt. แอด' โวเคท; -n. แอด' โวเคท,
English-Thai: Nontri Dictionary
advocate(n) ผู้สนับสนุน,ทนายความ,ผู้แก้ต่าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
advocate๑. ทนายความ๒. กล่าวสนับสนุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Advocatesผู้แนะนำ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรมพระธรรมนูญ (n.) The Judge Advocate General´s Department Syn. ธน.
ธน. (n.) The Judge Advocate General´s Department
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
These men are my patients. It's my job advocate for them.คนพวกนี้เป็นคนไข้หนู หน้าที่หนูก็คือต้องช่วยเหลือพวกเขา
I strong/y advocate a global security network....ดิฉันให้การสนับสนุนเครือข่าย ความมั่นคงโลก 136 00: 16: 23,230
Yes, well, i'm crashing it To advocate for my daughter.ฮาโรลด์ วอลดอร์ฟ -คือว่า ผมมาเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีนักเรียนคนไหน
I'm not a huge advocate of the downtrodden,ฉันไม่ได้เป็นผู้ให้การสนับสนุนรายใหญ่ ของผู้คนที่ถูกกดขี่
To advocate physician-assisted suicide. "...ที่สนับสนุนการฆ่าตัวตายโดยการแนะของแพทย์
And I'd lose my one advocate within his company.และฉันก็สูญเสียการสนับสนุนในบริษัทของเขาด้วย
I was hoping to find one sympathetic pink party planner to advocate on your mom's behalf, get the party moved here from the trumps' so she could be a part of it.ฉันหวังว่าจะพบ นักวางแผนปาตี้สีชมพู เำืพื่อที่จะได้สนับสนุนความเป็นส่วนหนึ่งของแม่ของเธอ
He was a major advocate of the lobotomy, under Friedkin supervision there were about 140 lobotomies.เขาเป็นผู้ส่งเสริมในการผ่าตัดสมอง เขาได้ผ่าตัดสมองไปแล้ว 140 กว่าคน
Yeah, well, just 'cause you and I are on ok terms doesn't mean that I'm a suddenly a big advocate for your "lifestyle".การที่คุณกับฉัน ญาติดีกันได้ ไม่ได้หมายความว่า ฉันจะสนับสนุน "วิถีชีวิต" ของคุณหรอกนะ
The senior class made me their Executive Liaison Advocate to the administration.รุ่นพี่แต่งคั้งหนู ให้เป็นผู้ติอต่อฝ่ายสนับสนุนประสานงานค่ะ
Chelsea's been our advocate for the last three years, and when I told her I wanted to be more involved, she offered to step aside and let me take over the position.เชลซี ทำงานนี้มา 3 ปี และตอนที่หนูบอกว่า อยากจะเข้าร่วมด้วย เธอเสนอจะถอนตัว
I'm a big advocate for public schools.ฉันเป็นผู้ให้การสนับสนุน โรงเรียนรัฐ

advocate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
力主[lì zhǔ, ㄌㄧˋ ㄓㄨˇ, 力主] advocate strongly
中保[zhòng bǎo, ㄓㄨㄥˋ ㄅㄠˇ, 中保] advocate
鼓吹者[gǔ chuī zhě, ㄍㄨˇ ㄔㄨㄟ ㄓㄜˇ, 鼓吹者] advocate
先河[xiān hé, ㄒㄧㄢ ㄏㄜˊ, 先河] priority; sth advocated first; refers to ancient tradition: Worship the river first, then the sea.
倡导者[chàng dǎo zhě, ㄔㄤˋ ㄉㄠˇ ㄓㄜˇ, 倡导者 / 倡導者] proponent; advocate; pioneer
提倡者[tí chàng zhě, ㄊㄧˊ ㄔㄤˋ ㄓㄜˇ, 提倡者] proponent; advocate; pioneer

advocate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
へそ曲がり;へそ曲り;臍曲がり;臍曲り[へそまがり, hesomagari] (n,adj-na,adj-no) perverseness; devil's advocate
主張者[しゅちょうしゃ, shuchousha] (n) advocate
主義者[しゅぎしゃ, shugisha] (n) (1) advocate (of a theory or principle); ideologist; ideologue; (n-suf) (2) -ist (i.e. adherent to a belief system); (n) (3) (arch) socialist; communist; anarchist; (P)
代言者[だいげんしゃ, daigensha] (n) advocate
尊王;尊皇;尊皇王[そんのう, sonnou] (n) reverence for the emperor; advocate of imperial rule
弁護者[べんごしゃ, bengosha] (n) proponent; defender; advocate
提唱者[ていしょうしゃ, teishousha] (n) proponent; exponent; advocate
擁護[ようご, yougo] (n) (1) protection; advocacy; support; defence; championship; vindication; (vs) (2) to protect (e.g. rights, etc.); to advocate (e.g. free trade, etc.); to support; (P)
法務官[ほうむかん, houmukan] (n) (1) legal officer; legal office; judge advocate (army); (2) praetor; pretor
首唱者[しゅしょうしゃ, shushousha] (n) an advocate
唱える[となえる, tonaeru] (v1,vt) (1) to recite; to chant; (2) to cry; to yell; to shout; (3) to advocate; to advance; to preach; to insist; (P)
擁護者[ようごしゃ, yougosha] (n) advocate; defender; champion; backer
説く[とく, toku] (v5k) to explain; to advocate; to preach; to persuade; (P)
鼓吹者[こすいしゃ, kosuisha] (n) advocate; propagator

advocate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กรมพระธรรมนูญ[org.] (Krom Phra T) EN: The Judge Advocate General's Department ; Department of the (military) Judge Advocate General FR:
ผู้สนับสนุน[n. exp.] (phū sanapsa) EN: backer ; supporter ; promoter ; sponsor ; booster ; advocate FR: soutien [m] ; promoteur [m] ; supporter [m] (anglic.) ; supporteur [m] ; sponsor [m] (anglic.) ; bienfaiteur [m] ; avocat [m] (fig.)
ผู้สนับสนุนความคิด[n. exp.] (phū sanapsa) EN: advocate FR: partisan [m]
ทนาย[n.] (thanāi) EN: lawyer ; attorney ; advocate ; counsel ; counsellor = counselor (Am.) ; barrister ; solicitor FR: avocat [m] ; avocate [f] ; juriste [m, f] ; conseiller [m] ; conseillère [f] ; représentant [m]
ทนายความ[n.] (thanāikhwām) EN: lawyer ; attorney ; attorney-at-law ; barrister ; solicitor ; counsel ; advocate ; counsellor ; counselor (Am.) FR: avocat [m] ; avocate [f] ; juriste [m, f] ; [m] ; défenseur [m] ; avoué [m] ; notaire [m]
อัยการทหาร[n. exp.] (aiyakān tha) EN: judge advocate. FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า advocate
Back to top