ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unguarded

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unguarded*, -unguarded-

unguarded ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unguarded (adj.) ไม่มีการป้องกัน See also: เผลอ Ops. protect
unguardedly (adv.) อย่างไม่มีการป้องกัน Syn. unconciously
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It takes a criminal mastermind to pull off a heist from an unlocked, unguarded room down the hall.มันเป็นการวางแผนเกี่ยวกับอาชญากรรม ที่ทำให้การปล้นสำเร็จ จากห้องที่ไม่ล็อก ไม่มีการ์ดที่ห้องโถงด้านล่าง
This is not the kind of guy... who leaves his pickup in an unguarded lot overnight.ไม่น่าจะเป็นพวกที่ชอบจอดรถในที่จอด ที่ไม่มียามเฝ้าทั้งคืนเลยนะ
You are unarmed and unguarded because you know me better than that.ท่านไร้อาวุธและคนคุ้มกันเพราะท่านรู้จักข้าดีกว่านั้น
I've got two security doors on the northeast side of the concourse-- both are chained, but currently unguarded.2 บานทางฝั่งตอ.เหนือของโถงหลัก ถูกล่ามโซ่ไว้แต่ไม่มีคนเฝ้า โอเค ส่งหน่วยสอดแนมไปที่กำแพงตอ.เหนือ
While Sita is unguarded, I'll grab her!เมื่อนางสีดาอยู่ตามลำพัง ข้าจะจับนางมา!
General Kenobi, did you really think I would leave the hyperdrive unguarded?นายพลเคโนบี เจ้าคิดว่าข้าจะปล่อย ไฮเปอร์ไดร์ฟไว้โดยที่ไม่มีใครป้องกันอย่างนั้นรึ?
The ring was unguarded.แหวนนี่ไม่มี คนปกป้องมัน
I don't want to leave this here unguarded, but I don't want to touch it either.ผมไม่อยากทิ้งรูปนี้ไว้ แบบนี้ แต่ผมก็ไม่อยากจะแตะมันด้วย
Here I stand unarmed, unguarded.แต่ข้าก็อยู่นี่ ไร้คนคุ้มกัน ไร้อาวุธ

unguarded ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
虚をつく;虚を衝く[きょをつく, kyowotsuku] (exp,v5k) to attack the enemy in his unguarded moment
隙を窺う[すきをうかがう, sukiwoukagau] (exp,v5u) to watch for an unguarded moment
開けっ広げ;明けっ広げ[あけっぴろげ, akeppiroge] (adj-na) unguarded; frank; open
開け広げ;明け広げ[あけひろげ, akehiroge] (adj-na,n) (obsc) (See 開けっ広げ) unguarded; frank; open

unguarded ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unbewacht {adj} | unbewachter | am unbewachtestenunguarded | more unguarded | most unguarded
unbewacht {adv}unguardedly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unguarded
Back to top